Kontrolní zpráva pro 4. zasedání ZM dne 15.09.2021

Kontrolní  zpráva pro  4. zasedání  ZM dne 15.09.2021

Od  3. zasedání ZM dne 23.06.2021 se konalo 7 jednání RM:

Plnění usnesení rady města: 

16. jednání RM 22.06.2021 usn. č. 319 až 343 ukl. 1 bod

17. jednání RM 29.06.2021 usn. č. 344 až 346 ukl. 0 bodů

18. jednání RM 07.07.2021 usn. č. 347 až 373 ukl. 0 bodů

19. jednání RM 13.07.2021 usn. č. 374 až 376 ukl. 0 bodů

20. jednání RM 27.07.2021 usn. č. 377 až 407 ukl. 8 bodů

21. jednání RM 10.08.2021 usn. č. 408 až 440 ukl. 6 bodů

22. jednání RM 02.09.2021 usn. č. 441 až 479 ukl. 3 body

Plnění usnesení zastupitelstva města:

3. jednání ZM 23.06.2021 usn. č. 54 až 78  ukl. 5 bodůPlnění usnesení Rady města:
 

Kontrolní zpráva ze 16. jednání RM 22.06.2021

usnesení č. 319 - 343, celkem 25 bodů, z toho 1 ukládací bod

Usnesení č. 339 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost pana XXX XXX, bytem XXX, XXX o individuální dotaci na sportovní činnost dětí XXX a XXX XXX ve 3D lukostřelbě, na reprezentaci v zahraničí a účast na Mistrovství Evropy a světa 2021,

II. schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí individuální dotace panu XXX XXX, bytem XXX, XXX na sportovní činnost dětí XXX a XXX  XXX ve 3D lukostřelbě ve výši 10 000 Kč,

III. ukládá

odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle bodu II. do 30.06.2021,

IV. pověřuje

pana starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Kontrolní zpráva ze 17. jednání RM 29.06.2021

usnesení č. 344 - 346, celkem 3 body, z toho 0 ukládacích bodů

Kontrolní zpráva z 18. jednání RM 07.07.2021

usnesení č. 347 - 373, celkem 27 bodů, z toho 0 ukládacích bodů

Kontrolní zpráva z 19. jednání RM 13.07.2021

usnesení č. 374 - 376, celkem 3 body, z toho 0 ukládacích bodů

Kontrolní zpráva z 20. jednání RM 27.07.2021

usnesení č. 377 - 407, celkem 31 bodů, z toho 8 ukládacích bodů

Usnesení č. 389
Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje
zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ulici XXX pro držitelku průkazu ZTP, paní XXX XXX, bytem XXX, XXX,


II. ukládá
odboru správy majetku vydat souhlasné stanovisko se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro držitelku průkazu  ZTP, paní XXX XXX, bytem XXX, XXX, na komunikaci v ulici XXX, a to do 20.10.2021.

Usnesení č. 401splněno
Rada města Lysá nad Labem


I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na soukromém pozemku p. č. 59, k. ú. Litol, obec Lysá nad Labem, s paní XXX XXX, bytem XXX, XXX, XXX, za částku 3 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník (město) uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,


II. ukládá
odboru městského investora vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. v termínu do 30.08.2021,


III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 403 splněno
Rada města Lysá nad Labem


I. bere na vědomí
studii kolumbária na městském hřbitově v Lysá nad Labem,

II. ukládá
a) OMI zajistit projektovou dokumentaci dle bodu I. s umístěním kolumbária v rohové části hřbitova,
b) OSM projednat s nájemcem hřbitova možnosti přemístění zbylého kontejneru.
Termín: do 31.08.2021.

Usnesení č. 404 splněno
Rada města Lysá nad Labem

ukládá
KMÚ připravit změnu organizačního řádu. Termín předložení RM 02.09.2021.

Usnesení č. 405 splněno
Rada města Lysá nad Labem


ukládá
OSM připravit pravidla pro umisťování, provádění a vzhled restauračních předzahrádek. Termín předložení RM 14.09.2021.

Usnesení č. 406
Rada města Lysá nad Labem


ukládá
OMI zajistit cenovou nabídku na rekonstrukci ulice Průběžná.

