Kontrolní zpráva pro 5. zasedání ZM dne 25.09.2019

Kontrolní zpráva pro  5. zasedání ZM dne 25.09.2019

Od 4. zasedání ZM dne 31.07.2019 se konala 4 jednání RM:

Plnění usnesení rady města:

16. jednání RM 31.07.2019 usn. č. 436 až 461 ukl. 6 bodů

17. jednání RM 20.08.2019 usn. č. 462 až 500 ukl. 6 bodů

17a. jednání RM 02.09.2019 usn. č. 501 až 504 ukl. 0 bodů

18. jednání RM 16.09.2019 usn. č. 505 až 557 ukl. 7 bodů

Z 16. jednání RM 31.07.2019

usnesení č. 436 až 461, celkem 26 bodů, z toho 6 ukládacích bodů

Usnesení č. 442

Rada města II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.09.2019.

(vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/65)

Splněno.

Usnesení č. 452

Rada města III. ukládá

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.

("Elektronická úřední deska pro město Lysá nad Labem", s dodavatelem: emam s.r.o. IČ: 29284414 za cenu 276 942 Kč bez DPH a 335 100 Kč včetně DPH).

Rozpracováno.

Usnesení č. 454

Rada města III. ukládá

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.

("Sportovní hala Lysá nad Labem – Projektová dokumentace", s dodavatelem JIKA-CZ s.r.o. IČO 25917234 s cenou 1 645 000 Kč bez DPH a 1 990 450 Kč včetně DPH).

Rozpracováno.

Usnesení č. 456

Rada města III. ukládá

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.

("Rekonstrukce a modernizace místních komunikací Jaromírovy sady a Za Labem v Lysé nad Labem metodou stabilizace podkladů pomocí zemního betonu upraveného pomocí příměsí zeolitových solí a položením jedné vrstvy asfaltobetonu ACO11", s dodavatelem PowerCem Czech Republic, s.r.o. IČO 24749893 s nabídkovou cenou 1 857 373 Kč bez DPH a 2 247 421 Kč včetně DPH.)

Splněno.

Usnesení č. 458

Rada města ukládá

OMI rozpracovat variantu studie číslo 1 - boční přístavba pavilonu, která počítá se zachováním stávajícího projektu tělocvičny a přeložit RM k dalšímu projednání.

Rozpracováno.

Usnesení č. 461

Rada města III. ukládá

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou podlimitní veřejnou zakázku.

("Dostavba pavilonu "C" a přístavba šaten k pavilonu "C", s firmou MATEX HK s.r.o., s nabídkou 19 470 220,18 Kč bez DPH a 23 558 968,18 Kč včetně DPH)

Rozpracováno – smlouva se připravuje k podpisu.


Ze 17. jednání RM 20.08.2019

usnesení č. 462 - 500, celkem 39 bodů, z toho 6 ukládacích bodů spl. rozprac.

Usnesení č. 464

Rada města II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.11.2019

(na obecním pozemku p. č. 329/2, k. ú. Litol, ve prospěch pozemku p. č. st. 172, jehož součástí je stavba budovy s číslem popisným 175 v k. ú. Litol, ulice Na Zemské stezce, s p. Milošem Kopalem)

Splněno.

Usnesení č. 465

Rada města II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.11.2019,

(na obecním pozemku p. č. 3537/1, k. ú. Lysá nad Labem, ve prospěch pozemku p. č. 1968/2 v k. ú. Lysá nad Labem, městská část Dvorce, s p. Tomášem Janíčkem)

Splněno.

Usnesení č. 466

Rada města II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.10.2019,

(na obecním pozemku p. č. 3451/25, k. ú. Lysá nad Labem, ve prospěch pozemku p. č. st. 272, jehož součástí je stavba budovy s číslem popisným 230 v k.ú. Lysá nad Labem, ulice Na Františku, s Ing. Jiřím Odcházelem)

Splněno.

