Kontrolní zpráva pro 3. zasedání ZM dne 22.06.2022

Kontrolní  zpráva pro  3. zasedání  ZM dne 22.06.2022

Od  2. zasedání ZM dne 13.04.2022 se konalo 5 jednání RM:

Plnění usnesení rady města: 

10. jednání RM 12.04.2022 usn. č. 212 až 233 ukl. 1 bod

11. jednání RM 27.04.2022 usn. č. 234 až 256 ukl. 7 bodů

12. jednání RM 10.05.2022 usn. č. 257 až 281 ukl. 3 body

13. jednání RM 24.05.2022 usn. č. 282 až 322 ukl. 7 bodů

14. jednání RM 07.06.2022 usn. č. 323 až 358 ukl. 4 body

Plnění usnesení zastupitelstva města:

2. jednání ZM 13.04.2022 usn. č. 23 až 45  ukl. 3 body

Plnění usnesení Rady města: 

Kontrolní zpráva z 10. jednání RM 12.04.2022

usnesení č. 212 - 233, celkem 22 bodů, z toho 1 ukládací bod

Usnesení č. 221

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost společnosti RENGL, s.r.o., IČO: 25420160, Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec, o snížení nájemného za plakátovací plochy RCZ0475 a RCZ0487 ve výši 1 500 Kč za rok 2021 a snížení nájemného od 01.01.2022 ve výši 2 000 Kč/rok do doby, než bude společnost RENGL, s.r.o. moci plakátovací plochy opět instalovat,

II. schvaluje

uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2000 – 0004/SM ze dne 31.05.2000 se společností RENGL, s.r.o., IČO: 25420160, Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec, spočívající ve snížení nájemného za plakátovací plochy RCZ0475 a RCZ0487 ve výši 1 500 Kč za rok 2021 a snížení nájemného od 01.01.2022 ve výši 2 000 Kč/rok do doby, než bude společnost RENGL, s.r.o. moci plakátovací plochy opět instalovat,

III. ukládá

odboru správy majetku zpracovat znění dodatku ke smlouvě dle bodu č. II. do 15.05.2022,

IV. pověřuje

starostu města podpisem dodatku ke smlouvě dle bodu č. III.

Kontrolní zpráva z 11. jednání RM 27.04.2022

usnesení č. 234 - 256, celkem 23 bodů, z toho 7 ukládacích bodů

Usnesení č. 237

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům parc.č. PK 2523/1 o výměře 76249 m2, parc.č. PK 2523/4 o výměře 12991 m2, parc.č. PK 2523/5 o výměře 2895 m2, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, v lokalitě zvané Hrabanovská Černava, za účelem výroby sena, s panem Františkem Uřídilem, IČO: 07868839, bytem Pod Brdy 728, 29471 Benátky nad Jizerou, za cenu pachtu 1 000 Kč/ha/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 pachtovní rok, za předpokladu získání příslušných souhlasů od správy CHKO Kokořínsko,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění pachtovní smlouvy dle bodu I. Termín do 30.06.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této pachtovní smlouvy.

Usnesení č. 238

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost pana XXX XXX, bytem Lysá nad Labem, o pronájem části pozemku parc. č. 3553/2, o výměře 20 m2, za účelem umístění tepelného čerpadla k domu č.p. X v Lysé nad Labem,

II. ukládá

místostarostovi Mgr. Jiřímu Havelkovi jednat s panem XXX XXX, bytem Lysá nad Labem o pronájmu části pozemku parcelní číslo 3553/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Lysá nad Labem.

Usnesení č. 240

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 619/141, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Jedličkova, ve prospěch pozemku parc. č. st. 944, jehož součástí je budova s číslem popisným 816, rodinný dům, k.ú. Lysá nad Labem, s XXX XXX, bytem Lysá nad Labem, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. v termínu do 30.06.2022,

III. pověřuje

starostu města uzavřením smlouvy.

Usnesení č. 245

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

předložené cenové nabídky monitorovací kampaně v povodí a ve stokové síti města Lysá nad Labem od společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 25656635, Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10, na částku 618 552 Kč včetně DPH, a od společnosti DHI a.s., IČO: 64948200, Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10, na částku 940 170 Kč včetně DPH,

II. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 25656635, Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10, jako dodavatele zakázky „monitorovací kampaň v povodí a ve stokové síti města Lysá nad Labem“, za částku 618 552 Kč včetně DPH, za podmínky přijetí rozpočtového opatření navyšující položku rozpočtu 2321-5169-10-5451 o částku 130 000 Kč,

III. ukládá

odboru správy majetku zpracovat znění smlouvy o dílo dle bodu č. II. do 15.05.2022,

IV. pověřuje

starostu města podpisem smlouvy o dílo dle bodu č. II.

