Kontrolní zpráva pro ZM 21.02.2018

Kontrolní  zpráva pro  1. zasedání  ZM dne 13.12.2017

 Od  8. zasedání ZM dne 13.12.2017 se konalo 5 jednání RM:

29. jednání RM 05.12.2017 usn. č. 782 až 807 5 ukl. – 3 spl.  – 5 rozprac.

1. jednání RM 08.01.2018 usn. č. 1 až 22 11 ukl. – 6 spl.  –  5 rozprac.

2. jednání RM 23.01.2018 usn. č. 23 až 64 5  ukl. – 3 spl.  –  2 rozprac.

3. jednání RM 08.01.2018 usn. č. 65 až 115  8 ukl. –  4 spl.  –  4 rozprac

4. jednání RM 19.02.2018 usn. č. 116 až .. ukl. – spl.  –  rozprac

 

Plnění usnesení rady města:

Z 28. jednání RM 05.12.2017

usnesení č. 744 až 781, celkem  38 bodů, z toho 10 ukládacích bodů

 Usnesení č. 749

Rada města II. u k l á d á

finančnímu odboru předložit ZM dne 13. 12. 2017 úpravu rozpočtu města na rok 2017 ke schválení. (snížení jednotlivých položek v rozpočtu města a jejich přesun v celkové výši 64.697 tis. Kč do rezervního fondu).

Splněno, předložila Ing. Polenová.

 

Usnesení č. 751

Rada města II. u k l á d á

odboru MI pokračovat v přípravě realizace do výše 1 mil. Kč ve smyslu diskuze.

(revitalizace části zámeckého parku).

Rozpracováno, řeší odbor MI. Během 1/2018 vyčištěn pozemek od náletových dřevin.

 

Usnesení č. 756

Rada města II. u k l á d á

starostovi města nájemní smlouvu dle předloženého návrhu uzavřít.  (se SŽDC Praha 1 na část pozemku p. č. 3483/2 o výměře 513 m2, k. ú. Lysá n. L, parkoviště P+R Lysá nad Labem).

Termín: do 31. 03. 2018

Splněno, řešila paní Javorčíková.

 

Usnesení č. 757

Rada města II. u k l á d á

starostovi města dle bodu I vypracovat návrh dodatku č. 2 a tento dodatek uzavřít. ( Vybrané pozemky v lokalitě Mršník pro Rybářský klub Lysá n. L.)

Termín do 31. 01. 2018

Splněno, řešila paní Javorčíková.

 

Usnesení č. 765

Rada města II. u k l á d á

odboru SM reagovat na podněty v bodě č. 1 – 5. /

1/pozice městského zahradníka

2/ stížnost na činnost společnosti Lysá Free ohledně výkopů

3/ dendrologický posudek k ulici Mírová

4/ stanovisko k žádosti o odkup pozemků v obci Ostrá

5/ projektový manažer pro přijímání dotací

 

Termín: ihned

Rozpracováno, Ing. Rybová připravuje podklady. Bod č. 2 řešen v rámci došlé petice.

 

Usnesení č. 766

Rada města II. u k l á d á

odboru SM ve spolupráci s městským právníkem vypracovat písemnou výzvu FK Litol, z. s., aby valná hromada pověřila konkrétní osobu k podpisu Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2017-0002/SMI s FK Litol, z. s., se sídlem Jiráskova 6/19, Litol, 289 22 Lysá nad Labem, IČO 67673678, v předloženém znění, a k dalšímu jednání ohledně rekonstrukce objektů šaten na fotbalovém hřišti. Termín: ihned

Splněno, výzva rozeslána příslušným subjektům v 12/2017. Návrh termínu valné hromady byl stanoven na 06.02.2018, nyní posunuto na 10.03.2018.

 

Usnesení č. 767

Rada města III. u k l á d á

odboru SM navrhovanou změnu s MS development, s. r. o., projednat a následně předložit RM a ZM ke schválení. (město na stavbu schodiště a zábradlí na pozemku města zřídí věcné břemeno s tím, že se budou starat o úklid a údržbu). Termín: ihned

Splněno, v programu ZM 21.02.2018.

 

Usnesení č. 776

Rada města II. u k l á d á

odboru ŠSVZaK informovat pí Šestákovou o tom, že rada města iniciuje svolání valné hromady FK Litol a žádá ji o určení statutárního zástupce, s nímž by se problémy řešily.

Termín: ihned

Splněno – viz usn. č. 766.