Usnesení č. 407
Rada města Lysá nad Labem


ukládá

OMI připravit návrh na opravu zpevněné plochy Husova náměstí s využitím žulových kostek získaných z rekonstrukce komunikace II/272, vč. přilehlé okrasné zeleně.

Kontrolní zpráva z 21. jednání RM 10.08.2021

usnesení č. 408 - 440, celkem 33 bodů, z toho 6 ukládacích bodů

Usnesení č. 412 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

pronájem pozemku parc.č. 3483/2 o výměře 3 155 m2, druh pozemku ostatní plocha , ostatní komunikace, v k.ú. Lysá nad Labem, přednádražní prostor v ulici Čapkova, od Správy železnic, státní organizace, IČ: 709 94 234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění nájemní smlouvy dle bodu I. Termín do 31.08.2021,

III. pověřuje

starostu města podpisem této nájemní smlouvy.

Usnesení č. 419 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 3539 a vodovodní přípojku na obecním pozemku parc. č. 3537/3, k. ú. Lysá nad Labem, Dvorce, ve prospěch pozemku parc. č. st. 548/4 , k.ú. Lysá nad Labem, s Jaroslavem Černým, bytem Čelákovice, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.10.2021,

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 420 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na vybudování kanalizační, vodovodní a plynovodní přípojky na obecním pozemku parc. č. 3451/18, k. ú. Lysá nad Labem, ul. Žižkova, ve prospěch pozemku parc. č. st. 647, jehož součástí je budova s číslem popisným 524, rodinný dům, k.ú. Lysá nad Labem, s Vladimírem Novotným, bytem Lysá nad Labem, za částku 3 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření věcného břemene a kolek na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.10.2021,

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 421 splněno

Rada města Lysá nad Labem

ukládá

Odboru správy majetku projednat podmínky zřízení věcného břemene s panem XXX XXX. Termín do 02.09.2021.

Usnesení č. 426 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

informaci pana starosty o postupu řešení majetkoprávní přípravy akce II/272 Litol - Lysá nad Labem, II. etapa (dokončení II. etapy obchvatu města), kterým je příprava odkupu městských pozemků pro stavbu obchvatu Středočeským krajem,

II. ukládá

OSM spolupracovat s KÚ a projektanty na majetkoprávní přípravě akce II/272 Litol - Lysá nad Labem, II. etapa.

Usnesení č. 428 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

zaslanou nabídku na umístění Z-boxu (samoobslužného výdejního boxu) od společnosti Zásilkovna s.r.o., IČ: 284 08 306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, ze dne 08.03.2021 na území města Lysá nad Labem,

II. ukládá

OSM jednat o podmínkách pronájmu na pozemku č. 322/1 k.ú. Litol a umístění Z-boxu od společnosti Zásilkovna s.r.o., IČ: 284 08 306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Lbeň, 190 00 Praha 9, Termín: 15.09.2021.

Kontrolní zpráva z 22. jednání RM 02.09.2021

usnesení č. 441 - 479, celkem 39 bodů, z toho 3 ukládací body

Usnesení č. 459

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

zahájení poptávkového řízení veřejné podlimitní zakázky na služby s názvem: "Výkon činnosti závodního lékaře pro zaměstnance Města Lysá nad Labem a zaměstnance Městské policie Lysá nad Labem",

II. ukládá

tajemnici učinit příslušné kroky v uvedeném poptávkovém řízení a předložit Radě města nabídky uchazečů. Termín: do konce září 2021.

Usnesení č. 476 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

přijetí kopie obrazu Václava Brožíka - Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém od Spolku pro rozvoj města Lysá nad Labem do majetku,

II. ukládá

KMÚ připravit darovací smlouvu do 07.09.2021,

III. doporučuje

ZM ke schválení.

