Kontrolní zpráva pro  4. zasedání ZM dne 07.09.2022

@page { size: 21.59cm 27.94cm; margin: 2cm } p { line-height: 100%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; margin-bottom: 0cm; direction: ltr; background: transparent } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt } p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; so-language: cs-CZ } p.ctl { font-family: "Times New Roman"; font-size: 10pt } a:link { color: #0563c1; text-decoration: underline }

Kontrolní zpráva pro  4. zasedání ZM dne 07.09.2022


Od 3. zasedání ZM dne 22.06.2022 se konalo 6 jednání RM:

Plnění usnesení rady města:

15. jednání RM 21.06.2022 usn. č. 359 až 381 ukl. 3 body

15a. jednání RM 28.06.2022 usn. č. 382 až 387 ukl. 1 bod

16. jednání RM 12.07.2022 usn. č. 388 až 412 ukl. 1 bod

17. jednání RM 15.07.2022 usn. č. 413 až 419 ukl. 0 bodů

18. jednání RM 09.08.2022 usn. č. 420 až 460 ukl. 1 bod

19. jednání RM 30.08.2022 usn. č. 461 až 502 ukl. 8 bodů


Plnění usnesení zastupitelstva města:

3. jednání ZM 22.06.2022 usn. č. 46 až 82 ukl. 9 bodůPlnění usnesení Rady města:


Kontrolní zpráva z 15. jednání RM 21.06.2022

usnesení č. 359 - 381, celkem 23 bodů, z toho 3 ukládací body


Usnesení č. 361 splněno

Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje

pronájem částí obecních pozemků parc.č. PK 1115/18 a PK 3497/21 o celkové výměře 1063 m2, oba v k.ú. Lysá nad Labem, v chatové osadě Řehačka, za účelem pastvy koní, za celkovou cenu nájemného ve výši 1 100 Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, panu Janu Hradeckému, bytem Praha 4,


II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění nájemní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.08.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této nájemní smlouvy.


Usnesení č. 369

Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje

uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací v ulici Na Homolce, Lysá nad Labem, na pozemcích parc. č. 2986/6, 3605/1, druh pozemků ostatní plocha, zapsané na LV 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem s Rudolfem Šťastným a Ilonou Šťastnou, bytem Sokolská 1093/5, Lysá nad Labem za podmínky, že Zastupitelstvo města schválí uzavření plánovací smlouvy s Rudolfem Šťastným a Ilonou Šťastnou, bytem Sokolská 1093/5, Lysá nad Labem ve věci prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Na Homolce,


II. ukládá

odboru správy majetku zpracovat znění dohody dle bodu č. I. do 30.09.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem dohody dle bodu č. I.


Usnesení č. 379

Rada města Lysá nad Labem


ukládá

OMI zajistit studii na revitalizaci parku na pozemku parc.č. 295/1 vč. nejbližšího okolí.


Kontrolní zpráva z 15a. jednání RM 28.06.2022

usnesení č. 382 - 387, celkem 6 bodů, z toho 1 ukládací bod


Usnesení č. 384 splněno

Rada města


I. bere na vědomí

usnesení č. 74 Zastupitelstva města ze dne 22.06.2022


II. neschvaluje

uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací „Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J.A.K. 2022“ mezi Městem Lysá nad Labem, se sídlem Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 00239402, jako objednatelem a společností BERNDORF BÄDERBAU s. r. o., se sídlem č. p. 1312, 739 95 Bystřice, IČ: 25855247, jako zhotovitelem na základě § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ.


III. ukládá

OMI zahájit veřejnou zakázku formou zjednodušeného podlimitní řízení s názvem „Rekonstrukce pavilonu E ŽŠ JAK II. etapa“.


Kontrolní zpráva z 16. jednání RM 12.07.2022

usnesení č. 388 - 412, celkem 25 bodů, z toho 1 ukládací bod


Usnesení č. 391 splněno

Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje

pronájem částí obecních pozemků parc. č. 495/51 a 3472/5, nově označených jako pozemek parc.č. 3472/14, o výměře 17 m2, v k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3797-96/2021 ze dne 15.12.2021, připlocených k pozemku parc. č. 500/4 v k. ú. Lysá nad Labem, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, paní Blance Voříškové, bytem Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce,


II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o nájmu pozemku dle bodu I. Termín: do 31.08.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy o nájmu pozemku.