 

Usnesení č. 777

Rada města  II. u k l á d á

1) finančnímu odboru předložit ZM dne 13. 12. 2017 úpravu rozpočtu ke schválení včetně  návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č. 8 z 15. 02. 2017 ve smyslu, že bude zrušeno schválení vyplacení finančního příspěvku ve výši 221.160 Kč TSK Dynamik,

Splněno, zařazeno v programu ZM 13.12.2017.

2) odboru ŠSVZaK

předložit do ZM dne 13. 12. 2017 návrhy veřejnoprávních smluv projednané s městským právníkem, který zároveň potvrdí existující právní subjektivity jednotlivých spolků.

Splněno, zařazeno v programu ZM 13.12.2017.

 

Usnesení č. 779

Rada města III. u k l á d á

tajemníkovi zahájit kroky k obsazení místa vedoucího SÚ.

Termín: ihned

Rozpracováno, výběrové řízení zveřejněno na úřední desce a na portálu JOBS.cz, do konce 1/2018 nebyl žádný zájemce. Výběrové řízení pokračuje.

 

Z 29. jednání RM 19.12.2017

usnesení č. 782 až 807, celkem  26 bodů, z toho  5 ukládacích bodů

 

Usnesení č. 784

Rada města II. u k l á d á

odboru MI zajistit zpracování urbanistické studie (uspořádání okolí sportovní haly ve var. A a prověření potenciálu území po konzultaci s odborem ŠSVZaK) a předložit ji zastupitelstvu města. Termín: 31. 01. 2018

Splněno, zařazeno v programu ZM 21.02.2018.

 

Usnesení č. 791

Rada města II. u k l á d á

odboru SM uskutečnit v lednu 2018 pracovní jednání s vlastníky pozemků v lokalitě 21b a 22b mezi tratí ČD Lysá n. L. – Nymburk, budoucím obchvatem města a Borkem a seznámit je s návrhem možnosti zřízení lesoparku.

Termín: do 31.01.2018

Splněno, jednání proběhlo 31.01.2018. Výstupy budou předloženy do RM 06.03.2018.

 

Usnesení č. 798

Rada města II. u k l á d á

1) odboru SM zajistit vypracování odborného posudku na stanovení ceny VB kanalizace na pozemku p. č. 650/1, k. ú. Lysá n. L., (p. Cicu) Termín: ihned

Rozpracováno, v 1/2018 proběhlo jednání s p. Cicu, řeší JUDr. Drábek.

 

2) stavebnímu úřadu zpracovat závazné podmínky pro zástavbu pozemku p. č. 650/1, k. ú. Lysá n. L., rodinným domem. Termín: ihned

Splněno, SÚ předal grafický podklad.

 

Usnesení č. 803

Rada města III. u k l á d á

řediteli MěP předložit radě města přehled celkového počtu přesčasových hodin u jednotlivých strážníků.

Termín: do RM dne 09. 01. 2018

Splněno – zařazeno v programu RM 08.01.2017.

 

Usnesení č. 807

Rada města II. u k l á d á

starostovi města podepsat dodatky smluv ( firmou M – PROJEKCE, s. r. o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO 05061415 – chodníky Stržiště, Družstevní).

Rozpracováno, řeší Ing. Chudobová.

 

Z 1. jednání RM 08.01.2018

usnesení č. 1 až 22, celkem  22 bodů, z toho  11 ukládacích bodů

Usnesení č. 3

Rada města  II. u k l á d á 

1) odboru MI vypracování PD na VO  v úseku od křižovatky se silnicí II/331 – hájenka – směr Stará Lysá, a realizaci VO současně s akcí Kanalizace Dvorce,

Rozpracováno, řeší Dr. Štěpánek.

 

2) odboru SM provést provizorní opravu nezpevněné cesty na pozemku p. č. 3536, k. ú. Lysá n. L., s termínem realizace do 30. 05. 2018.

Rozpracováno, řeší Ing. Kopecký.

 

Usnesení č. 4

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh pachtovní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

( pozemky  p. č. 552/17 - 1.245 m2 a p. č. 569/8 - 2.080 m2, s p. Davidem Herdicsem).

Termín do: 31. 03. 2018

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Smlouva pro p. Herdicse připravena k podpisu.

Usnesení č. 5

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh pachtovní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

pozemek p. č. 2986/55 o výměře 3.567 m2, s p. Aloisem Zumrem). Termín do: 31. 03. 2018

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Smlouva pro p. Zumra připravena k podpisu, ten slíbil podepsat do 28.2.2018.

 

Usnesení č. 6

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vyhotovit návrhy smluv o pronájmu a tyto smlouvy uzavřít.

