Kontrolní zpráva pro ZM 20.06.2018

Kontrolní zpráva pro  4. zasedání  ZM dne 20.06.2018

Od 3. zasedání ZM dne 16.05.2018 se konala  2 jednání RM:

 1. 14. jednání RM 29.05.2018 usn. č. 356 až 390 ukl. 5 bodů  – 1 spl.  – 4 rozprac.
 2. 15. jednání RM 12.06.2018 usn. č. 391 až 448 ukl. – spl.  – rozprac.

Plnění usnesení rady města:

Z 13. jednání RM 15.05.2018

usnesení č. 327 až 355, celkem 29 bodů, z toho 3 ukládací body –  2 spl. –  1 rozprac.

Usnesení č. 347

Rada města II. u k l á d á

1) starostovi města uzavřít smlouvu k plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: „Systém automatizovaného měření rychlosti-Starý Vestec" s výše uvedeným vybraným dodavatelem CAMEA Technology, a. s., Kořenského 25, 621 00 Brno, IČO 06230831, za cenu kupní smlouvy 1.792.200 Kč bez DPH a 2.168.562 Kč včetně DPH, pokud vybraný dodavatel splní podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy dle zadávací dokumentace a za předpokladu schválení úpravy rozpočtu v zastupitelstvu města 16. 05. 2018.

Rozpracováno, řeší odbor MI. K 12.06.2018 smlouva připravena k podpisu.

2) odboru MI úpravu rozpočtu předložit ZM dne 16. 05. 2018 ke schválení.

Splněno, bylo schváleno v ZM 16.05.2018.

Usnesení č. 350

Rada města II. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu s vítězným dodavatelem LOUČKA Pardubice, s. r. o., Pardubice, za cenu 912.824.48 Kč včetně DPH, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava části ohradní zdi kolem par. č. 4/1“.

Splněno, řešil pan Dr. Štěpánek, smlouva podepsána. Stavba byla zahájena 11.06.2018.

Usnesení č. 352

Rada města III. u k l á d á

odboru MI úpravu rozpočtu předložit ZM dne 16. 05. 2018 ke schválení.

(podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem: „Snížení energetické náročnosti budovy č. p. 28, Lysá nad Labem", úprava rozpočtu města na rok 2018 spočívající v ponížení investiční položky „Kanalizace Dvorce“ o částku 7 mil. Kč, a navýšení položky „Zateplení č. p. 28 v ČSA bývalé Privum“ na částku 7.600 tis. Kč včetně DPH)

Splněno, bylo schváleno v ZM 16.05.2018.

Z 14. jednání RM 29.05.2018

usnesení č. 356 až 390, celkem 35 bodů, z toho 5 ukládacích bodů – 1 spl. – 4 rozprac.

Usnesení č. 364

Rada města II. u k l á d á
odboru SM připravit návrh dopisu dotčeným lékařům v č. p. 214 s vysvětlením celé záležitosti a s návrhy na zlepšení úrovně služeb.
Termín: 31. 05. 2018

Splněno, řešil Ing. Kopecký. Dopisy s podpisem p. starosty rozeslány 30.05.2018.

Usnesení č. 379

Rada města II. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu k plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: „Realizace zvýšení bezpečnosti přecházení přes silnice II/272 a II/331 v Lysé nad Labem“ s výše uvedeným vybraným dodavatelem Dopravní značení K. H., s. r. o., Kutná Hora, za cenu kupní smlouvy 404.923,00 Kč včetně DPH.
Termín: do 15. 06. 2018

Rozpracováno, k tématu proběhlo jednání na RM 12.06.2018. Rada si vyžádala doplňující informace. Závěr bude na RM 26.06.2018.

Usnesení č. 380

Rada města II. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu (provozování služby Senior taxi Lysá nad Labem, ADDUCO RBS, s. r. o.).
Termín: do 15. 06. 2018

Rozpracováno, k 12.06.2018 byla smlouva předložena právníku města ke kontrole.

