Kontrolní zpráva pro 6. zasedání ZM dne 10.12.2019

Kontrolní zpráva pro  6. zasedání ZM dne 10.12.2019

Od 5. zasedání ZM dne 25.09.2019 se konalo 6 jednání RM:

Plnění usnesení rady města:

19. jednání RM 24.09.2019 usn. č. 558 až 566 ukl. 1 bod

20. jednání RM 08.10.2019 usn. č. 567 až 590 ukl. 2 body

21. jednání RM 23.10.2019 usn. č. 591 až 613 ukl. 2 bodů

22. jednání RM 05.11.2019 usn. č. 614 až 634 ukl. 0 bodů

23. jednání RM 18.11.2019 usn. č. 635 až 665 ukl. 1 bodů

24. jednání RM 02.12.2019 usn. č. 666 až 710 ukl. 2 bodů

Plnění usnesení zastupitelstva města:

5. jednání ZM 25.09.2019 usn. č. 137 až 181 ukl. 7 bodů

Z 19. jednání RM 24.09.2019

usnesení č. 558 - 566, celkem 9 bodů, z toho 1 ukládací bod

Usnesení č. 565

Rada města II. ukládá

starostovi uzavřít Dodatek č. 4 smlouvy o systémové podpoře při rozvoji GIS.

Rozpracováno


Z 20. jednání RM 08.10.2019

usnesení č. 567 - 590, celkem 24 bodů, z toho 2 ukládací body

Usnesení č. 570

Rada města ukládá

Mgr. Havelkovi jednat s panem Drahotským a přichystat návrh smlouvy.
Splněno.

Usnesení č. 575

Rada města II. ukládá

OSM zařadit částku 2 450 000 Kč vč DPH ke schválení do rozpočtu na rok 2020 a zahájit poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava střechy domu Masarykova 176 Lysá nad Labem“, s termínem realizace ve druhém čtvrtletí 2020.

Splněno.

Z 21. jednání RM 23.10.2019

usnesení č. 591 - 613, celkem 23 bodů, z toho 2 ukládací body

Usnesení č. 594

Rada města II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.12.2019

(výkup pozemku p.č. 54/80 o výměře 1847 m2, druh pozemku orná půda, k.ú. Litol od Vladimíra Tržického)
Splněno.

Usnesení č. 595

Rada města II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31. 12. 2019

(vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č.2422/1, k. ú. Lysá nad Labem, ul. Ke Střelnici)
Splněno.

Z 22. jednání RM 05.11.2019

usnesení č. 614 - 634, celkem 21 bodů, z toho 0 ukládacích bodů

Z 23. jednání RM 18.11.2019
usnesení č. 635 - 665, celkem 31 bodů, z toho 1 ukládací bod

Usnesení č. 649

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce bezúplatného užívání stavby bez č.p. na pozemcích č. st. 758/1 a st. 758/2, zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví č. 3183 pro obec Lysá nad Labem, katastrální území Litol, pro sdružení FK Litol, mládež z.s., se sídlem Masarykova 1250/50, 28922 Lysá nad Labem, IČ: 05224047,

II. u k l á d á

OSM připravit návrh smlouvy o výpůjčce na příští zasedání RM.
Splněno.

Z 24. jednání RM 02.12.2019

usnesení č. 614 - 634, celkem 21 bodů, z toho 2 ukládací body

Usnesení č. 672

Rada města

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 873, k. ú. Litol a kanalizační přípojky na obecním pozemku p.č. 100/2, k.ú. Litol, ul. Mírová, ve prospěch pozemku p. č. st.4/1 a 152/2, oba k.ú. Litol, ulice Mírová, s *Ing. Kamilem Štusem, bytem Lysá nad Labem*, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 29.03.2020,

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Splněno.

Usnesení č. 710

Rada města ukládá

OSM vytipovat vhodné pozemky pro náhradní výsadbu v katastru Města Lysá nad Labem a Litol a vést jejich evidenci.
Rozpracováno.

Z 5. jednání ZM 25.09.2019

usnesení č. 137 - 181, celkem 45 bodů, z toho 7 ukládacích bodů

Usnesení č. 145

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do 31.12.2019,

(výkup části pozemku p. č. PK 2999, nově označeno jako pozemek p. č. 2986/5 – pan Wais)
Splněno.

Usnesení č. 146

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 31.12.2019,

(výkup části pozemku p. č. 43/4, k.ú. Litol nově označeno jako pozemek p.č. 43/29)
Splněno.

Usnesení č. 147

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 31.12.2019,

(výkup části pozemku p. č. PK 2673/39, nově označeno jako pozemek p. č. 2536/29 – p. Fišer)
Splněno.

Usnesení č. 149

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat znění smlouvy o bezúplatném převodu dle bodu I. Termín do 31.12.2019,

(bezúplatný převod části pozemku p. č. 1110/1, k. ú. Lysá nad Labem, nově označeného jako pozemek p. č. 1110/22)
Splněno.

Usnesení č. 153

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

a) výkup pozemků p.č. 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.č. 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda , oba k.ú. Lysá nad Labem od podílových vlastníků *Mgr. Ing. Jana Šeldera bytem Praha a Stanislava Šeldera bytem Praha* za kupní cenu 760 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

b) výkup pozemku p.č. 511/5 o výměře 6 285 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem od *Ing. Tomáše Kubíčka bytem Praha* za kupní cenu 760 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

c) výkup pozemku p.č. 514/46 o výměře 119 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem od podílových vlastníků *Mgr. Ing. Jana Šeldera bytem Praha a Stanislava Šeldera bytem Praha* za kupní cenu symbolická 1 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. u k l á d á

OSM vypracovat znění kupních smluv dle bodu I. Termín do 30.11.2019 s tím, že splatnost kupní ceny bude nejdéle do konce března 2020,
Splněno.

Usnesení č. 165

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM předat požadavky zpracovateli projektové dokumentace.

(Petice za zabezpečení bezpečnosti, hluku a vibrací v ulici Jedličkova)
Splněno.

Usnesení č. 174

Zastupitelstvo města u k l á d á

1) OMI zahájit kroky směřující k realizaci 1. etapy rekonstrukce pavilonu E ZŠ J. A. Komenského spočívající v rekonstrukci rozvodů vody, kanalizace a elektřiny, toalet, sprch a šaten během letních prázdnin 2020 a o svém postupu informovat na následujícím zastupitelstvu města,

2) RM navrhnout finanční prostředky v rozpočtu pro rok 2020 na realizaci 1. etapy rekonstrukce pavilonu E ZŠ J. A. Komenského. Termín: 31. 12. 2019.
Splněno.

Vytvořeno 4.10.2022 9:49:48 | přečteno 51x | jiri.virava
load