Kontrolní zpráva pro 1. zasedání ZM dne 12.02.2020

Kontrolní  zpráva pro  1. zasedání  ZM dne 12.02.2020

Od  6. zasedání ZM dne 10.12.2019 se konalo 6 jednání RM:

Plnění usnesení rady města: 

25. jednání RM 17.12.2019 usn. č. 711  až 740 ukl. 3 body

01a. jednání RM 02.01.2020 usn. č. 1  až 3 ukl. 0 bodů

01. jednání RM 07.01.2020 usn. č. 4  až 11 ukl. 0 bodů

02. jednání RM 14.01.2020 usn. č. 12  až 39 ukl. 4 body 

03. jednání RM 28.01.2020 usn. č. 40  až 85 ukl. 3 body 

03a. jednání RM 04.02.2020 usn. č. 86  až 90 ukl. 2 bodů 

Plnění usnesení zastupitelstva města:

6. jednání ZM 10.12.2019 usn. č. 182  až 235 ukl. 9 bodů

7. jednání ZM 20.12.2019 usn. č. 236 až 244 ukl. 0 bodů

Plnění usnesení rady města: 

Z 25. jednání RM 17.12.2019

usnesení č. 711 - 740, celkem 30 bodů, z toho 3 ukládací body x  spl. x rozprac

Usnesení č. 713

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č.3484/2, 3484/3 a 3484/4,

k. ú. Lysá nad Labem, ulice Na Zemské stezce, s Petrem a Monikou Jermářovými, bytem Praha. Stavebník hradí kolek na vklad do KN,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 29.03.2020,

Splněno.

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 714

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecních pozemcích p. č.3553/7 a 3553/9, k. ú. Lysá nad Labem, ul. Čechova, ve prospěch pozemku p. č. 657/4 a 657/3, oba k.ú. Lysá nad Labem, ulice Čechova, s Bc. Kajetánou Ternbachovou, bytem Lysá nad Labem, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 29.03.2020,

Splněno.

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 740

Rada města Lysá nad Labem

ukládá

OMI zahájit přípravu investičního záměru k realizaci akce "ZOO koutek v zámeckém parku".

Splněno.

Z 1a. jednání RM 02.01.2020

usnesení č. 1 - 3, celkem 3 body, z toho 0 ukládacích bodů x  spl. x rozprac

Z 1. jednání RM 07.01.2020

usnesení č. 4 - 11, celkem 8 bodů, z toho 0 ukládacích bodů x  spl. x rozprac

Z 2. jednání RM 14.01.2020

usnesení č. 12 - 39, celkem 28 bodů, z toho 4 ukládací body x  spl. x rozprac

Usnesení č. 14

Rada města Lysá nad Labem

I. odkládá

výkup pozemků p.č. 633/18 o výměře 341 m2, druh pozemku orná půda, p.č. 633/19 o výměře 403 m2, druh pozemku orná půda a p.č. 800/1 o výměře 1517 m2, druh pozemku trvalý travní porost, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, ulice Alešova

II. ukládá

místostarostovi Mgr. Havelkovi jednat s vlastníky pozemků o možném odkupu.

Rozpracováno – probíhá dědické řízení.

Usnesení č. 15

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/14, k. ú. Lysá nad Labem a kanalizační přípojky na obecním pozemku p.č. 3451/14 a 3451/44, oba k.ú. Lysá nad Labem, ul. Zámecká, ve prospěch pozemku p. č. st. 11 jehož součástí je stavba budovy s číslem popisným 397, k.ú. Lysá nad Labem, ulice Zámecká, s Kristýnou Prokopovou, bytem Lysá nad Labem, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 29. 3. 2020

Splněno.

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 16

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování plynovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/22, k. ú. Lysá nad Labem, ul. Stržiště, ve prospěch pozemku p. č. st. 456 jehož součástí je stavba budovy s číslem popisným 346, k.ú. Lysá nad Labem, s manželi Karlem a Zuzanou Křížovými, bytem Lysá nad Labem, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 29.03.2020,

Splněno.