( všechny pozemky lokalita Řehačka, pozemky připloceny k nemovitostem:

ev. č. 69 o ploše 61 m2, panu Milanovi Štikovi,

ev. č. 68 o ploše 43 m2, manželům Michaele a Jiřímu Vožehovým,

ev. č. 70 o ploše 46 m2, paní Ing. Jitce Šulcové.

Termín do: 31. 03. 2018

Splněno, řešila paní Javorčíková. Smlouvy podepsány.

 

Usnesení č. 8

Rada města  II. u k l á d á

odboru SM vstoupit v jednání s panem Bc. Peterem Kaplanem s tím, že jím navržené podíly by bylo možné vykoupit za cenu 20 Kč/m2, protože pozemek p. č. PK 2832 se pouze cca 1/10 nachází dle platného územního plánu v území OK2, tj. komerční vybavenost specifická.

Termín do: 28. 02. 2018

Splněno, řešila paní Javorčíková. Zařazeno v ZM 21.02.2018.

Usnesení č. 9

Rada města II. u k l á d á

místostarostovi města panu Janu Burianovi zúčastnit se výše uvedeného výběrového řízení s aukcí dne 31. 01. 2018 od 8:30 hod. na Odloučeném pracovišti Kolín, Karlovo nám. 44, 280 50 Kolín 1 – Budova A, 2. patro, v zasedací místnosti č. 202, a pověřuje ho v rámci aukce k podávání nabídek dle diskuze z jednání RM. (koupě pozemků  p. č. 3628/71 o výměře 89 m2 a p. č. 3628/73 o výměře 115 m2, od ÚZSVM).

Splněno, pan Burian se aukce zúčastnil, cena přesáhla povolený limit. Pozemek získala soukromá osoba.

 

Usnesení č. 10

Rada města II. u k l á d á

starostovi města smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky p. č. 835/9 a 835/10, k. ú. Lysá n. L., uzavřít. (s p. Brynychem, opatrovník H. Marcaníková). Termín do: 31. 03. 2018.

Splněno, pan starosta smlouvu podepsal, dne 19.02.2018 podepíše paní Marcaníková.

 

Usnesení č. 15

Rada města II. u k l á d á

finančnímu odboru navrhnout úpravu a doplnění rozpočtových pravidel tak, aby z ní vyplynula zejména povinnost dotčeného odboru požadovanou finanční úpravu projednat nejprve s finančním odborem.

Rozpracováno, řeší Ing. Polenová s fin. výborem.

 

Usnesení č. 17

Rada města II. u k l á d á

panu starostovi odpovědět petičnímu výboru ve smyslu diskuse v RM.

(oprava, případně rekonstrukce panelové cesty podél č. p. 1427 až 1433 a 1439 až 1448).

Termín: do 19. 01. 2018

Splněno, dopis členům petičního výboru odeslán 19.01.2018.

 

Usnesení č. 20

Rada města u k l á d á

1) odboru SM, MI, ŠSVZaK, dopravy a finančnímu předložit p. starostovi svá vyjádření k dotazům a připomínkám, které se týkají jejich činnosti, uvedeným v zápisu z veřejné schůze ve Dvorcích, ze dne 24. 11. 2017, Termín: 22. 01. 2018

Splněno, podklady zaslali vedoucí odborů panu starostovi mailem.

2) p. starostovi na základě vyjádření jednotlivých odborů zpracovat a zaslat OV Dvorce písemnou odpověď a předložit ji společně se zápisem z veřejné schůze ZM dne 21. 02. 2018 na vědomí. Termín: 21. 02. 2018

Splněno, dopis odeslán 14.02.2018. Zařazeno v programu ZM 21.02.2018.

 

Usnesení č. 22

Rada města  u k l á d á

Bc. Robešovi konzultovat doplňující podnět p. Ing. Gregora na doplnění stanovení úseků na snížení rychlosti (usn. RM č. 736 z 22. 11. 2017) o ul. Přemyslova se všemi dotčenými orgány a připravit opatření na řešení situace v dopravě.

Rozpracováno, řeší pan Bc. Robeš s Ing. Drbohlavem.

 

Z 2. jednání RM 23.01.2018

usnesení č. 23 až 64, celkem  42 bodů, z toho 5 ukládacích bodů

 

Usnesení č. 29

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh nájemní smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(pronájem části obecního pozemku p. č. 3554/3 výměra 1 m2, Dvořákova ul., České poště pro odkládací schránku). Termín: do 30. 04. 2018

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

 

Usnesení č. 31

Rada města  II. u k l á d á

odboru SM a městskému právníkovi pokračovat v jednání s vlastníky (pozemek před hospodou ve Dvorcích) Termín: do vyřešení

Rozpracováno, řeší Mgr. Dostál.

