Kontrolní zpráva pro 3. zasedání ZM dne 26.06.2019

Kontrolní zpráva pro  3. zasedání ZM dne 26.06.2019

Od 2. zasedání ZM dne 17.04.2019 se konalo 5 jednání RM:

Plnění usnesení rady města:

  1. jednání RM 23.04.2019 usn. č. 240 až 266 ukl. 9 bodů
  2. jednání RM 07.05.2019 usn. č. 267 až 279 ukl. 3 bodů
  3. jednání RM 21.05.2019 usn. č. 280 až 315 ukl. 2 body
  4. jednání RM 04.06.2019 usn. č. 316 až 351 ukl. 5 bodů
  5. jednání RM 17.06.2019 usn. č. 352 až 397 ukl. 6 bodů

Z 10. jednání RM 23.04.2019

usnesení č. 240 až 266, celkem 27 bodů, z toho 9 ukládacích bodů

Usnesení č. 244

Rada města II. ukládá

OSM sjednat schůzku s hasičským výborem. Termín: do 31.05.2019.

(úpravy hasičské zbrojnice)

Splněno 9. 5. 2019

Usnesení č. 245

Rada města II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění nájemní smlouvy dle bodu I. Termín do: 30.06.2019

(pronájem části obecního pozemku p.č. 2655/11 – pod plechovou garáží)

Splněno.

Usnesení č. 248

Rada města II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.06.2019.

(uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 351/3, k. ú. Lysá nad Labem)

Splněno.

Usnesení č. 249

Rada města II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.06.2019.

(schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 328, k. ú. Litol)

Splněno.

Usnesení č. 253

Rada města II. ukládá

OSM provést revizi rozpočtu na opravu střechy domu Masarykova 176 Lysá nad Labem. Termín: do 30.06.2019.

Rozpracováno.

Usnesení č. 254

Rada města II. ukládá

Finančnímu odboru zahrnout tento návrh do komplexní úpravy rozpočtu, která bude předložena ZM dne 26.06.2019.

(vynětí ze ZPF pozemku p. č. 332/54 k.ú. Litol)

Splněno.

Usnesení č. 262

Rada města III. ukládá

OVV připravit změnu jednacího řádu Rady města. Termín: do příští RM dne 07.05.2019.

Splněno.

Usnesení č. 264

Rada města II. ukládá

městskému právníkovi vypracovat určovací žalobu, podat žalobu a zastupovat město v soudním řízení. Termín do 31.05.2019.

(Povodí Labe, s.p., ve věci určení, že vlastníkem mostku)

Splněno.

Usnesení č. 265

Rada města II. ukládá

tajemnici města zajistit pořízení nového služebního automobilu mimo podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek (dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek - zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku malého rozsahu) podle Metodického návodu postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schváleného Radou města. Termín: ihned.

Rozpracováno.

Z 11. jednání RM 07.05.2019

usnesení č. 267 až 279, celkem 13 bodů, z toho 3 ukládací body

Usnesení č. 269

Rada města II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění dodatku dle bodu I. Termín do: 31.07.2019.

(prodloužení pronájmu části obecního pozemku p.č. 2566/1, o výměře 500 m2, kultura ovocný sad)

Rozpracováno.

Usnesení č. 272

Rada města III. ukládá

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.

("Restaurování severní vstupní brány a části plotu /vedle vrátnice/ v Lysé nad Labem", s vybraným dodavatelem ak. soch. Vojtěchem Adamcem)

Splněno.

Usnesení č. 278

Rada města II. ukládá

odboru OMI úpravu zadávací dokumentace a veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Vypracování PD pro SP k akci Rekonstrukce pavilonu "E" ZŠ JAK" vyvěsit opakovaně.

Splněno.

Z 12. jednání RM 21.05.2019

usnesení č. 280 až 315, celkem 36 bodů, z toho 2 ukládací body

Usnesení č. 289

Rada města II. ukládá

OSM vypracovat znění pachtovní smlouvy dle bodu I v termínu do 31. 7.2019.

(dle smlouvy o nájmu pozemku č. SMI/09/274/N/Šm ze dne 9. 3. 2009 včetně dodatku č. 1 ze dne 21.8.2015 na pana M.P. z Lysé nad Labem)

Rozpracováno.

Usnesení č. 315

Rada města II. ukládá

odboru ŠSVZaK vyhlásit konkurz na ředitele/ku MŠ Mašinka, Sídliště 1512, 1516, Lysá nad Labem ke dni 23. 8. 2019,

Splněno.

Z 13. jednání RM 04.06.2019

usnesení č. 316 až 351, celkem 36 bodů, z toho 5 ukládacích bodů

Usnesení č. 320

Rada města II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31. 8. 2019

(vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/64)

Rozpracováno.

Usnesení č. 321

Rada města Lysá nad Labem II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31. 8. 2019

(vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č.462/8)

Rozpracováno.

Usnesení č. 322

Rada města II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31. 8. 2019

(vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/40)

Rozpracováno.

