Kontrolní zpráva pro 3. zasedání ZM dne 23.06.2021

Kontrolní  zpráva pro  3. zasedání  ZM dne 23.06.2021

Od  2. zasedání ZM dne 12.05.2021 se konalo 5 jednání RM:

Plnění usnesení rady města: 

13. jednání RM 11.05.2021 usn. č. 229 až 251 ukl. 5 bodů

14. jednání RM 25.05.2021 usn. č. 252 až 280 ukl. 6 bodů

14a. jednání RM 31.05.2021 usn. č. 281 až 284 ukl. 0 bodů

15. jednání RM 08.06.2021 usn. č. 285 až 313 ukl. 3 body

15a. jednání RM 14.06.2021 usn. č. 314 až 318 ukl. 0 bodů

Plnění usnesení zastupitelstva města:

2. jednání ZM 12.05.2021 usn. č. 22 až 53  ukl. 5 bodů

Plnění usnesení Rady města: 

Kontrolní zpráva ze 13. jednání RM 11.05.2021

usnesení č. 229 - 251, celkem 23 bodů, z toho 5 ukládacích bodů

Usnesení č. 232 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

pronájem části obecního pozemku p.č. 6/1 o výměře 1987 m2, druh pozemku ostatní plocha, zeleň, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem užívání jako zahrada, panu XXX XXX, bytem XXX, za cenu nájmu 5 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,

II. ukládá Odboru SM vypracovat znění smlouvy o nájmu pozemku dle bodu I. Termín do 31.07.2021,

III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 233 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke stávající nájemní smlouvě č. SMI/09/255/N/Šm ze dne 23.02.2009 spočívající v rozšíření předmětu pronájmu o obecní pozemky p.č. 333/11 o výměře 380 m2 a pozemku p.č. 333/12 o výměře 324 m2, oba druh pozemku zahrada, k.ú. Litol, se ZO ČZS 1. Lysá nad Labem IČ: 667 51 217, za cenu nájmu 1 Kč/m2/rok s tím, že ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění dodatku č. 1 dle bodu I. Termín do: 31.07.2021,

III. pověřuje

starostu města podpisem tohoto dodatku č. 1.

Usnesení č. 236

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost společnosti RENGL, s.r.o, o přesunutí reklamních ploch na území města Lysá nad Labem,

II. souhlasí

s umístěním reklamních ploch společnosti RENGL, s.r.o, dle situačního návrhu a souhlasných stanovisek DI Nymburk a Komise pro bezpečnost a dopravu, to je na pozemek p.č. 2126/30 k.ú. Lysá nad Labem jako náhradu za plochu v ulici U Nové hospody a v ulici 9. května na pozemek p.č. 619/138 k.ú. Lysá nad Labem (v návrhu označena jako var. A) jako náhradu za plochu na nádražní budově,

III. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat dodatek ke Smlouvě o nájmu výlepových ploch mezi Městem Lysá nad Labem a společností RENGL, s.r.o. se zapracovanou změnou,

IV. pověřuje

pana starostu podpisem výše uvedeného dodatku.

Usnesení č. 245

Rada města Lysá nad Labem

ukládá

OMI ve spolupráci s OSM realizovat úpravu veřejného prostranství části Husova náměstí dle upravené varianty A.

Usnesení č. 248 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s firmou Yabok s. r . o. na umístění reklamy na mlžné bráně na Husově náměstí od 01.06.2021 do 30.09.2021 za nájemné ve výši 21 000 Kč vč. DPH,

II. ukládá

odboru SM vypracovat nájemní smlouvu dle bodu I v termínu do 28.05.2021,

III. pověřuje

starostu města podpisem smlouvy.


Kontrolní zpráva ze 14. jednání RM 25.05.2021

usnesení č. 252 - 280, celkem 29 bodů, z toho 6 ukládacích bodů

Usnesení č. 265

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s přidělením parkovacího stání pro osobu ZTP paní XXX XXX, trvale bytem XXX, XXX dle situačního návrhu,

II. ukládá

Odboru správy majetku zařídit všechny náležitosti spojené s přidělením parkovacího stání pro osobu ZTP.

Usnesení č. 266

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s přidělením parkovacího stání pro osobu ZTP žadateli XXX XXX, trvale bytem XXX, XXX, který je zákonný zástupce dcery XXX XXX, nar. XXX, dle situačního návrhu,

II. ukládá

Odboru správy majetku zařídit všechny náležitosti spojené s přidělením parkovacího stání pro osobu ZTP.

