Kontrolní zpráva pro 5. zasedání ZM dne 02.11.2022

Kontrolní  zpráva pro  5. zasedání  ZM dne 02.11.2022

Od  4. zasedání ZM dne 07.09.2022 se konalo 5 jednání RM:

Plnění usnesení rady města: 

20. jednání RM 13.09.2022 usn. č. 503 až 511 ukl. 3 body

21. jednání RM 26.09.2022 usn. č. 512 až 538 ukl. 4 body

21a. jednání RM 30.09.2022 usn. č. 539 až 541 ukl. 0 bodů

22. jednání RM 11.10.2022 usn. č. 542 až 563 ukl. 3 body

23. jednání RM 24.10.2022 usn. č. 564 až 587 ukl. 1 bod

Plnění usnesení zastupitelstva města:

4. jednání ZM 07.09.2022 usn. č. 83 až 127 ukl. 14 bodů

Plnění usnesení Rady města: 

Kontrolní zpráva z 20. jednání RM 13.09.2022

usnesení č. 503 - 511, celkem 9 bodů, z toho 3 ukládací body

 

Usnesení č. 505 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

pronájem obecního pozemku parc. č. 1485, o výměře 529 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v k.ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka, za nájemné ve výši 670 Kč/ha/rok, paní Jitce Najmanové, bytem Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za účelem pastvy koní,

II. uklá

odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o nájmu pozemku dle bodu I. Termín do 31.10.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy o nájmu pozemku.

Usnesení č. 507 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

a) uzavření smlouvy o nájmu pozemků s Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, na části pozemkových parcel č. 3668, 3669 a 3667/5, všechny v katastrálním území Lysá nad Labem, o celkové výměře 321 m2, z důvodu dočasného užívání jako staveniště pro stavební akci „OC Kaufland- Lysá nad Labem" a částečného zastavění trvalými stavbami, tj. stavbami výpustní objekt, komunikace, zatrubnění vodoteče a rekonstrukce vodovodu. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, nejdéle však na dobu 5 let od nabytí účinnosti smlouvy o nájmu pozemků. Příslušné nájemné ve výši 6 000 Kč/rok, po celou dobu platnosti smlouvy o nájmu pozemků, bude ze strany města přeúčtováno na vrub společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., IČO:
25110161, se sídlem Praha 6, Bělohorská 2428/203, PSČ 16900.


b) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle geometrického plánu č. 3849-55/2022 ze dne 26.04.2022 s Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, na části pozemkových parcel č. 3668, 3669 a 3667/5, všechny v katastrálním území Lysá nad Labem, o celkové ploše 296 m2, z důvodu stavby výpustního objektu, komunikace, zatrubnění vodoteče a rekonstrukce vodovodu, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 27 700 Kč s tím, že tyto náklady budou ze strany města přeúčtovány na vrub společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., IČO: 25110161, se sídlem Praha 6, Bělohorská 2428/203, PSČ 16900,

II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o nájmu pozemků bodu I. a) a znění smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu I. b) Termín: do 30.09.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy o nájmu pozemků a smlouvy o zřízení věcného břemene.

Usnesení č. 510 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží nemovitosti na adrese Masarykova 1729, Lysá nad Labem, která se nachází na pozemku parc. č. st. 1143/2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, o celkové výměře 75,75 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 7 025 Kč/měs., se spol. AeskuLab k.s., IČO: 60470488, Evropská 2589/33b, Praha 6,

II. ukládá

odboru správy majetku připravit nájemní smlouvu dle bodu I., a to do 30.09.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem nájemní smlouvy.

