Kontrolní zpráva pro  1. zasedání ZM dne 13.02.2019

@page { size: 21.59cm 27.94cm; margin: 2cm } p { line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; background: transparent } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt } p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; so-language: cs-CZ } p.ctl { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt }

Kontrolní zpráva pro  1. zasedání ZM dne 13.02.2019

Od 9. zasedání ZM dne 12.12.2018 se konalo 5 jednání RM:

34. jednání RM 18.12.2018 usn. č. 826 až 838 ukl. 1 bod – 1 spl. – 0 rozprac.

1. jednání RM 08.01.2019 usn. č. 1 až 19 ukl. 1 bod – 0 spl. – 1 rozprac.

2. jednání RM 15.01.2019 usn. č. 20 až 40 ukl. 3 body – 0 spl. – 3 rozprac.

3. jednání RM 18.01.2019 usn. č. 41 až 48 ukl. 0 bodů

4. jednání RM 05.02.2019 usn. č. 49 až 89 ukl. 5 bodů – 1 spl. – 4 rozprac.


Plnění usnesení rady města:


Z 34. jednání RM 18.12.2018

usnesení č. 826 až 838, celkem 13 bodů, z toho 1 ukládací bod – 1spl. – 0 rozprac.


Usnesení č. 832

Rada města II. u k l á d á

Správě majetku vyžádat od Metrostavu seznam dřevin určených k náhradní výsadbě, včetně počtů k odsouhlasení a závazek 5 leté péče o náhradní výsadbu.

Splněno, vyřešila Ing. Rybová, žádost Metrostavu a.s., odeslána dne 2.1.2019, seznam doručen dne 6.2.2019. Odbor ŽP vydá rozhodnutí o náhradní výsadbě.


Z 1. jednání RM 08.01.2019

usnesení č. 1 až 19, celkem 19 bodů, z toho 1 ukládací bod – 0 spl. – 1 rozprac.


Usnesení č. 19

Rada města II. u k l á d á

tajemnici města zajistit zřízení spisovny a centrálního archivu v uvedeném objektu.

Rozpracováno, řeší Ing. Novotná a Ing. Kopecký. Připravuje se veřejná zakázka na dodávku regálového systému, odbor SM připravuje náhradní prostory pro přesun technické skupiny.


Z 2. jednání RM 15.01.2019

usnesení č. 20 až 40, celkem 21 bodů, z toho 3 ukládací body – 0 spl. – 3 rozprac.


Usnesení č. 24

Rada města II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I (věcné břemeno – plynovodní přípojka, Jan Horvát).   termínu do 31.03.2019

Rozpracováno, řeší pí Javorčíková


Usnesení č. 25

Rada města II. u k l á d á

OSM:

1) zajistit vypracování znaleckého posudku na nemovitosti a to pozemek p. č. st. 2163 a stavby bez čp/č. ev. na předmětném pozemku v k. ú. Lysá nad Labem ulice Poděbradova s uvedením ceny vyhláškové a ceny v místě a čase obvyklé. Termín: do 27.02.2019

Splněno, posudek zajistila pí Javorčíková.


2) po vypracování ZP vstoupit v jednání s panem Stříbrným a navrhnout mu způsob řešení stávajícího stavu dle návrhu Výboru pro dostavbu obchvatu města Lysá nad Labem. Závěr jednání předložit na jednání Rady města. Termín: do 26.03.2019

Rozpracováno, bude řešit p. místostarosta.

Usnesení č. 37

Rada města II. u k l á d á


tajemnici realizovat Směrnici č. 3/2019, tj. vyhlásit výběrové řízení na nově zřízené pracovní místo a provést organizační přesun referentky spisovny z odboru kancelář úřadu do odboru vnitřních věcí.

Rozpracováno, řeší Ing. Novotná.


Ze 3. jednání RM 18.01.2019

usnesení č. 41 až 48, celkem 8 bodů, z toho 0 ukládacích bodů


Ze 4. jednání RM 05.02.2019

usnesení č. 49 až 89, celkem 41 bodů, z toho 5 ukládacích bodů – 1 spl. – 4 rozprac.


Usnesení č. 61

Rada města II. u k l á d á

OSM zahájit činnosti vedoucí k vyklizení výše uvedenému bytu (byt č. 3, pí AH, Tyršova 612, Milovice)

Rozpracováno, řeší p. Vojtko.


Usnesení č. 72

Rada města II. u k l á d á

finančnímu odboru úpravu rozpočtu projednat ve Finančním výboru a předložit ZM dne 13.02.2019 ke schválení,

Splněno, projednáno ve FV dne 6.2.2019, zařazeno do programu ZM dne 13.2.2019.


Usnesení č. 80

Rada města III. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu, (dodávka kancelářských potřeb, firma FRANKOSPOL OFFICE, s. r. o., Frýdek-Místek).

Rozpracováno, Mgr. Procházková připraví smlouvu k podpisu.


Usnesení č. 82

Rada města II. u k l á d á

OMI vyhlásit výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na PD ulice Na Vysoké mezi.

Rozpracováno, řeší PaedDr. Štěpánek.


Usnesení č. 87

Rada města u k l á d á

FO zapracování položky PD kanalizace Za Pávem do rozpočtu 2019. Termín: do 30.4.2019

Rozpracováno, řeší Ing. Bc. Vinklerová.


Ostatní informace:

  1. Od 1.1.2019 na pozici tajemnice nastoupila Ing. Alena Novotná, dosavadní vedoucí odboru dopravy. Na její pozici ji vystřídala po výběrovém řízení Kateřina Uhrová.

  2. Na pozici vedoucí FO ke dni 31.12.2019 skončila pí Soustružníková, která dále pokračuje ve funkci referentky. Řízením odboru byla pověřena Ing. Bc. Vinklerová.


Vypracovala: Ing. Alena Novotná, dne 6.2.2019


Vytvořeno 4.10.2022 10:39:58 | přečteno 36x | jiri.virava
load