Kontrolní zpráva pro 2. zasedání ZM dne 13.04.2022

Kontrolní  zpráva pro  2. zasedání  ZM dne 13.04.2022

Od  1. zasedání ZM dne 02.02.2022 se konalo 9 jednání RM:

Plnění usnesení rady města: 

5. jednání RM 01.02.2022 usn. č. 54 až 68  ukl. 1 bod

5a. jednání RM 02.02.2022 usn. č. 69 až 71  ukl. 0 bodů

5b. jednání RM 07.02.2022 usn. č. 72 až 74  ukl. 0 bodů

6. jednání RM 15.02.2022 usn. č. 75 až 104 ukl. 3 body

6a. jednání RM 23.02.2022 usn. č. 105 až 107 ukl. 0 bodů

7. jednání RM 01.03.2022 usn. č. 108 až 130 ukl. 3 body

7a. jednání RM 08.03.2022 usn. č. 131 až 134 ukl. 0 bodů

8. jednání RM 15.03.2022 usn. č. 135 až 166 ukl. 8 bodů

9. jednání RM 29.03.2022 usn. č. 167 až 211 ukl. 5 bodů

Plnění usnesení zastupitelstva města:

1. jednání ZM 02.02.2022 usn. č. 1 až 22 ukl. 7 bodů

Plnění usnesení Rady města: 

Kontrolní zpráva z 5. jednání RM 01.02.2022

usnesení č. 54 - 68, celkem 15 bodů, z toho 1 ukládací bod

Usnesení č. 66 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s účastí v připravované dotační výzvě na kybernetickou bezpečnost z Integrovaného regionálního operačního programu v programovém období 2021- 2027,

II. ukládá

odboru informačních technologií provést poptávkové řízení na pořízení Studie proveditelnosti kybernetické bezpečnosti, zpracování

podkladů a podání žádosti o podporu z dotačního programu do 15.02.2022.

Kontrolní zpráva z 5a. jednání RM 02.02.2022

usnesení č. 69 - 71, celkem 3 body, z toho 0 ukládacích bodů

Kontrolní zpráva z 5b. jednání RM 07.02.2022

usnesení č. 72 - 74, celkem 3 body, z toho 0 ukládacích bodů

Kontrolní zpráva ze 6. jednání RM 15.02.2022

usnesení č. 75 - 104, celkem 30 bodů, z toho 3 ukládací body

Usnesení č. 94 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

zápis z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch konané dne 07.02.2022,


II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury připravit návrh změny Statutu Programu na investiční dotace pro organizace

pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, termín do 31.03.2022.

Usnesení č. 101 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. odkládá

uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2020-0355/OMI - II/272 průtah ČSA, se společností Metrostav Infrastructure a.s., sídlem Koželužská

2246/5 180 00 Praha 8, IČO: 24204005, DIČ: CZ24204005,


II. ukládá

právníkovi města, aby ve spolupráci s odborem městského investora zahájil jednání s KSUS dle návrhu.

Termín: ihned

Usnesení č. 104 splněno

Rada města Lysá nad Labem

ukládá
KÚ s právníkem města, připravit poptávkové řízení na službu zajišťující grafické zpracování a tisk měsíčníku Listy.

Termín: 31.03.2022

Kontrolní zpráva ze 6a. jednání RM 23.02.2022

usnesení č. 105 - 107, celkem 3 body, z toho 0 ukládacích bodů

Kontrolní zpráva ze 7. jednání RM 01.03.2022

usnesení č. 108 - 130, celkem 23 bodů, z toho 3 ukládací body

Usnesení č. 115

Rada města Lysá nad Labem

ukládá

OSM ve spolupráci s právníkem města připravit záměr dle usnesení č. 12 Zastupitelstva města ze dne 02.02.2022. Termín: 31.05.2022.