 

Kontrolní zpráva z 21. jednání RM 26.09.2022

usnesení č. 512 - 538, celkem 27 bodů, z toho 4 ukládací body

Usnesení č. 521 splněno

Rada města Lysá nad Labem

 

I. schvaluje

uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2000 – 0004/SM ze dne 31.05.2000 se společností RENGL, s.r.o., IČO: 25420160, Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec, kterým se pronajímá část pozemku parc. č. 492/14, druh pozemku ostatní plocha, zapsaný na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, ve výměře 4 m2, k umístění plakátovací plochy RCZ0486 ve tvaru válce v parku Štěpánky Rohanové na vybudovaném podstavci u chodníku v ulici Sokolská,

 

II. ukládá

odboru správy majetku zpracovat znění dodatku ke smlouvě dle bodu č. I. do 20.10.2022,

 

III. pověřuje

starostu města podpisem dodatku ke smlouvě dle bodu č. I.

 

Usnesení č. 522 splněno

Rada města Lysá nad Labem

 

I. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce kanalizace, Lysá nad Labem – ul. Smetanova“ se společností Stavokomplet spol. s r.o., IČO: 47052945, Královická 251, 250 01 Zápy (provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě města Lysá nad Labem), za celkovou cenu 4 478 665 Kč včetně DPH,

 

II. ukládá

odboru správy majetku zpracovat znění smlouvy o dílo dle bodu č. I. do 20.10.2022,

 

III. pověřuje

starostu města podpisem smlouvy o dílo dle bodu č. I.

 

Usnesení č. 534 splněno

Rada města Lysá nad Labem

 

I. schvaluje

uzavření smlouvy o vypořádání za rušenou část vodního díla na bezejmenném vodním toku od Stratova do Lysé n. L., z důvodu výstavby okružní křižovatky ul. Průmyslová v rámci realizace OC Kaufland s Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, za jednorázovou úplatu ve výši 51 496,80 Kč včetně DPH s tím, že tyto náklady budou ze strany města přeúčtovány na vrub společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., IČO: 25110161, se sídlem Praha 6, Bělohorská 2428/203, PSČ 16900,

 

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy dle bodu I. Termín: do 05.10.2022,

 

III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy o o vypořádání za rušenou část vodního díla.

Usnesení č. 537  splněno

Rada města Lysá nad Labem

 

I. schvaluje

uplatnění smluvní pokuty dle čl. 12.1. písm. a) smlouvy o dílo na provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem "II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba" uzavřené s Metrostav Infrastructure a.s., IČO: 24204005, se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, za prodlení s dokončením stavby v období od 01.12.2021 do 31.12.2021 v maximální možné výši a její započtení podle dodatku č. 3 k výše uvedené akci - „II/272 Lysá nad Labem, průtah stavba ČSA“,

 

II. ukládá splněno

odboru městského investora vystavit vyčíslení smluvní pokuty dle bodu I. a její uplatnění vůči Metrostav Infrastructure a.s., IČO: 24204005, se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8. Po podepsaní dodatku č. 3 k výše uvedené akci - „II/272 Lysá nad Labem, průtah stavba ČSA“.

Kontrolní zpráva z 21a. jednání RM 30.09.2022

usnesení č. 539 - 541, celkem 3 body, z toho 0 ukládacích bodů

Kontrolní zpráva z 22. jednání RM 11.10.2022

usnesení č. 542 - 563, celkem 22 bodů, z toho 3 ukládací body

Usnesení č. 547 splněno

Rada města Lysá nad Labem

 

I. bere na vědomí

soupis nároků pro vlastníka zapsaného na listu vlastnictví č. 564 pro obec Ostrá, katastrální území Ostrá, doručený dne 21.09.2022 pod č.j. SM/84962/2022 od Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Nymburk v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ostrá,

 

II. ukládá

Odboru správy majetku ve stanovené lhůtě podat žádost o ocenění porostů na předmětných obecních pozemcích (ostatní druhy pozemků mimo chmelnic, vinic, sadů, zahrad a pozemků s lesním porostem). Termín do: 21.10.2022.

