Kontrolní zpráva pro 7. zasedání ZM dne 21.10.2020

Kontrolní  zpráva pro  7. zasedání  ZM dne 21.10.2020

Od  6. zasedání ZM dne 09.09.2020 se konalo 5 jednání RM:

Plnění usnesení rady města: 

19. jednání RM 08.09.2020 usn. č. 505 až 521 ukl. 3 body

20. jednání RM 21.09.2020 usn. č. 522 až 541 ukl. 3 body

20a. jednání RM 29.09.2020 usn. č. 542 až 544 ukl. 0 bodů

21. jednání RM 06.10.2020 usn. č. 545 až 564 ukl. 4 body

22. jednání RM 12.10.2020 usn. č. 565 až 569 ukl. 0 bodů

Plnění usnesení zastupitelstva města:

6. jednání ZM 09.09.2020 usn. č. 102  až 137 ukl. 7 bodů

Plnění usnesení rady města: 

Kontrolní zpráva z 19. jednání RM 08.09.2020

usnesení č. 505 - 521, celkem 17 bodů, z toho 3 ukládací body

Usnesení č. 510 Splněno.

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/8, k. ú. Lysá nad Labem, ul. Okrsek, ve prospěch pozemku p. č. st. 112/1 jehož součástí je budova s číslem popisným 91, k.ú. Lysá nad Labem, a ve prospěch pozemku p. č. st.112/2 jehož součástí je budova s číslem popisným 1139, k.ú. Lysá nad Labem, s vlastníky Miroslav Fišer, bytem Lysá n.L. a Jitka Tomášková bytem Praha, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.11.2020,

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 514 Rozpracováno.

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

současný stav třídění pytlového sběru,

II. souhlasí

s přechodem systému třídění pytlového sběru na řešení firmy JRK Česká republika s.r.o.,

III. pověřuje

starostu podpisem smlouvy o právu užívání aplikace ECONIT a smlouvy o zpracování osobních údajů prostřednictvím aplikace ECONIT,

IV. ukládá

tajemnici vypracování nové OZV o místních poplatcích.

Usnesení č. 516 Splněno.

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

dotaci z Charitativního programu ve výši 15 000 Kč na výměnu Babyboxu v Nymburce,

II. schvaluje

uvedení znaku města Lysá nad Labem na listině dárců umístěné na dvířkách babyboxu a na www.babybox.cz,

III. ukládá

odboru ŠSVZaK vypracovat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem,

IV. pověřuje

starostu města k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem.

Kontrolní zpráva z 20. jednání RM 21.09.2020

usnesení č. 522 - 541, celkem 20 bodů, z toho 3 ukládací body

Usnesení č. 531 Rozpracováno

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost společnosti COM PLUS CZ a.s., IČO: 25772104, Nad Krocínkou 317/48, 190 00 Praha 9, která zastupuje společnost CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, o umístění optické přípojky do nemovitosti Tyršova 609-613, Sportovní 600-602, Slepá 550-551 a Lesní 620 v Milovicích,

II. odkládá

projednání žádosti o umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů do nemovitosti Tyršova 609-613, Sportovní 600-602, Slepá 550-551 a Lesní 620 v Milovicích realizované společnosti CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,

III. ukládá

paní místostarostce jednat s firmou o podmínkách umístění.

Usnesení č. 533  Rozpracováno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

navýšení personálního obsazení OŠSVZaK o 1 pracovní úvazek na pracovní pozici orgánu sociálně-právní ochrany dětí,

II. souhlasí

1. S využitím kanceláře č. 211 dle důvodové zprávy pro OŠSVZaK,

2. S přestěhováním propagačních materiálů města do nově vzniklého infocentra nebo do jiných vhodných prostor,

III. ukládá

1. Tajemnici upravit Organizační řád MěÚ Lysá nad Labem ve smyslu diskuze,

2. Tajemnici MěÚ Lysá nad Labem vypsat výběrové řízení na pracovní pozici orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Usnesení č. 534 Splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje

prodloužení termínu spolku DANCE EMOTION Lysá nad Labem na reprezentaci profi týmu zumby na zahraničních soutěžích do konce roku 2021,

II. ukládá

odboru ŠSVZaK připravit dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku DANCE EMOTION Lysá nad Labem,

III. předkládá

ZM ke schválení.

Kontrolní zpráva z 20a. jednání RM 29.09.2020

usnesení č. 542 - 544, celkem 3 body, z toho 0 ukládacích bodů

Kontrolní zpráva z 21. jednání RM 06.10.2020

usnesení č. 545 - 564, celkem 20 bodů, z toho 4 ukládací body

Usnesení č. 547  Splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

pronájem části obecního pozemku p.č. 493/7 a 493/16 o celkové výměře 60 m2, oba druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem zvelebování a údržby zeleně, s panem Tomášem Hruškou, bytem Lysá nad Labem, za cenu nájmu 1 Kč/rok s tím, že se jedná o pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a pozemek bude volně přístupný široké veřejnosti,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění nájemní smlouvy dle bodu I,

III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 549  Splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

pronájem části obecního pozemku p. č. 487/4 o výměře 2 m2, k.ú. Lysá nad Labem, ulice Sokolská, společnost EKO - voda s.r.o. IČ: 06621783 se sídlem Jeronýmova 674, 280 02 Kolín IV., za cenu 2 000 Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem umístění a provozování automatu na stolní vodu od 01.12.2020,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění nájemní smlouvy dle bodu I,

