Kontrolní zpráva pro 2. zasedání ZM dne 17.04.2019

Kontrolní zpráva pro  2. zasedání ZM dne 17.04.2019

Od 1. zasedání ZM dne 13.02.2019 se konalo 6 jednání RM:

  1. jednání RM 12.02.2019 usn. č. 90 až 101 ukl. 0 bodů

5a. jednání RM 18.02.2019 usn. č. 102 až 104 ukl. 0 bodů

  1. jednání RM 26.02.2019 usn. č. 105 až 129 ukl. 2 body 1 spl. 1 rozprac.
  2. jednání RM 12.03.2019 usn. č. 130 až 170 ukl. 11 bodů – 7 spl. – 4 rozprac.
  3. jednání RM 26.03.2019 usn. č. 171 až 200 ukl. 3 body – 1 spl. – 2 rozprac.
  4. jednání RM 09.04.2019 usn. č. 201 až 239 ukl. 5 bodů – 2 spl – 3 rozprac.

Plnění usnesení rady města:

Z 5. jednání RM 12.02.2019

usnesení č. 90 až 101, celkem 12 bodů, z toho 0 ukládacích bodů

Z 5a. jednání RM 18.02.2019

usnesení č. 102 až 104, celkem 3 body, z toho 0 ukládacích bodů

Z 6. jednání RM 26.02.2019

usnesení č. 105 až 129, celkem 25 bodů, z toho 2 ukládací body 1 spl., 1 rozprac.

Usnesení č. 120

Rada města II. u k l á d á

tajemnici připravit změnu Organizačního řádu ve smyslu diskuse RM. Termín: do 12.03.2019

Splněno.

Usnesení č. 129

Rada města II. u k l á d á

OSM realizovat doporučené opravy. (tělocvična Litol)

Rozpracováno.

Ze 7. jednání RM 12.03.2019

usnesení č. 130 až 170, celkem 41 bodů, z toho 11 ukládacích bodů 7 spl., 4 rozprac.

Usnesení č. 132

Rada města II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.06.2019. (vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3535/1, k. ú. Lysá nad Labem, ve prospěch pozemku p. č. 1973/19)

Splněno.

Usnesení č. 133

Rada města II. u k l á d á

OSM zajistit znalecký posudek na cenu obvyklou předmět prodeje. Termín: do 30.04.2019.

(p. Brynych - o koupi části pozemku p. č. 3556/2 nově označeno jako pozemek p. č. 3556/4 o výměře 73 m2)

Splněno.

Usnesení č. 135

Rada města II. u k l á d á

OSM zajistit znalecký posudek na cenu obvyklou na pozemky p. č. 551/56 a p. č. 511/59 oba v k. ú. Lysá nad Labem. Termín: do 30.04.2019 (UNISPO Bezno s.r.o.)

Splněno.

Usnesení č. 138

Rada města III. u k l á d á

OSM přichystat návrh smlouvy o smlouvě budoucí. Termín: do 30.04.2019.

(žádost pana Františka Jaška, bytem Lysá nad Labem, ze dne 20.02.2019, o koupi obecního pozemku p. č. st. 1728 včetně stavby na pozemku bez č. p./č. ev.)

Rozpracováno.

Usnesení č. 141

Rada města II. u k l á d á

OSM pozvat zástupce investora na příští RM.

(Plánovací smlouva – vodovod a kanalizace, lokalita Na Mlíčníku)

Splněno.

Usnesení č. 157

Rada města II. u k l á d á

SÚ zapracovat navrhované změny do návrhu zadání změny územního plánu.

(p. Luňáček)

Splněno.

Usnesení č. 158

Rada města II. u k l á d á

SÚ zapracovat navrhované změny do návrhu zadání změny územního plánu.

(p. Luňáček)

Splněno.

Usnesení č. 159

Rada města II. u k l á d á

SÚ zapracovat navrhované změny do návrhu zadání změny územního plánu.

(Kovona a.s.)

Splněno.

Usnesení č. 160

Rada města II. u k l á d á

tajemnici realizovat Směrnici č. 6/2019.

Rozpracováno, Směrnice je platná od 1. 5. 2019.

Usnesení č. 161

Rada města II. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným vítězným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu. („Snížení energetické náročnosti stavby č. p. 28, Lysá nad Labem“ - K&T SYSTÉM s.r.o.)

Rozpracováno, před podpisem smlouvy.

Usnesení č. 165

Rada města III. u k l á d á

a) Odboru MI vypsání nové VZ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.., o zadávání veřejných zakázek (dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 a za podmínky § 52, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Dostavba pavilonu „C“ ZŠ Komenského“,

Veřejná zakázka zrušena, dopracovává se projektová dokumentace – DPS

b) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. (2) v souladu s ustanovením § 53, odst. 6), zákona zvolit hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky dle nejnižší nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH,

Z 8. jednání RM 26.03.2019

usnesení č. 171 až 200, celkem 30 bodů, z toho 3 ukládací body – spl. – rozprac.