Usnesení č. 251

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

podané návrhy do participativního rozpočtu města Lysá nad Labem 2022, a to "Edukace sídláku, naše příroda zblízka pro všechny děti města Lysé nad Labem", "Doplnění herních prvků v areálu v lokalitě pod mostem v Litoli","Stolní tenis na Řehačce", "Občerstvení u kaple sv. Václava", "Výstavba pumptrack, dualka - bikepark SHIBAK",

II. schvaluje

realizaci všech pěti předložených projektů s maximálními náklady do 100 000 Kč s DPH na jeden celkový podaný projekt,

III. ukládá

a) odboru správy majetku ve spolupráci s odborem školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury realizovat projekt "Edukace sídláku, naše příroda zblízka pro všechny děti města Lysé nad Labem" a "Doplnění herních prvků v areálu v lokalitě pod mostem v Litoli". Termín: 30.09.2022,

b) odboru správy majetku ve spolupráci s osadním výborem Řehačka realizovat projekt "Stolní tenis na Řehačce". Termín: 30.09.2022,

c) odboru městského investora realizovat projekt "Občerstvení u kaple sv. Václava" a "Výstavba pumptrack, dualka - bikepark SHIBAK". Termín: 30.09.2022.

Kontrolní zpráva z 12. jednání RM 10.05.2022

usnesení č. 257 - 281, celkem 25 bodů, z toho 3 ukládací body

Usnesení č. 266

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

dotace z Charitativního programu pro paní XXX XXX, narozenou dne XXX, trvale bytem XXX, Lysá nad Labem, ve výši 3 200 Kč pro nezletilého syna XXX XXX na lesní dětský tábor a pro pana XXX XXX, narozeného dne XXX, trvale bytem XXX, Lysá nad Labem, ve výši 2 080 Kč pro nezletilého syna XXX XXX na lyžařský výcvik,

II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury vypracovat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem,

III. pověřuje

starostu města k podpisu veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 268

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s umístěním skateparku na pozemcích číslo parcelní 2646/1 a 2566/1 k.ú. Lysá nad Labem, v blízkosti víceúčelového hřiště u ZŠ J. A. Komenského a sportovní haly,

II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury pořízení studie skateparku umístěného dle bodu I. Termín: 30.06.2022.

Usnesení č. 270

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

zápisy z jednání Komise pro šťastný život seniorů ze dne 17.01.2022 a ze dne 22.03.2022,

II. ukládá

tajemnici pozvat na příští jednání Rady města, které se bude konat dne 24.05.2022 předsedu a místopředsedu Komise pro šťastný život seniorů.

Kontrolní zpráva z 13. jednání RM 24.05.2022

usnesení č. 282 - 322, celkem 41 bodů, z toho 7 ukládacích bodů

Usnesení č. 288

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

pronájem části obecního pozemku parc.č. 3758/1 o výměře 4 513 m2 v k.ú. Lysá nad Labem (areál bývalé Fruty) z důvodu zajištění parkovaní vozidel v době výstav pořádaných v Lysé nad Labem v měsíci květnu, září a říjnu 2022, společnosti Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r.o., IČO: 43144390, se sídlem Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem, za cenu nájmu 1 000 Kč/den, na dobu určitou, a to v termínech: 26. až 29.05.2022, 16. až 18.09.2022, 06. až 09.10.2022 a 26. až 30.10.2022,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o nájmu pozemku dle bodu I. Termín: ihned,

III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 289

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 2168/7, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Sojovická, ve prospěch pozemku parc. č. st. 3332, k.ú. Lysá nad Labem, s XXX XXX, bytem Lysá nad Labem, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. v termínu do 31.07.2022,

III. pověřuje

starostu města uzavřením smlouvy.

Usnesení č. 290

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku parc. č. 2644/3, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Lom, ve prospěch pozemku parc. č. st. 1401, k.ú. Lysá nad Labem, s XXX XXX, bytem Lysá nad Labem, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. v termínu do 31.07.2022,

III. pověřuje

starostu města uzavřením smlouvy.

