Kontrolní zpráva pro 6. zasedání ZM dne 08.12.2021

Kontrolní  zpráva pro  6. zasedání  ZM dne 08.12.2021

Od  5. zasedání ZM dne 27.10.2021 se konala 3 jednání RM:

Plnění usnesení rady města: 

26. jednání RM 26.10.2021 usn. č. 550 až 580 ukl. 6 bodů

27. jednání RM 09.11.2021 usn. č. 581 až 611 ukl. 7 bodů

28. jednání RM 23.11.2021 usn. č. 612 až 650 ukl. 1 bod

Plnění usnesení zastupitelstva města:

5. jednání ZM 27.10.2021 usn. č. 129 až 150 ukl. 3 body

Plnění usnesení Rady města: 

Kontrolní zpráva z 26. jednání RM 26.10.2021

usnesení č. 550 - 580, celkem 31 bodů, z toho 6 ukládacích body

Usnesení č. 552 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

a) uzavření dodatku č. 2 s Miroslavem Fišerem, IČ: 437 38 095, k pachtovní smlouvě č. 2017-0170/SM ze dne 18.04.2017 s tím, že se jedná o změnu předmětu pachtu a to tak, že zůstává propachtován pozemek parc.č. 2712/7 o výměře 261 m2 v k.ú, Lysá nad Labem. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení pachtovní smlouvy uzavřené dne 18.04.2017 včetně dodatku č. 1 ze dne 16.09.2020 nezměněny,

b) uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům parc.č. 2986/54 o výměře 2586 m2, parc.č. 3038/11 o výměře 62 m2, parc.č. 3038/13 o výměře 1037 m2, parc.č. 2863/5 o výměře 5047 m2 a parc.č. 2863/11 o výměře 5047 m2, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem panem Miroslavem Pýchou, IČ: 45826188, za pachtovné ve výši 2 000 Kč/ha/rok, na dobu určitou s výpovědní dobou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku,

II. ukládá

a) Odboru správy majetku vypracovat znění dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě č. 2017-0170/SM ze dne 18.04.2017 dle bodu I/a). Termín do 30.11.2021,

b) Odboru správy majetku vypracovat znění pachovní smlouvy dle bodu I/b). Termín do 30.11.2021,

III. pověřuje

a) starostu města podpisem tohoto dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě č. 2017-0170/SM ze dne 18.04.2017,

b) starostu města podpisem této pachtovní smlouvy.

Usnesení č. 554 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecních pozemcích parc. č. 3451/43 a parc.č. 3451/14, k. ú. Lysá nad Labem, ve prospěch pozemku parc. č. st.12/1, jehož součástí je budova s číslem popisným 4, rodinný dům, k.ú. Lysá nad Labem, s podílovými vlastníky Bořek-Dohalský Antonín, bytem Lysá nad Labem a Šilhánková Bořek Dohalská Pavla, bytem Dobřív, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat smlouvu dle bodu I v termínu do 31.12.2021,

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 555

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování plynovodní přípojky na obecním pozemku parc. č. 340, k. ú. Litol, ulice Lidická, ve prospěch pozemku parc. č. st.243, jehož součástí je budova s číslem popisným 240, rodinný dům, k.ú. Litol, s Markétou Holešovou, bytem Lysá nad Labem, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat smlouvu dle bodu I v termínu do 31.12.2021,

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 561 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

pronájem části obecního pozemku parc. číslo 322/1 o výměře 2,1 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Litol, společnosti Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, za účelem umístění Z-boxu, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců, za cenu nájemného 1 000 Kč/m2/rok,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o nájmu pozemku dle bodu I. Termín do 30.11.2021,

III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy o nájmu pozemku.

Usnesení č. 564 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

návrh na pořízení rezervačního systému pro víceúčelové hřiště u ZŠ J. A. Komenského,

II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury zajistit pořízení rezervačního systému dle bodu I. a předložit radě města návrh pravidel rezervačního systému a využití víceúčelového hřiště u ZŠ J. A. Komenského do 30. 11. 2021.

Usnesení č. 573 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost a připomínky pana XXX XXX ve věci projektové dokumentace - rekonstrukce ulice Jedličkovy,

II. ukládá

odboru městského investora odpovědět na žádost a připomínky pana XXX XXX ve věci projektové dokumentace - rekonstrukce ulice Jedličkovy. Termín: ihned.

Kontrolní zpráva z 27. jednání RM 09.11.2021

usnesení č. 581 - 611, celkem 31 bodů, z toho 7 ukládacích bodů

Usnesení č. 583 splněno

Rada města Lysá nad Labem

ukládá

odboru správy majetku zajistit vypracování znaleckého posudku na část pozemku p.č. 3470 v k.ú. Lysá nad Labem a projednání ve Výboru pro správu majetku.

Termín: 31.12.2021.

Usnesení č. 584 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

pacht k obecním pozemkům parc.č. PK 3346 o výměře 5161 m2, parc.č. PK 3356/1 o výměře 1978 m2 a parc.č. PK 3356/2 o výměře 2176 m2, všechny tři v k.ú. Lysá nad Labem, se společností Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 241 46 974, se sídlem Na Brůdku 459, Litol, 289 22 Lysá nad Labem, za pachtovné ve výši 2 000 Kč/ha/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok a to tak, aby pacht skončil koncem pachtovního období,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění pachtovní smlouvy dle bodu I.

Termín do: 31.12.2021,

III. pověřuje

starostu města podpisem této pachtovní smlouvy.