Usnesení č. 381

Rada města II. u k l á d á
p. tajemníkovi zajistit, aby všechny platné směrnice byly k dispozici na portále úředníka.
Termín: trvalý

Rozpracováno, směrnice se postupně aktualizují a vkládají na portál úředníka.

Usnesení č. 387

Rada města III. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným vítězným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu (instalace vzduchotechniky v Kině Lysá nad Labem, Ondřej - Meissner, spol. s r. o., Praha 9 – Hrdlořezy, za cenu 1.192.505,00 Kč s DPH).
Termín: ihned

Rozpracováno, řeší paní Ing. Chudobová. K 12.06.2018 smlouva předána právníkovi k podpisu.

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 3. zasedání ZM 16.05.2018 bylo uloženo 7 ukládacích  bodů  – spl.  – rozprac.

Usnesení č. 65

Zastupitelstvo města u k l á d á

1) radě města vyčíslit náklady na dodatečné připojení domů s č. p. na vodovod a kanalizaci v lokalitě Byšičky, od nových žadatelů, kteří o to požádali do 16. 05. 2018, a předložit k projednání a rozhodnutí na ZM 20. 06. 2018,

Splněno, podklady projednány v RM 12.06.2018, zařazeno v programu ZM 16.05.2018.

2) odboru MI oslovit písemně vlastníky nemovitostí v lokalitě Byšičky s č. p., které lze připojit k plánované infrastruktuře, a získat od nich prokazatelné vyjádření o připojení nebo nepřipojení nemovitosti na budovaný vodovod a kanalizaci.

Termín: do 31. 05. 2018

Splněno, dopisy odeslány.

Usnesení č. 66

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) odboru MI podat žádost o změnu územního rozhodnutí, týkající se dělení pozemků v lokalitě Drážky ve vztahu ke 2 pozemkům ve vlastnictví města, které jsou určeny k výstavbě mateřské školy.

Termín: do 31. 05. 2018

Splněno, žádost o změnu územního rozhodnutí podal p. Dr. Štěpánek 31.05.2018.

2) panu tajemníkovi informovat petiční výbor, jakým způsobem je postupováno.

Termín: do 31. 05. 2018

Splněno, dopis s informacemi odeslán 31.05.2018.

Usnesení č. 67

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

panu tajemníkovi informovat petiční výbor o výsledku jednání v ZM 16. 05. 2018 (komunikace mezi nově budovanou lokalitou Na Vysoké mezi, ulicí Družstevní a Vrchlického).

Rozpracováno, řeší tajemník. Uzavřená plánovací smlouva řeší napojení lokality pouze ulicí Vrchlického. Napojení na další ulice je možné až po vyřešení vlastnictví pozemků a určení, kdo výstavbu těchto komunikací uhradí. Náklady na výkup pozemků, PD a realizaci komunikací nejsou zahrnuty v rozpočtu 2018. Odpověď petičnímu výboru bude zaslána do 15.06.2018.

Usnesení č. 68

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

členu ZM Bc. Martinu Robešovi zaslat závazné zadání zpracovateli (revitalizace Husova náměstí).

Splněno, řešil p. Bc. Robeš.

Usnesení č. 71

Zastupitelstvo města II. u k l á dá

odboru SM

1) vypracovat znění smlouvy dle bodu I, (prodej části pozemku spol. HANKA MOCHOV, s.r.o.) Termín: do 30. 09. 2018

2) vypracovat znění smlouvy dle usnesení ZM č. 46/1, ze dne 04. 04. 2018. Termín: do 30. 09. 2018. Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 74

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SM vypracovat znění smlouvy dle bodu I, (výkup části pozemku z důvodu výstavby chodníku v ulici Husova). Termín: do 30. 09. 2018

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 86

Zastupitelstvo města u k l á d á

radě města prověřit možnost umístění kamerového bodu u bývalého pionýrského areálu v ul. Čechova včetně vyčíslení nákladů.