Kontrolní zpráva z 17. jednání RM 15.07.2022

usnesení č. 413 - 419, celkem 7 bodů, z toho 0 ukládacích bodů


Kontrolní zpráva z 18. jednání RM 09.08.2022

usnesení č. 420 - 460, celkem 41 bodů, z toho 1 ukládací bod


Usnesení č. 433 splněno

Rada města Lysá nad Labem


I. bere na vědomí

podanou nabídku Domácího hospice Nablízku, z. ú., IČO: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem, k záměru na pronájem nebytových prostor na adrese Husovo náměstí 24, Lysá nad Labem,


II. schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží nemovitosti na adrese Husovo náměstí č. p. 24/2, Lysá nad Labem, která se nachází na pozemku p. č. st. 38/1, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, o celkové výměře 73,84 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 4 900 Kč/měs., s Domácím hospicem Nablízku, z. ú., IČO: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem,


III. ukládá

odboru správy majetku připravit nájemní smlouvu dle bodu II., a to do 31.08.2022,


IV. pověřuje

starostu města podpisem nájemní smlouvy.


Kontrolní zpráva z 19. jednání RM 30.08.2022

usnesení č. 461 - 502, celkem 42 bodů, z toho 8 ukládacích bodů


Usnesení č. 463 splněno

Rada města Lysá nad Labem


I. doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení:

a) uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemku parc.č. 2480/16,o výměře 1 089 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 3 342 000 Kč, panu Jaroslavu Jakubalovi, narozenému 15.02.1969, bytem Prusíkova 2435/3, 155 00 Praha 5 s tím, že kupující současně s kupní smlouvou podepíše smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

b) prodej pozemku parc. č. 2480/17, o výměře 1 072 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 3 241 000 Kč, paní Pavlíně Hercíkové, narozené 28.07.1980, bytem Máchova 1060, 289 22 Lysá nad Labem. Kupní cena bude hrazena hypotečním úvěrem a smlouva bude uzavřena do 60 dnů od schválení prodeje zastupitelstvem města. Kupující současně s kupní smlouvou podepíše smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

c) prodej pozemku parc. č. 2480/19, o výměře 874 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 2 647 000 Kč do společného jmění manželů Mgr. Jaromíru Šalkovi, narozenému 04.06.1976 a Ladě Šalkové, narozené 31.10.1973, oba bytem V Polích 1799, 289 22 Lysá nad Labem. Kupní cena bude hrazena částečně úvěrem ze stavebního spoření a smlouva bude uzavřena do 60 dnů od schválení prodeje zastupitelstvem města. Kupující současně s kupní smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

d) uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemku parc.č. 2480/21, o výměře 945 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 2 860 000 Kč, do společného jmění manželů Milanu Kazdovi, narozenému 20.11.1961, bytem V Polích 1384, 289 22 Lysá nad Labem, a Vlastě Kazdové, narozené 07.08.1962, bytem Jiřice 403 s tím, že kupující současně s kupní smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

e) uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemku parc.č. 2480/22, o výměře 1 044 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 3 132 000 Kč do společného jmění manželů Radku Plachému, narozenému 04.01.1971 a Soně Plaché, narozené 04.01.1971, oba bytem Rybízová 1866, 289 22 Lysá nad Labem s tím, že kupující současně s kupní smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí,


II. ukládá

Finančnímu odboru předložit na nejbližší zasedání zastupitelstva města návrh na rozpočtové opatření s tím, že z položky 6130 výkup nemovitostí bude převedena částka ve výši 502 326 Kč na novou položku 5169 odměna makléři za zprostředkování prodeje pozemků,