Usnesení č. 180

Rada města III. u k l á d á

OSM zajistit od žadatele bližší údaje o záměrech společnosti Šporkova lékárna s.r.o. týkajících se investic v předmětné nemovitosti.

(žádost společnosti Šporkova lékárna s.r.o., IČ: 47547855, se sídlem Masarykova 176/1, 289 22 Lysá nad Labem, ve které žádá o změnu smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání)

Odeslána žádost o specifikaci úprav, záměr vyvěšen 9. 4. 2019.

Usnesení č. 192

Rada města III. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou zakázku.

(pojezdový systém na archivaci spisů)

Splněno.

Usnesení č. 199

Rada města III. u k l á d á

právníkovi města vypracovat smlouvu na výše uvedenou dotaci.

(poskytnutí částky 30 000 Kč vč. DPH firmě Bubble Factory s. r. o. jako spoluúčast na výrobě největšího bublifuku)

Došlo k opravě písařské chyby – viz opravené usnesení č. 238.

Z 9. jednání RM 09.04.2019

usnesení č. 201 až 239, celkem 39 bodů, z toho 5 ukládacích bodů – spl. – rozprac.

Usnesení č. 208

Rada města II. u k l á d á

a) Odboru správy majetku zajistit znalecký posudek na cenu obvyklou předmětu odkupu dle bodu I a zajistit prohlídku a posouzení předmětu odkupu inspektorem nemovitostí bez finančního ocenění

b) Ing. Karolíně Chudobové, uvolněné radní, vypracovat záměr možnosti využití předmětu odkupu.

(restaurace DALLAS)

Rozpracováno.

Usnesení č. 217

Rada města III. u k l á d á

OSM zaslat návrh na odkup pozemku 3556/3 v k. ú. Lysá nad Labem.

(zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3556/2 nově označeno jako pozemek p. č. 3556/4 o výměře 73 m2)

Rozpracováno.

Usnesení č. 230

Rada města II. u k l á d á

místostarostovi dopracovat finanční analýzu, rozpracovat variantu č. 4. Termín: do 30.05.2019.

(prodej bytů v Milovicích)

Rozpracováno.

Usnesení č. 232

Rada města II. ukládá

stavebnímu úřadu předložit návrh k projednání Zastupitelstvu města dne 17.04.2019.

(změna č. 2 územního plánu Lysá nad Labem)

Splněno.

Usnesení č. 238

Rada města III. u k l á d á

právníkovi města vypracovat smlouvu o propagaci města Lysá nad Labem.

(poskytnutí částky 30 000 Kč vč. DPH firmě Bubble Factory s. r. o)

Splněno.

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 1. zasedání ZM 13.02.2019 bylo uloženo 10 ukládacích bodů 2 spl., 8 rozprac.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 28.02.2019,

(kulturní zařízení Calypsso)

Splněno.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín do 31.05.2019,

(výkup části pozemku p. č. PK 3042/5)

Rozpracováno, geometrický plán hotov.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín do 31.05.2019,

(výkup části pozemků p. č. 2870/51, PK 2939, PK 2967, PK 2977/1 a PK 2536)

Rozpracováno, geometrický plán objednán.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 31.05.2019,

(výkup části pozemku p. č. 2536/26 a p. č. 3584/34)

Rozpracováno, geometrický plán objednán.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 31.05.2019,

(výkup části pozemku p. č. 1473)

Rozpracováno, geometrický plán objednán.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín do 31.05.2019,

(výkup pozemku p. č. 552/18)

Rozpracováno, návrh smlouvy odeslán pí Cerhové.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrhy smlouvy dle bodu I a) a b). Termín do 31.05.2019.

(výkup části pozemku p. č. 2867/3)

Rozpracováno.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 31.05.2019,

(bezúplatný převod pozemku p. č. PK 1478/4 parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad)


Splněno.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

RM zahrnout budoucí využití území do připravované studie revitalizace nového Sídliště. Termín: do 31.10.2019.

(žádost pana Miroslava Stejskala o pronájem obecního pozemku p. č. 2655/11)

Rozpracováno.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín do 31.05.2019,

(výkup pozemku p. č. 3814 o výměře 31 m2)

Rozpracováno, před vkladem do KN.

Vypracovala: Ing. Alena Novotná, dne 8. 4. 2019

Vytvořeno 4.10.2022 9:46:49 | přečteno 5x | jiri.virava
load