Usnesení č. 273

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů účetní závěrky za rok 2020 těchto příspěvkových organizací města Lysá nad Labem: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, Základní škola T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160, Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka, Školní nám. 906, Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590, Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430, Mateřská škola Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516, Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464 a Městská knihovna Lysá nad Labem, Husovo nám. 23,

II. ukládá

příspěvkovým organizacím města Lysá nad Labem uvedeným výše v bodě I.

1. Vyhotovit při příští účetní uzávěrce úplnou inventarizační dokumentaci včetně inventarizační zprávy a inventurních soupisů ke všem rozvahovým a podrozvahovým účtům.

2. Doložit při příští účetní uzávěrce inventurní soupisy, které budou doloženy průkaznými přílohami tak, aby bylo možné ověřit správnost vykazovaných zůstatků na všech rozvahových a podrozvahových účtech.

3. Předložit při příští účetní uzávěrce čerpání rozpočtu zřizovatele s uvedením plánovaných nákladů a výnosů, skutečných nákladů a výnosů a rozdílem mezi plánem a skutečností.

Termín: do doby předložení účetní závěrky za rok 2021 ke schválení.

Usnesení č. 274 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

jednorázovou odměnu pro předsedy i členy komise, kteří nejsou členy zastupitelstva města, a v komisích pracovali v období od ledna do května 2020. Odměna bude vyplacena formou poukazu v hodnotě 500 Kč/člen,

II. ukládá

Kanceláři městského úřadu do 60 dnů od schválení usnesení o vyplacení odměn pro předsedy/členy komise, kteří nejsou členy zastupitelstva města, a v komisích pracovali v období od ledna do května 2020, vyplacení odměn zajistit,

III. doporučuje

zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 83/2020 o stanovení odměn pro předsedy a členy komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva,

IV. doporučuje

zastupitelstvu města schválit odměny pro předsedy i členy komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města, pro rok 2021 a roky následující tak, aby byla zohledněna účast na jednáních komisí, ve výši:

účast na jednáních komise nad 30 % - předseda komise 1 000 Kč/člen komise 500 Kč

účast na jednáních komise nad 60 % - předseda komise 2 000 Kč/člen komise 1 000 Kč

účast na jednáních komise nad 80 % - předseda komise 3 000 Kč/člen komise 1 500 Kč

Odměna bude vyplacena 1 x ročně formou poukazů na základě evidence docházky, kterou předsedové komisí předají nejpozději do 15.11. kalendářního roku Kanceláři městského úřadu.

Usnesení č. 276 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

výsledek průzkumu trhu - procesní analýza k aktivitě procesní řízení - automatizace/robotizace procesům,

II. souhlasí

s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci procesní analýzy pro aktivitu procesní řízení - automatizace/robotizace procesům, se společností společnosti M.C.TRITON, spol. s r.o., IČ: 496 22 005, sídlem Evropská 846/176a, Praha 6, PSČ 160 00,

III. ukládá

starostovi města uzavřít smlouvu o dílo na realizaci procesní analýzy pro aktivitu procesní řízení - automatizace/robotizace procesům, se společností společnosti M.C.TRITON, spol. s r.o., IČ: 496 22 005, sídlem Evropská 846/176a, Praha 6, PSČ 160 00.

Usnesení č. 277 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

výsledek průzkumu trhu - zpracování zadávacích podmínek a administrace veřejných zakázek k aktivitám řešení automatizace / robotizace procesů úřadu příkazce (VZ01) a řešení modernizace Portálu občana města (VZ02),

II. souhlasí

s uzavřením příkazní smlouvy na zpracování zadávacích podmínek a administrace veřejných zakázek pro aktivity řešení automatizace / robotizace procesů úřadu příkazce (VZ01) a řešení modernizace Portálu občana města (VZ02), se společností Equica, a.s., IČ: 26490951, sídlem Rubeška 215/1, 190 00 – Praha 9,

III. ukládá

starostovi města uzavřít příkazní smlouvu na zpracování zadávacích podmínek a administrace veřejných zakázek pro aktivity řešení automatizace / robotizace procesů úřadu příkazce (VZ01) a řešení modernizace Portálu občana města (VZ02) se společností Equica, a.s., IČ: 26490951, sídlem Rubeška 215/1, 190 00 – Praha 9.