Usnesení č. 589

Rada města Lysá nad Labem

ukládá

odboru výstavby a životního prostředí zajistit zpracování Koncepce plánu rozvoje zámeckého parku na období 2020 - 2025 a její projednání.

Usnesení č. 593 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

podané nabídky paní Zuzany Košťálové, IČ: 69029083, se sídlem Dědinova 1986/12, Praha 4 – Chodov a paní Zuzany Voňavkové, IČ: 88266125, se sídlem Ostrá 147 k záměru na pronájem nebytových prostor na adrese Husovo náměstí č. p. 24, Lysá nad Labem,

II. schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti na adrese Husovo náměstí 24, Lysá nad Labem, na parc. č. st. 38/1, v 1. nadzemním podlaží o celkové výměře 92,68 m2, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 17 000 Kč/měs., s paní Zuzanou Košťálovou, IČ: 69029083, se sídlem Dědinova 1986/12, Praha 4 – Chodov,

III. ukládá

odboru správy majetku připravit nájemní smlouvu dle bodu II., a to do 30.11.2021,

IV. pověřuje

pana starostu podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení č. 603 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s uspořádáním sportovního projektu "Kemp vítězů" spolkem Atletický klub Adama Sebastiana Helceleta z.s., IČ: 06516548, V. Poláka 348, 273 42 Stehelčeves, o letních prázdninách na víceúčelovém areálu u Základní školy J. A. Komenského v roce 2022 za předpokladu schválení položky Propagace sportovních projektů v rozpočtu města pro rok 2022,

II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury připravit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 28 000 Kč.

Termín: do 31.01.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace,

IV. schvaluje

záštitu starosty města nad sportovním projektem "Kemp vítězů".

Usnesení č. 606 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

zakoupení vánočních balíčků pro seniory umístěné v Domově pro seniory v Lysé nad Labem a seniory s posledním trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem umístěné v Domově pro seniory v Rožďalovicích a poskytnutí dotace dětem s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem umístěným v institucionální péči, a to celkem nejvýše do 27 200 Kč z Charitativního programu,

II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury vypracovat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Charitativního programu města Lysé nad Labem s Dětským domovem a Školní jídelnou Solenice 42, IČ: 61904406, sídlo: 262 33 Solenice 42 a s Dětským domovem Čtyřlístek, Planá, IČ: 70 84 25 40, sídlo Zámecká 853, 348 15 Planá, s každým domovem na částku 500 Kč do 30.11.2021,

III. pověřuje

starostu města k podpisu veřejnoprávních smluv.

Usnesení č. 611 nelze splnit, nebyl Advent

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s vyhlášením veřejné sbírky v rámci Adventu, který se uskuteční dne 27.11.2021 pro XXX XXX, nar. XXX, bytem trvale XXX, XXX, v podnájmu na adrese XXX, 289 22 Lysá nad Labem – pro jeho děti XXX XXX, nar. XXX, XXX XXX, nar. XXX a XXX XXX, nar. XXX, trvale bytem XXX, 289 22 Lysá nad Labem,

II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury zajistit veřejnou sbírku dle bodu I. Termín: 27.11.2021.

Kontrolní zpráva z 28. jednání RM 23.11.2021

usnesení č. 612 - 650, celkem 39 bodů, z toho 1 ukládací bod

Usnesení č. 621

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

nabídku na zpracování podkladů pro žádost o dotaci na modernizaci veřejného osvětlení, z dotačního programu EFEKT III. včetně zpracování a odeslání žádosti, firmou Metrolux s.r.o., U vinné révy 1776/11, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 07214634, dle nabídky za částku 102 850 Kč vč. DPH, za podmínky úpravy rozpočtu města a schválení finančního krytí,

II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy na zajištění zpracování podkladů pro žádost na modernizaci veřejného osvětlení z dotačního programu EFEKT III. včetně zpracování a odeslání žádosti s Metrolux s.r.o., U vinné révy 1776/11, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 07214634, za částku 102 850 Kč vč. DPH, za podmínky schválení úpravy

rozpočtu města spočívající v zajištění finančního krytí této smlouvy. Termín: 31.12.2021,

III. pověřuje

pana starostu podpisem smlouvy dle bodu II. za podmínky schválení úpravy rozpočtu města spočívající v zajištění finančního krytí této smlouvy.

Plnění usnesení Zastupitelstva města:

Kontrolní zpráva ze 4. jednání ZM 15.09.2021

usnesení č. 129 - 150, celkem 22 bodů, z toho 3 ukládací body

Usnesení č. 133 splněno

Zastupitelstvo města

ukládá

a) RM připravit návrh dalšího postupu u rozdělení pozemku p. č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem. Termín do příštího zasedání ZM,

b) připravit anketu v měsíčníku Listy, na kterou se bude moci odpovídat písemně i elektronicky, na téma dalšího využití areálu Fruta v Lysé nad Labem,

c) svolat pracovní schůzku zastupitelů města v této věci.

Usnesení č. 134

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

zprávu týkající se návrhu realizace skateparku v Lysé nad Labem,

II. ukládá

Radě města Lysá nad Labem

a) prověřit ve spolupráci se Komisí pro kulturu, sport a cestovní ruch vhodné umístění a velikost skateparku,

b) připravit do rozpočtu města pro rok 2022 položku pro výstavbu skateparku.

Termín: do 31.12.2021.

Usnesení č. 139 splněno

Zastupitelstvo města

ukládá

RM prověřit možnost využití pozemku v lokalitě Lom pro parkování osobních vozidel.

Termín: do příštího ZM.

Vytvořeno 4.10.2022 9:23:37 | přečteno 49x | jiri.virava
load