Kontrolní zpráva pro 1. zasedání ZM dne 02.02.2022

Kontrolní  zpráva pro  1. zasedání  ZM dne 02.02.2022

Od  6. zasedání ZM dne 08.12.2021 se konalo 6 jednání RM:

Plnění usnesení rady města: 

29. jednání RM 09.12.2021 usn. č. 651 až 680 ukl. 4 body

30. jednání RM 21.12.2021 usn. č. 681 až 705 ukl. 3 body

1. jednání RM 04.01.2022 usn. č. 1 až 8 ukl. 2 body

2. jednání RM 10.01.2022 usn. č. 9 až 13 ukl. 0 bodů

3. jednání RM 17.01.2022 usn. č. 14 až 49 ukl. 5 bodů

4. jednání RM 24.01.2022 usn. č. 50 až 53 ukl. 0 bodů

Plnění usnesení zastupitelstva města:

6. jednání ZM 08.12.2021 usn. č. 151 až 173 ukl. 3 body

Plnění usnesení Rady města: 

Kontrolní zpráva z 29. jednání RM 09.12.2021

usnesení č. 651 - 680, celkem 30 bodů, z toho 4 ukládací body

Usnesení č. 658 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku parc. č. 48/9, k. ú. Litol, ulice Družstevní, ve prospěch pozemku parc. č. st. 369, jehož součástí je budova s číslem popisným 364, rodinný dům, k.ú. Litol, s XXX XXX, bytem Lysá nad Labem, za částku 1000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat smlouvu dle bodu I v termínu do 31.01.2022,

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 659

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

vypovězení Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů, uzavřené dne 24.08.2018 mezi smluvními stranami společností TextilEco, a. s., IČ: 28101766 se sídlem: Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 se sídlem, a.s. a Městem Lysá nad Labem s tím, že ukončení smluvního vztahu bude k datu 31.03.2022,

II. ukládá

odboru správy majetku zrealizovat poptávkové řízení na zajištění služby sběru a odvozu textilu s termínem do 31.01.2022 tak, aby nedošlo k přerušení zpětného odběru textilu ve městě.

Usnesení č. 661splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

úpravu Domovního řádu pro dům se sociálními byty Na Františku 253, Lysá nad Labem a nájemní smlouvy na byty v tomto domě,

II. schvaluje

doplnění domovního řádu a nájemních smluv o následující ustanovení:

Zákaz kouření se rozšiřuje na všechny prostory domu a společné prostory.

Nájemce nesmí do své domácnosti hlásit žádné další osoby, které nebyly uvedeny v žádosti o pronájem sociálního bytu na Františku bez schválení Rady města.

V bytovém domě se sociálními byty Na Františku je povoleno držení domácích zvířat pouze ze souhlasem pronajímatele.

V případě nedodržení je důvod k okamžité výpovědi.

III. ukládá

městskému právníkovi zapracovat změny do domovního řádu a nájemní smlouvy.

Usnesení č. 678 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

záměr podaný do participativního rozpočtu, navržený komisí pro šťastný život seniorů s názvem "Ruské kuželky v atriu DPS" v ul. Masarykova 1102 za cenu 16 300 Kč s DPH,

II. schvaluje

záměr podaný do participativního rozpočtu, navžený Evou Kropáčkovou za FK Litol s názvem "Workoutové hřiště" v blízkosti fotbalového hřiště v Litoli za cenu 46 578 Kč s DPH,

III. ukládá

odboru KMÚ zajistit záměry dle bodu I. a II.

Kontrolní zpráva z 30. jednání RM 21.12.2021

usnesení č. 681 - 705, celkem 25 bodů, z toho 3 ukládací body

Usnesení č. 689 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti na adrese Náměstí B. Hrozného č. p. 1737, Lysá nad Labem, který se nachází na pozemku p. č. st. 29/7, typ stavby – budova s číslem popisným, zapsaná na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, v celkové výměře 110,2 m2, na dobu určitou po dobu 5 let s výpovědní dobou 1 rok, za cenu nájemného ve výši 5 000 Kč/rok, s Šachovým klubem JOLY Lysá nad Labem, z. s., IČ: 62991795, Sojovická 268/3, 28922 Lysá nad Labem,