Usnesení č. 303

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

předložené nabídky na dodávku ojetého vozidla pro potřeby Technické skupiny,

II. schvaluje

uzavření smlouvy na dodávku vozu Dacia Dokker 15 DCi s Autobazerem Profi Jičín, s.r.o., Hradecká 1250, 506 01 Jičín, IČO: 09380345, za cenu 253 000 Kč vč. DPH, jehož nabídka byla nejvýhodnější,

III. ukládá

odboru správy majetku zajistit kupní smlouvu dle bodu II., a to do 15.06.2022,

IV. pověřuje

pana starostu podpisem smlouvy dle bodu III.

Usnesení č. 305

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádosti o dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem pro

Respondeo, z.s., Náměstí Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk, IČO: 26631628, o dotaci ve výši 30 000 Kč,

Rodinné centrum ROUTA, z. s., Sokolovská 2078, 250 88 Čelákovice, IČO: 22734155, o dotaci ve výši 30 000 Kč,

Oblastní charitu Kutná Hora, Havířská 403, 284 01 Kutná Hora, IČO: 49543547, o dotaci ve výši 20 000 Kč,

Linku bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČO: 61383198, o dotaci ve výši 15 000 Kč,

Zdravotního klauna, o. p. s., Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČO: 26547953, o dotaci,

TŘI, z. ú., Sokolská 584, 257 22 Čerčany, IČO: 18623433, o dotaci 5 000 Kč,

Psychiatrickou nemocnici Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, IČO: 00068691, o dotaci,

Městskou nemocnici Městec Králové, a.s., Prezidenta Beneše 343, 289 03 Městec Králové, IČO: 26495015, o dotaci,

Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola, Čakovická 51, 190 00 Praha 9, IČO: 63110261, o dotaci 10 000 Kč,

II. schvaluje

poskytnutí dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem

pro Respondeo, z.s., Náměstí Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk, IČO: 26631628, ve výši 15 000 Kč na činnost Intervenčního centra na rok 2022,

pro Rodinné centrum ROUTA, z. s., Sokolovská 2078, 250 88 Čelákovice, IČO: 22734155, ve výši 10 000 Kč na Sociální aktivizační službu pro rodiny s dětmi na rok 2022,

pro Oblastní charitu Kutná Hora, Havířská 403, 284 01 Kutná Hora, IČO: 49543547, ve výši 8 000 Kč na poskytování rané péče v Lysé nad Labem na rok 2022,

pro Linku bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČO: 61383196, ve výši 10 000 Kč na provoz dětské krizové linky na rok 2022,

pro Zdravotního klauna, o.p.s., Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9-Vysočany, IČO: 26547953, ve výši 5 000 Kč na podporu programů v nemocnici v Mladé Boleslavi na rok 2022,

pro TŘI, z. ú., Sokolská 584, 257 22 Čerčany, IČO: 18623433, ve výši 5 000 Kč na provoz na rok 2022,

pro Psychiatrickou nemocnici Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, IČO: 00068691, ve výši 10 000 Kč na nefarmakologické přístupy v léčbě pacientů na rok 2022,

pro Městskou nemocnici Městec Králové, a. s., Prezidenta Beneše 343, 289 03 Městec Králové, IČO: 26495015, ve výši 10 000 Kč na přístrojové a infuzní vybavení na rok 2022,

pro Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola, Čakovická 51, 190 00 Praha 9, IČO: 63110261, ve výši 10 000 Kč na zakoupení psychoterapeutických pomůcek,

III. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury vypracovat veřejnoprávní smlouvy dle bodu II.,

IV. pověřuje

starostu města k podpisu všech veřejnoprávních smluv dle bodu II.

Usnesení č. 311

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti, IČO: 48931926, Nám. Bedřicha Hrozného 7, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 36 000 Kč na obnovu stodoly v areálu fary č.p. 7, za podmínky přidělení dotační kvóty od Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón,

II. ukládá

Odboru výstavby a životního prostředí vypracovat veřejnoprávní smlouvu dle bodu I. do 31.12.2022,

III. pověřuje

pana starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy dle bodu II.

Usnesení č. 322

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost o finanční příspěvek na sportovní projekt - Šachy do škol celorepublikový přebor škol pro Ing. Miloše Havlenu, bytem Okružní 1491/48, 289 22 Lysá nad Labem ve výši 40 000 Kč,

II. schvaluje

poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Ing. Miloše Havlenu, bytem Okružní 1491/48, Lysá nad Labem ve výši 40 000 Kč na sportovní projekt - Šachy do škol celorepublikový přebor škol, který se uskuteční ve dnech 30.05. až 01.06.2022 v Nových Hradech,

III. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury připravit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle bodu II., a to do 27.05.2022,

IV. pověřuje

pana starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu II. a III.