Rozpracováno, řeší p. Bc. Přibyl. Byl proveden výběr možností, kam umístit kameru a retranslační bod. Nevýhodou je mnoho zeleně v areálu, tím kamera ztrácí opodstatnění.

Informace a závěry budou předloženy  ZM v 9/2018.

Na 2. zasedání ZM 04.04.2018 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů  –  5 spl.  –  1 rozprac.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á

radě města

1) převzít majetek města a ustanovit správce kabin (FK Litol), který bude zajišťovat jejich provoz a využití za nediskriminačních podmínek respektující dotační titul,

Termín: do 30. 06. 2018

Smlouva se správcem sepsána od 01.05.2018. Klíče od kabin převzali zástupci odboru SM do 30.04.2018.

2) pokračovat v práci na rekonstrukci kabin podle schválené kupní smlouvy.

Rozpracováno, řeší Ing. Kopecký a O. Balík.

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. výkup pozemku p. č. 47/18, k. ú. Litol, výměra 116 m2 ,od manželů Jiřího a Márie Kočových, bytem Družstevní 521, 289 22 Lysá nad Labem – výstavba chodníku). Termín: do 30. 06. 2018

Splněno, řešila paní Javorčíková. Smlouva připravena k 15.06.2018 k podpisu.

Na 1. zasedání ZM 21.02.2018 bylo uloženo  7 ukládacích  bodů  –  3 spl.  – 4 rozprac.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) panu starostovi jednat s firmou Sport Arsenal, s. r. o., o řešení vodovodního řadu do této lokality včetně možnosti výkupu stávající vodovodní přípojky,

Termín: 30. 04. 2018

Zatím nebylo zahájeno jednání, probíhá shromažďování podkladů.

2) RM zpracovat návrh na řešení odkanalizování této lokality s vedením kanalizačního řadu
v ulici Průmyslová po pozemku města p. č.  527/17, k. ú. Lysá n. L., ve spolupráci s panem Ing. Mokošem a společností Stavokomplet, s. r. o.

Termín: 30. 04. 2018

Zatím nebylo zahájeno jednání, probíhá shromažďování podkladů.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vyhotovit návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. (odkup podílu ve výši 1/5 z pozemků od p. Bc. Petera Kaplana) Termín: do 31. 08. 2018

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Smlouva připravena k podpisu.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města u k l á d á

RM pokračovat v jednání o koupi pozemků p. č. 823/15 o výměře 6.567 m2 a p. č. 3815
o výměře 146 m2, vše v k. ú. Lysá nad Labem. Termín: do 30. 04. 2018

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Na 8. zasedání ZM 13.12.2017 byly uloženy  4 ukládací  body  – 3 spl.  –  1 rozprac.

Usnesení č. 175

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a smlouvu uzavřít (výkup části pozemku PK 2832 pro obchvat od podílových vlastníků: Otakar Hlavín 1/10, Katarina Holoubek 1/5, Eduard Kaplan 1/5, Peter Kaplan 1/5, Ivana Rosová 1/10).

 Termín: do 31. 08. 2018. 

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Je zpracovaný GP dělení pozemků, od všech 6 spoluvlastníků je získán souhlas s dělením pozemku. Smlouva je u právníka.

Na 7. zasedání ZM 01.11.2017 bylo uloženo  5 ukládacích  bodů  – 3 spl.  –  2 rozprac.

Usnesení č. 152

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá nad Labem uzavřít darovací smlouvu dle předloženého návrhu. (pozemek p. č. 3481/1 o výměře 3.024 m2 od Povodí Labe). Termín: do 31. 05. 2018

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Odeslán návrh smlouvy, čeká se na vyjádření MF, které musí schválit převod pozemků. Stav trvá i v 5/2018.

