Kontrolní zpráva pro 2. zasedání ZM dne 12.05.2021

Kontrolní  zpráva pro  2. zasedání  ZM dne 12.05.2021
Od  1. zasedání ZM dne 17.02.2021 se konalo 9 jednání RM:
Plnění usnesení rady města: 
5. jednání RM 16.02.2021 usn. č. 78 až 93 ukl. 1 bod
6. jednání RM 22.02.2021 usn. č. 94 až 98 ukl. 0 bodů
7. jednání RM 02.03.2021 usn. č. 99 až 120 ukl. 4 body
8. jednání RM 16.03.2021 usn. č. 121 až 143 ukl. 9 bodů
8a. jednání RM 25.03.2021 usn. č. 144 až 146 ukl. 0 bodů
9. jednání RM 30.03.2021 usn. č. 147 až 174 ukl. 10 bodů
10. jednání RM 13.04.2021 usn. č. 175 až 205 ukl. 3 body
11. jednání RM 27.04.2021 usn. č. 206 až 225 ukl. 2 body
12. jednání RM 04.05.2021 usn. č. 226 až 228 ukl. 0 bodů

Plnění usnesení zastupitelstva města:
1. jednání ZM 17.02.2021 usn. č. 1 až 21 ukl. 7 bodů

Plnění usnesení Rady města: 
Kontrolní zpráva z 5. jednání RM 16.02.2021
usnesení č. 78 - 93, celkem 16 bodů, z toho 1 ukládací bod

Usnesení č. 91
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
nabídky na natočení dokumentárního filmu na téma historie a současnost města Lysá nad Labem,

II. schvaluje
nabídku pana XXX XXX na natočení dokumentárního filmu na téma historie a současnost města Lysá nad Labem ve výši 104 696 Kč,

III. ukládá Splněno.
odboru ŠSVZaK zajistit smlouvu na vytvoření filmu,
IV. pověřuje
pana starostu podpisem smlouvy.

Kontrolní zpráva z 6. jednání RM 22.02.2021
usnesení č. 94 - 98, celkem 5 bodů, z toho 0 ukládacích bodů

Kontrolní zpráva ze 7. jednání RM 02.03.2021
usnesení č. 99 - 120, celkem22 bodů, z toho 4 ukládací body

Usnesení č. 104
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
pronájem části obecního pozemku p.č. 2673/91 o celkové výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem umístění sezónního prodejního stánku na sortiment točená zmrzlina, ledová tříšť, ledová káva, další kávové nápoje a jiné cukrovinky, s panem XXX  XXX, za cenu nájmu 5 Kč/m2/den v termínu od 01.04.2021 do 15.10.2021 s tím, že nájemce zajistí denně úklid v bezprostředním okolí kolem pronajatého pozemku,

II. ukládá Splněno.
odboru SM vypracovat znění nájemní smlouvy dle bodu I. Termínu do 31.03.2021,
III. pověřuje
starostu města podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení č. 106
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/18 v k. ú. Lysá nad Labem, ul. Žižkova, ve prospěch pozemku p. č. st. 345/2, k.ú. Lysá nad Labem, s Mgr. Hanou Svobodovou, bytem Předboj, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá Splněno.
Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.05.2021,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 108
Rada města Lysá nad Labem

I. neschvaluje
přistavení protidrogového vlaku v Lysé nad Labem,

II. ukládá Splněno.
odboru ŠSVZaK jednat o možnosti přistavení protidrogového vlaku v roce 2022.

Usnesení č. 111
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
dotaci z Charitativního programu pro Nemocnici Nymburk s.r.o. ve výši 23 250 Kč,

II. ukládá Splněno.
odboru ŠSVZaK vypracovat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem,
III. pověřuje
starostu města k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem.
Kontrolní zpráva z 8. jednání RM 16.03.2021
usnesení č. 121 - 143, celkem 23 bodů, z toho 9 ukládacích bodů

Usnesení č. 123
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
předložený návrh na opravu a realizaci chodníků v Lysé nad Labem,

II. souhlasí
s výběrem ulic pro realizaci a opravu chodníků v Lysé nad Labem,

III. ukládá Rozpracováno.
odboru správy majetku provést kontrolu všech chodníků ve vlastnictví města. Termín do 30.04.2021.
IV. ukládá Rozpracováno.
odboru správy majetku postupně odstranit zjištěné závady a upozornit majitele nemovitostí, kteří likvidují dešťovou vodu ze svého pozemku, aby si opravili zařízení na likvidaci dešťových vod. Termín do 31.10.2021.
Usnesení č. 125
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s přidělením parkovacího stání pro osobu ZTP panu XXX XXX, trvale bytem XXX, XXX,