Kontrolní zpráva z 14. jednání RM 07.06.2022

usnesení č. 323 - 358, celkem 36 bodů, z toho 4 ukládací body

Usnesení č. 328

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o nájmu pozemku č. SMI/16/00479/N/Jav ze dne 24.08.2016 s Českou poštou, s.p., IČO: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, spočívající ve změně předmětu nájmu a to tak, že dojde k přemístění odkládací schrány z ul. Družstevní z pozemku parc. č. 386 v k.ú. Litol do ulice Na Písku na pozemek parc. č. 3451/52 v k.ú. Lysá nad Labem, ke zřízení odkládací schrány v ul. 9. května na pozemku parc. č. 3476/2 v k.ú. Lysá nad Labem, ke zřízení odkládací schrány v ul. Nerudova na pozemku parc. č. 77/1 v k.ú. Lysá nad Labem, ke zřízení odkládací schrány v ul. Na Mlíčníku na pozemku parc. č. 494/16 v k.ú. Lysá nad Labem, ke zřízení odkládací schrány v ul. Čechova na pozemku parc. č. 633/8 v k.ú. Lysá nad Labem. Cena nájmu bude navýšena o 1 460 Kč, tj. za každou nově zřízenou odkládací schránku je stanoveno nájemné ve výši 1 Kč/den. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění dodatku č. 1 dle bodu I. Termín do 31.07.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem tohoto dodatku č. 1.

Usnesení č. 332

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

vyjádření k záměru (č.j. MULNL-SM/32935/2022/Voj) pana XXX XXX, bytem XXX, Lysá nad Labem, která se týká umístění plakátovací plochy ve tvaru válce (RCZ0487) na ul. Poděbradova,

II. schvaluje

uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2000 – 0004/SM ze dne 31.05.2000 se společností RENGL, s.r.o., IČO: 25420160, Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec, kterým se pronajímá část pozemku parc. č. 3451/5, druh pozemku ostatní plocha, zapsaný na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, ve výměře 4 m2, k umístění plakátovací plochy RCZ0487 ve tvaru válce na ulici Poděbradova na vybudovaném podstavci u domu č.p. 1545/54 a dále, kterým se pronajímá část pozemku parc. č. 322/11, druh pozemku ostatní plocha, zapsaný na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV 3183 pro obec Lysá nad Labem a k.ú. Litol, ve výměře 4 m2, k umístění plakátovací plochy RCZ0475 ve tvaru válce na ulici Dobrovského sady na vybudovaném podstavci vpravo od autobusové zastávky,

III. ukládá

odboru správy majetku zpracovat znění dodatku ke smlouvě dle bodu č. II. do 30.06.2022,

IV. pověřuje

starostu města podpisem dodatku ke smlouvě dle bodu č. III.

Usnesení č. 335

Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje

zastupitelstvu města schválit uzavření plánovací smlouvy dle předloženého návrhu ve věci vybudování infrastruktury v Lysé nad Labem, na pozemcích parc. č. 2621/2 a 2621/9 (vlastník Žadatel), parc. č. 2599/5, 2629/2, 2623/6 a 3579/3 (vlastník Město Lysá nad Labem), všechny v k.ú. Lysá nad Labem, pro budoucí novostavbu tří rodinných domů, ulice Sadová na pozemcích parc. č. 2621/5, 2621/6, 2621/7, všechny v k.ú. Lysá nad Labem a pro budoucí novostavby rodinných domů na pozemcích Města Lysá nad Labem (parc. č. 2480/13, 2480/14, 2480/15, 2480/16, 2480/17, 2480/18, 2480/19, 2480/21, 2480/22 a 2480/27 v k.ú. Lysá nad Labem), se SJM XXX XXX a XXX XXX, oba bytem Lysá nad Labem a SJM XXX XXX a XXX XXX, oba bytem Lysá nad Labem,

II. schvaluje

a) uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů pro budoucí novostavbu 3 rodinných domů, ulice Sadová, na pozemcích parc. č. 2621/5, 2621/6, 2621/7, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, se SJM XXX XXX a XXX XXX, oba bytem Lysá nad Labem a SJM XXX XXX a XXX XXX, oba bytem Lysá nad Labem,

b) uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací pro budoucí novostavbu 3 rodinných domů, ulice Sadová, na pozemcích parc. č. 2621/5, 2621/6, 2621/7, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, se SJM XXX XXX a XXX XXX, oba bytem Lysá nad Labem a SJM XXX XXX a XXX XXX, oba bytem Lysá nad Labem,

III. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění dohod dle bodu II. a) a II. b). Termín: do 31.08.2022,

IV. pověřuje

starostu města podpisem dohod dle bodu II. a) a II. b),

V. předkládá

zastupitelstvu města k projednání návrh plánovací smlouvy ve věci vybudování infrastruktury v Lysé nad Labem, na pozemcích parc. č. 2621/2 a 2621/9 (vlastník Žadatel), parc. č. 2599/5, 2629/2, 2623/6 a 3579/3 (vlastník Město Lysá nad Labem), všechny v k.ú. Lysá nad Labem, pro budoucí novostavbu tří rodinných domů, ulice Sadová na pozemcích parc. č. 2621/5, 2621/6, 2621/7, všechny v k.ú. Lysá nad Labem a pro budoucí novostavby rodinných domů na pozemcích Města Lysá nad Labem (parc. č. 2480/13, 2480/14, 2480/15, 2480/16, 2480/17, 2480/18, 2480/19, 2480/21, 2480/22 a 2480/27 v k.ú. Lysá nad Labem), na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 336

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu, opravu a provoz veřejného osvětlení v Lysé nad Labem na dobu určitou 2 roky, přičemž hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena,

II. jmenuje

členy a náhradníky hodnotící komice, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení –

členové komise: Ing. Radek Pýcha, PaedDr. Věra Bodnárová, Ing. Vladimír Kopecký

náhradníci: Mgr. Jiří Havelka, Ota Balík, Romana Nováková,

III. ukládá

odboru správy majetku zaslat výzvu k předložení nabídek a prokázání kvalifikace minimálně 5 dodavatelům. Termín: 10.06.2022.

 

Plnění usnesení Zastupitelstva města:

Kontrolní zpráva z 2. jednání ZM 13.04.2022

usnesení č. 23 - 45, celkem 23 bodů, z toho 3 ukládací body

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

darování částí obecních pozemků parc. č. 305/2, 306/1, 309/5 323/2, 323/6, 323/11, 323/25 a 323/7 v k.ú. Litol, nově označených jako pozemek parc.č. 306/8 o výměře 1462 m2, parc.č. 323/75 o výměře 1551 m2 a p.č. 323/74 o výměře 182 m2, všechny v k.ú Litol, dle geometrického plánu č. 1014-16/2022, Středočeskému kraji, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov, z důvodu realizace investičního projektu „ Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“. Náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí obdarovaný,

II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění darovací smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.04.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této darovací smlouvy.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem následovně:

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Lysá nad Labem, IČO: 18620698, Poděbradova 1677, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 53 930 Kč,

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lysá nad Labem, IČO: 75076764, Sojovická 268/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 26 082 Kč,

Klub českých turistů, odbor Lysá nad Labem, IČO: 45828181, Klicperova 553/10, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 108 069 Kč,

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316, Náměstí B. Hrozného 442/16, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 90 437 Kč,

Junák – český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 190 000 Kč,

Quattuor Artes z.s., IČO: 22610049, Školní náměstí 906/22, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 190 000 Kč,

Spolek radioamatérů Lysá nad Labem, IČO: 71226460, Poděbradova 1582/71, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 23 373 Kč,

Rodinné centrum Parníček, z.s., IČO: 22679243, Sídliště 1442/23, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 181 397 Kč,

Železniční modelářský kroužek Lysá n.L. - Spolek, IČO: 68999968, Na Rybníčku 519/7, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 35 051 Kč,

KLUB POLSKI Lysá nad Labem, z.s., IČO: 07844093, Československé armády 28/9, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 17 977 Kč,

Polabáček z.s., IČO: 14072238, Za Labem 473, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 33 684 Kč,

rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem následovně:

Tělocvičná jednota Sokol Lysá nad Labem, IČO: 00472484, Husovo náměstí 1976, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 309 992 Kč,

Taekwon-do ITF oddíl Sabom, z.s., IČO: 22818723, Stržiště 785/35, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 77 366 Kč,

Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČO: 62994492, U Stadionu 432, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 399 978 Kč,

TSK Dynamik, z.s., IČO: 07511906, Sídliště 1441/22, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 90 179 Kč,

FK Litol, mládež z.s., IČO: 05224047, Masarykova 1250/50, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 113 552 Kč,

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 269 167 Kč,

DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek, IČO: 06324991, U Nadjezdu 1837, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 267 178 Kč,