 

Usnesení č. 52

Rada města II. u k l á d á

1) p. starostovi Ing. Otavovi informovat p. Ing. Moce o dalším postupu ve smyslu diskuse v RM. Termín: do 31. 01. 2018

Splněno, informativní schůzka proběhla 05.02.2018, Ing. Moc akceptoval návrh města.

2) odboru MI zahájit činnost vedoucí k zadání veřejné zakázky na nové zařízení na měření rychlosti v obci Starý Vestec. Termín: ihned 

Do konce ledna byl vybrán konzultant Ing. Bárta pro administraci zakázky a shromážděny podklady, dne 14.02.2018 proběhlo jednání s Ing. Bártou a dohodnuty podmínky zadání. RM 19.02.2018 schválila zahájení veřejné zakázky.

 

Usnesení č. 59

Rada města II. u k l á d á

starostovi města uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo („Rámcový návrh řešení odvodnění města Lysá nad Labem“).

Rozpracováno, řeší Ing. Chudobová.

 

Usnesení č. 60

Rada města II. u k l á d á

finančnímu odboru úpravu rozpočtu projednat ve Finančním výboru a předložit ZM dne 21. 02. 2018 ke schválení. (2. rozpočtové opatření spočívající ve vytvoření nové položky s názvem „PD Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice v Lysé nad Labem“ s částkou 700 tis. Kč vč. DPH, a v ponížení investiční položky „Rámcový návrh odvodnění města“ o 700 tis. Kč). Termín: 21.02.2018

Splněno, zařazeno v ZM 21.02.2018.

 

Z 3. jednání RM 06.02.2018

usnesení č. 65 až 115, celkem  51 bodů, z toho  8 ukládacích bodů

 

Usnesení č. 67

Rada města III. u k l á d á

1) odboru MI zadat vypracování PD k demolici a zajistit demoliční výměr části budovy č. p. 1745(stodola, olejárna) a PD na rekonstrukci zbývající části budovy pro potřeby P ČR a Městské policie a zajistit stavební povolení, Termín: ihned

Rozpracováno, řeší Ing. Chudobová.

 

2) odboru MI navrhnout vytvoření nové položky v rozpočtu města na rekonstrukci budovy č. p. 1745, Termín: do 20. 03. 2018

Rozpracováno, řeší Ing. Chudobová.

 

Usnesení č. 74

Rada města II. u k l á d á

finančnímu odboru projednat zřízení nové položky ve Finančním výboru a poté předložit rozpočtové opatření ZM dne 21. 02. 2018 ke schválení (Propagace sportovních projektů ve výši 100 tis. Kč převodem z Rezervního fondu).

Splněno, zařazeno v ZM 21.02.2018.

 

Usnesení č. 75

Rada města II. u k l á d á

finančnímu odboru projednat zřízení nové položky ve Finančním výboru a poté předložit rozpočtové opatření ZM dne 21. 02. 2018 ke schválení. (Nohejbalový klub Lysá n. L., z. s., ve výši 20 tis. Kč převodem z Rezervního fondu).

Splněno, zařazeno v ZM 21.02.2018.

 

Usnesení č. 77

Rada města III. u k l á d á

odboru MI vstoupit v jednání s paní Ingrid Sadílkovou ohledně výše kupní ceny a v případě, že prodávající s kupní cenou ve výši 250 Kč/m2 nebude souhlasit, zajistit jiný možný způsob provedení stavby chodníku na cizím pozemku. Termín do: 30. 04. 2018

Rozpracováno, řeší Ing. Chudobová.

 

Usnesení č. 80

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy dle bodu I tuto smlouvu uzavřít. (věcné břemeno – vodovod. a kanalizační přípojka, Olga Hrušková). Termín: do 30. 04. 2018

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Smlouva pro paní Hruškovou připravena k podpisu.

 

Usnesení č. 93

Rada města II. u k l á d á

odboru ŠSVZaK vyhlásit konkurz na ředitele MŠ Mašinka, Sídliště 1512, 1516, Lysá nad Labem.

Rozpracováno, řeší Ing. Petrová.

 

Usnesení č. 112

Rada města  II. u k l á d á

MěP aktualizovat rozpočtové výdaje za celý rok 2017. Termín: ihned

Splněno, kompletní podklady předloženy do ZM 21.02.2018.