III. předkládá

zastupitelstvu města na nejbližší zasedání k projednání návrhy:

a) uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemku parc.č. 2480/16,o výměře 1 089 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 3 342 000 Kč, panu Jaroslavu Jakubalovi, narozenému 15.02.1969, bytem Prusíkova 2435/3, 155 00 Praha 5 s tím, že kupující současně s kupní smlouvou podepíše smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

b) prodej pozemku parc. č. 2480/17, o výměře 1 072 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 3 241 000 Kč, paní Pavlíně Hercíkové, narozené 28.07.1980, bytem Máchova 1060, 289 22 Lysá nad Labem. Kupní cena bude hrazena hypotečním úvěrem a smlouva bude uzavřena do 60 dnů od schválení prodeje zastupitelstvem města. Kupující současně s kupní smlouvou podepíše smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

c) prodej pozemku parc. č. 2480/19, o výměře 874 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 2 647 000 Kč, do společného jmění manželů Mgr. Jaromíru Šalkovi, narozenému 04.06.1976, a Ladě Šalkové, narozené 31.10.1973, oba bytem V Polích 1799, 289 22 Lysá nad Labem. Kupní cena bude hrazena částečně úvěrem ze stavebního spoření a smlouva bude uzavřena do 60 dnů od schválení prodeje zastupitelstvem města. Kupující současně s kupní smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

d) uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemku parc.č. 2480/21, o výměře 945 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 2 860 000 Kč, do společného jmění manželů Milanu Kazdovi, narozenému 20.11.1961, bytem V Polích 1384, 289 22 Lysá nad Labem, a Vlastě Kazdové, narozené 07.08.1962, bytem Jiřice 403 s tím, že kupující současně s kupní smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

e) uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemku parc.č. 2480/22, o výměře 1 044 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 3 132 000 Kč, do společného jmění manželů Radku Plachému, narozenému 04.01.1971, a Soně Plaché, narozené 04.01.1971, oba bytem Rybízová 1866, 289 22 Lysá nad Labem, s tím, že kupující současně s kupní smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.


Usnesení č. 467

Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku parc. č. 619/137, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Smetanova, ve prospěch pozemku parc. č. st. 1265, jehož součástí je budova s číslem popisným 1270, rodinný dům, k.ú. Lysá nad Labem, se SJM Jaroslav Svoboda a Milena Svobodová, bytem Lysá nad Labem, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,


II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.11.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy.


Usnesení č. 468

Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 621/2, k. ú. Lysá nad Labem, ulice U Nadjezdu, ve prospěch pozemků parc. č. 621/66 a parc. č. 3987, oba k.ú. Lysá nad Labem, se SJM Ing. Milan Prášek a Ing. Veronika Prášková, bytem Lysá nad Labem, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,


II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.11.2022,


III. pověřuje

starostu města uzavřením této smlouvy.


Usnesení č. 475 splněno

Rada města Lysá nad Labem


I. bere na vědomí

nabídky podané v rámci veřejné zakázky Chodník v ulici Za Koncem.

Milan Guman, Lysá nad Labem, IČO: 29010161 - nabídnuta cena 1 487 728,83 Kč vč. DPH

Stavokomplet spol. s r.o., Zápy, IČO: 47052945 - nabídnuta cena 675 071,66 Kč vč. DPH

CE-DA servis s.r.o., Velký Osek, IČO: 06184502 - nabídnuta cena 954 645,35 Kč vč. DPH

Porr a.s., IČO: 43005560 - nabídnuta cena 1 467 244,27 Kč vč. DPH,


II. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností Stavokomplet spol. s r.o., Zápy, IČO: 47052945, za nabídnutou cenu 675 071,66 Kč vč. DPH,


III. ukládá

odboru správy majetku připravit smlouvu o dílo se společností Stavokomplet spol. s r.o., Zápy, IČO: 47052945, za nabídnutou cenu 675 071,66 Kč vč. DPH. Termín: do 05.09.2022,


IV. pověřuje

starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností Stavokomplet spol. s r.o., Zápy, IČO: 47052945, za nabídnutou cenu 675 071,66 Kč vč. DPH.


Usnesení č. 482 splněno

Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Lysá nad Labem, IČO: 239402, Husovo náměstí 23, 28922 Lysá nad Labem a Mateřskou školou Dráček Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430, IČO: 70991235, se sídlem, Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430, PSČ 289 22, na pozemek st. p. 150, jehož součástí je stavba čp. 149, na pozemek st. p. 547/1, jehož součástí je stavba čp. 430, pozemky parc. č. 90/8, 90/12, 90/13, 90/4, 89/110 v katastrálním území Litol na dobu neurčitou,


II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury připravit smlouvu o výpůjčce podle bodu I., a to do 31.08.2022,


III. pověřuje

pana starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce dle bodu I.


