Kontrolní zpráva pro 2. zasedání ZM dne 20.05.2020

Kontrolní  zpráva pro  2. zasedání  ZM dne 20.05.2020

Od  1. zasedání ZM dne 12.02.2020 se konalo 9 jednání RM:

Plnění usnesení rady města: 

04. jednání RM 12.02.2020 usn. č. 91 až 106 ukl. 3 body

05. jednání RM 25.02.2020 usn. č.  107 až 132 ukl. 4 body

06. jednání RM 10.03.2020 usn. č. 133  až 161 ukl. 1 bod

07. jednání RM 25.03.2020 usn. č. 162  až 188 ukl. 4 body 

07a. jednání RM 01.04.2020 usn. č. 189  až 191 ukl. 0 bodů

08. jednání RM 07.04.2020 usn. č. 192  až 212 ukl. 3 body 

09. jednání RM 22.04.2020 usn. č. 213  až 235 ukl. 4 body

09a. jednání RM 27.04.2020 usn. č. 236  až 238 ukl. 0 bodů

10. jednání RM 05.05.2020 usn. č. 239  až 268 ukl. 0 bodů

Plnění usnesení zastupitelstva města:

1. jednání ZM 12.02.2020 usn. č. 1  až 25  ukl. 9 bodů

Plnění usnesení rady města: 

Kontrolní zpráva z 4. jednání RM 12.02.2020

usnesení č. 91 - 106, celkem 16 bodů, z toho 3 ukládací body 3  spl. 0 rozprac

Usnesení č. 95 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

zaslanou nabídku na odkup spoluvlastnických podílů na LV 2624 a LV 12543 v k.ú. Lysá nad Labem,

II. ukládá

místostarostovi Mgr. Havelkovi jednat o ceně pozemků p. č. 2034/42, p. č. 1675/21 a p. č. 2241, termín: do konce března 2020.

Usnesení č. 99 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

Vyhodnocení spolupráce Senior taxi za rok 2019 s návrhem na úpravu podmínek provozování,

II. ukládá

připravit OŠSVZaK dodatek ke smlouvě, do 15.3.2020.

Usnesení č. 102 splněno

Rada města Lysá nad Labem

ukládá

vypsat výběrové řízení na referenta OMI na dobu neurčitou, termín do 29.2.2020Kontrolní zpráva z 5. jednání RM 25.02.2020

usnesení č. 107 - 132, celkem 26 bodů, z toho 4 ukládací body 4  spl. 0 rozprac

Usnesení č. 110 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření nájmu k bytu 1+1, č. 1 (byt II. kategorie), Jedličkova č. p. 47, Lysá nad Labem, s jistotou ve výši 8 535 Kč, s odkupem pohledávky za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 59 Kč/m2, s paní Svitlanou Mahomedovou, trvale bytem ČSA 112, Lysá nad Labem,

II. ukládá

odboru SM nenabízet volné byty v Milovicích k pronájmu vyjma domu Tyršova čp. 609 až 613.

Usnesení č. 118 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost paní Blanky Fialové, bytem Okružní 1491/48, Lysá nad Labem, o vyhrazené parkování ZTP v ulici Okružní,

II. souhlasí

s vyhrazeným parkováním ZTP pro paní Blanku Fialovou, bytem Okružní 1491/48, Lysá nad Labem v ulici Okružní,

III. ukládá

správě majetku zřídit vyhrazené parkování ZTP v ulici Okružní pro paní Blanku Fialovou, bytem Okružní 1491/48, Lysá nad Labem.


Usnesení č. 125 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. revokuje

své usnesení č. 99 ze dne 12.02.2020,

II. bere na vědomí

vyhodnocení spolupráce Senior taxi za rok 2019 s návrhem na úpravu podmínek provozování, a to navýšení o částku 180 000 Kč ročně, z důvodu rozšíření služeb - převoz seniorů do lékařských zařízení v Brandýse nad Labem,

III. ukládá

připravit OŠSVZaK dodatek ke smlouvě:

1) Ve smlouvě navýšit částku o 180 000 Kč ročně, z důvodu rozšíření služeb Senior Taxi, převoz seniorů do lékařských

zařízení v Brandýse nad Labem

2) Ve smlouvě vypustit povinnost používat taxametr vypuštěním bodu 4. v čl. IV platné smlouvy

3) Návrh na dodatek smlouvy: v bodu 10 čl. IV upravit čas příjmu telefonických objednávek na dobu od 9:00h do 15:00h

Usnesení č. 127 splněno

Rada města Lysá nad Labem

ukládá

místostarostovi odpovědět zástupcům petičního výboru.


