Usnesení z 3. zasedání ZM dne 11.04.2012

Zastupitelstvo města

I.  v o l íl. Ověřovatele zápisu: p. Mgr. Kopecký Petr

p. Bc. Eliška Petr2. Návrhovou komisi ve složení:  p. Ing. Gregor Petr

p. Ing. Černohorský Ondřej

pí Chloupková Marcela

 

 

II.   s c h v a l u j e

1. Hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok 2011 a jejich přidělení do fondů dle návrhu ředitelů.

2. Poskytnutí dotace ve výši 81.800,- Kč pro Občanské sdružení Pro dětský úsměv (Mateřské centrum Parníček) na činnost sdružení v roce 2012.

3. a) Jednotě, spotřebnímu družstvu Nymburk, z Programu regenerace částku ve výši 102.000,- a z rozpočtu města částku ve výši 70.000,- Kč,

b) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 105.000,- Kč a z rozpočtu města částku ve výši 30.000,- Kč.

4. a) směnu pozemků tak, jak ji navrhuje p. Peška, záměr na směnu bude zveřejněn a předložen ke schválení ZM, s tím, že získaný stavební pozemek bude ihned zveřejněn k prodeji,

b) opakované zveřejnění záměru na prodej obecního stavebního pozemku p.p.č. 833/9, o vým. 743 m2 a p.p.č. 833/12  o vým. 464 m2, celkem 1.207 m2, k.ú. Lysá n. L.

5. Prodej obecního pozemku p.č. 621/80 o vým. 555 m5, kultura zahrada, k.ú. Lysá n. L., za částku 900,- Kč/m2, panu Jiřímu Plevovi, Sportovní 601, Milovice - Mladá. Nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

6. a) žádost firmy Elektroinstal, v. o. s., Nymburk, o otevření části komunikace v ulici Masarykova, před č.p. 583, k. ú. Lysá n. L., z důvodu poškození kabelu NN, za předpokladu, že práce budou provedeny o některém víkendu v měsíci červenci nebo srpnu 2012 mimo termíny konání výstav na Výstavišti Lysá n. L., otevření komunikace a uvedení do původního stavu provede na náklady žadatele firma PSVS, a. s., zůstanou zachovány záruční lhůty na zrekonstruovanou Masarykovu ulici, a ČEZ Distribuce, a. s., v měsíčníku Listy zveřejní tiskovou zprávu, z jakých důvodů k otevření komunikace došlo,

b) realizaci stavby Lysá nad Labem, kabelová přípojka NN pro parc. č. 619/6, k. ú. Lysá n. L., č. projektu IV-126008930 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3451/31, k. ú. Lysá n. L., za cenu dle platného ceníku města. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Podmínky souhlasu: práce budou provedeny o některém víkendu v měsíci červenci nebo srpnu 2012 mimo termíny konání výstav na Výstavišti Lysá n. L., otevření chodníku a uvedení do původního stavu provede na náklady žadatele firma PSVS, a. s., zůstanou zachovány záruční lhůty na zrekonstruovanou Masarykovu ulici.

7. Postoupení (převod) práv a povinností společnosti REALIS, spol. s r. o., IČ 438 70 180, z plánovací smlouvy uzavřené dne 23.06.2010 mezi společností REALIS, spol. s r. o., a Městem Lysá nad Labem na společnost MEDLET service, s. r. o., IČ 286 55 575, a vstup společnosti MEDLET service, s. r. o., do postavení účastníka uvedené plánovací smlouvy ze dne 23.06.2010 namísto společnosti REALIS, spol. s r. o.

8. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na obecní pozemky p.č. 2131/20, 2131/43, 2165/7 a 2166/68, k. ú. Lysá n. L., s cenou za zřízení věcného břemene 13.600,- Kč plus DPH. Investor uhradí náklady na vklad do KN.

9. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6000788/VB/1 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 819/41 a 3751, k. ú. Lysá n. L. Finanční náhrada za zřízení věcného břemene činí 21.000,- Kč. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

10.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6001225/VB/21 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 3553/2, 2145/7 a 694/13, k. ú. Lysá n. L. Finanční náhrada za zřízení věcného břemene činí 11.472,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

11.  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IE-12-6012991/02 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 3667/3, k. ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

12.  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou LITOL Gas, s. r. o., na obecní pozemek p.č. 323/1, k.ú. Litol, na elektrickou přípojku pro totem s informační tabulí s cenami pro čerpací stanici. Cena za zřízení věcného břemene bude odpovídat ceníku města a žadatel uhradí poplatky za vklad do KN, přechod pod místní komunikací bude řešen protlakem v případě, že přípojka bude vedena pod komunikací s asfaltovým povrchem.