Usnesení č. 116 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost paní Ivany Crhové, IČO: 43147895, Sídliště 1447/28, Lysá nad Labem, o navýšení ceny k zajištění správy, provozu a údržby domovního a bytového fondu v majetku Města Lysá nad Labem,

II. schvaluje

uzavření dodatků č. 2 ke komisionářským smlouvám ze dne 04.12.1997 a 02.07.1999 s paní Ivanou Crhovou, IČO: 43147895, Sídliště 1447/28, Lysá nad Labem, kterými se mění ustanovení článku IV. smlouvy takto:

- v odstavci 3 článku IV. – Finanční zajištění se mění částka finanční úplaty ze 118 Kč za každou spravovanou nájemní jednotku a měsíc o výši inflačních dopadů – vlivů tj. o 8 %, tedy na absolutní částku finanční úplaty 127 Kč za nájemní jednotku/měsíc, s účinností od 01.04.2022,

III. ukládá

odboru správy majetku připravit znění dodatků dle bodu II., a to do 31.03.2022,

IV. pověřuje

pana starostu k podpisu dodatků č. 2 ke komisionářským smlouvám ze dne 04.12.1997 a 02.07.1999.

Usnesení č. 123

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

vyjádření komise pro kulturu, sport a cestovní ruch k umístění skateparku v lokalitě sportovní haly,

II. ukládá

OŠSVKZ připravit poptávkové řízení na výběr projektanta na PD skatepark.

Kontrolní zpráva ze 7a. jednání RM 08.03.2022

usnesení č. 131 - 134, celkem 4 body, z toho 0 ukládacích bodů

Kontrolní zpráva z 8. jednání RM 15.03.2022

usnesení č. 135 - 166, celkem 32 bodů, z toho 8 ukládacích bodů

Usnesení č. 140 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

1) uzavření pachtu k obecním pozemkům: část pozemku parcelní číslo 323/2 o výměře 1649 m2, pozemek parcelní číslo 332/8 o výměře 11917
m2, pozemek parcelní číslo 13/1 o výměře 19811 m2, pozemek parcelní číslo 15/1 o výměře 4108 m2, pozemek parcelní číslo 15/10 o výměře 1345 m2, pozemek parcelní číslo 15/27 o výměře 2003 m2, pozemek parcelní číslo 7/3 o výměře 119 m2 a část pozemku parcelní číslo 10/8 o výměře 377 m2, všechny v k.ú. Litol, za cenu pachtovného 8 200 Kč/pachtovní rok, se společností ZVO s.r.o., IČO: 271 94 698, se sídlem Přerov nad Labem 415, PSČ: 289 16, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 pachtovní rok,

2) uzavření pachtu k obecnímu pozemku parcelní číslo PK 1031 o výměře 23 414 m2 v k.ú. Lysá nad Labem, za cenu pachtovného 7 024 Kč/pachtovní rok, se zemědělcem Liborem Hejňákem, IČO: 690 01 294, se sídlem Byšičky 10, 289 22 Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 pachtovní rok,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat pachtovní smlouvy dle bodu I./1 a I./2.

Termín: do 31.05.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem těchto pachtovních smluv.

Usnesení č. 143 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům parc.č. 2863/5 o výměře 5047 m2 a parc.č. 2863/11 o výměře 5047 m2, oba v k.ú. Lysá nad

Labem, se zemědělcem panem Miroslavem Pýchou, IČO: 45826188, za pachtovné ve výši 2 500 Kč/ha/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou

1 pachtovní rok,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění pachtovní smlouvy dle bodu I.

Termín do 31.05.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této pachtovní smlouvy.

Usnesení č. 144 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na

vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku parc. č. 3451/3, k. ú. Lysá nad Labem, ul. Poděbradova, ve prospěch pozemku parc. č. st.

197, jehož součástí je budova s číslem popisným X, objekt k bydlení, k.ú. Lysá nad Labem, s XXX XXX, bytem XXX, za částku 1 000 Kč

+ 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické

zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. v termínu do 31.05.2022,

III. pověřuje

starostu města uzavřením smlouvy.

Usnesení č. 145 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
a) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), dle geometrického plánu na zřízení věcného břemene č. 3718-13/2021 ze dne

23.06.2021 (věcné břemeno označeno písmenem E), na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 3710, k. ú.

Lysá nad Labem, ul. K Bažantnici, ve prospěch pozemku parc. č. st. 3599, jehož součástí je budova s číslem popisným X, rodinný dům, k.ú.

Lysá nad Labem, se SJM XXX XXX bytem XXX a XXX XXX bytem XXX, za částku 2 000 Kč 21 % DPH.

Stavebníci hradí kolek na vklad do katastru nemovitostí,

b) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), dle geometrického plánu na zřízení věcného břemene č. 3718-13/2021 ze dne

23.06.2021 (věcné břemeno označeno písmenem D), na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 3710, k. ú.