Usnesení č. 479

Rada města Lysá nad Labem

ukládá

OSM uvést stav naučné stezky Lysá nad Labem - Čelákovice do normového stavu. Termín: do 31.12.2021.Plnění usnesení Zastupitelstva města:

Kontrolní zpráva ze 3. jednání ZM 23.06.2021

usnesení č. 54 - 78, celkem 25 bodů, z toho 5 ukládacích bodů

Usnesení č. 58 Nelze již splnit, jednání s vlastníky pozemků převedeno na KÚSK

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

zveřejnění záměru na směnu nebo odkup a prodej pozemků města za pozemky soukromých vlastníků v trase silničního obchvatu města Lysá nad Labem, a to:

 • p.č. 40/34 Litol, orná půda, výměra 1802 m2
 • p.č. 40/1 Litol, orná půda, výměra 8604 m2
 • p.č. 331/4 Litol, orná půda, výměra 626 m2
 • p.č. 3275/4 Lysá nad Labem, orná půda, výměra 1878 m2
 • p.č. 3270/1 Lysá nad Labem, trvalý travní porost, výměra 22961 m2
 • PK 3346 Lysá nad Labem - 5161 m2 – orná půda od Pěstitel Stratov
 • PK 3356/1 Lysá nad Labem - 1978 m2 – orná půda od Pěstitel Stratov
 • PK 3356/2 Lysá nad Labem - 2176 m2 – orná půda od Pěstitel Stratov
 • č. 305/1 Litol - 5349 m2 - orná půda
 • č. 309/4 Litol – 2037 m2 - orná půda
 • č. 306/5 Litol – 4686 m2 – orná půda
 • č. 332/8 Litol – 11917 m2 – orná půda

II. ukládá

starostovi města a předsedovi výboru pro majetek projednat se soukromými vlastníky pozemků možnosti směny nebo vzájemného odkupu a prodeje pozemků.

Usnesení č. 67 splněno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem - II. kolo takto:

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem - 16 000 Kč

KLUB POLSKI Lysá nad Labem z.s. - 9 500 Kč

Suchá Šárka - 13 600 Kč

Josef Pažout - 8 000 Kč

Okresní myslivecký spolek Nymburk - 17 000 Kč

Klub přátel dechové hudby v Lysé nad Labem z.s. - 15 000 Kč

Ing. Krpálek Jan - 40 000 Kč

Martin Blažek - 9 000 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Byšičky - 10 000 Kč

Junák – český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s. - 30 400 Kč

Divadelní spolek Náplavka - 110 000 Kč

za podmínky navýšení o 10 000 Kč z vrácené dotace z loňského roku,

II. neschvaluje

rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem - II. kolo takto:

Domácí Hospic Nablízku, z.ú.

Lukáš Kladívko

Vít Macháček

III. pověřuje

rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem - II. kolo takto:

Šachový klub JOLY Lysá nad Labem, z.s. - 5 551 Kč,

IV. ukládá

odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 02.07.2021,

V. pověřuje

pana starostu města podpisem veřejnoprávních smluv.

Usnesení č. 69 splněno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

výkup pozemku p. č. 47/17, o výměře 114 m2, k.ú. Litol, za účelem výstavby chodníku v ulici Družstevní, od XXX a XXX XXX, bytem XXX, za částku 100 Kč/m2. Kupující hradí kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do KN,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do 30.09.2021,

III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 70 splněno

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

sdělení Státního pozemkového úřadu ze dne 04.02.2021 o možnosti převodu pozemků parc. č. 2673/85 a 2536/23, oba katastrální území Lysá nad Labem,

II. schvaluje

podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu o bezúplatný převod pozemku p.č. 2536/23 o výměře 640 m2, druh pozemku orná půda, katastrální území Lysá nad Labem, dle § 7 odst. b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do majetku Města Lysá nad Labem,

III. ukládá

odboru správy majetku podat žádost Státnímu pozemkovému úřadu dle bodu II., a to do 31.07.2021.

Usnesení č. 71 splněno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

účast na dražbě souboru nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 2536/35 o výměře 218 m2, druh pozemku orná půda a p.č. 2449/4 o výměře 219 m2, druh pozemku orná půda, k.ú. Lysá nad Labem,

II. ukládá

Odboru SM zajistit účast v dražbě do maximální finanční výše dle diskuze.

Vytvořeno 4.10.2022 9:21:43 | přečteno 7x | jiri.virava
load