Usnesení z 1. zasedání ZM dne 25.01.2012

Zastupitelstvo města

I.  v o l íl. Ověřovatele zápisu: p. Ing. Firman Miroslav

p. Bc. Eliška Petr

2. Návrhovou komisi ve složení:  p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Osvald Zdeněk

p. Mgr. Kořista Jan

 

 

II.   s c h v a l u j e

1. Uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 3483/3, k. ú. Lysá n. L., pro stavbu přípojek plynu a vody pro Výstaviště Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Smlouvy budou uzavřeny za předpokladu podpisu plánovací smlouvy mezi Městem Lysá nad Labem a Výstavištěm Lysá nad Labem, s. r. o. Plánovací smlouva bude upravena v tom smyslu, že parkovací plochy budou veřejnosti přístupné po dobu konání akcí pořádaných v prostorách Výstaviště Lysá n. L., s . r. o.

2. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Lysá nad Labem, Švermova VN, kVN, TSE, kNN, bytové domy p.p.č. 819/8, 9, 15-19, k.ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 819/41, 828/1, 828/12, 829/2, 866/9, 866/71, 866/104, 3476/6, 3484/2 a 3751, k. ú. Lysá n. L., s cenou za zřízení věcného břemene 110.200,- Kč plus DPH. Investor uhradí náklady na vklad do KN.

3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou LITOL Gas, s. r. o., na obecní pozemek p.č. 323/1, k. ú. Litol, pro umístění totemu s informační tabulí s cenami pro čerpací stanici. Podmínkou umístění je splnění všech zákonných norem a předpisů, platných pro umísťování informačních ploch u komunikací. Cena za zřízení věcného břemene bude odpovídat ceníku města a žadatel uhradí poplatky za vklad do KN. Případný přechod komunikace bude řešen protlakem.

4. Jako nejvhodnějšího uchazeče na poskytovatele překlenovacího úvěru Českou spořitelnu, a. s., a úvěrovou smlouvu ve výši 15 milionů korun s pevnou úrokovou sazbou 1,94 % p.a., s tím, že o zahájení čerpání a způsobu využití rozhodne ZM.

5. Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Lysá nad Labem včetně schválených úprav.

 

III. o d v o l á v á

Na žádost TOP09 Lysá n. L. p. Ing. Jiřího Boháče z funkce člena finančního výboru.IV. j m e n u j e

Pana Mgr. Lukáše Sommera členem finančního výboru.

V. u k l á d á

1. RM, ve věci dopravního koridoru od Dvorců směrem k Lysé nad Labem, zabezpečit jednání s krajským úřadem o možnosti alternativních řešení, pořídit o výsledcích zápis, který bude předložen jako informace na zasedání ZM.

2. RM zveřejnit záměr na prodej pozemků města v Klicperově ulici.

3. RM zveřejnit záměr na prodej pozemku města p.č. 621/80, k. ú. Lysá n. L., ul. Jedličkova.

4. RM projednat další správu domu č.p. 832 a pozemků p.č. 619/39 ve Smetanově ulici s cílem dosáhnout buď vlastnického práva pro část vlastněnou dosud Českou republikou nebo vyvázání města ze správy tohoto majetku a informovat ZM o tom, jakým způsobem je prováděna správa tohoto majetku a o dalším postupu.

5. RM oslovit volební strany, zastoupené v zastupitelstvu města, s žádostí o návrh 1 člena do výboru pro strategické plánování, prostřednictví Listů a webových stránek města informovat zájemce z řad veřejnosti o možnosti stát se členem výboru.

6. Starostovi města, aby bezodkladně informoval e-mailem zastupitele v případě, že městskému úřadu bude oznámeno konání veřejného shromáždění.

 

VI.  b e r e n a v ě d o m í

Zápis z finančního výboru z 11.01.2012.

 

VII. n e v y h o v u j e

1. Námitce - Dvorce - bydlení - sever, tzn., že pozemky PK 1973/13 a 1974/1 nebudou zařazeny do zastavitelného území.

2. Námitce - lokalita 51c - podané zástupcem veřejnosti, spočívající v požadavku, aby uvedená lokalita byla v územním plánu uvedena jako nezastavitelná plocha.

 

VIII. p o ž a d u j e

1. Zapracovat do pokynů námitky schválené ZM dne 03.12.2011, týkající se cyklotras, ve smyslu bodů 2 - 6 návrhu předloženého p. Ing. Osvaldem Z.

2. Vypustit regulativy (výšku v metrech) v textové části ÚP Lysá n. L. u bodů 43, 44, 45, 54 ponechat původní znění podle Ing. arch. Koubka.

3. V bodě a) 5 pokynů, v lokalitě SM, zapracovat územní rezervu pro vybudování přístupové komunikace.

4. Upravit znění bodu č. 11 v pokynech následovně: Vypustit celou lokalitu Nová Litol, a to plochy 55, 56, 58a, 59a, 59b, 59c, 60a, 60b, 61a, 62a, 62b, 63, 64a, 64b, 64c, 65a, 65b, 65c, 66, 152a.

5. V bodě č. 48 pokynů, týkající se plochy 37 (OS) - kynologické cvičiště - z přípustného využití vypustit omezení zastavěné plochy max. 300m2.

6. V textové části ÚP Lysá n. L. vypustit zákaz výstavby řadových domů.

Vytvořeno 26.1.2012 13:38:19 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 38x | ernest
load