 

Usnesení č. 114

Rada města  II. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu. (Dodávka kancelářského materiálu pro MěÚ - FRANKOSPOL OFFICE, s. r. o., 738 01 Frýdek-Místek.) Termín: do 15. 02. 2018

Splněno, řešila paní Šťastná, smlouva uzavřena.

 

 

Plnění usnesení zastupitelstva města:

 

Na 8. zasedání ZM 13.12.2017 byly uloženy  4 ukládací  body  – 0 spl.  –  4 rozprac.

Usnesení č. 175

Zastupitelstvo města II. u k l á d á 

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a smlouvu uzavřít (výkup části pozemku PK 2832 pro obchvat od podílových vlastníků: Otakar Hlavín 1/10, Katarina Holoubek 1/5, Eduard Kaplan 1/5, Peter Kaplan 1/5, Ivana Rosová 1/10).

 Termín: do 31. 08. 2018. 

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Je zpracovaný GP dělení pozemků, od 5 spoluvlastníků je získán souhlas s dělením, čeká se na souhlas šestého.

 

Usnesení č. 176

Zastupitelstvo města II. u k l á d á 

starostovi města vypracovat návrhy kupních smluv dle bodu I/1 a I/2 a smlouvy uzavřít.

(prodej části pozemku 144/3 – Martin Hora ½, Veronika Rousková 1/2), 144/5 – Michaela Nohejlová) Termín: do 31. 05. 2018. 

Splněno, řešila paní Javorčíková.

 

Usnesení č. 177

Zastupitelstvo města II. u k l á d á 

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a smlouvu uzavřít.

(prodej části pozemku 322/18 – Martin Hora ½, Veronika Rousková 1/2)

Termín: do 31. 05. 2018. 

Splněno, řešila paní Javorčíková.

 

Usnesení č. 196

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM písemně oslovit vlastníky zemědělských pozemků o výměře nad 5.000 m2 v k. ú. Lysá n. L. a Litol, s žádostí o vyslovení souhlasu pro zahájení pozemkových úprav v Lysé nad Labem. Termín: do 31. 03. 2018

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Dopisy pro vlastníky pozemků v k.ú. Litol rozeslány do 31.1., dopisy pro vlastníky v k.ú. Lysá rozeslány ze 2/3, ukončení rozesílky do 28.02.2018.

 

 

Na 7. zasedání ZM 01.11.2017 bylo uloženo  5 ukládacích  bodů  –   2 spl.  – 3 rozprac.

 

Usnesení č. 142

Zastupitelstvo města IV. u k l á d á

1) odboru MI uzavřít příkazní smlouvu s Ing. Markétou Kohoutovou, aby působila jako pověřená osoba zadavatele pro výše uvedené JŘBU,

2) odboru MI předložit RM výsledek jednání v jednacím řízení bez uveřejnění k posouzení
a předložení ZM ke schválení,

3) odboru MI vyzvat účastníka k předložení takové smlouvy o dílo, která umožní plnit postupně dle jednotlivých projektových fází.

Rozpracováno, smlouva s paní Ing. Kohoutovou uzavřena,  probíhají následné kroky a upřesňování znění smlouvy. Výsledek bude předložen do ZM 21.02.2018.

 

 

Usnesení č. 152

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á

starostovi města Lysá nad Labem uzavřít darovací smlouvu dle předloženého návrhu. (pozemek p. č. 3481/1 o výměře 3.024 m2 od Povodí Labe). Termín: do 31. 05. 2018

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Odeslán návrh smlouvy, čeká se na vyjádření MF.

 

 

Na 6. zasedání ZM 20.09.2017 byly uloženy 4 ukládací  body  – 2 spl.  – 2 rozprac.

 

Usnesení č. 122

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. uzavřít kupní smlouvu dle předloženého návrhu. (výkup 2 pozemků na Řehačce od Povodí Labe  za celkovou kupní cenu 115.830 Kč.)

Termín: do 31. 12. 2017

Splněno, řešila paní Javorčíková. Příslušné smlouvy odeslala na Povodí Labe dne 25.09.2017.  Kupní cena zaplacena, smlouva předána na katastr.

 

 

Usnesení č. 138

Zastupitelstvo města u k l á d á

starostovi města zajistit odstranění suchých stromů z intravilánu města dle přílohy. Termín: v době vegetačního klidu r. 2017/2018.