Lysá nad Labem, ul. K Bažantnici, ve prospěch pozemku parc. č. st. 3598, jehož součástí je budova s číslem popisným X, rodinný dům, k.ú.

Lysá nad Labem, se SJM XXX XXX a XXX XXX oba bytem XXX, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci hradí kolek na vklad do katastru

nemovitostí,

c) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), dle geometrického plánu na zřízení věcného břemene č. 3718-13/2021 ze dne

23.06.2021 (věcné břemeno označeno písmenem B-vodovodní přípojka a C-kanalizační přípojka), na vybudování vodovodní a kanalizační

přípojky na obecním pozemku parc. č. 3710, k. ú. Lysá nad Labem, ul. K Bažantnici, ve prospěch pozemku parc. č. st. 3589, jehož součástí je

budova s číslem popisným X, rodinný dům, k.ú. Lysá nad Labem, se SJM XXX XXX bytem Lysá nad Labem a XXX XXX bytem XXX, za částku

2000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci hradí kolek na vklad do katastru nemovitostí,

d) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), dle geometrického plánu na zřízení věcného břemene č. 3718-13/2021 ze dne

23.06.2021 (věcné břemeno označeno písmenem A), na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 3710, k. ú.

Lysá nad Labem, ul. K Bažantnici, ve prospěch pozemku parc. č. st. 3588, jehož součástí je budova s číslem popisným X, rodinný dům, k.ú. Lysá

nad Labem, se SJM XXX XXX a XXX XXX, oba bytem XXX, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci hradí kolek na vklad do katastru

nemovitostí,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat návrhy smluv dle bodu I. v termínu do 31.05.2022,

III. pověřuje

starostu města uzavřením smluv.

Usnesení č. 150 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

podanou nabídku pana MUDr. Richarda Havránka, s.r.o., IČO: 28258070, Zvíkovská 175/18, Praha 9 – Kyje, k záměru na pronájem nebytových

prostor na adrese Masarykova č. p. 214, Lysá nad Labem,

II. schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu ideální poloviny nebytových prostor - čekárny v 3. nadzemním patře nemovitosti na adrese Masarykova č. p. 214, Lysá

nad Labem, která se nachází na pozemku p. č. st. 219, typ stavby – stavba občanského vybavení, zapsaná na Katastrálním úřadu pro Středočeský

kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, o výměře 8,20 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3

měsíce, za nájemné ve výši 600 Kč/měs., s MUDr. Richardem Havránkem, s.r.o., IČO: 28258070, Zvíkovská 175/18, Praha 9 – Kyje,

III. ukládá

odboru správy majetku připravit nájemní smlouvu dle bodu II., a to do 31.03.2022,

IV. pověřuje

starostu města podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení č. 162 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. odkládá

projednání zpracované Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Lysá nad Labem, 12/2021,

II. žádá

o stanovisko Komisi pro regeneraci městské památkové zóny,

III. ukládá

odboru výstavby a životního prostředí pozvat na příští zasedání Rady města tj. 29.03.2022 zpracovatele projektu a městského architekta.

Usnesení č. 163 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy se společností ČEZ a.s., IČO: 45274649, Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, na pronájem čtyř parkovacích míst pro

provoz 2 dobíjecích stanic na parkovišti sportovní haly, parc.č. 2652/2, kat.úz. Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem. LV 3183. Tato nájemní

smlouva bude uzavřena na dobu 10 let, s opcí na dalších 10 let. Cena nájemného je stanovena na 12 000 Kč (dvanáct tisíc korun českých) ročně za

obě dobíjecí stanice,

II. ukládá

odboru městského investora připravit nájemní smlouvu, dle bodu č. I,

III. pověřuje

pana starostu podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení č. 164

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

výsledek ankety s názvem: "dětská hřiště",

II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury realizovat vybrané náměty dle dostupných možností.

Kontrolní zpráva z 9. jednání RM 29.03.2022

usnesení č. 167 - 211, celkem 45 bodů, z toho 5 ukládacích bodů

Usnesení č. 172 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na

vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku parc. č. 3535/1, k. ú. Lysá nad Labem, Dvorce, ve prospěch pozemku parc. č. 1973/27, k.ú.