Usnesení č. 483

Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje

uzavření kupní smlouvy na DCI projektor BARCO SP2K-11 s bankou MONETA Leasing, s.r.o., IČO: 60751606, Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4, a Josefem Haškovcem, IČO: 15916782, Na Jivinách 468/6, Praha 6, Ruzyně, ve výši 1 553 398 Kč vč. DPH, za podmínky schválení rozpočtového opatření zajišťujícího příslušné finanční krytí,


II. schvaluje

uzavření leasingové smlouvy na DCI projektor BARCO SP2K-11 s bankou MONETA Leasing, s.r.o., IČO: 60751606, Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4, s 10% akontací, tj. 155 340 Kč a měsíční splátkou 31 549 Kč vč. DPH, s úrokovou sazbou 7,5 %, po dobu 54 měsíců, za podmínky schválení rozpočtového opatření zajišťujícího příslušné finanční krytí,


III. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury připravit leasingovou smlouvu dle bodu II. a kupní smlouvu dle bodu I., a to do 30.11.2022,


IV. pověřuje

pana starostu města podpisem leasingové a kupní smlouvy dle bodů I. a II.


Usnesení č. 484

Rada města Lysá nad Labem


I. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z Charitativního programu pro:

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., okresní organizace Nymburk, Bedřicha Smetany 55, 288 02 Nymburk, IČO: 62994662,

pana Zdeňka Koštíře, narozeného 16.07.1963, trvale bytem Jedličkova 1991, 289 22 Lysá nad Labem,

paní Mgr. Boženu Bartoňovou, narozenou 18.02.1941, trvale bytem Okružní 1495/55, 289 22 Lysá nad Labem,


II. schvaluje

poskytnutí dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem pro:

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., okresní organizace Nymburk, Bedřicha Smetany 55, 288 02 Nymburk, IČO: 62994662, ve výši 5 000 Kč,

pro pana Zdeňka Kostíře, narozeného 16.07.1963, trvale bytem Jedličkova 1991, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 14 000 Kč,

pro paní Mgr. Boženu Bartoňovou, narozenou 18.02.1941, trvale bytem Okružní 1495, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 12 000 Kč,


III. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury vypracovat veřejnoprávní smlouvy dle bodu II. Termín: do 30.09.2022,


IV. pověřuje

starostu města k podpisu všech veřejnoprávních smluv dle bodu II.


Usnesení č. 501

Rada města Lysá nad Labem


I. bere na vědomí

podanou nabídku pana Tomáše Černého, Staňkovského 1585, 250 88 Čelákovice, IČO: 10671994, s nabídkou nájemného 4 000 Kč/měsíc, k záměru na pronájem nebytových prostor v budově bez čísla popisného na parcele p. č. st. 758/1 v katastrálním území Litol, obec Lysá nad Labem,


II. schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově bez čísla popisného na parcele p. č. st. 758/1 v katastrálním území Litol, obec Lysá nad Labem, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, o celkové výměře 36 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 4 000 Kč/měs., s Tomášem Černým, Staňkovského 1585, 250 88 Čelákovice, IČO: 10671994,


III. ukládá

odboru správy majetku připravit nájemní smlouvu dle bodu II. Termín: do 30.09.2022,


IV. pověřuje

starostu města podpisem nájemní smlouvy.Plnění usnesení Zastupitelstva města:


Kontrolní zpráva z 3. jednání ZM 22.06.2022

usnesení č. 46 - 82, celkem 37 bodů, z toho 9 ukládacích bodů


Usnesení č. 51 splněno

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem II. kolo následovně:

Farní charita Lysá nad Labem, IČO: 26520826, Náměstí B. Hrozného 7, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 16 000 Kč,

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316, Náměstí Bedřicha Hrozného 442/16, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 14 000 Kč,

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem, IČO: 68999780, Masarykova 760, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 11 000 Kč,