III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 550 Splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 2876/1, k. ú. Lysá nad Labem, ul. ČSA, ve prospěch pozemku p. č. 2875/56, k.ú. Lysá nad Labem, se SJM Mgr. František a Jindra Jaškovi, bytem Lysá n. L., za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.12.2020,

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 563 Splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

rozhodnutí ministryně MMR č.j. MMR-24391/2020-26 ze dne 25.08.2020, ve znění opravného rozhodnutí č.j. MMR-24391/2020-26/1 ze dne 14.09.2020, ve věci finanční opravy ve výši 2 % poskytnuté dotace, tj. částky 315 387,50 Kč, k parkovišti P + R v Lysé nad Labem s reg. č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007561,

II. konstatuje

že městu vznikla škoda ve výši 315 387,50 Kč vzniklou finanční opravou ve výši 2 % poskytnuté dotace z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu s reg. č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007561 s názvem Parkoviště P + R v Lysé nad Labem v důsledku chybných podmínek veřejné zakázky, které připravila obchodní společnost Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o., IČ: 03920071,

III. ukládá

panu starostovi ve spolupráci s městským právníkem uplatnit nárok na náhradu škody ve výši 315 387,50 Kč po obchodní společnosti Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o., IČ: 03920071.

Kontrolní zpráva z 22. jednání RM 12.10.2020

usnesení č. 565 - 569, celkem 5 bodů, z toho 0 ukládacích bodů

Z 6. jednání ZM 09.09.2020

usnesení č. 102  až 137, celkem 36 bodů, z toho 7 ukládacích bodů

Usnesení č. 107  Bude splněno dne 21.10.

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

opětovnou žádost p. Janči o projednání Petice za Jedličkovu ulici bezpečnější a klidnější,

II. ukládá

RM prezentovat na Zastupitelstvu města návrh projektové dokumentace pro územní řízení k rekonstrukci ulice Jedličkova. Termín: v nejbližší možné době.

Usnesení č. 113 Splněno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

prodej obecního pozemku p. č. KN 680/2, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. PK 694/6, dle geometrického plánu č. 3280 118/2017, pozemku p. č. KN 694/26, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 9 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 694/7, dle geometrického plánu č. 3522-200/2019, pozemku p. č. KN 3518/11, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 168 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3518/2, dle geometrického plánu č. 3522-200/2019, pozemku p. č. KN 3520/4, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3520/3, dle geometrického plánu č. 3274-118/2017, pozemku p. č. KN 3523/3, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 3 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3523/2, dle geometrického plánu č. 3276-118/2017, Správě železnic, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, za kupní cenu ve výši 292 886,11 Kč bez DPH, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

II. ukládá

OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do 30.11.2020,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 122 Rozpracováno

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za rok 2019,

II. schvaluje

vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za rok 2019,

III. ukládá

RM připravit návrh opatření v oblasti odpadového hospodářství. Termín: do ZM 12/2020.

Usnesení č. 127 Splněno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

rozdělení dotací z Programu na podporu kultury II. kolo,

II. ukládá

odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,

III. pověřuje

starostu podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 131  Splněno

Zastupitelstvo města

I. stanovuje

výši odměny pro místní komisi takto:

člen ve výši 2 086 Kč, předseda ve výši 2 500 Kč,

II. ukládá

1. starostovi města

a) zabezpečit přípravu a provedení místního referenda v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

b) oznámit vyhlášení místního referenda, výsledek hlasování a provedení rozhodnutí přijatého v místním referendu Ministerstvu vnitra,

c) zveřejnit výši odměny pro členy místní komise na úřední desce nejpozději 25 dnů před prvním dnem konání místního referenda.

2. vedoucí finančního odboru, ve spolupráci s vedoucí odboru vnitřních věcí, navrhnout v rámci rozpočtového opatření rozpočtu roku 2020 zařazení paragrafu 6173 pro potřebné finanční prostředky na zabezpečení konání místního referenda,

III. schvaluje

příplatek ve výši 400 Kč pro každého člena okrskové volební komise za výkon funkce při souběhu voleb do zastupitelstva Středočeského kraje a místního referenda.

Usnesení č. 133  Bude splněno dne 21.10.

Zastupitelstvo města

I. ukládá

tajemnici MěÚ, aby předložila na příštím jednání ZM zprávu o řešení dosud nesplněných usnesení ZM k úkolům za rok 2019 a 1. pololetí 2020 (Zprávy KV) a navrhla např. revokaci některých usnesení, které jsou sice i dlouhodobě rozpracovány, ale je třeba posunout např. jejich schválený termín plnění, zdůvodnit neplnění některých úkolů, příp. přeformulovat obsah úkolu vč. zpracování nového harmonogramu,

II. odvolává

z funkce člena KV pana Ing. Michala Melichara na základě jeho žádosti, volební subjekt Naše Lysá jiného člena nenavrhuje,

III. vyzývá

ostatní volební subjekty k navržení jiného člena do KV tak, aby počet členů odpovídal Jednacímu řádu výborů, č. II, bodu 3.

Usnesení č. 135 Rozpracováno

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

zápis z Výboru pro správu majetku města,

II. ukládá

RM zajistit zápis existující okružní komunikace v ul. Luční do katastru nemovitostí.

Vytvořeno 4.10.2022 9:28:45 | přečteno 27x | jiri.virava
load