 

Usnesení č. 550 splněno

Rada města Lysá nad Labem

 

I. bere na vědomí

podanou výpověď od pana Miroslava Pšeničky, IČO: 10223053, se sídlem Na Vysoké mezi 468/44, 289 22, Lysá nad Labem - Litol, doručenou dne 27.09.2022 pod č.j. SM/84952/2022 ve věci uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor - smuteční obřadní síň a květinová síň v Resslově ulici dne 01.05.1998 a uzavřené smlouvy o správě veřejného pohřebiště dne 01.05.2005,

 

II. ukládá

Odboru správy majetku předložit na jednání rady města koncept postupu při pronájmu nebytových prostor smuteční obřadní síně a květinové síně v Resslově ulici, Lysá nad Labem a zajištění správy veřejného pohřebiště v Lysé nad Labem od 01.01.2023. Termín: do 30.10.2022.

 

Usnesení č. 563

Rada města Lysá nad Labem

 

ukládá

OMI v rámci dalšího řízení investičního záměru "Volnočasový areál za sportovní halou ul. Komenského", zajistit a předat projekt na zabezpečení odvodnění území nad sportovní halou v PDF/DWG jeho zpracovateli.

Kontrolní zpráva z 23. jednání RM 24.10.2022

usnesení č. 564 - 587, celkem 24 bodů, z toho 1 ukládací bod

Usnesení č. 585 splněno

Rada města Lysá nad Labem

 

I. schvaluje

uzavření Dodatku č. 4 se společností POHL cz, a.s., IČO: 25606468, se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, ke smlouvě o dílo č. 2021-0120/OMI, ze dne 12.04.2021 "SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM", která je součástí Dohody o narovnání č. 2021-0400/OMI ze dne 24.09.2021. Tímto dodatkem č.4 dojde ke změně termínu dokončení a předání díla 30.11.2022,

 

II. pověřuje

starostu města, podpisem Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo č. 2021-0120/OMI ze dne 12.04.2021

"SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM" která je součástí Dohody o narovnání č.2021-0400/OMI ze dne 24.09.2021 dle bodu I,

 

III. ukládá

odboru městského investora vypracovat Dodatek č. 4 dle bodu I. do 30.10.2022.

Plnění usnesení Zastupitelstva města:

Kontrolní zpráva ze 4. jednání ZM 07.09.2022

usnesení č. 83 - 127, celkem 45 bodů, z toho 14 ukládacích bodů

Usnesení č. 100 splněno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

a) uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemku parcelní č. 2480/16,o výměře 1 089 m2, druh pozemku orná půda, v k. ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 3 342 000 Kč, panu Jaroslavu Jakubalovi, narozenému xxx, bytem xxx Praha 5 s tím, že kupující současně s kupní smlouvou podepíše smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

b) prodej pozemku parcelní č. 2480/17, o výměře 1 072 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 3 241 000 Kč, paní Pavlíně Hercíkové, narozené xxx, bytem xxx Lysá nad Labem. Kupní cena bude hrazena hypotečním úvěrem a smlouva bude uzavřena do 60 dnů od schválení prodeje zastupitelstvem města. Kupující současně s kupní smlouvou podepíše smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

c) prodej pozemku parcelní č. 2480/19, o výměře 874 m2, druh pozemku orná půda, v k. ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 2 647 000 Kč do společného jmění manželů Mgr. Jaromíru Šalkovi, narozenému xxx a Ladě Šalkové, narozené xxx, oba bytem xxx Lysá nad Labem. Kupní cena bude hrazena částečně úvěrem ze stavebního spoření a smlouva bude uzavřena do 60 dnů od schválení prodeje zastupitelstvem města. Kupující současně s kupní smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

d) uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemku parc.č. 2480/21, o výměře 945 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 2 860 000 Kč, do společného jmění manželů Milanu Kazdovi, narozenému xxx, bytem xxx Lysá nad Labem, a Vlastě Kazdové, narozené xxx s tím, že kupující současně s kupní smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

e) uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemku parc.č. 2480/22, o výměře 1 044 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 3 132 000,- Kč do společného jmění manželů Radku Plachému, narozenému xxx a Soně Plaché, narozené xxx, oba bytem Rxxx Lysá nad Labem s tím, že kupující současně s kupní smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění kupních smluv dle bodu I. b) a I. c) Termín : do 07.11.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem těchto kupních smluv.