Kontrolní zpráva ze 6. jednání RM 10.03.2020

usnesení č. 133 - 161, celkem 29 bodů, z toho 1 ukládací bod 1  spl.  rozprac

Usnesení č. 135 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/25, k. ú. Lysá nad Labem, ul. Na Františku, ve prospěch pozemku p. č. st. 256/1 jehož součástí je budova s číslem popisným 195, rodinný dům, k.ú. Lysá nad Labem, se SJM Hartmann Vladimír Ing. a Hartmanová Kristýna Ing., oba bytem Lysá nad Labem, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.05.2020,

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Kontrolní zpráva ze 7. jednání RM 25.03.2020

usnesení č. 162 - 188, celkem 27 bodů, z toho 4 ukládací body 4  spl. 0 rozprac

Usnesení č. 165 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování dvou vodovodních a jedné kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 89/15, k. ú. Litol, ul. Mírová, ve prospěch pozemků p. č. 89/16 a p.č. st. 159 jehož součástí je budova s číslem popisným 153, rodinný dům, k.ú. Litol, s podílovými vlastníky Vladimír Král bytem Lysá nad Labenm a Jaroslava Králová bytem Praha, za částku 3 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.06.2020,

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 170 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s odpuštěním nájemného kinu za prostory určené pro občerstvení ve výši 20 000 Kč na období od března do prosince roku 2020,

II. ukládá

místostarostce Romaně Fischerové doložit soupis oprav v době nouzového stavu a pracovní smlouvy všech zaměstnanců kina.

Usnesení č. 176 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. odkládá

zakoupení digitálních archivních filmových záběrů a obrazové dokumentace z historie města a života obyvatel s variantou B ve výši 40 937 Kč od pana Miloslava Hlavsy

1) Osmimilimetrové vzpomínky 5 - Lidová myslivost v Lysé

2) Osmimilimetrové vzpomínky 6 - To byl Josef Havlín

3) Obrazová dokumentace města Lysá nad Labem z let cca 1965 - 1980, skenování cca 1000 diapozitivů Jaroslava Štýbra,

II. ukládá

OŠSVZaK prověřit autorská práva.

Usnesení č. 181 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

předložení záměru na prodej pozemků p.č. 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, p.č. 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda , prodej pozemku 511/5 o výměře 6285m2 v k.ú orná půda - k.ú. Lysá nad Labem,

II. ukládá

místostarostce Romaně Fischerové předložit záměr na prodej pozemků p.č. 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, p.č. 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda , prodej pozemku 511/5 o výměře 6285m2 v k.ú orná půda - k.ú. Lysá nad Labem na ZM dne 22.04.2020

 

Kontrolní zpráva ze 7a. jednání RM 01.04.2020

usnesení č. 189 - 191, celkem 3 body, z toho 0 ukládacích bodů 0  spl. 0 rozprac

 

Kontrolní zpráva z 8. jednání RM 07.04.2020

usnesení č. 192 - 212, celkem 21 bodů, z toho 3 ukládací body 2  spl. 1 rozprac

Usnesení č. 194 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

pronájem části obecního pozemku p.č. 3628/77, o výměře 350 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, provozovateli restauračního zařízení na Řehačce společnosti Bar-argon s.r.o. IČ:05585864, za cenu nájmu 20 Kč/m2/rok s tím, že se jedná o pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemce ponechá pronajatý pozemek volně přístupný široké veřejnosti,

II. ukládá

OSM vypracovat znění nájemní smlouvy dle bodu I. Termín do: 30.06.2020,

III. pověřuje

starostu města podpisem této nájemní smlouvy.

Usnesení č. 197 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 2422/1 ve prospěch pozemku p.č. 2420/3 v k.ú. Lysá nad Labem, s Liborem Střasličkou, bytem Lysá nad Labem. Stavebník hradí kolek na vklad do KN,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.06.2020,

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 202 rozpracováno

Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje

rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem,

II. neschvaluje

vyhovění žádosti Fajn spolku z.s. do Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let pro rok 2020 pro nesplnění podmínek programu (členská základna 0 dětí),

III. bere na vědomí

nesplnění termínu pro podání vyúčtování dotace za rok 2019 spolkem Ladoňka, z.s.,

IV. doporučuje

ZM dne 22.04.2020 ke schválení,

V. ukládá

odboru ŠSVZaK zajistit audit hospodaření vybraných sportovních a společenských organizací.

 

Kontrolní zpráva z 9. jednání RM 22.04.2020

usnesení č. 213 - 235, celkem 23 bodů, z toho 4 ukládací body 2  spl. 2 rozprac.

Usnesení č. 217 rozpracováno

Rada města Lysá nad Labem

ukládá

OSM připravit záměry na pronájmy pozemků pod obchvatem tak, aby uzavřené nájemní smlouvy nebránily zahájení výstavby obchvatu a to i na již uzavřené smlouvy.