Divadelní spolek Náplavka, IČO: 07902409, Slunéčkova 1984, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 40 000 Kč,

Polabáček, z.s., IČO: 14072238, Za Labem 473, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 7 000 Kč,

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. – okresní myslivecký spolek Nymburk, IČO: 67777473, Maršála Koněva 2067/59, 288 02 Nymburk, ve výši 25 000 Kč,

Eva Freibergová, Byšičky, ve výši 8 000 Kč,

Klub přátel dechové hudby v Lysé nad Labem z.s., IČO: 62444743, Třešňová 1627, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 18 000 Kč,

Martin Tužinský, Lysá nad Labem, ve výši 20 000 Kč,

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Byšičky, IČO: 64733033, Byšičky 49, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 8 000 Kč,

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Byšičky, IČO: 64733033, Byšičky 49, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 10 000 Kč,

Junák – český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 12 000 Kč,


a rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem II. kolo následovně:

z.s. Klub dobré zprávy, IČO: 26643618, Československé armády 1630/52, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 6 800 Kč,

Josef Křena, Lysá nad Labem, ve výši 6 400 Kč,

PROFITRAINERS s.r.o., IČO: 05438764, Dopravní 500/9, 104 00 Praha, ve výši 13 300 Kč,


II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem II. kolo následovně:

Farní charita Lysá nad Labem, IČO: 26520826, Náměstí B. Hrozného 7, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 16 000 Kč,

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316, Náměstí Bedřicha Hrozného 442/16, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 14 000 Kč,

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem, IČO: 68999780, Masarykova 760, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 11 000 Kč,

Divadelní spolek Náplavka, IČO: 07902409, Slunéčkova 1984, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 40 000 Kč,

Polabáček, z.s., IČO: 14072238, Za Labem 473, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 7 000 Kč,

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. – okresní myslivecký spolek Nymburk, IČO: 67777473, Maršála Koněva 2067/59, 288 02 Nymburk, ve výši 25 000 Kč,

Eva Freibergová, Byšičky, ve výši 8 000 Kč,

Klub přátel dechové hudby v Lysé nad Labem z.s., IČO: 62444743, Třešňová 1627, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 18 000 Kč,

Martin Tužinský, Lysá nad Labem, ve výši 20 000 Kč,

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Byšičky, IČO: 64733033, Byšičky 49, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 8 000 Kč,

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Byšičky, IČO: 64733033, Byšičky 49, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 10 000 Kč,

Junák – český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 12 000 Kč,


a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem II. kolo následovně:

z.s. Klub dobré zprávy, IČO: 26643618, Československé armády 1630/52, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 6 800 Kč,

Josef Křena, Lysá nad Labem, ve výši 6 400 Kč,

PROFITRAINERS s.r.o., IČO: 05438764, Dopravní 500/9, 104 00 Praha, ve výši 13 300 Kč, a to do 15.07.2022,


III. pověřuje

pana starostu města podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle bodu II.


Usnesení č. 59 splněno

Zastupitelstvo města


I. zřizuje

obchodní společnost Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o.


II. schvaluje

Zakladatelskou listinu obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o. ve znění, které je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva města,


III. souhlasí

s umístěním sídla obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o. v budově č.p. 23, Husovo náměstí, Lysá nad Labem, stojící na pozemku parc. č. st. 37/1, k.ú. Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem, vše ve vlastnictví Města Lysá nad Labem,


IV. jmenuje

jednatelem obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o. pana Daniela Chaloupku,


V. jmenuje

členy dozorčí rady obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s.r.o. ve složení Jan Krumpholc, Mgr. Jan Papáček, Ing. Eva Kropáčková,


VI. schvaluje

výši vkladu Města Lysá nad Labem jako jediného společníka na základní kapitál obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o. ve výši 1 800 000 Kč (slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých),


VII. ukládá

panu starostovi, Ing. Karlu Otavovi, zajistit vydání zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu a provést další nezbytné kroky vedoucí k zápisu obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o. do obchodního rejstříku, a to do 3 měsíců od přijetí tohoto usnesení, za podmínky schválení 3. rozpočtového opatření.


