Kontrolní zpráva pro 5. zasedání ZM dne 27.10.2021

Kontrolní  zpráva pro  5. zasedání  ZM dne 27.10.2021

Od  4. zasedání ZM dne 15.09.2021 se konala 4 jednání RM:

Plnění usnesení rady města: 

23. jednání RM 14.09.2021 usn. č. 480 až 503 ukl. 3 body

23a. jednání RM 21.09.2021 usn. č. 504 až 506 ukl. 0 bodů

24. jednání RM 29.09.2021 usn. č. 507 až 526 ukl. 1 bod

25. jednání RM 12.10.2021 usn. č. 527 až 549 ukl. 4 body

Plnění usnesení zastupitelstva města:

4. jednání ZM 15.09.2021 usn. č. 79 až 128 ukl. 7 bodů

Plnění usnesení Rady města: 

Kontrolní zpráva z 23. jednání RM 14.09.2021

usnesení č. 480 - 503, celkem 24 bodů, z toho 3 ukládací body

Usnesení č. 488 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování plynovodní přípojky na obecním pozemku parc. č. 319/4, k. ú. Litol, XXX, ve prospěch pozemku parc. č. 89/92, k.ú. Litol, s podílovými vlastníky XXX XXX a XXX XXX, oba bytem XXX, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.11.2021,

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 489

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s přidělením parkovacího stání ZTP panu XXX XXX, trvale bytem XXX, XXX v ulici XXX v XXX,

II. ukládá

Odboru správy majetku zařídit všechny náležitosti spojené s přidělením parkovacího stání ZTP do 30.11.2021.

Usnesení č. 503 splněno

Rada města Lysá nad Labem

ukládá

OSM zajistit odkup dopravního značení, používané v době výstav od bývalého provozovatele parkování v době výstav pana XXX XXX.

Kontrolní zpráva ze 23a. jednání RM 21.09.2021

usnesení č. 504 - 506, celkem 3 body, z toho 0 ukládacích bodů

Kontrolní zpráva z 24. jednání RM 29.09.2021

usnesení č. 507 - 526, celkem 20 bodů, z toho 1 ukládací bod

Usnesení č. 521 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s uskutečněním adventního koncertu zpěváka Davida Kollera na Husově náměstí v Lysé nad Labem dne 19.12.2021 za cenu 160 000 Kč,

II. ukládá

odboru ŠSVZaK připravit smlouvu o uměleckém vystoupení kapely Davida Kollera ve výši 160 000 Kč do 04.10.2021,

III. pověřuje

pana starostu města podpisem smlouvy o uměleckém vystoupení.

Kontrolní zpráva z 25. jednání RM 12.10.2021

usnesení č. 527 - 549, celkem 23 bodů, z toho 4 ukládací body

Usnesení č. 530 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o nájmu pozemku č. SMI/12/403/N/Šm ze dne 12.10.2012 s panem XXX XXX, bytem XXX, za cenu nájmu 2 000 Kč/ha/rok, a to z důvodu, že pronajatý obecní pozemek PK 1478/1, k.ú. Lysá nad Labem, o výměře 29 551 m2 (Řehačka), byl převeden do katastru nemovitostí a rozdělen na užívanou cestu podél tůně Řehačka a pozemek s druhem pozemku orná půda. Nově bude předmětem pronájmu obecní pozemek parc. č. 1479/64, o výměře 27 724 m2, druh pozemku orná půda, k.ú. Lysá nad Labem,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění dodatku č. 1 dle bodu I. Termín do: 30.11.2021,

III. pověřuje

starostu města podpisem tohoto dodatku.

Usnesení č. 531 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 2986/6 a 3605/1, k. ú. Lysá nad Labem, ulice XXX, ve prospěch pozemku parc. č. 2873/8, k.ú. Lysá nad Labem, se SJM XXX XXX a XXX XXX, bytem XXX, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.12.2021,

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 532 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 866/110, k. ú. Lysá nad Labem, ulice XXX, ve prospěch pozemku parcelní č. 866/109 k.ú. Lysá nad Labem, s SJM XXX XXX  a XXX XXX bytem XXX a XXX XXX bytem XXX, za částku 2 000 Kč + DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.12.2021,

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 541 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

nabídky na dodávku a instalaci vánočního osvětlení ulice Československé armády:

1) Vladimír Váňa, Pražská 54, Vyžlovka, IČ: 05191815 - výše cenové nabídky činí 244 710 Kč vč. DPH

2) Martin Šedivý, Leopoldova 87/136, Praha 11, IČ: 75848198 - výše cenové nabídky činí 234 700 Kč vč. DPH

3) Václav Bílek, Na Výsluní 1787, Lysá nad Labem, IČ: 71729348 - výše cenové nabídky činí 230 695 Kč vč. DPH,

II. souhlasí

s dodávkou a instalací vánočního osvětlení ulice Československé armády od Václava Bílka, IČ: 71729348, kdy celková cena činí 230 695 Kč vč. DPH,

III. ukládá

odboru ŠSVZaK připravit smlouvu o dílo na dodávku a instalaci vánočního osvětlení ulice Československé armády za částku 230 695 Kč včetně DPH s Václavem Bílkem, IČ: 71729348 do 31.10.2021,

IV. pověřuje

starostu města podpisem smlouvy o dílo na dodávku a instalaci vánočního osvětlení ulice Československé armády za částku 230 695 Kč včetně DPH s Václavem Bílkem, IČ: 71729348.