Usnesení č. 469

Rada města II. u k l á d á

OSM vypracovat znění pachtovní smlouvy dle bodu I. Termín do: 30.11.2019,

(ZVO s.r.o.)

Splněno.

Usnesení č. 482

Rada města II. u k l á d á

OSM vytvořit návrh dalšího provozu mobilního podia. Termín: do příští RM.

Rozpracováno.

Usnesení č. 496

Rada města III. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou podlimitní veřejnou zakázku za předpokladu schválení v ZM.

("Obnova místní komunikace 28. října, Lysá nad Labem" ze dne 31.07.2019 a to s firmou Stavokomplet spol. s r.o.)

Rozpracováno.


Ze 17a. jednání RM 02.09.2019

usnesení č. 501 - 504, celkem 4 body, z toho 0 ukládacích bodů spl. rozprac.

Z 18. jednání RM 10.09.2019

usnesení č. 505 - 557, celkem 53 bodů, z toho 7 ukládacích bodů spl. rozprac.

Usnesení č. 507

Rada města II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.12.2019,

(vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č.322/14, k. ú. Litol, ul.Dolejší)

Rozpracováno.

Usnesení č. 508

Rada města II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.12.2019,

(vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č.89/15, k. ú. Litol, ul. Mírová)

Rozpracováno.

Usnesení č. 512

Rada města II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění nájemní smlouvy dle bodu I,

(p.č. 55/24 o výměře 166 m2, k.ú. Litol, společnosti DiViPiX)

Rozpracováno.

Usnesení č. 513

Rada města II. ukládá

OSM vypracovat znění pachtovní smlouvy dle bodu I,

(p.č. 323/2 o výměře 1 841 m2)

Rozpracováno.

Usnesení č. 536

Rada města IV. ukládá

odboru SM zahrnout položku "dobíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola" do rozpočtu pro rok 2020.

Rozpracováno.

Usnesení č. 539

Rada města V. ukládá

KMÚ zajistit zpracování urbanistické analýzy revize památkové zóny ve městě Lysá nad Labem.

Rozpracováno.

Usnesení č. 555

Rada města II. ukládá

Mgr. Havelkovi dopracování pravidel pro prodej bytů v Milovicích v rámci diskuse.

Rozpracováno.

Ze 4. jednání ZM 31.07.2019

usnesení č. 109 až 136, celkem 28 bodů, z toho 3 ukládací body

Usnesení č. 117

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

OSM vypracovat znění kupní smlouvy v termínu do 31.08.2019,

(Tesco Stores ČR)

Usnesení č. 118

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

OSM vypracovat znění kupní smlouvy v termínu do 31.08.2019.

(Svět záchranářů)

Usnesení č. 119

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

a) vedoucí odboru IT vytvořit mailovou adresu: strategickyplan@mestolysa.cz pro shromažďování námětů a připomínek ke strategickému plánu. Termín: 01.08.2019.

Splněno.

b) hlavnímu metodiku svolat monitorovací skupinu k projednání a zapracování došlých připomínek a námětů ke strategickému plánu. Termín: do 11.10.2019.

Rozpracováno.

c) hlavnímu metodiku vypracovat zprávu o vypořádání došlých připomínek a námětů a předložit ZM k projednání. Termín: ZM 12/2019.

Rozpracováno.

d) hlavnímu metodiku zpracovat konečnou verzi „Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem“, doplněnou o relevantní připomínky a náměty a předložit ZM ke schválení.

Rozpracováno.

Termín: ZM 12/2019.

e) hlavnímu metodiku předložení aktualizace „Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem“, k vyjádření Krajskému úřadu Středočeského kraje z pohledu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí

Rozpracováno.

f) hlavnímu metodiku projednat s veřejností „Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem“, zajistit informovanost veřejnosti, termín do 30.11.2019,

Rozpracováno.

Vytvořeno 4.10.2022 9:49:06 | přečteno 26x | jiri.virava
load