Usnesení z 4. zasedání ZM dne 16.05.2012

Zastupitelstvo města

I.  v o l íl. Ověřovatele zápisu:  p. Ing. Firman Miroslav

p. Horvát Milan2. Návrhovou komisi ve složení: pí Chloupková Marcela

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Kolman Josef

 

 

II.   s c h v a l u j e

1. Bezúplatný převod pozemků na město Lysá nad Labem v lokalitě Tři Chalupy dle GP č. 2515-75/2011, ze dne 08.12.2011, p.p.č. 1180/11 o výměře 289 m2, p.p.č. 1179/3 o výměře 88 m2 a p.p.č. 1179/4 o výměře 116 m2, od manž. Marie a Bedřicha Valáškových, Byšičky 38, Lysá nad Labem. Na převedených pozemcích bude zřízeno věcné břemeno právo chůze a jízdy pro parcely st.p.č. 521/1 - č.p. 13 a st.p.č. 521/2 - č.p. 38, k.ú. Lysá n. L.

2. Směnu obecní stavební parcely v lokalitě Drážky, kterou tvoří p.p.č. 833/15 o výměře 734 m2 a p.p.č. nově označené GP č. 2481-46/2011, ze dne 30.06.2011, jako p.p.č. 833/6 o výměře 779  m2 za p.p.č. 866/69 o výměře 1.144 m2, všechny pozemky v k.ú. Lysá n. L., s panem Ing. Karlem Peškou, bytem Novovysočanská 934/2c, Praha 9. Za rozdíl ve výměře 369 m2 doplatí Ing. Karel Peška částku 307.746,- Kč. Dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek pro úhradu vkladu do KN.

3. Uzavření darovací smlouvy se společností LINDE+WIEMANN CZ, s.r.o., U Dráhy 1356, Lysá nad Labem, na 37.200,- Kč na rozvoj partnerských vztahů v roce 2012 mezi městy Lysá nad Labem a Břeclav.

4. a) uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 14.078.328,28 Kč v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionálního rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce školního hřiště v Lysé nad Labem - I. etapa", reg. č. CZ.1.15/3.2.00/65.1353,

b) vyčlenění peněžní částky ve výši 3.519.582,07 Kč z rozpočtu města, odpovídající spolufinancování projektu „Rekonstrukce školního hřiště v Lysé nad Labem - I. etapa", reg. č. CZ.1.15/3.2.00/65.1353.

5. Úpravu rozpočtu roku 2012.

6. Aktualizovaný rozpočtový výhled města Lysá nad Labem na období 2012 - 2016.

7. Čerpání finančních prostředků ze schváleného překlenovacího úvěru na úhradu faktur spojených s dotacemi.

8. a) likvidaci boletického panelu, který byl odkryt v rámci přístavby budovy MŠ Čtyřlístek, u specializované firmy prostřednictvím společnosti Proxima, a. s., dle předložené nabídky, za celkové finanční náklady 94.090,- Kč včetně DPH s tím, že součástí ceny je zajištění všech legislativních úkonů nutných k provedení likvidace boletického panelu,

b) navýšení ceny díla ze smlouvy o dílo č. KÚ/11/26/OD, ze dne 26.05.2011, na akci „Přístavba budovy MŠ Čtyřlístek Lysá n. L." o 453.340,54 Kč bez DPH s ohledem na vyvolané práce nutné k dokončení investiční akce dle změnových listů č. 46 až 56 s tím, že dodatek ke smlouvě o dílo bude uzavřen v případě odsouhlasení změn poskytovatelem dotace,

c) navýšení ceny díla ze smlouvy o dílo č. KÚ/11/26/OD, ze dne 26.05.2011, na akci „Přístavba budovy MŠ Čtyřlístek Lysá n. L." o 1.024.610,94 Kč bez DPH s ohledem na nutnost provést tlakovou kanalizaci pro 150 dětí dle změnového listu č. 57,

d) navýšení rozpočtu města pro rok 2012 na akci „Přístavba budovy MŠ Čtyřlístek Lysá n. L." o 1.693.746,68 Kč.

9. Uzavření nové „Smlouvy o provedení stavby nebo opatření" se státním podnikem Povodím Labe, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové - projektant stavby - čištění litolské svodnice, Litol, revitalizace.

 

III. n e s o u h l a s í

Se žádostí o zařazení pozemku p.č. dle PK 841/1 a 841/2 jako pozemku stavebního.

 

IV. b e r e n a v ě d o m í

1. Zápis z Finančního výboru dne 02.04.2012.

2. Informativní zprávu o proběhlých výběrových řízeních Lysá n. L. - developerský projekt „ZAHRADA" (VŘ na dodavatele inf. centra - CafeInfo, VŘ na asistenty prodeje do CafeInfo, VŘ na kácení zeleně I. výstavbové etapy, VŘ na doprovodné akce CafeInfo, VŘ na generálního dodavatele I. výstavbové etapy, VŘ na zabezpečení CafeInfo po dobu zimního období, VŘ na odvoz zeminy z bývalého areálu Fruty, VŘ na provozovatele CafeInfo).

3. Informaci o předfinancování projektu „Zvýšení kvality řízení a efektivnosti Městského úřadu Lysá nad Labem".

 

V. u k l á d á

1. RM na příští zasedání ZM předložit návrh novelizace OZV týkající se zajištění veřejného pořádku.

2. RM na příští zasedání ZM předložit návrh úprav k projektu Revitalizace Zámecké ulice v Lysé nad Labem, včetně vyčíslení finanční náročnosti změn, závazných stanovisek příslušných orgánů a časového harmonogramu.

3. Starostovi a radě města:

a) projednat ustavení Místní akční skupiny (MAS) se starosty obcí v mikroregionu Lysá nad Labem,

b) vytipovat ve spolupráci s ostatními starosty možné partnery pro MAS,

c) podat zprávu o výsledcích jednání ZM a následně nejpozději do 30.06.2012 svolat ustavující zasedání zájemců o ustavení Místní akční skupiny v regionu ORP Lysá nad Labem.

Vytvořeno 7.5.2012 12:30:21 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 26x | ernest
load