Plnění usnesení Zastupitelstva města:

Kontrolní zpráva ze 4. jednání ZM 15.09.2021

usnesení č. 79 - 128, celkem 50 bodů, z toho 7 ukládacích bodů

Usnesení č. 83 splněno

Zastupitelstvo města

ukládá

paní tajemnici města provést kontrolu kategorie povinně zveřejňované informace.

Usnesení č. 88

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

předloženou žádost ze dne 03.05.2021 pod č.j. SM/28682/2021 ve věci prodeje části obecního pozemku p.č. 2165/29 a 2172/13 v k. ú. Lysá nad Labem a pozemek 3710 k. ú. Lysá nad Labem,

II. neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 2165/29 a 2172/13, oba v k. ú. Lysá nad Labem a pozemek 3710 k. ú. Lysá nad Labem dle zaslané žádosti ze dne 03.05.2021 pod č.j. SM/28682/2021.

III. ukládá

RM

1. zapracovat položku nové sběrné místo separovaného odpadu, ul. K Bažantnici, Kačín, do rozpočtu pro rok 2022, splněno

2. připravit návrh jednotného postupu při odprodeji části pozemků v lokalitě ul. K Bažantnici a ul. V Polích dle požadavku žadatelů.

Usnesení č. 102

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

uzavřít budoucí bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje, IČO: 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ 150 21, do vlastnictví Města Lysá nad Labem a to části pozemků parc. číslo 309/12 o výměře trvalého záboru 213 m2, parc. číslo 309/13 o výměře trvalého záboru 364 m2, parc. číslo 309/14 o výměře trvalého záboru 36 m2, parc. číslo 323/5 o výměře trvalého záboru 191 m2 a parc. číslo 323/69 o výměře trvalého záboru 178 m2, všechny v katastrálním území Litol s tím, že nabyvatel hradí náklady na pořízení geometrických plánů na předmět převodu po dokončení stavby: Cyklostezka Lysá nad Labem - bezbariérová trasa a cyklostezka Litol - Labe. Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o smlouvě budoucí na bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje, IČ: 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ 150 21, do vlastnictví Města Lysá nad Labem dle bodu I. Termín do: 31.12.2021,

III. pověřuje

starostu podpisem této smlouvy o smlouvě budoucí na bezúplatný převod pozemků.

Usnesení č. 103 splněno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

bezúplatný převod pozemku p.č. 2536/23 o výměře 640 m2, druh pozemku orná půda, katastrální území Lysá nad Labem, dle § 7 odst. b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do vlastnictví Města Lysá nad Labem,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o bezúplatném převodu pozemku dle bodu I. Termín: do 31.12.2021,

III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 2536/23 v katastrální území Lysá nad Labem.

Usnesení č. 105 splněno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

uzavření kupní smlouvy dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. SM/2020/0502/SB/Jav ze dne 07.10.2020 na prodej obecních pozemků parcelní číslo 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, parcelní číslo 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda, a parcelní číslo 511/5 o výměře 6 285 m2, druh orná půda, všechny tři pozemky v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby prodejny s převládajícím sortimentem potraviny společnosti Kaufland Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161, za cenu 1 000 Kč/m2, s tím že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.09.2021,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 113 splněno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

aby se Město Lysá nad Labem zúčastnilo výběrového řízení vyhlášeného Lesy Česká republika, s.p. ohledně prodeje pozemku p.č. 2789/2 v k. ú. Lysá nad Labem,

II. ukládá

Radě města Lysá nad Labem, aby řádně a včas podala nabídku na uzavření kupní smlouvy a splnila ostatní podmínky stanovené Lesy České republiky, s.p. pro vyhlášené výběrové řízení, které bylo zveřejněné pod číslem S 486/19/177-947.

Usnesení č. 115

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

informaci o změně přístupu ČEZ Distribuce, a.s. při oceňování věcných břemen,

II. doplňuje

ode dne 16.09.2021 stávající "Ceník stanovených náhrad za zřízení věcného břemene a omezení užívání nemovitostí v majetku Města Lysá nad Labem pro právnické osoby o:

v případě věcných břemen zřizovaných podle energetického zákona, bude postupováno podle obecně závazných oceňovacích právních předpisů s tím, že RM Lysá nad Labem může pro výpočet uvedeného používat při ocenění elektronickou aplikaci, např. nástroj ebremena.cz,

III. ukládá

RM podat sama jménem Města Lysá nad Labem či prostřednictvím Svazu měst a obcí podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na možné zneužití dominantního postavení na trhu.

Vytvořeno 4.10.2022 9:22:53 | přečteno 7x | jiri.virava
load