Kontrolní zpráva pro 6. zasedání ZM dne 09.09.2020

Kontrolní  zpráva pro  6. zasedání  ZM dne 09.09.2020

Od  5. zasedání ZM dne 28.07.2020 se konalo 5 jednání RM:

Plnění usnesení rady města: 

15a. jednání RM 27.07.2020 usn. č. 428 až 431 ukl. 0 bodů

16. jednání RM 05.08.2020 usn. č. 432 až 460 ukl. 4 body

16a. jednání RM 19.08.2020 usn. č. 461 až 463 ukl. 0 bodů

17. jednání RM 26.08.2020 usn. č. 464 až 498 ukl. 4 body

18. jednání RM 02.09.2020 usn. č. 499 až 504 ukl. 0 bodů

Plnění usnesení zastupitelstva města:

5. jednání ZM 28.07.2020 usn. č. 88  až 101 ukl. x bodů

Plnění usnesení rady města: 

Kontrolní zpráva z 15a. jednání RM 27.07.2020

usnesení č. 428 - 431, celkem 27 bodů, z toho 0 ukládacích bodů x  spl. x rozprac

Kontrolní zpráva z 16. jednání RM 05.08.2020

usnesení č. 431 - 460, celkem 20 bodů, z toho 4 ukládací body x  spl. x rozprac

Usnesení č. 440 Rozpracováno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

a) uzavření smlouvy o zřízení VB (služebnosti) ve věci vybudované vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p.č. 2165/28 v k.ú. Lysá nad Labem ve prospěch pozemku p.č. st.3252 jehož součástí je budova s číslem popisným 1972, rodinný dům, s panem Lubošem Veseckým bytem Lysá nad Labem a SJM panem Lubošem Vesecký a paní Klárou Veseckou bytem Lysá nad Labem, za cenu 2000 Kč + 21% DPH. Vlastníci vodovodní a kanalizační přípojky hradí kolek na vklad do KN,

b) uzavření smlouvy o zřízení VB (služebnosti) ve věci vybudované vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p.č. 2165/28 v k.ú. Lysá nad Labem ve prospěch pozemku p.č. st.3138 jehož součástí je budova s číslem popisným 1875, rodinný dům, s paní Romanou Pozníčkovou a paní Petrou Plevovou bytem Lysá nad Labem, za cenu 2000 Kč + 21% DPH. Vlastníci vodovodní a kanalizační přípojky hradí kolek na vklad do KN,

II. ukládá
Odboru SM vypracovat návrhy smluv dle bodu I v termínu do 31.10.2020,

III. pověřuje
starostu města tyto smlouvy uzavřít.

Usnesení č. 446 Rozpracováno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

a) uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku č. SMI/11/203/N/Šm ze dne 13.06.2011 s Rybářským klubem Lysá nad Labem z.s., IČ: 26609240, ve věci rozšíření předmětu pronájmu a to o část pozemku p.č. 15/14 o výměře 1414 m2, druh pozemku trvalý travní porost, o část pozemku p.č. 15/24 o výměře 99 m2, druh pozemku ostatní plocha a o část pozemku p.č. 15/25 o výměře 895 m2, druh pozemku trvalý travní porost, všechny v k.ú. Litol, za účelem využívání těchto pozemků jako lovná místa při odlovu ryb a jako přístupy k těmto místům s tím, že nájemce na předmětu nájmu bude na své náklady provádět úklidové práce a údržbu veřejné zeleně, tj. sečení trávy a úprava porostů. Předmět pronájmu bude veřejně přístupný a bude umožněno jeho užívání všem návštěvníkům dané lokality písník Mršník bez jakéhokoliv omezení ze strany Rybářského klubu Lysá n. L., z. s. Výpovědní lhůta pozemků pronajatých Dodatkem č. 3 bude 3 měsíční,

b) pronájem obecních pozemků p.č. 15/13, druh pozemku sportoviště a rekreační plocha o výměře 7 057 m2, část z p.č. 15/14, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 2 821 m2, p.č. 334/4, druh pozemku ostatní plocha o výměře 445 m2, p.č. 334/5, druh pozemku ostatní plocha o výměře 8 m2, p.č. 15/26, druh pozemku orná půda o výměře 687 m2 a p.č. st. 875, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 39 m2, všechny v k.ú. Litol, FK Litol, mládež

z.s., IČ: 05224047, za účelem provozování sportovních aktivit, za cenu 1 Kč. Nájemné se sjednává na dobu určitou do 20.05.2021. Nájemce se ve smlouvě zaváže chovat se na pozemcích tak, aby tyto nebyly jeho chováním ohroženy a znehodnoceny. S pronajatými pozemky bude zacházet šetrně, udržovat je v dobrém stavu a starat se o řádný úklid,

II. ukládá

OSM vypracovat znění dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku č. SMI/11/203/N/Šm ze dne 13.06.2011 dle bodu I/a a znění nájemní smlouvy dle bodu I/b. Termín do: 31.10.2020,

III. pověřuje

starostu města podpisem tohoto dodatku č. 3 a této nájemní smlouvy.