Usnesení č. 63 splněno

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

výkup části pozemku parc.č. 514/6, nově označené jako pozemek parc.č. 514/48, o výměře 100 m2, druh pozemku zahrada, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3821-16/2022 ze dne 14.2.2022, za účelem výstavby chodníku a cyklostezky v ulici Poděbradova, od pana Jiřího Luňáčka, bytem Lysá nad Labem, za částku 1 Kč. Kupující hradí kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje. Kupující se zavazuje při samotné realizaci stavby chodníku a cyklostezky zachovat stávající přístup k prodejně na pozemku parc.č. st.3371 a k pozemku parc.č. 514/6, oba v k.ú. Lysá nad Labem,


II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.06.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Usnesení č. 67 splněno

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

vzor kupní smlouvy v případě úhrady kupní ceny z vlastních zdrojů kupujícího a vzor smlouvy o spolupráci na prodej jednotlivých obecních pozemků parc.č. 2480/13 o výměře 1 362 m2, parc.č. 2480/14 o výměře 1 295 m2, parc.č. 2480/15 o výměře 1 185 m2, parc.č. 2480/16 o výměře 1 089 m2, parc.č. 2480/17 o výměře 1 072 m2, par.č. 2480/18 o výměře 964 m2, parc.č. 2480/19 o výměře 874 m2, parc.č. 2480/27 o výměře 924 m2, parc.č. 2480/21 o výměře 945 m2 a parc.č. 2480/22 o výměře 1044 m2, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, ulice Hrabanov,


II. schvaluje

úpravu kupní smlouvy o svolení se zřízením zástavního práva a souvisejících ujednání ve prospěch banky poskytující kupujícímu úvěr, jakož i platebních podmínek,


III. ukládá

právníkovi města upravit znění kupní smlouvy dle bodu I. a II. Termín: do 30.06.2022.


Usnesení č. 69

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

podání žádosti o dotaci projektu s názvem Sportovní hala Lysá nad Labem do investiční výzvy Národní sportovní agentury,


II. ukládá

Radě města

1. podání žádosti po vypsání výzvy

2. zajistit doložení dokladu zajištění vlastního podílu financování s podáním žádosti.


Usnesení č. 70 splněno

Zastupitelstvo města


ukládá

paní místostarostce Romaně Fischerové

a) vypracovat podrobnou zprávu o stavu prací na akci: Výstavba Sportovní haly města Lysá nad Labem, jejíž součástí budou i odpovědi na otázky uvedené v předkládané důvodové zprávě,

b) seznámit zastupitele se všemi informacemi ohledně víceprací tohoto projektu

Termín: do 15.07.2022.


Usnesení č. 71 splněno

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

návrh na pořízení změny regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov, etapa B, zkráceným postupem,


II. schvaluje

obsah změny regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov, etapa B:

- změna prověří prostorové uspořádání v etapě B na pozemcích parc. č. 2619, a PK 2618, 2617 vše v k.ú. Lysá nad Labem

- změna prověří umístění obratiště na konci slepé komunikace

- změna prověří nové dělení pozemků, místo stávajících 7 pozemků na 9 pozemků

- povinnost plánovací smlouvy,


III. stanovuje

že náklady na zpracování změny regulačního plánu a vyhotovení úplného znění regulačního plánu po jeho změně bude na náklady navrhovatelů,


IV. schvaluje

pořízení změny regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov, etapa A, z vlastního podnětu,


V. ukládá

zpracovat do 31.08.2022 návrh zadání změny regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov, etapa A, z vlastního podnětu, se zapracováním návrhů vlastníků pozemků Hrabanov obdržených na základě zveřejněné výzvy.


Usnesení č. 74 splněno

Zastupitelstvo města


I. ukládá

Radě Města zrušit veřejnou zakázku „Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J.A.K. 2022“, evidenční č. VVZ: Z2022-003427, evidenční číslo na ISVZUS: 60054157,


II. ukládá

Radě města zahájit realizaci rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J. A. Komenského bez bazénu a s ním souvisejících technologií. Termín: ihned.Vytvořeno 4.10.2022 10:36:05 | přečteno 73x | jiri.virava
load