Rozpracováno, řeší paní Ing. Rybová. Kácení objednáno u FCC Lysá a arboristů (rizikové kácení). Předpoklad – 1-2/2018. Deset kusů topolů v Komenského ulici v havarijním stavu bylo pokáceno v 1/2018.

 

Na 4. zasedání ZM 21.06.2017 byly uloženy 4 ukládací  body  – 2 spl.  – 2 rozprac.

 

Usnesení č. 89

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á

Radě města Lysá nad Labem zabezpečit potřebné kroky k realizaci klimatizace v kině na Husově náměstí. Termín: 30. 11. 2017

Rozpracováno, odbor MI obdržel projektovou dokumentaci k 30.09.2017, rozeslány žádosti o vyjádření k dokumentaci, pak následuje žádost o stavební povolení. Předpokládaná realizace v I. čtvrtletí 2018.

 

Usnesení č. 100

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města poslat na SPÚ oficiální žádost o převod pozemků ( od SPÚ p. č. 514/21, 514/8) dle důvodové zprávy. Termín: ihned

Rozpracováno. Žádost odeslala paní Javorčíková datovou schránkou 26.06.2017. Zařazeno v programu ZM 21.02.2017.

 

Na 2. zasedání ZM 29.03.2017  bylo uloženo 10 ukládacích  bodů –  4 spl. –  5 rozprac. – 1 trvalý:

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města  u k l á d á

Kontrolnímu výboru provést kontrolu dodržování Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města za rok 2016 a podat zprávu ZM. Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní Fischerová, vyžádala si podklady od Ing. Kopeckého, které má město k dispozici. Podklady zaslány 02.05.2017. Zatím bez odezvy.

 

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města  IV. u k l á d á

RM předložit ZM návrh rozpočtového opatření (vypracování PD na VO v úseku od restaurace k hájovně ve Dvorcích, zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení). Termín: 10. 05. 2017

Rozpracováno, řeší odbor MI. Odhad ceny je 330 tis. Kč. Projektová dokumentace byla předána odboru MI. Vyžádána vyjádření dotčených orgánů, získáno stavební povolení, připravuje se realizace.

 

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. smlouvu dle bodu II uzavřít. (pozemek Martina Rambouska).

Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Panu Rambouskovi zaslán návrh na souhlas s dělením pozemku. Připravena smlouva. V 8/2017 pan Rambousek požádal o úpravu smlouvy, v níž požaduje doplnit vybudování protihlukové stěny. Stav trvá zatím i v roce 2018.

 Usnesení č. 55

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) RM zahrnout finanční prostředky potřebné pro realizaci cílů Plánu odpadového hospodářství pro období 2017 – 2021 do rozpočtů Města v příslušných letech.

Termín: 4. Q příslušného roku

Úkol trvalý – zajišťuje Ing. V. Kopecký.

 
Na 1. zasedání ZM 15.02.2017  bylo uloženo 9 ukládacích  bodů  –   8 spl.  – 1 rozprac.

 Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á

RM připravit návrh na přemístění služebny MěP do budovy č. p. 29 v ul. Čs. armády, Lysá n. L., včetně finančních prostředků během roku 2017.

Rozpracováno, začal řešit F. Blažek z odboru SM. Začátkem roku došlo ke změně záměru, nutná revokace usnesení ZM – přesun MěP do č.p. 1745 ( společně s PČR).

 

Na 13. zasedání ZM 14.12.2016  bylo uloženo 10 ukládacích  bodů  – 9 spl.  – 1 rozprac.

Usnesení č. 575

Zastupitelstvo města IV. u k l á d á

RM zpracovat projekt na opravu kabin TJ Litol do 28.02.2017.

Rozpracováno, řeší odbor SM. Dokumentaci zpracoval  Ing. Svačina a předal odboru SM na konci 8/2017. Odbor požádal dotčené orgány o vyjádření, připravuje žádost o stavební povolení. Byla vyčištěna studna a opravena vodárna.

 

 

Na 12. zasedání ZM 09.11.2016  bylo uloženo 6  ukládacích  bodů  –   5 spl.  – 1 rozprac.

Usnesení č. 547

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á

starostovi města uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I. (podíloví vlastníci – celkem 10 osob). Termín do  30.03.2017.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Postupně docházejí souhlasy od podílových vlastníků. K datu 05.11.2017 zatím 1 osoba nedala souhlas s novým GP, nedaří se jej zastihnout, korespondenci nepřebírá. Paní Javorčíková opakovaně zkouší kontakt.