II. souhlasí

se stavebními úpravami dle přiloženého návrhu s tím, že Město Lysá nad Labem se bude podílet na skutečně provedených stavebních úpravách dle fakturace, maximálně však do výše 150 000 Kč s tím, že v případě skončení nájmu nebude nájemci poskytnuta žádná náhrada jím vynaložených prostředků na stavební úpravy,

III. ukládá

odboru správy majetku připravit nájemní smlouvu dle bodu I. a II., nejpozději do 31.01.2022,

IV. pověřuje

pana starostu podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení č. 705

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

záměr podaný do participativního rozpočtu s názvem "Venkovní šachy" za cenu 47 100 Kč s DPH pro využití v ZŠ a MŠ v Lysé nad Labem,

II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury spolu s odborem správy majetku, dopracovat spolu s navrhovateli záměru "Dodatkové tabule k označení ulic po místních rodácích" a "Ulicemi Lysé" tak, aby mohl být předložen do dalšího ročníku v realizovatelné konkrétní podobě,

III. ukládá

odboru správy majetku ve spolupráci s odborem investic zajistit základní podklady, které budou sloužit pro následné zpracování projektu na revitalizaci plochy před školami ZŠ JAK a ZŠ BH v ulici Komenského v souladu s požadavky škol,

IV. neschvaluje

v tomto ročníku realizaci záměrů "Dětské minihřiště na ulici Čechova", "Lavička s výhledem na nivu Doubravského potoka", "Naučná stezka nejen po sídlišti", "Hry na chodník",

V. konstatuje

že tímto byl pilotní ročník participativního rozpočtu ukončen a pro ročník 2022 stanovuje maximální částku na jeden projekt ve výši 100 000 Kč s DPH.

Kontrolní zpráva z 1. jednání RM 04.01.2022

usnesení č. 1 - 8, celkem 8 bodů, z toho 2 ukládací body

Usnesení č. 4 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce místnosti č. 221 v č. p. 253 v ulici Na Františku v Lysé nad Labem se společností Praktik-Lysá s. r. o., Dvorce 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 24290386, na dobu 29 týdnů vždy na jeden den v týdnu (pondělí),

II. ukládá

odboru správy majetku připravit smlouvu o výpůjčce dle bodu I. do 31.01.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce.

Usnesení č. 7

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem osmi parkovacích míst pro provoz 4 AC dobíjecích stanic na parkovišti P+R na pozemku p.č. 2126/34, LV 3183, k.ú. Lysá nad Labem, zapsaném na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na dobu určitou po dobu 10 let s možností prodloužení na další období 10 let, ve výši nájemného 1 000 Kč/rok pro jednu AC dobíjecí stanici se společností ČEZ a.s., IČ: 45274649, Duhová 2/1444, 140 53,

Praha 4,

II. ukládá

odboru městského investora připravit nájemní smlouvu dle bodu I. do 31.03.2022,

III. pověřuje

pana starostu podpisem nájemní smlouvy.

Kontrolní zpráva z 2. jednání RM 10.01.2022

usnesení č. 9 - 13, celkem 5 bodů, z toho 0 ukládacích bodů

Kontrolní zpráva ze 3. jednání RM 17.01.2022

usnesení č. 14 - 49, celkem 36 bodů, z toho 5 ukládacích bodů

Usnesení č. 17

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

pronájem části obecního pozemku p.č. 2673/91 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem umístění sezónního prodejního stánku na sortiment točená zmrzlina, ledová tříšť, ledová káva, další kávové nápoje a jiné cukrovinky, s panem Tomášem Denemarkem, IČ: 05403944, za cenu nájmu 100 Kč/měsíc v době kdy stánek nebude provozován tj. termínu od 01.12.2021 do 14.04.2022 za cenu nájmu 5 Kč/m2/den. V dalších letech je stanovena cena nájmu v době provozu stánku ve výši 5 Kč/m2/den (15.04. až 31.10.) a mimo sezónu bude cena nájmu 100 Kč/měsíc (01.01. až 14.04. a 01.11. až 31.12.). Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce s tím, že nájemce zajistí denně úklid v bezprostředním okolí kolem pronajatého pozemku,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o nájmu pozemku dle bodu I.

Termín: do 31.03.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy o nájmu pozemku.