Usnesení č. 102 splněno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

prodej obecních pozemků parcelní č. 511/59 o výměře 646 m2, druh pozemku orná půda, parcelní č. 511/56 o výměře 99 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace a parcelní č. 511/54 o výměře 6 m2, druh pozemku orná půda, všechny v k. ú Lysá nad Labem, z důvodu realizace izolační zeleně kolem nákupního areálu a výstavby okružní křižovatky ulice Na Mlíčníku a ulice Průmyslová, společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., IČO: 25110161, se sídlem Praha 6, Bělohorská 2428/203, PSČ 16900, za kupní cenu 1 000 Kč/m2 s výhradou zpětné koupě. Náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. Kupující se zaváže po vybudování okružní křižovatky převést bezúplatně pozemky dotčené stavbou okružní křižovatky včetně stavby na Město Lysá nad Labem,

II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.11.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 103 splněno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

směnu části obecního pozemku parcelní č. 601/1, nově označeného jako pozemek parcelní č. 601/26, o výměře 236 m2, v k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3852-75/2022 za část pozemku parcelní č. 601/6, nově označeného jako pozemek parcelní č. 601/24, o výměře 33 m2, a za část pozemku parcelní č. 601/19, nově označeného jako pozemek parcelní č. 601/25, o výměře 203 m2, oba v k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3851-63/2022, se společností Klavarská - OC Lysá s.r.o., IČO: 06770754, se sídlem Dráby 542, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s tím, že náklady spojené se zápisem směnné smlouvy do katastru nemovitostí hradí Město Lysá nad Labem,

II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění směnné smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.11.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této směnné smlouvy.

Usnesení č. 105 splněno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

prodej částí obecního pozemku parcelní č. 3470, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, které tvořily hrázky ve vodní ploše Okrouhlík, jejichž výměra je určena vypracovaným geometrickým plánem č. 3824-9/2022, Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Lysá nad Labem, IČO: 18620698, se sídlem Poděbradova 1677, 289 22 Lysá nad Labem, za cenu 160 Kč/m2 s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Jedná se o díl označený písmenem „a“ o výměře 59 m2, o díl označený písmenem „b“ o výměře 73 m2, o díl označený písmenem „c“ o výměře 117 m2, o díl označený písmenem „d“ o výměře 95 m2 a o díl označený písmenem „e“ o výměře 96 m2,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do 30.11.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 107 splněno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

výkup pozemků par. č. 58/17, o výměře 153 m2, druh pozemku orná půda, par. č. 54/88, o výměře 487 m2, druh pozemku orná půda a par. č. 54/90, o výměře 36 m2, druh pozemku orná půda, všechny v k. ú. Litol, které tvoří spojnici mezi ulicí Na Vysoké mezi a ulicí Seifertovou, od pana Vladimíra Tržického, bytem Lysá nad Labem, za částku 100 Kč/m2. Kupující hradí kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 30.11.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 108 splněno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

odkup podílu od pana Petera Kaplana, bytem Praha, na pozemcích parcelní č. 2836/30, parcelní č. PK 2832 a parcelní č. PK 3009, a to vždy podílu 1/5, v katastrálním území Lysá nad Labem, za celkovou částku 1 Kč. Kupující hradí kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.11.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 110 splněno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

prodej obecního pozemku parcelní č. st. 1728, o výměře 35 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.ev., objekt občanské vybavenosti, v katastrálním území Lysá nad Labem, ulice Československé armády, za kupní cenu předmětu prodeje ve výši 127 000 Kč, manželům František a Jindra Jaškovi, bytem Lysá nad Labem s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí a náklady spojené s pořízením znaleckého posudku,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do 30.11.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 112 splněno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