 

Na 11. zasedání ZM 12.10.2016  bylo uloženo 12  ukládacích  bodů  –  11 spl.  – 0 rozprac.- 1 trvalý:

 

Usnesení č. 533

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á

RM, aby u ukládacích bodů vždy uváděla termín plnění a odpovědnou osobu za splnění bodu.

Termín: ihned

Úkol trvalý.

 

Na 10. zasedání ZM 07.09.2016  bylo uloženo  11 ukládacích  bodů  – 9  spl.  – 2 rozprac.:

Usnesení č. 500

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu II a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup pozemku p. č. 647/1 o výměře 1.220 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., od manželů Luboše a Jany Kleinerových)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Žadatelé byli vyzváni, aby dodali GP. Nový návrh od Kleinerů je nabídka na převzetí dokončené kanalizace městem a pak by se řešil prodej pozemků. Jednání pokračovalo v 3/2017 a 4/2017, kdy Kleinerovi sdělili změnu postupu – nejprve chtějí na město převést infrastrukturu. Stav trvá i v 1/2018.

 

Usnesení č. 503

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup části pozemku p. č. PK 2999, PK 2836, PK 2837 a PK 2678, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Martina Waise)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. K 31.01.2017 došlo k výmazu exekucí. Platba za pozemky proběhne přes notářskou úschovu.

V 3/2017 se objevila další exekuce – jednání pozastaveno, smlouva zatím nepodepsána. V 6/2017 přišla další exekuce, právní zástupce pana Waise řeší exekuční řízení. Stav trvá i v 1/2018.

 

Na 8. zasedání ZM 13.07.2016  bylo uloženo 6  ukládacích  bodů – 5 spl.  – 1  rozprac.:

Usnesení č. 468

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. výše uvedenou smlouvu (o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na pozemek p. č. 694/2, k. ú. Lysá n. L., pro přeložení plynovodu v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“) uzavřít.

Rozpracováno, řeší p. Balík. Smlouvu urgoval v 1/2017 a v 3/2017. Společnost RWE dne 22.03.2017 potvrdila, že s podpisem smlouvy čeká na vydání stavebního povolení.

 

Na 6. zasedání ZM 11.05.2016  bylo uloženo  14 ukládacích  bodů –  13  spl.  – 1  rozprac.:

 

Usnesení č. 321

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

stavebnímu úřadu pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 a č. 1A  ÚP Lysá nad Labem.

Rozpracováno. Řeší stavební úřad.

 

Na 5. zasedání ZM 20.04.2016 bylo uloženo  11 ukládacích  bodů – 10 spl.  –  1 rozprac.

 

Usnesení č. 287

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI navrhnout technické řešení na odvodnění Fuksovy ulice.

Rozpracováno, řeší F. Blažek, objednán malý projekt.

 

Na 2. zasedání ZM 17.02.2016 bylo uloženo  13 ukládacích  bodů – 11 spl. – 1  rozprac. – 1 trvalý:

 

Usnesení č. 94

Zastupitelstvo města  III. u k l á d á

SÚ pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 ÚP Lysá n. L.

Rozpracováno – řeší SÚ, výstupy budou předloženy do ZM.

 

Usnesení č. 98

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á

starostovi města, aby prostřednictvím MěP Lysá n. L. zajistil zvýšenou kontrolu průjezdnosti vozidel do ulice 28. října. Termín: Úkol trvalý.

MěP zvýšila dozorovou činnost v ul. 28. října.

 

Na 8. zasedání ZM 04.11.2015 byly uloženy  4 ukládací  body –  2 spl.  – 2 rozprac.:

IV.  u k l á d á

4. b) RM, aby bylo nadále jednáno s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve věci převedení pozemků 313/1 a 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, do majetku města, případně jejich odkupu za přiměřenou cenu s tím, že prozatímní návrh ÚZSVM je pro město nepřijatelný,

Rozpracováno – řeší paní Javorčíková. Pozemky jsou kryty nájemní smlouvou, ÚZSVM provedl 2. kolo dražby pozemků za sníženou cenu. Město má předkupní právo a čeká na 3. kolo dražby, kdy by se cena měla dostat na úroveň přijatelnou pro město.

 

4. c) panu starostovi, aby o možnosti využití tohoto pozemku bezprostředně po vyhodnocení daného podnětu informoval Středočeský kraj.

Rozpracováno – řeší paní Javorčíková.

 

Na 3. zasedání ZM 01.04.2015 bylo uloženo 13  ukládacích  bodů –  12 spl.  – 0 rozprac.- 1 trvalý:

IV.  u k l á d á

9. Všem zastupitelům, aby v případě, že jim ZM uloží úkol, o jeho splnění vhodným způsobem informovali ostatní členy ZM.

Úkol trvalý.