Usnesení č. 337

Rada města II. ukládá

OSM prověřit a realizovat navržená řešení. Termín do 31.12.2019

III. ukládá

OŠSVZaK připravit k realizaci návrh v příloze č. 8. Termín do 31.12.2019.

(zápis z jednání Komise pro aktivní a šťastný život seniorů ze dne 23. 4. 2019)

Rozpracováno.

Usnesení č. 351

Rada města II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31. 8. 2019

vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 621/51 k. ú. Lysá nad Labem)

Splněno.

Z 14. jednání RM 17.06.2019

usnesení č. 352 až 397, celkem 46 bodů, z toho 6 ukládacích bodů

Usnesení č. 354

Rada města II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.08.2019

(vybudování plynovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/59)

Rozpracováno.

Usnesení č. 357

Rada města II. ukládá

OSM

a - realizovat odstranění závady na rozvodu teplé vody v pavilonu G do 20. srpna 2019,

b - zařadit do rozpočtu na rok 2020 i rekonstrukce chodníků a únikových cest v areálu školy a chodník ve Škrétově ulici,

Rozpracováno.

Usnesení č. 361

Rada města II. ukládá

OSM prověřit udržitelnost projektu na zateplení budovy č. p. 1318 a možnost rozšíření zadání projektové dokumentace na rekonstrukci stoupaček v budově č. p. 1318 o vzduchotechniku.

Rozpracováno.

Usnesení č. 387

Rada města III. ukládá

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou podlimitní veřejnou zakázku.

(Stavební úpravy objektu čp. 1745/14, PMS spol. s r.o.)

Rozpracováno.

Usnesení č. 388

Rada města III. ukládá

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.

(„PD Rekonstrukce školního bazénu a pavilonu E, ZŠ J. A. Komenského“, fa Atelier 99 s.r.o.)

Rozpracováno.


Usnesení č. 392

Rada města III. ukládá

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Parkoviště P+R - Lysá nad Labem".

("Parkoviště P+R - Lysá nad Labem", Gardenline s.r.o.)

Rozpracováno.

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 2. zasedání ZM 17.04.2019 bylo uloženo 7 ukládacích bodů   spl.,   rozprac.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo města

I. u k l á d á

místostarostce Fischerové Romaně pokračovat v jednání s dopravním odborem o úpravě dopravního značení v ulici Mírová, Dobrovského Sady a Jiráskova s cílem omezit provoz mimo provozní dobu areálu. Termín: do 30.06.2019,

II. u k l á d á

místostarostce Fischerové Romaně podat stavebnímu úřadu podnět na prověření parkování/skladování vozidel v areálu fy ARS Altmann na plochách, kde toto regulativy pro funkční využití území nedovolují, tj. P54b, P54c. Termín: do 30.06.2019.

III. u k l á d á

místostarostce Fischerové Romaně podat vodoprávnímu úřadu podnět na prověření, jakým způsobem jsou výše uvedené plochy zajištěny proti úkapům provozních kapalin včetně ropných látek. Termín: do 30.06.2019.

Viz vyjádření pí Fischerové (mailem)

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM přichystat stavební uzávěru v oblasti přípustného využití pro ubytování sezónních dělníků.

(Návrh plánovací smlouvy – vodovod a kanalizace v ul. Na Mlíčníku, investor firma KATCHER, spol s r. o.)

Rozpracováno.

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.07.2019,

(výkup pozemku části pozemku p. č. PK 2679, nově označeno dle geometrického plánu č. 3189-51/2017 jako pozemek p. č. 2712/13 o výměře 237 m2, druh pozemku orná půda a p. č. 3584/33 o výměře 199 m2)

Návrh smlouvy odeslán.

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín do 31.07.2019

(prodej části pozemku p. č. 283/21 nově označeno jako pozemek p. č. 283/23, o výměře 99 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol dle geometrického plánu č. 856-11/2019, panu Ing. Marku Špitálskému)

Rozpracováno.

Usnesení č. 52

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.07.2019.

(pionýrský areál Čechova ulice)

Rozpracováno.

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I: termín: do 31.07.2019.

(prodej části obecního pozemku p. č. PK 3237 nově označeno jako pozemek p. č. 3237/3 o výměře 10 000 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3147-75/2016, panu Miloslavu Pýchovi)

Chybí souhlas s GP.

Usnesení č. 62

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM předložit ke schválení aktualizovaná pravidla programů na činnosti organizací pracujících s dětmi do 18 let.

Termín: do 31.10.2019.

Rozpracováno.

Plnění usnesení z RM dne 26.06.2018

Usnesení č. 454

Rada města

p o v ě ř u j e

pana starostu, aby zahájil obnovu řízení o rozhodnutí OŽP, které nabylo  účinnosti od 21. 08. 2017, o vyhlášení ořešáku černého a dubu letního památnými stromy.

Splněno.

Vypracovala: Ing. Alena Novotná, dne 5. 6. 2019

Vytvořeno 4.10.2022 9:47:34 | přečteno 32x | jiri.virava
load