Lysá nad Labem, s SJM XXX a XXX XXX, bytem XXX, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci  uzavřou smlouvu o zřízení věcného

břemene do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru

nemovitostí,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. v termínu do 30.06.2022,

III. pověřuje

starostu města uzavřením smlouvy.

Usnesení č. 173 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na

vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 55/14, k. ú. Litol, ul. Krátká, ve prospěch pozemku parc. č. 55/27, k.ú.

Litol, s XXX XXX, bytem XXX, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene do 3 let od

podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,


II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. v termínu do 30.06.2022,

III. pověřuje

starostu města uzavřením smlouvy.

Usnesení č. 175 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na

vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku parc. č. 3451/2, k. ú. Lysá nad Labem, Husovo náměstí, ve prospěch pozemku parc. č. st.

208/6, jehož součástí je budova s číslem popisným X, rodinný dům, k.ú. Lysá nad Labem, s podílovými spoluvlastníky XXX XXX, bytem

XXX, XXX XXX, bytem XXX a SJM XXX XXX a XXX XXX, oba bytem XXX, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu

o zřízení věcného břemene do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad

do katastru nemovitostí,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. v termínu do 30.06.2022,

III. pověřuje

starostu města uzavřením smlouvy.

Usnesení č. 176 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na

vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 3451/22, k. ú. Lysá nad Labem, ul. Stržiště, ve prospěch pozemku parc. č. st. 415,

jehož součástí je budova s číslem popisným X, objekt k bydlení, k.ú. Lysá nad Labem, s podílovými spoluvlastníky XXX XXX, bytem

XXX, a XXX XXX, bytem XXX, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH a za podmínky, že rozebrání dlažby chodníku, obnovení skladby podkladních

vrstev a zadláždění bude provedeno stavební firmou SKL RECYKLOSTAV, s.r.o., IČO: 29010161, se sídlem Jiřická 1000, 289 23 Milovice, která

prováděla rekonstrukci chodníků v ulici Stržiště, z důvodu platnosti záruční doby na dílo. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene

do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. v termínu do 30.06.2022,

III. pověřuje

starostu města uzavřením smlouvy.

Usnesení č. 211 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

zahájení poptávkového řízení veřejné podlimitní zakázky na služby s názvem: "Tiskárna Listy",

II. ukládá

tajemnici učinit příslušné kroky v uvedeném poptávkovém řízení a předložit Radě města nabídky uchazečů. Termín: do 26.04.2022.

Plnění usnesení Zastupitelstva města:

Kontrolní zpráva z 1. jednání ZM 02.02.2022

usnesení č. 1 - 22, celkem 22 bodů, z toho 7 ukládacích bodů

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města

I. ukládá

Radě města připravit návrh stanov bytového družstva, za následujících podmínek:

1. Členem se může stát občan ČR s trvalým pobytem v Lysé nad Labem v délce nejméně 2 roky t.j. od 1.1.2019, který nevlastní nemovitost v k.ú. Lysá nad Labem a Litol určenou k bydlení.

2. Členem může být pouze osoba svéprávná, starší 18 let, bez dluhu vůči městu nebo ČR, bez probíhající exekuce či insolvence a bez záznamu v rejstříku trestů.

3. Členy se mohou stát také manželé nebo registrovaní partneři nebo dlouhodobě spolu žijící páry. V takovém případě musí všichni plnit podmínku č. 2 a zároveň alespoň 1 z páru musí plnit podmínku č. 1.

4. Člen bytového družstva musí složit částku 250 000 Kč jako členský příspěvek. Termín stanoví družstvo.

5. Zastupitelstvo města rozhodne, zda se město stane také členem družstva nebo nikoliv.

6. Pro účely stavby bude vyčleněn pozemek města v Jedličkově ulici. O jeho využití pro stavbu bude uzavřena nájemní smlouva a následně smlouva o smlouvě budoucí kupní.

Termín do příštího zasedání ZM.

II. ukládá

Radě města připravit návrh nájemní smlouvy na pozemek v areálu Fruty.

Termín do 30.04.2022.

III. ukládá

Radě města svolat informativní jednání se všemi občany města, kteří projeví zájem o vstup do bytového družstva.