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 20

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě č. SM/0245/17 na změnu předmětu pachtu dle pachtovní smlouvy č. SM/0245/17 ze dne 12.07.2017 včetně dodatku č. 1 ze dne 09.03.2018, tj. že ke dni 30.9.2020 končí pacht na pozemek p.č. 3268/1 a 3270/1, oba v k.ú. Lysá nad Labem,

II. ukládá

OSM vypracovat znění dodatku č. 2 dle bodu I. Termín: do 31.03.2020,

Splněno.

III. pověřuje

starostu města podpisem tohoto dodatku č. 2.

Z 3. jednání RM 28.01.2020

usnesení č. 40 - 85, celkem 46 bodů, z toho 3 ukládací body x  spl. x rozprac

Usnesení č. 43

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 3453/1, k. ú. Lysá nad Labem, kolmá slepá ulice na ul. Poděbradova, ve prospěch pozemku p. č. st. 158/1 jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního: jiná stavba, k.ú. Lysá nad Labem, s podílovými vlastníky Ladislavem Kmoníčkem a Lenkou Kmoníčkovou, oba bytem Lysá nad Labem, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30. 4. 2020,

Splněno.

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 73

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

předloženou finální podobu studie přístavby pavilonu ZŠ Litol,

II. ukládá

místostarostovi Mgr. Havelkovi připravit soutěž na zhotovitele projektové dokumentace.

Rozpracováno.

Usnesení č. 77

Rada města Lysá nad Labem

ukládá

místostarostovi Mgr. Havelkovi připravit vyhodnocení činnosti komisí a výborů.

Nesplněno.

Z 3a. jednání RM 28.01.2020

usnesení č. 86 - 90, celkem 5 bodů, z toho 0 ukládacích bodů x  spl. x rozprac

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Z 6. jednání ZM 10.12.2019

usnesení č. 182 - 235, celkem 54 bodů, z toho 9 ukládacích bodů x  spl. x rozprac

Usnesení č. 189

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

prodej bytů v Milovicích mimo bytový dům v ulici Tyršova č. p. 609 až 613, Milovice,

II. u k l á d á

RM připravit návrh rozdělení finančních prostředků z příjmů bytů v Milovicích.

Termín: do příštího jednání ZM.

Výbory zasílaly připomínky, bude předloženo na ZM v dubnu 2020.

Usnesení č. 191

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

výkup pozemku p.č. 54/80 o výměře 1847 m2, druh pozemku orná půda, k.ú. Litol a poz. 60/2 o výměře 28 m2 k. ú. Litol od *Vladimíra Tržického z Lysé nad Labem*, za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.3.2020,

Splněno.

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 193

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

prodej, vlastníkovi nemovitosti čp.1724 v Lysé nad Labem, panu *Petru Tučkovi bytem Praha 8*,část obecního pozemku p.č. 2428/1, druh pozemku orná půda, nově označeno jako pozemek p.č. 2428/49 o výměře 74 m2, druh pozemku orná půda, p.č. 2428/51 o výměře 3 m2, druh pozemku orná půda a p.č. st.3570 o výměře 13 m2, druh pozemku zastl.plocha, způsob využití garáž a části obecního pozemku p.č. 2428/19, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, nově označeno jako pozemek p.č. 2428/50 o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.č. st.3571 o výměře 2 m2, druh pozemku zastl.plocha, způsob využití garáž, dle geometrického plánu č. 3458-148/2019. Všechny pozemky jsou v k.ú. Lysá nad Labem. Celkově se jedná o plochu 94 m2, za kupní cenu za pozemky pod stavbou garáže ve výši 1500,- Kč/m2 ( tj. 15 m2) a za přilocené pozemky 1500,- Kč/m2 (tj. 79 m2) s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením GP a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

II. u k l á d á

OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I.. Termín: do 31.3.2020,

Splněno.