Usnesení č. 18

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

pronájem pozemku parcelní číslo 217/1 o výměře 470 m2 v k.ú. Lysá nad Labem, za cenu výše nájemného 5 Kč/m2/rok, paní XXX XXX, bytem Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o nájmu pozemku dle bodu I.

Termín do 31.03.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy o nájmu pozemku.

Usnesení č. 19

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 2166/68 a 2166/69, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Máchova, ve prospěch pozemku parc. č. 2167/28, k.ú. Lysá nad Labem, se SJM XXX XXX a XXX XXX, bytem XXX, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.03.2022,

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 20

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku parc. č. 3637, k. ú. Lysá nad Labem, Dvorce, ve prospěch pozemku parc. č. st. 823, jehož součástí je budova s číslem popisným 57, rodinný dům, k.ú. Lysá nad Labem, s podílovými vlastníky XXX XXX bytem XXX a XXX XXX bytem XXX, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.03.2022,

III. pověřuje

starostu města uzavřením smlouvy.

Usnesení č. 42 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

nabídky na zajištění průběžné aktualizace dat územně analytických podkladů (ÚAP) správního obvodu ORP:

1) firma T-MAPY spol. s .r. o., IČ: 47451084 - výše cenové nabídky činí 72 600 Kč vč. DPH,

2) Urbanistické středisko Brno, spol s r.o., IČ: 18824463 - výše cenové nabídky činí 112 530 Kč včetně DPH,

II. souhlasí

se zajištěním průběžné aktualizace dat územně analytických podkladů (ÚAP) správního obvodu ORP firmou T-MAPY spol. s .r. o., IČ: 47451084, kdy celková cena činí 72 600 Kč vč. DPH,

III. ukládá

odboru výstavby a životního prostředí připravit smlouvu o dílo na zajištění průběžné aktualizace dat územně analytických podkladů (ÚAP) správního obvodu ORP za částku 72 600 Kč vč. DPH s firmou T-MAPY spol. s .r.o., IČ: 47451084 do 28.02.2022,

IV. pověřuje

starostu města podpisem smlouvy o dílo na zajištění průběžné aktualizace dat územně analytických podkladů (ÚAP) správního obvodu ORP za částku 72 600 Kč vč. DPH s firmou T-MAPY spol. s .r.o., IČ: 47451084.

Kontrolní zpráva ze 4. jednání RM 24.01.2022

usnesení č. 50 - 53, celkem 4 body, z toho 0 ukládacích bodů


Plnění usnesení Zastupitelstva města:

Kontrolní zpráva ze 6. jednání ZM 08.12.2021

usnesení č. 151 - 173, celkem 23 bodů, z toho 3 ukládací body

Usnesení č. 162 splněno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 3518/10, o výměře 102 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lysá nad Labem ve prospěch podílových spoluvlastníků XXX XXX, bytem XXX, XXX XXX bytem XXX a XXX XXX bytem XXX s ujištěním podílových spoluvlastníků, že odprodají potřebnou část tohoto pozemku Správě železnic, státní organizaci za cenu jimi nabízenou. Veškeré náklady spojené se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí nabyvatel pozemku,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění souhlasného prohlášení dle bodu I. Termín: do 31.01.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem tohoto souhlasného prohlášení.

Usnesení č. 163 splněno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

uzavření dohody o zrušení věcného břemene zákaz nepřepravovat a nedovolit přepravu písku z řeky Labe vytěženého zapsaného pro oprávněného Město Lysá nad Labem, IČ: 00239402, k povinnému pozemku parc.č. st. 1390 k.ú. Ostrá za podmínky, že veškeré náklady na zrušení věcného břemene a jeho výmaz z katastru nemovitostí nese vlastník zatíženého pozemku, a to z důvodu, že věcné břemeno není ze strany oprávněného dlouhodobě realizováno,

II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat dohodu dle bodu I., a to do 31.01.2022,

III. pověřuje

pana starostu podpisem dohody o zrušení věcného břemene dle bodu I.

Usnesení č. 172 splněno

Zastupitelstvo města

ukládá

Radě města

zjistit zájem mezi občany města Lysá nad Labem o družstevní bydlení na pozemku p.č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem v lokalitě bývalé Fruty.

>
Vytvořeno 1.9.2022 14:17:47 | přečteno 9x | jiri.virava
load