Šachový klub JOLY Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62991795, Sojovická 268/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 184 648 Kč,

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lysá nad Labem, IČO: 45826072, Pivovarská 1518/2, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 51 918 Kč,

Tenisový klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62991531, Jaromírovy sady, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 81 219 Kč,

Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 09940723, Na Mlíčníku 1790, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 124 119 Kč,

z. s. Klub dobré zprávy, IČO: 26643618, Československé armády 1630/52, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 23 917 Kč,

Český kynologický svaz ZKO Lysá nad Labem - 432, IČO: 65742320, Družstevní 361/5, Litol, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 6 767 Kč,

II. schvaluje

vyřazení žádostí o poskytnutí dotace organizacím:

Centrum sociálních služeb v Lysé nad Labem z.ú., IČO: 67982930, náměstí Bedřicha Hrozného 1743/29, 289 22 Lysá nad Labem,

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Byšičky, IČO: 64733033, Byšičky 49, 289 22 Lysá nad Labem, z důvodu nesplnění podmínky článku IV. Statutu Programu na činnost společenských organizací pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem,

III. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem následovně:

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Lysá nad Labem, IČO: 18620698, Poděbradova 1677, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 53 930 Kč,

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lysá nad Labem, IČO: 75076764, Sojovická 268/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 26 082 Kč,

Klub českých turistů, odbor Lysá nad Labem, IČO: 45828181, Klicperova 553/10, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 108 069 Kč,

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316, Náměstí B. Hrozného 442/16, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 90 437 Kč,

Junák – český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 190 000 Kč,

Quattuor Artes z.s., IČO: 22610049, Školní náměstí 906/22, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 190 000 Kč,

Spolek radioamatérů Lysá nad Labem, IČO: 71226460, Poděbradova 1582/71, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 23 373 Kč,

Rodinné centrum Parníček, z.s., IČO: 22679243, Sídliště 1442/23, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 181 397 Kč,

Železniční modelářský kroužek Lysá n.L. - Spolek, IČO: 68999968, Na Rybníčku 519/7, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 35 051 Kč,

KLUB POLSKI Lysá nad Labem, z.s., IČO: 07844093, Československé armády 28/9, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 17 977 Kč,

Polabáček z.s., IČO: 14072238, Za Labem 473, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 33 684 Kč,

z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem následovně:

Tělocvičná jednota Sokol Lysá nad Labem, IČO: 00472484, Husovo náměstí 1976, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 309 992 Kč,

Taekwon-do ITF oddíl Sabom, z.s., IČO: 22818723, Stržiště 785/35, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 77 366 Kč,

Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČO: 62994492, U Stadionu 432, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 399 978 Kč,

TSK Dynamik, z.s., IČO: 07511906, Sídliště 1441/22, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 90 179 Kč,

FK Litol, mládež z.s., IČO: 05224047, Masarykova 1250/50, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 113 552 Kč,

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 269 167 Kč,

DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek, IČO: 06324991, U Nadjezdu 1837, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 267 178 Kč,

Šachový klub JOLY Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62991795, Sojovická 268/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 184 648 Kč,

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lysá nad Labem, IČO: 45826072, Pivovarská 1518/2, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 51 918 Kč,

Tenisový klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62991531, Jaromírovy sady, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 81 219 Kč,

Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 09940723, Na Mlíčníku 1790, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 124 119 Kč,

z. s. Klub dobré zprávy, IČO: 26643618, Československé armády 1630/52, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 23 917 Kč,

Český kynologický svaz ZKO Lysá nad Labem - 432, IČO: 65742320, Družstevní 361/5, Litol, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 6 767 Kč, a to do 30.04.2022,

IV. pověřuje

pana starostu města podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle uloženého bodu II.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

rozdělení dotací z Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem následovně:

Rodinné centrum Parníček, z.s., IČO: 22679243, Sídliště 1442/23, Lysá nad Labem, ve výši 60 315 Kč,

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 200 000 Kč,

Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČO: 62994492, U Stadionu 432, Lysá nad Labem, ve výši 200 000 Kč,

II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem následovně:

Rodinné centrum Parníček, z.s., IČO: 22679243, Sídliště 1442/23, Lysá nad Labem, ve výši 60 315 Kč,

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 200 000 Kč,

Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62994492, U Stadionu 432, Lysá nad Labem, ve výši 200 000 Kč a to do 30.4.2022,

III. pověřuje

pana starostu města podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle uloženého bodu II.

Vytvořeno 1.9.2022 14:20:20 | přečteno 35x | jiri.virava
load