13.  Uzavření dodatku č. 3 k SOD č. SMI/10/85/OD, ze dne 02.07.2010, na akci „MVR-090047 - Výstavba a rekonstrukce stokových systémů (ČOV) ve městě Lysá nad Labem" na změnu sazby DPH a ceny za dílo, z důvodů nabytí účinnosti § 92e dnem 01.01.2012 zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

14.  Uzavření smlouvy o dílo ZAV 06/2012 s Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech na provedení záchranného archeologického výzkumu při akci" Rekonstrukce Zámecké ulice v maximální ceně 3.482.500,- Kč bez DPH dle předloženého návrhu.

15.  Poslední úpravu rozpočtu Města Lysá nad Labem roku 2011.

16.  Úpravu jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem:

a) § 6 bude doplněn textem: Při veřejném hlasování může požádat kterýkoli zastupitel o jmenovitý záznam hlasování. V takovém případě bude do zápisu jmenovitě zaznamenáno hlasování všech zastupitelů.

b) tak, že § 10 odst. 2) by zněl:

(2) O každém jednání zastupitelstva města se do 10 dnů po zasedání pořizuje písemný zápis s použitím zvukového záznamu. Zápis, jehož nedílnou součástí je zvukový záznam, obsahuje všechny náležitosti uvedené v § 95 odst. 1 zákona a za jeho vyhotovení odpovídá odbor vnitřních věcí. Zápis podepisuje starosta a dva zastupitelstvem určení ověřovatelé do 15 dnů po zasedání.

17.  Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 1/2012, o místních poplatcích.

18.  Zajištění dopravní obslužnosti na rok 2012 dle návrhu p. starosty včetně finančního příspěvku na dopravní obslužnost ve výši 5,- Kč na občana.

19.  Prodloužení  termínu  na dokončení stavby domu v lokalitě Třešňovka na parc. p.č. 2566/27,  k.ú. Lysá n.L.,  manž. Soně a Antonínu Růžičkovým,  Sojovická  372/69,  289 22 Lysá n.L.,  do 31.08.2012.  V případě, že tento termín bude dodržen, nebude město požadovat sankce.III. n e s ch v a l u j e

1. Zřízení vjezdu a zrušení parkovacího stání v ulici Masarykova pro byt a prodejnu v č.p. 219, Lysá n. L., a doporučuje řešit otázku parkování dle schválených pravidel.

 

IV.  b e r e   n a   v ě d o m í

1. Integraci linek dle návrhu ROPID do systému PID v rámci ODO (ostatní dopravní obslužnost).

2. Závěry předložené studie, kterou vypracoval Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší.

3. Zápis z Kontrolního výboru ze dne 28.03.2012 s tím, že z předloženého plánu kontrol budou vypuštěny kontroly uvedené pod bodem č. 6, 9 a 11. Znění bodu č. 7 předloženého plánu (kontrola čistoty ovzduší a emisí včetně hlučnosti) bude konkretizováno a předloženo na vědomí na příštím zasedání ZM.

 

V. u k l á d á

1. RM:

a) provést přípravy pro podání žádosti o dotaci na digitalizaci kina v Lysé nad Labem,

b) navrhnout při úpravě rozpočtu na rok 2012 a při přípravě rozpočtu pro rok 2013 dodatečné prostředky pro digitalizaci kina včetně ozvučení.

2. Provozovateli kina poskytnou součinnost při přípravě žádosti o dotaci na digitalizaci kina a při dalších krocích směřujících k zajištění digitalizace kina v Lysé nad Labem.

3. RM reklamovat zadláždění chodníků a příčné trhliny na komunikaci v ul. Masarykova, rovněž reklamovat příčné trhliny na komunikacích v ul. Škroupova a Na Vlečce.

4. Finančnímu výboru provedení kontrol dle bodů č. 6, 9 a 11 plánu kontrolního výboru, tj. kontrola nákladů investiční akce Revitalizace historického centra a kontrola investiční akce MŠ Čtyřlístek (vícepráce); kontrola hospodaření města, dodržování rozpočtové kázně; využívání sponzorských darů a jejich vazba na hospodaření města.

 

VI.  r u š í

Výbor pro strategické plánování.

 

VII. p o v ě ř u j e

Pana starostu k podpisu mandátní smlouvy na dopravní obslužnost pro rok 2012 s mandatářem Městem Městec Králové s tím, že výše příspěvku bude činit 5,- Kč/občana/rok.
Vytvořeno 12.4.2012 12:33:38 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 9x | ernest
load