Kontrolní zpráva pro 4. zasedání ZM dne 31.07.2019

Kontrolní zpráva pro  4. zasedání ZM dne 31.07.2019

Od 3. zasedání ZM dne 26.06.2019 se konala 2 jednání RM:

Plnění usnesení rady města:

  1. jednání RM 09.07.2019 usn. č. 398 až 431   ukl. 7 bodů

15a. jednání RM 16.07.2019 usn. č. 432 až 435 ukl. 1 bod

Z 15. jednání RM 09.07.2019

usnesení č. 398 až 431, celkem 34 bodů, z toho 7 ukládacích bodů

Usnesení č. 410

Rada města III. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku.

(„Rekonstrukce propustku Řehačka“ – Stavokomplet s. r. o.)

Rozpracováno.

Usnesení č. 411

Rada města III. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku.

(„Chodník v ulici Olbrachtova“ - ASFALTSERVIS s.r.o.)

Splněno.

Usnesení č. 414

Rada města II. u k l á d á

odboru ŠSVZaK vystavit nové platové výměry ředitelkám mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Město Lysá nad Labem s účinností od 01.08.2019.

Rozpracováno.

Usnesení č. 417

Rada města II. u k l á d á

OŠSVZaK zajistit nabídku na zastřešené mobilní podium pro městské akce a předložit RM. Termín: konec srpna 2019.

Rozpracováno.

Usnesení č. 424

Rada města u k l á d á

OMI, ve spolupráci se SM, zajistit studii a následnou realizaci úprav západního rohu Husova náměstí.

Rozpracováno.

Usnesení č. 428

Rada města IV. u k l á d á

1) OVŽP zajistit zpracování urbanistické analýzy revize památkové zóny ve městě Lysá nad Labem,

2) KMÚ informovat majitele nemovitostí v MPZ v zóně A, B a C o výše uvedených krocích.

Rozpracováno.

Usnesení č. 430

Rada města II. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem, za předpokladu schválení navýšení položky v ZM.

(„II/272 LYSÁ NAD LABEM, PRŮTAH (ul. Jedličkova)“ s dodavatelem Pontex, spol. s r.o.)

Rozpracováno.

Z 15a. jednání RM 16.07.2019

usnesení č. 432 až 435, celkem 4 body, z toho 1 ukládácí bod

Usnesení č. 435

Rada města u k l á d á

OSM zadat znalecký posudek na p. p. č. 511/57, 511/60, 511/5 v k. ú. Lysá nad Labem.

Splněno.

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 3. zasedání ZM 26.06.2019 byly uloženy 4 ukládací body   spl.,   rozprac.

Ze 3. jednání ZM 26.06.2019

usnesení č. 85 až 108, celkem 24 bodů, z toho 4 ukládací body

Usnesení č. 89

Zastupitelstvo města u k l á d á

RM připravit na následující zasedání ZM materiál na další postup realizace rekonstrukce č. p. 13 náměstí B. Hrozného s ohledem na potřeby ZŠ B. Hrozného a školství obecně, včetně návrhu financování.

Rozpracováno.

Usnesení č. 92

Zastupitelstvo města I. u k l á d á

Radě města, aby v souladu s právním řádem v běžícím územním řízení k výstavbě areálu hal pro drobnou výrobu, řemesla a ateliery v lokalitě ulice Na Mlíčníku důsledně uplatňovala námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce a bránila tak realizaci výstavby v aktuální podobě pro město velmi rizikové. Termín: průběžně.

Rozpracováno.

Usnesení č. 94

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM jednat s vlastníky pozemků.

(pořízení územní studie - lokality Nová Litol)

Rozpracováno.

Usnesení č. 96

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM předložit na příští zasedání ZM návrh smlouvy o pokračování služby SENIOR TAXI vč. ekonomického vyhodnocení.

Rozpracováno.

Vypracovala: Ing. Alena Novotná, dne 19. 7. 2019

Vytvořeno 4.10.2022 9:48:20 | přečteno 12x | jiri.virava
load