 

Na 8.zasedání ZM 03.12.2014 bylo uloženo 11 ukládacích bodů –  10 spl.  – 0 rozprac.- 1 trvalý:

IV.  u k l á d á

9. Starostovi města průběžně informovat RM a ZM o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.

Úkol trvalý.

 

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů –  5 spl.  – 1 trvalý:

IV. u k l á d á

5. b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SMI.

 

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5  ukládacích  bodů –  4 spl.  – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

5. Starostovi města

a) zahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků, 

Rozpracováno – řeší p. Balík (SMI). Podle vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2015 finančními zdroji. Dne 15.06.2015 a 17.12.2015 urgoval pan Balík telefonicky vyjádření RWE, což bylo přislíbeno, ale zatím vyjádření nedošlo. Pan Balík urgoval RWE v 1/2017, zatím bez odezvy. Tento stav trvá i k datu 31.01.2018.

 

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9  ukládacích  bodů –  7 spl.  –  2 rozprac.:

ZM …IV. u k l á d á

2. RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo cenu 210 Kč/m2 , tj. sedminásobek  pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik právníků, od 6/2014 do února 2015 s úřadem nekomunikoval. Rada města dne 30.08.2016 potvrdila, že finanční představy p. Cicu jsou nereálné a trvá na max. ceně 250 Kč/m2. Během letních měsíců pan Cicu částečně zabetonoval kanalizaci a tím zabránil plynulému odtoku splaškových vod. Stav byl zachycen kamerou, případ byl předán panu JUDr. Sedlatému, který připravuje podání žaloby na p. Cicu. Na konci 11/2017 proběhlo jednání s p. Cicu a jeho právníkem.  P.Cicu přislíbil podepsání věcného břemene do konce roku 2017. V lednu 2018 pokračovalo jednání s p. Cicu – ten připravuje prodej pozemku dalšímu vlastníkovi.

 

7. Panu starostovi zahájit jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P + R a zajištění provozu nádražní restaurace.

Projekt parkoviště P+R je zahrnut v seznamu tzv. metropolitních projektů. Odbor MI připravuje projekt. Majetkové vyrovnání bude předloženo do ZM 21.02.2018.

 

 

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4  ukládací  body – 3 spl.  – 1 trvalý:

ZM …IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně. Termín: úkol trvalý

 

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl.  – 0 rozprac. - 1 trvalý:

ZM …IV. u k l á d á

1. Odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých organizací k 31.12. daného roku.

Úkol trvalý.

 

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.

IV. u k l á d á

7.. RM:

c) vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.

Body a), b) byly splněny, odbor SMI zaslal v roce 2014 KÚ Středočeského kraje geometrický plán pro vyřešení majetkových vztahů k pozemkům. K 31.01.2018 není žádná reakce. 

 
Do ostatních informací:

1) Pokračuje výběrové řízení na vedoucího stavebního úřadu. Vedením SÚ byla pověřena paní Irena Šulcová. Inzerce probíhala i na portálu JOBS.cz, za 30 dnů došly 2 reakce – nesplňují vzdělání.

 2) Od 02.10.2017 funguje malá technická skupina. Pracovní smlouva s panem Sedláčkem byla ukončena k 31.12.2017. Od 01.12.2017 bylo zveřejněno výběrové řízení na vedoucího TS, byly doručeny 2 přihlášky, z nichž byl vybrán pan Miloš Schirl, který nastoupil od 01.02.2018. Projekt veřejně prospěšných prací po dohodě s ÚP bude pokračovat i v roce 2018.

 3) Ve finančním odboru ohlásila paní Hana Dlouhá odchod do důchodu k 28.02.2018. Nahradí ji paní Lenka Soustružníková, která nastoupila k 01.02.2018 a během února by se měla zapracovat. Po celou profesní kariéru vykonávala funkci mzdové účetní. Několik let pracovala ve firmě Datacentrum, jejíž programy úřad používá.

 4) Ke změnám dochází v odboru vnitřních věcí. Paní Jana Fialová se přesouvá na agendu občanských průkazů a cestovních dokladů – bylo otevřeno nové pracoviště. Na uvolněné místo na podatelně nastoupila od 01.02.2018 paní Ilona Šťastná, která na stejné pozici na MVČR v Praze působila několik let.

 14.02.2018 M. Dvořák
Vytvořeno 4.10.2022 9:51:20 | přečteno 37x | jiri.virava
load