Termín do 15.03.2022.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

záměr na pořízení změny č. 1 Regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov,

II. ukládá

Radě města

zveřejnit v Listech, na webových stránkách města a na úřední desce záměr na pořízení změny č. 1 Regulačního plánu Lysá nad Labem –

Hrabanov s tím, aby dotčené osoby podávaly podněty ke změně Regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov do 31.03.2022,

III. ukládá

Radě města

předložit obsah změny č. 1 Regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov ke schválení na příští zasedání ZM.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města

ukládá

Radě města uplatnit vůči společnosti Metrostav Infrastructure a.s. stavby „II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba“ smluvní sankce dle

článku 12. odst. 12.1. smlouvy o dílo ze dne 29.7.2020 ve znění dodatků a započíst pohledávku z titulu smluvní pokuty oproti splatné

pohledávce zhotovitele na cenu díla ve smyslu článku 12. odst. 12.3. smlouvy o dílo. Termín: do 31.3.2022.

Usnesení č. 19 splněno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem následovně:

FK Litol, mládež z.s., IČO: 05224047, Masarykova 1250/50, Lysá nad Labem, ve výši 50 000 Kč,

Domácí hospic Nablízku, z.ú., IČO: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem, ve výši 50 000 Kč,

Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem, ve výši 30 000 Kč,

Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace, IČO: 00663565, Stržiště 475, Lysá nad Labem, ve výši 20 000 Kč,

Ing. Lucie Pavlíčková, Lysá nad Labem, ve výši 10 000 Kč,

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316, Náměstí Bedřicha Hrozného 442/16, Lysá nad Labem, ve výši 9

000 Kč,

Ing. Klára Vondráková, PhD., Lysá nad Labem, ve výši 25 400 Kč,

Rodinné centrum Parníček, z.s., IČO: 22679243, Sídliště 1442/23, Lysá nad Labem, ve výši 19 200 Kč,

a rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem následovně:

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 31 000 Kč,

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 13 000 Kč,

Spolek vysokohorské turistiky Lysá nad Labem, IČO: 62445189, U Nové hospody 1357, Lysá nad Labem, ve výši 8 000 Kč,

Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČO: 62994492, U Stadionu 432, Lysá nad Labem, ve výši 35 000 Kč,

Domácí hospic Nablízku, z.ú., IČO: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem, ve výši 25 000 Kč,

TAJV, z.s., IČO: 09287094, Sportovní 158, Poděbrady, ve výši 10 000 Kč,

Junák - český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, Lysá nad Labem, ve výši 33 000 Kč,

Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem, ve výši 18 500 Kč,

II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem pro:

FK Litol, mládež z.s., IČO: 05224047, Masarykova 1250/50, Lysá nad Labem, ve výši 50 000 Kč,

Domácí hospic Nablízku, z.ú., IČO: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem, ve výši 50 000 Kč,

Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem, ve výši 30 000 Kč,

Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace, IČO: 00663565, Stržiště 475, Lysá nad Labem, ve výši 20 000 Kč,

Ing. Lucie Pavlíčková, Lysá nad Labem, ve výši 10 000 Kč,

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316, Náměstí Bedřicha Hrozného 442/16, Lysá nad Labem, ve výši 9 000 Kč,

Ing. Klára Vondráková, PhD., Lysá nad Labem, ve výši 25 400 Kč,

Rodinné centrum Parníček, z.s., IČO: 22679243, Sídliště 1442/23, Lysá nad Labem, ve výši 19 200 Kč,

a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem pro:

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 31 000 Kč,

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 13 000 Kč,

Spolek vysokohorské turistiky Lysá nad Labem, IČO: 62445189, U Nové hospody 1357, Lysá nad Labem, ve výši 8 000 Kč,

Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČO: 62994492, U Stadionu 432, Lysá nad Labem, ve výši 35 000 Kč,

Domácí hospic Nablízku, z.ú., IČO: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem, ve výši 25 000 Kč,

TAJV, z.s., IČO: 09287094, Sportovní 158, Poděbrady, ve výši 10 000 Kč,

Junák - český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, Lysá nad Labem, ve výši 33 000 Kč,

Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem, ve výši 18 500 Kč do 15.02.2022,

III. pověřuje

pana starostu města podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.

Vytvořeno 1.9.2022 14:19:18 | přečteno 54x | jiri.virava
load