II. ukládá Rozpracováno.
odboru správy majetku zařídit všechny náležitosti spojené s přidělením stání pro osobu ZTP.

Usnesení č. 130
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu města na činnost pro Domácí hospic Nablízku, z.ú. Lysá nad Labem,

II. ukládá Splněno.
odboru ŠSVZaK vypracovat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem,

III. pověřuje
starostu města podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem,

IV. předkládá
Zastupitelstvu města dne 28.04.2021 ke schválení.

Usnesení č. 135
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana XXX XXX a žádost Pěstitel a.s. na zahájení prací vedoucích k odvodnění jejich majetku,

II. ukládá Splněno.
OSM zajistit zpracování PD na rekonstrukci propustků ve smyslu diskuse,
III. ukládá Splněno.
OSM zaslat žádost na Povodí Labe a.s. o vyčistění vodního toku od Poděbradovy ulice do Litole a litolskou svodnici. Termín do 31.03.2021.

Usnesení č. 137
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výsledek průzkumu trhu,

II. souhlasí
s uzavřením rámcové kupní smlouvy na dodávky a renovaci tonerů se společností Z + M Partner, spol. s r.o., IČ: 26843935, se sídlem Valchařská 3261/17, PSČ 702 00 Ostrava,

III. ukládá Splněno.
starostovi města uzavřít rámcovou kupní smlouvu na dodávky a renovaci tonerů se společností Z + M Partner, spol. s r.o, IČ: 26843935, se sídlem Valchařská 3261/17, PSČ 702 00 Ostrava.

Usnesení č. 138
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výsledek průzkumu trhu,

II. souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytování služeb se společností Equica, a.s., IČ: 26490951, sídlem Rubeška 215/1, 190 00 – Praha 9,

III. ukládá Splněno.
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem.

Usnesení č. 143
Rada města Lysá nad Labem

ukládá Rozpracováno.
odboru městského investora připravit PD na rekonstrukci Komenského ulice a připojení ulic Lom a Rybízová.

Kontrolní zpráva z 8a. jednání RM 25.03.2021
usnesení č. 144 - 146, celkem 3 body, z toho 0 ukládacích bodů

Kontrolní zpráva z 9. jednání RM 30.03.2021
usnesení č. 147 - 174, celkem 28 bodů, z toho 10 ukládacích bodů

Usnesení č. 150
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost Komerční banky, a.s., IČ: 45317054, Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07 Praha 1, o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor na adrese: Husovo náměstí 24, Lysá nad Labem, formou dohody,

II. ukládá Splněno.
OSM vypsat záměr na pronájem uvolněných prostor po Komerční bance a prázdných nebytových prostor č.p. 28 (PRIVUM). Termín do 30.04.2021.

Usnesení č. 151
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č.325, v k. ú. Litol, ul. XXX, ve prospěch pozemku p. č. 875, k.ú. Litol, s XXX XXX, bytem XXX, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá Splněno.
odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.06.2021,
III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 152
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 3506, k. ú. Lysá nad Labem, Řehačka, ve prospěch pozemku p. č. st. 2334 jehož součástí je budova s číslem evidenčním X, k.ú. Lysá nad Labem, s SJM XXX XXX, bytem XXX, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá Splněno.
odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.06.2021,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 153
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č.3476/2 a 621/2, oba v k. ú. Lysá nad Labem, 9. května, ve prospěch pozemku p. č. st. 1514, k.ú. Lysá nad Labem, s XXX XXX, bytem XXX, zastoupená opatrovníkem, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá Splněno.
odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.06.2021,
III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 156
Rada města Lysá nad Labem

ukládá Splněno.
OSM dopracovat Pravidla pronajímání bytů v majetku města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 159
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
1. Pravidla pro využití sociálního bydlení v bytovém domě Na Františku 253, Lysá nad Labem,
2. Domovní řád pro užívání a udržování domu s byty a prostor sloužících podnikání v bytovém domě Na Františku 253, Lysá nad Labem,
3. Žádost o nájem bytu Na Františku 253, včetně povinných příloh.

II. souhlasí
s využitím kancelářských prostor dle důvodové zprávy pro OŠSVZaK,

III. ukládá Rozpracováno.
1. OSM vypsat záměr na pronájem nebytových prostor,
2. OSM zajistit správu bytového domu s firmou Ivana Crhová, Správa budov, Husovo náměstí 1758, Lysá nad Labem, IČO
43147895.