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 196

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

úplatný převod pozemku p.č.138/2 o výměře 171 m2, druh pozemku zahrada, k.ú. Lysá nad Labem, ulice Žižkova, od SPÚ do majetku Města Lysá nad Labem za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 171 000 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kupující dále hradí náklady na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad do KN,

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat znění smlouvy dle bodu I v termínu do 31.3.2020,

Splněno.

III. p o v ě ř u j e

starostu města uzavřením smlouvy o úplatném převodu pozemku p.č.138/2 v k.ú. Lysá nad Labem.

Usnesení č. 197

Zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í

oznámení o zamýšleném převodu pozemku p.č. PK 3497/20 v k.ú. Lysá nad Labem a konstatuje, že o předmětný pozemek, jež v minulosti sloužil jako cesta, má Město Lysá nad Labem zájem z důvodu, že je podaná žádost o komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lysá nad Labem,

II. u k l á d á

OSM v termínu do 15.1.2020 zaslat námitku ohledně zamýšleného převodu pozemku p.č. PK 3497/20 v k.ú. Lysá nad Labem ve smyslu, že pozemek v minulosti sloužil jako cesta a s ohledem na podanou žádost o komplexních pozemkové úpravy v k.ú. Lysá nad Labem má Město Lysá nad Labem zájem o převod pozemku do jeho vlastnictví ať úplatný či bezúplatný.

Splněno.

Usnesení č. 199

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

a) prodej části obecního pozemku p. č. 610/9, nově označeno dle GP č. 3320-194/2018 jako pozemek p.č. 610/101 o výměře 67 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 694/12, nově označeno dle GP č. 3295-35/2018 jako pozemek p.č. 694/25 o výměře 147 m2, druh pozemku travní porost, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 810/1, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p.č. 810/5 o výměře 104 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 3483/3, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p.č. 3483/5 o výměře 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, za kupní cenu ve výši 110 073 Kč vč. DPH s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Jedná se o prodej pozemků z důvodu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem,

b) uzavření smlouvy o právu provést stavbu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem na části obecního pozemku p. č. 610/89, nově označeno dle GP č. 3321-194/2018 jako pozemek p.č. 610/103 o výměře 527 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 3484/2, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p.č. 3484/11 o výměře 192 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L. a části obecního pozemku p. č. 3621/2, nově označeno dle GP č. 3322-194/2018 jako pozemek p.č. 3621/5 o výměře 862 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234,

II. u k l á d á

OSM vypracovat znění smluv dle bodu I. Termín do 31.3.2020,

Splněno.

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem kupní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu dle bodu I.

Usnesení č. 212

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s příspěvkovými organizacemi,

II. u k l á d á

vyhodnotit celý program do 30.3.2020 v součinnosti s jednotlivými žadateli, posoudit administrativní zátěž a příp. zvážit jiný efektivnější způsob financování těchto aktivit.

Rozpracováno.

Usnesení č. 214

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

poskytnutí mimořádného příspěvku na reprezentaci spolku DANCE EMOTION Lysá nad Labem ve výši 200 000 Kč,

II. u k l á d á

zapracovat částku ve výši 200 000 Kč do rozpočtu města na rok 2020.

Splněno.

Usnesení č. 229

Zastupitelstvo města

I. n e s c h v a l u j e

návrh na změnu územního plánu Lysé nad Labem zkráceným způsobem,

II. u k l á d á

pořizovateli shromažďovat návrhy na změny územního plánu Lysé nad Labem do 31. 12. 2020 a následně je předložit ZM.

Rozpracováno.

Ze 7. jednání ZM 20.12.2019

usnesení č. 236 -244, celkem bodů, z toho 0 ukládacích bodů x  spl. x rozprac

Vytvořeno 4.10.2022 9:26:14 | přečteno 5x | jiri.virava
load