Kontrolní zpráva ze 14a. jednání RM 31.05.2021

usnesení č. 281 - 284, celkem 4 body, z toho 0 ukládacích bodů

Kontrolní zpráva ze 15. jednání RM 08.06.2021

usnesení č. 285 - 313, celkem 29 bodů, z toho 3 ukládací body

Usnesení č. 287

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

pronájem části obecního pozemku p.č. PK 3266 o výměře 3 225 m2, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem zajištění parkování vozidel v době sběru jahod, panu XXX XXX IČ: 431 44 896 bytem XXX, za cenu nájmu 1 030 Kč, na dobu určitou od 08.06. do 30.06.2021,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění smlouvy o nájmu pozemku dle bodu I. Termín: ihned,

III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 295 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost Mgr. Petra Elišky o vzdání se pracovního místa ředitele Základní školy T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160, okres Nymburk ke dni 31.07.2021,

II. ukládá

odboru ŠSVZaK vyhlásit konkurz na ředitele/ředitelku Základní školy T.G.Masaryka Lysá nad Labem, Litol – Palackého 160, okres Nymburk v termínu do 11.06.2021,

III. schvaluje

náležitosti přihlášky, požadavky na uchazeče a způsob veřejného oznámení konkurzu.

Usnesení č. 309

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

cenovou nabídku firmy CykloHub s.r.o., Praha 1, Staré Město, Ovocný trh 572/11, IČ: 08644411 za 3 ks servisní cyklostanice za cenu 88 935 Kč vč. DPH,

II. ukládá

OSM realizovat montáž.

Kontrolní zpráva ze 15a. jednání RM 14.06.2021

usnesení č. 314 - 318, celkem 5 bodů, z toho 0 ukládacích bodů

Plnění usnesení Zastupitelstva města:

Kontrolní zpráva z 2. jednání ZM 12.05.2021

usnesení č. 22 - 53, celkem 32 bodů, z toho 5 ukládacích bodů

Usnesení č. 36 splněno

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

písemnost ze dne 12.04.2021 č.j. V-2737/23021-208 od Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk,

II. schvaluje

výkup pozemku p. č. 3038/19, o výměře 532 m2, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: *paní XXX XXX, bytem XXX, (podíl 1/2) a paní XXX XXX, bytem XXX, (podíl 1/2)*, za částku 250 Kč/m2 s tím, že jako záloha kupní ceny bude uznána platba vyplacena v rámci uzavřené kupní smlouvy č. 2021-0020/SM ze dne 22.02.2021. Kupující hradí kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do KN. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupený pozemek nabídnut k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy, tj. 2 000 Kč/ha/rok,

III. ukládá

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu II. Termín: 12.08.2021,

IV. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 39 splněno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

prodej obecních pozemků p.p.č. 31/1, o výměře 2502 m2 , druh pozemku trvalý travní porost, části p.p.č. 31/3, nově označený jako pozemek p.č. 31/3, o výměře 99 m2 , druh pozemku trvalý travní porost a p.p.č. 30/1, o výměře 798 m2 , druh pozemku trvalý travní porost, p.p.č. 33/15 o výměře 70 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 33/14 o výměře 50 m2, druh pozemku orná půda, p.p.č. 18/19 o výměře 390 m2, druh pozemku orná půda a p.p.č. 18/20 o výměře 287 m2, druh pozemku orná půda, všechny v k.ú. Litol (celková výměra 4196 m2), dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, za kupní cenu 1 Kč do vlastnictví společnosti Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 241 76 974 se sídlem Na Brůdku 459, Litol, 289 22 Lysá nad Labem, za podmínky, že společnost Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 241 76 974 odprodá městu rovněž za 1 Kč pozemky p.č. PK 3346 o výměře 5161 m2 , p.č. PK 3356/1 o výměře 1978 m2 a p.č. PK 3356/2 o výměře 2176 m2, všechny v k.ú. Lysá nad Labem (celková výměra 9315 m2). Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

OSM vypracovat znění kupních smluv dle bodu č. I a dle usnesení ZM č. 115/a) ze dne 09.09.2020,

III. pověřuje

starostu města podpisem těchto kupních smluv.

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo města

I. ukládá

Radě města nechat vypracovat znalecký posudek na soubor pozemků ve vlastnictví města, které se nachází v trase obchvatu města,

II. ukládá

Radě města zahájit jednání se Středočeským krajem o úplatném převodu těchto pozemků do vlastnictví kraje,

III. ukládá

Radě města informovat zastupitelstvo o výsledcích jednání.

Termín: 31.10.2021Vytvořeno 4.10.2022 9:20:48 | přečteno 15x | jiri.virava
load