Usnesení č. 162
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
nabídky na zpracování komplexní administrace veřejné zakázky na zajištění služeb školního stravování,

II. schvaluje
nabídku firmy Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. na zpracování komplexní administrace veřejné zakázky na zajištění služeb školního stravování ve výši 79 000 Kč bez DPH,

III. ukládá Splněno.
odboru ŠSVZaK zajistit smlouvu na zpracování komplexní administrace veřejné zakázky na zajištění služeb školního stravování,
IV. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 164
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
dotace z Charitativního programu dle návrhu odboru v celkové výši 66 990 Kč,

II. ukládá Splněno.
odboru ŠSVZaK vypracovat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem pro příslušné subjekty,

III. pověřuje
starostu města k podpisu příslušných veřejnoprávních smluv.

Usnesení č. 173
Rada města Lysá nad Labem

ukládá Splněno.
OSM jednat s MS Development o předání pozemků dle smlouvy. Termín: 30.04.2021.

Usnesení č. 174
Rada města Lysá nad Labem

ukládá Splněno.
místostarostovi poslat návrh ve věci směny pozemků v lokalitě Vysoká mez. Termín: 20.04.2021.

Kontrolní zpráva z 10. jednání RM 13.04.2021
usnesení č. 175 - 205, celkem 31 bodů, z toho 3 ukládací body

Usnesení č. 185
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č.73/32, k. ú. Litol, ul. XXX, ve prospěch pozemku p. č. st. 311 jehož součástí je budova s číslem popisným 309, k.ú. Litol, s SJM XXX a XXX a SJM XXX a XXX XXX, bytem XXX, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá Splněno.
Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.06.2021,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 189
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
dotace z Charitativního programu ve výši 15 700 Kč dle návrhu odboru,

II. ukládá Splněno.
odboru ŠSVZaK vypracovat veřejnoprávní smlouvy,

III. pověřuje
starostu města k podpisu veřejnoprávních smluv.

Usnesení č. 201
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
a) zahájení výběrového řízení veřejné podlimitní zakázky na služby s názvem:“ Výběr provozovatele Turistického informačního centra“
b) se členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, ve složení:
Členové: - Ing. Karel Havlíček, Ing. Alena Novotná, Bc. Kateřina Novotná
Náhradníci: Bc. Karolína Indruchová

II. ukládá Splněno.
právníkovi města ve spolupráci s OSM připravit záměr na pronájem nebytových prostor, Termín do 27.04.2021.

Kontrolní zpráva z 11. jednání RM 27.04.2021
usnesení č. 206 - 225, celkem 20 bodů, z toho 2 ukládací body
Usnesení č. 211
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
pronájem obecního pozemku p.č. 138/2 o celkové výměře 95 m2, druh pozemku zahrada, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem užívání jako zahrada, podílovým vlastníkům sousedního pozemku p.č. 138/1 k.ú. Lysá n.L., za cenu nájmu 5 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,

II. ukládá Splněno.
OSM vypracovat znění nájemní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.07.2021,

III. pověřuje
starostu města podpisem této nájemní smlouvy.

Usnesení č. 217
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 89/45, k. ú. Litol, ul. XXX, ve prospěch pozemku p. č. st. 717 jehož součástí je budova s číslem popisným 501, k.ú. Litol, s SJM XXX XXX a XXX XXX, bytem XXX, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá Splněno.
odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.07.2021,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Kontrolní zpráva z 12. jednání RM 04.05.2021
usnesení č. 226 - 228, celkem 3 body, z toho 0 ukládacích bodů

Plnění usnesení Zastupitelstva města:
Kontrolní zpráva z 1. jednání ZM 17.02.2021
usnesení č. 1 - 21, celkem 21 bodů, z toho 7 ukládacích bodů

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
rozdělení dotací z Programů na činnost společenských a sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem,

II. ukládá Splněno.
odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,

III. pověřuje
starostu podpisem veřejnoprávních smluv.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
rozdělení dotací z Programu na investiční dotace pro organizace pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem,

II. ukládá Splněno.
odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,

III. pověřuje
starostu podpisem veřejnoprávních smluv.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem,

II. ukládá Splněno.
odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,

III. pověřuje
starostu podpisem veřejnoprávních smluv.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
pravidla dotační výzvy na pomoc OSVČ a podnikatelům ve městě v roce 2021,

II. ukládá Splněno.
Radě města zveřejnit dotační výzvu na pomoc OSVČ a podnikatelů,
III. ukládá Splněno.
Finančnímu výboru vyhodnotit došlé žádosti,
IV. ukládá Rozpracováno.
Radě města schválit doporučené žádosti a uzavřít s nimi smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí
výsledky dotazníkového šetření na téma Školní stravování, které proběhlo od 01.02.2020 do 15.01.2021 s účastí 346 respondentů,

II. ukládá Rozpracováno.
RM zohlednit při výběru nového provozovatele školního stravování výsledky dotazníkového šetření.
Termín: do 30. 06. 2021
Vytvořeno 4.10.2022 9:19:53 | přečteno 47x | jiri.virava
load