Usnesení z 2. zasedání ZM dne 22.02.2012

Zastupitelstvo města

I.  v o l íl. Ověřovatele zápisu: p. Kolman Josef

pí Chloupková Marcela

2. Návrhovou komisi ve složení:  p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Houštecký Václav

p. Horvát Milan

 

 

II.   s c h v a l u j e

1. Uzavření smluv o zřízení věcného břemene pro stavbu Lysá nad Labem, Komenského, kabel NN pro par. č. 2642/2, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6008932/002 s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemek p.č. 3458/2, k. ú. Lysá n. L., s cenou za zřízení věcného břemene 9.300,- Kč plus DPH, za předpokladu, že byl proveden podvrt pod komunikací a nový kabel veřejného osvětlení včetně kompletní montáže byl hrazen investorem. Investor rovněž uhradí náklady na vklad do KN.

2. a) realizaci stavby č. IV-12-6012991-Lysá n. L. CBE Development - připojení OV kVN dle předložené, nově upravené, dokumentace za těchto podmínek:

- stavebník požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- přechod přes vozovku bude řešen protlakem,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a při vstupu do komunikace o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění,

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6012991/01 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 612/14, 612/1, 612/2, 3466/2, 494/31, 494/39, 495/51, 3472/1, 3756 a 494/30, k.ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013916/VB009 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 2131/20, 2165/7, 2131/43, 2131/56, 2165/28, k.ú. Lysá n. L., a souhlasí s umístěním energetického zařízení na pozemku. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Podmínkou je umístění energetického zařízení před realizací stavby řešící prodloužení komunikace ulic Máchova, V Polích a Fibichova.

4. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013888/VB002 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p.č. 495/51, k. ú. Lysá n. L., a souhlasí s umístěním energetického zařízení na pozemku. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

5. Směnu částí z obecního pozemku p.č. 305/1, k. ú. Litol, nově označeného geometrickým plánem č. 706-4/2012, ze dne 05.01.2012, jako p.p.č. 305/4 o výměře 3252 m2, kultura orná, k. ú. Litol, za pozemek p.č. 153/35 o výměře 3252 m2, kultura orná, k. ú. Litol, ve vlastnictví p. J. Janečka, bytem 5. května 33/46, Milovice. Výdaje s převodem pozemků budou hrazeny z jedné poloviny Městem Lysá n. L. a z jedné poloviny p. Janečkem.

6. Výměnu pozemků na Jedličkově sídlišti pro výstavbu garáží dle žádosti Ing. Bc. Ivy Bittnerové a Ing. Karola Peši, trvale bytem U Stadionu 1405, Lysá n. L., a manž. Ing. Vendulky a Ing. Tomáše Zmeškalových, trvale bytem Tyršova 774, Lysá n. L.

7. Bezúplatný převod pozemku p.č. 3623/7 o vým. 82 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., (část komunikace Čechova) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Nymburk.

8.  a) uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. S/0135/RRSC/2010, ze dne 24.08.2010, na akci „Rozšíření kapacit Mateřské školky Čtyřlístek v Lysé nad Labem" dle předloženého návrhu poskytovatele dotace,

b) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. KÚ/11/26/OD, ze dne 26.05.2011, na akci „Přístavba budovy MŠ Čtyřlístek Lysá nad Labem" s tím, že se jedná o posunutí termínu dokončení stavby z 28.02.2012 na termín 30.04.2012 v souladu s rozhodnutím poskytovatele dotace.

9. Úpravu rozpočtu na rok 2012 - 1. rozpočtové opatření, s tím, že nebude čerpán překlenovací úvěr a budou provedeny následující úpravy:

- využijí se prostředky z rezervního fondu ve výši 5 mil. Kč,

- předpokládané daňové příjmy se navýší o 1,5 mil. Kč,

- splátka úroků z překlenovacího úvěru se sníží o 500 tis. Kč.

10.  Pojmenování ulice, navazující na ulici Stržiště od železničního přejezdu ke statku Karlov, jako ulice Ke Karlovu.

11.  a) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.  S/0042/RRSC/2010, ze dne 24.06.2010, na akci „Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem" dle předloženého návrhu poskytovatele dotace,

b) uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. KÚ/10/18/OD, ze dne 05.10.2010, na akci „Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem" s tím, že se jedná o posunutí termínu dokončení stavby z 30.04.2012 na termín 31.10.2012 v souladu s rozhodnutím poskytovatele dotace. 