uzavření plánovací smlouvy dle předloženého návrhu ve věci vybudování infrastruktury v Lysé nad Labem, na pozemcích parcelní č. 2621/2 a 2621/9 (vlastník Žadatel), parcelní č. 2599/5, 2629/2, 2623/6 a 3579/3 (vlastník Město Lysá nad Labem), všechny v k. ú. Lysá nad Labem, pro budoucí novostavbu tří rodinných domů, ulice Sadová, na pozemcích parcelní č. 2621/5, 2621/6, 2621/7, všechny v k. ú. Lysá nad Labem a pro budoucí novostavby rodinných domů na pozemcích Města Lysá nad Labem (parcelní č. 2480/13, 2480/14, 2480/15, 2480/16, 2480/17, 2480/18, 2480/19, 2480/21, 2480/22 a 2480/27 v k. ú. Lysá nad Labem), se SJM Petr Bláha a Mgr. Radka Bláhová, oba bytem Lysá nad Labem, a SJM František Gregor a Irena Gregorová, oba bytem Lysá nad Labem,

II. ukládá

Odboru správy majetku do návrhu rozpočtu města pro rok 2023 zahrnout náklady na propojení veřejného osvětlení z ulice Sadová do ulice Jaromírovy sady v částce 100 000 Kč. Termín: do 31.12.2022.

Usnesení č. 114 splněno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

rozdělení dotace žadatelům z "Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v Městské památkové zóně Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v katastrálním území Lysá nad Labem a Litol" pro rok 2022:

1. Žižkova 448/34, výše dotace 3 083 Kč

2. Náměstí Bedřicha Hrozného 17/24, výše dotace 200 000 Kč

3. Vodákova 186/5, výše dotace 154 803 Kč

II. ukládá

Odboru výstavby a životního prostředí vypracovat veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. do 31.12.2022,

III. pověřuje

pana starostu podpisem veřejnoprávních smluv dle bodu II.

Usnesení č. 119 splněno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

poskytnutí dotace ve výši 67 500 Kč z Charitativního programu pro Centrum pro komunitní práci střední Čechy, Francouzská 4, 120 00 Praha 2, IČO: 71209735, na zajištění podpory neformálně pečujících v Lysé nad Labem od 01.07. do 31.12.2022,

II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury vypracovat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem v termínu do 30.09.2022,

III. pověřuje

starostu města k podpisu veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 120 splněno

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

protokol o kontrole provedené Ministerstvem vnitra České republiky,

II. konstatuje

že došlo k provedení nápravy těch zjištěných pochybení, které bylo možné napravit,

III. ukládá

tajemnici městského úřadu provádět průběžnou kontrolu plnění směrnic městského úřadu.

Usnesení č. 124 splněno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

prodej připlocené části obecního pozemku parcelní č. 3472/5, nově označené jako pozemek parcelní č. 3472/16, o výměře 12 m2, v k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3797-96/2021 ze dne 15.12.2021, panu Ing. Vítu Sklenářovi, bytem Lysá nad Labem, za cenu 1 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.11.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 125 splněno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

darování nově označené části z pozemku st. 37/1, jako díl "a", o výměře 22 m2, v k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu číslo 3835-22/2022, společnosti MEDISAN s.r.o., IČO: 47538767, se sídlem Radlická 764/34, Smíchov, 150 00 Praha 5, z důvodu, že v roce 1999 došlo k darování pozemků Městu Lysá nad Labem, a to o výměře 180 m2. Obdarovaný hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění darovací smlouvy dle bodu I. Termín: do 31.10.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této darovací smlouvy.

Usnesení č. 126 splněno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

prodej pozemku parcelní číslo 3038/19, o výměře 532 m2, druh pozemku orná půda, katastrální území Lysá nad Labem, Středočeskému kraji, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, za kupní cenu 250 Kč/m2. Nabyvatel hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.11.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Vytvořeno 1.2.2023 14:37:46 | přečteno 330x | michaela.kocova
load