Usnesení č. 218 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení VB (služebnosti) ve věci STL plynovodu vybudovaného na obecních pozemcích p.č. 329/1, 72/2 v k. ú. Litol a p.č. 610/50 v k.ú. Lysá nad Labem ve prospěch vlastníků tohoto zařízení SJM Petr Hodboď a Ing. Eva Hodboďová bytem Lysá nad Labem, Aleš Procházka bytem Lysá nad Labem, Lenka Doubravová bytem Lysá nad Labem a

Stanislava Prachová bytem Lysá nad Labem, za cenu 1000 Kč + 21% DPH. Vlastníci STL plynovodu hradí kolek na vklad do KN,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.07.2020,

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 223 rozpracováno

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s odkupy podružných kanalizačních řadů v lokalitě Tři Chalupy, Byšičky, za částky dle doložených faktur (náklady na výstavbu), max. do částky uvedené v nabídkovém rozpočtu dodavatele stavby (článek X. plánovacích smluv)

1) prodávající Michaela Králová, Filip Uvíra

2) prodávající Michal Belda, Helena Burcalová

3) prodávající Miroslav Beneš, Luboš Beneš, Milena Fedorová

II. ukládá

OSM po doložení všech dokladů prodávajícími, vypracovat návrhy kupních smluv, na odkup podružných kanalizačních řadů. Součástí kupní smlouvy bude smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti.

1) prodávající Michaela Králová, Filip Uvíra

2) prodávající Michal Belda, Helena Burcalová

3) prodávající Miroslav Beneš, Luboš Beneš, Milena Fedorová

III. předkládá

na nejbližší jednání ZM, ke schválení, odkupy podružných kanalizačních řadů v lokalitě Tři Chalupy, Byšičky, za částky dle doložených faktur (náklady na výstavbu), max. do částky uvedené v nabídkovém rozpočtu dodavatele stavby (článek X. plánovacích smluv)

1) prodávající Michaela Králová, Filip Uvíra

2) prodávající Michal Belda, Helena Burcalová

3) prodávající Miroslav Beneš, Luboš Beneš, Milena Fedorová

Usnesení č. 231 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

Směrnici č. 5/2020 Organizační řád Pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností Lysá nad Labem s účinností od 01.05.2020,

II. ukládá

tajemnici realizovat Směrnici č. 5/2020 Organizační řád vyhlášením výběrového řízení na pracovní místo referenta/ky odboru správy majetku na dobu neurčitou.


Kontrolní zpráva z 9a. jednání RM 27.04.2020

usnesení č. 236 - 238, celkem 3 body, z toho 0 ukládacích bodů  0  spl. 0 rozprac

 

Kontrolní zpráva z 10. jednání RM 05.05.2020

usnesení č. 239 - 268, celkem 30 bodů, z toho 0 ukládacích bodů  0  spl. 0 rozprac

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Z 1. jednání ZM 12.02.2020

usnesení č. 1 - 25, celkem 25 bodů, z toho 9 ukládacích bodů 8  spl. 1 rozprac

Usnesení č. 4 splněno

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemku p.č. 3501/1, o výměře 186 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá nad Labem, Řehačka od ÚZSVM do majetku Města Lysá nad Labem

II. u k l á d á

OSM vypracovat znění smlouvy o bezúplatném převodu dle bodu I. Termín do 31.05.2020,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 3501/1 k.ú. Lysá nad Labem.

Usnesení č. 5  splněno

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva na pozemek p.č. 3518/8, o výměře 103 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lysá nad Labem ve prospěch pana *Václav Rathouského, bytem Lysá nad Labem* za podmínky, že pan *Rathouský* odprodá potřebnou část tohoto pozemku SŽDC za cenu jimi nabízenou. Veškeré náklady spojené se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí město Lysá nad Labem. V případě nedodržení této podmínky do 2 let od rozhodnutí katastrálního úřadu bude nabyvateli uložena smluvní pokuta ve výši tržní ceny pozemku k datu vkladu do KN,

II. u k l á d á

OSM vypracovat znění souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva dle bodu I. Termín do 31.05.2020,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem tohoto souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 3518/8 v k.ú. Lysá nad Labem.

Usnesení č. 12  splněno

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem,

II. u k l á d á 

odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 13 splněno

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem,

II. u k l á d á

odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 14  rozpracováno

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem,

II. u k l á d á

odboru SŠVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,

III. u k l á d á

RM aktualizovat stávající dotační programy města Lysé nad Labem, termín: do ZM 6/2020.


Usnesení č. 20 splněno

Zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í

návrh na realizaci a provoz turistického informačního centra dle předloženého konceptu,

II. u k l á d á

RM zahájit přípravu turistického informačního centra s využitím podnětů. Termín: do ZM 6/2020

Usnesení č. 23 splněno

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

návrh na označení příjezdových komunikací do města 7+7 ks svislého dopravního značení E13 s texty: „MĚSTO JE MONITOROVÁNO KAMEROVÝM SYSTÉMEM“ a „ZÁKAZ PODOMNÍHO A POCHŮZKOVÉHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB NA CELÉM ÚZEMÍ MĚSTA“,

II. u k l á d á

Odboru SM zajistit potřebná povolení pro umístění svislého dopravního značení s jeho následnou instalací.

Usnesení č. 25 splněno

Zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í

Petici proti projektu bytového domu v lokalitě bývalého ČSAP,

II. u k l á d á

RM odpovědět zástupcům petičního výboru.

Vytvořeno 4.10.2022 9:26:53 | přečteno 30x | jiri.virava
load