12.  Rozdělení dotací sportovním organizacím pracujícím s dětmi do 18 let na činnost v roce 2012.

13.  Prodej části z obecního pozemku p.č. 204/1, kultura zahrada, k. ú. Lysá n. L., nově označené geometrickým plánem č. 2527-3/2012, ze dne 05.01.2012, jako p.p.č. 204/5 o vým. 103 m2, kultura zahrada, k. ú. Lysá n. L., manž. Novákovým, Raisova 471, Lysá n. L., za částku 1.100,- Kč/m2. Nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti, kolek na úhradu vkladu do KN a částku ve výši 3.900,- Kč za geodetické zaměření. Dále se nabyvatel v kupní smlouvě zaváže, že do dvou let od uzavření kupní smlouvy vybuduje oplocení pozemku včetně podezdívky.

 

III. r e v o k u j e

Usnesení č. II/2, ze dne 21.12.2011.IV. u d ě l u j e

Čestnou medaili I. třídy pp. Davidu Kubínovi, Janu Hlaváčovi, Ing. Vladislavu Šťastnému, Petru Saecklovi, Josef Švejdovi a pí Haně Malíkové, akad. mal.

 

V. o d k l á d á

Projednání žádosti o prodloužení termínu na dokončení stavby domu v lokalitě Třešňovka na pozemku p.č. 2566/27, k. ú. Lysá n. L., manž. Soni a Antonína Růžičkových, Sojovická 372/69, Lysá n. L., do 31.08.2012 s tím, že žadatelé budou pozváni na příští zasedání ZM, kde bude žádost projednána.

 

VI.  p o v ě ř u j e

1. RM ke zjištění ceny softwaru pro konání elektronických aukcí při zadávání veřejných zakázek včetně vyhodnocení výhod či nevýhod konání elektronických aukcí ve vlastní režii v porovnání s náklady na zajištění aukcí dodavatelskou službou.

2. RM ve věci poškození kabelu NN v Masarykově ulici a odstranění poruchy zaslat ERÚ žádost o posouzení postupu ze strany ČEZ Distribuce, a. s.VII. u k l á d á

1. RM zveřejnit záměr na prodej pozemku p.č. 484/4, k. ú. Lysá n. L.

2. Starostovi města a RM:

a) provést analýzu plnění dosavadních smluvních vztahů mezi městem a firmou Zahradnictví Valtr Litol,

b) projednat s majitelem firmy Zahradnictví Valtr Litol možnosti řešení majetkoprávních vztahů v areálu zahradnictví,

c) předložit ZM návrh dalšího postupu v uvedené věci.

3. Kontrolnímu výboru:

- na příští zasedání ZM předložit plán činnosti na rok 2012,

- prověřit zadání PD rekonstrukce varny (usn. ZM č. V/3 ze 07.09.2011) nezávislou kontrolní skupinou Kontrolního výboru,

- do plánu kontrol zařadit kontrolu čistoty města, zeleně, nakládání se separovaným sběrem a kontrolu plnění usnesení ZM.

 

VIII. b e r e n a v ě d o m í

1. Informativní zprávu k reakci ČEZ Distribuce, a. s., k usnesení RM a ZM, týkající se odstranění poruchy v ul. Masarykova (poškození kabelu NN).

2. Informativní zprávu o uzavření smlouvy na pronájem a zajištění provozu na veřejných parkovištích a místních komunikacích v době výstav s panem Martinem Hlavičkou, Průběžná 603, Milovice, za cenu ve výši 420.000,- Kč/rok.

3. Analýzu nákladů a výnosů na údržbu bytového fondu města za období 2005 - 2010.

4. Rozdělení dotací z Kulturního fondu na rok 2012.

5. Zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé n. L. za rok 2011.

6. Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 08.02.2012

 

IX. t r v á

Na svém usnesení ze dne 21.12.2011, bod VII, týkajícím se odstranění poruchy v ul. Masarykova (poškození kabelu NN).

Vytvořeno 23.2.2012 13:37:09 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 35x | ernest
load