Usnesení č. 448 Splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

poskytnutí dotace z Charitativního programu ve výši 3 200 Kč na letní tábor pro nezl. děti paní Aušry Jurgelenienné a dotaci ve výši 29 200 Kč na elektrický vozík pro pana Miroslava Mazánka,

II. ukládá

odboru ŠSVZaK vypracovat Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem,

III. pověřuje

starostu města k podpisu Veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 450 Splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje

Statut k Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně formuláře žádosti a vyúčtování k poskytnuté dotaci,

II. ukládá

připravit odboru veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace,

III. předkládá

ZM ke schválení.

Kontrolní zpráva z 16a. jednání RM 19.08.2020

usnesení č. 461 - 463, celkem 3 body, z toho 0 ukládacích bodů x  spl. x rozprac

Kontrolní zpráva z 17. jednání RM 26.08.2020

usnesení č. 464 - 498, celkem 45 bodů, z toho 4 ukládací body x  spl. x rozprac

Usnesení č. 477 Rozpracováno

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost pana Miroslava Mazánka, trvale bytem Čechova 1550, Lysá nad Labem o vyhrazené parkování ZTP na ulici Čechova,

II. souhlasí

s vybudováním parkovacího místa na ulici Čechova osobě ZTP Miroslavu Mazánkovi, trvale bytem Čechova 1550, Lysá nad Labem,

III. ukládá

OSM vybudovat vyhrazené stání ZTP v ulici Čechova.

Usnesení č. 482 Splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

uzavřít smlouvu o uměleckém výkonu s panem Josefem Zímou a paní Yvettou Simonovou ve výši 61 163 Kč,

II. ukládá

odboru ŠSVZaK připravit smlouvu o uměleckém výkonu s panem Josefem Zímou a paní Yvettou Simonovou na částku 61 163 Kč,

III. pověřuje

starostu podepsáním smluv o uměleckém výkonu s panem Josefem Zímou a paní Yvettou Simonovou.

Usnesení č. 485 Splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

II. ukládá

KÚ připravit smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,

III. pověřuje

pana starostu podpisem smluv.

Kontrolní zpráva z 18. jednání RM 02.09.2020

usnesení č. 499 - 504, celkem 45 bodů, z toho 0 ukládacích bodů x  spl. x rozprac

Z 5. jednání ZM 28.07.2020

usnesení č. usn. č. 88  až 101, celkem 14 bodů, z toho 3 ukládací body spl.  rozprac.

Usnesení č. 92 Rozpracováno
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

přijetí daru od Povodí Labe st. p. IČ: 70890005, a to pozemkové parcely č. 3479/1, č. 3479/2, č. 3479/3, č. 3481/2, č. 3481/7 a č. 3482/2 v katastrálním území Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem, všechny v druhu ostatní plocha, ostatní komunikace, a se všemi jejich součástmi a příslušenstvím. Na těchto pozemcích se nacházejí místní komunikace ve vlastnictví obdarovaného. Návrh na vklad do KN hradí obdarovaný,

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat znění darovací smlouvy dle bodu I.,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této darovací smlouvy.

Usnesení č. 93 Rozpracováno

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci NSA (Národní sportovní agentura ČR),

II. u k l á d á

Radě města

1. zajistit podání žádosti jakmile bude vypsaný termín

2. zajistit doložení dokladu o financování sportovní haly (např. úvěr, prostředky města).

Usnesení č. 96 Splněno

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

6. rozpočtové opatření roku 2020 dle předloženého návrhu, vč. přesunu 2 200 000 Kč z položky Mírová na položku Parkoviště P + R,

II. s c h v a l u j e

zařazení financování pro akci Mírová a akci ČSA v následujících letech do rozpočtu města pro rok 2021-2022,

III. u k l á d á

Radě města započít s přípravou rozpočtu města na rok 2021.

Vytvořeno 4.10.2022 9:27:43 | přečteno 47x | jiri.virava
load