Na 2. zasedání ZM 29.03.2017 bylo uloženo 10 ukládacích  bodů –  6 spl. –  3 rozprac. – 1 trvalý:

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města u k l á d á

Kontrolnímu výboru provést kontrolu dodržování Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města za rok 2016 a podat zprávu ZM. Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní Fischerová, vyžádala si podklady od Ing. Kopeckého, které má město k dispozici. Podklady zaslány 02.05.2017. Zatím bez odezvy.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města IV. u k l á d á

RM předložit ZM návrh rozpočtového opatření (vypracování PD na VO v úseku od restaurace k hájovně ve Dvorcích, zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení). Termín: 10. 05. 2017

Rozpracováno, řeší odbor MI. Odhad ceny je 330 tis. Kč. Projektová dokumentace byla předána odboru MI. Získáno stavební povolení, připravuje se realizace v 7-8/2018.

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. smlouvu dle bodu II uzavřít. (pozemek Martina Rambouska).

Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Panu Rambouskovi zaslán návrh na souhlas s dělením pozemku. Připravena smlouva. V 8/2017 pan Rambousek požádal o úpravu smlouvy, v níž požaduje doplnit vybudování protihlukové stěny. Stav trvá zatím i v roce 2018.

Usnesení č. 55

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) RM zahrnout finanční prostředky potřebné pro realizaci cílů Plánu odpadového hospodářství pro období 2017 – 2021 do rozpočtů Města v příslušných letech.

Termín: 4. Q příslušného roku

Úkol trvalý – zajišťuje Ing. V. Kopecký.

Na 12. zasedání ZM 09.11.2016 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů  – 5 spl.  – 1 rozprac.

Usnesení č. 547

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I. (podíloví vlastníci – celkem 10 osob). Termín do 30.03.2017.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Postupně docházejí souhlasy od podílových vlastníků. Zatím 1 osoba nedala souhlas s novým GP, nedaří se jej zastihnout, korespondenci nepřebírá. Paní Javorčíková opakovaně zkouší kontakt.

Na 11. zasedání ZM 12.10.2016 bylo uloženo 12  ukládacích  bodů  –  11 spl.  – 0 rozprac.- 1 trvalý:

Usnesení č. 533

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM, aby u ukládacích bodů vždy uváděla termín plnění a odpovědnou osobu za splnění bodu.

Termín: ihned

Úkol trvalý.

Na 10. zasedání ZM 07.09.2016  bylo uloženo  11 ukládacích  bodů  – 9  spl.  – 2 rozprac.:

Usnesení č. 500

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu II a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup pozemku p. č. 647/1 o výměře 1.220 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., od manželů Luboše a Jany Kleinerových)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Žadatelé byli vyzváni, aby dodali GP. Nový návrh od Kleinerů je nabídka na převzetí dokončené kanalizace městem a pak by se řešil prodej pozemků. Jednání pokračovalo v 3/2017 a 4/2017, kdy Kleinerovi sdělili změnu postupu – nejprve chtějí na město převést infrastrukturu. Stav trvá i v 6/2018.

Usnesení č. 503

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup části pozemku p. č. PK 2999, PK 2836, PK 2837 a PK 2678, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Martina Waise)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. K 31.01.2017 došlo k výmazu exekucí. Platba za pozemky proběhne přes notářskou úschovu.

V 3/2017 se objevila další exekuce – jednání pozastaveno, smlouva zatím nepodepsána. V 6/2017 přišla další exekuce, právní zástupce pana Waise řeší exekuční řízení. Stav trvá i v 6/2018.

Na 8. zasedání ZM 13.07.2016 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů – 5 spl.  – 1  rozprac.:

Usnesení č. 468

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. výše uvedenou smlouvu (o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na pozemek p. č. 694/2, k. ú. Lysá n. L., pro přeložení plynovodu v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“) uzavřít.

Rozpracováno, řeší p. Balík. Smlouvu urgoval v 1/2017 a v 3/2017. Společnost RWE dne 22.03.2017 potvrdila, že s podpisem smlouvy čeká na vydání stavebního povolení. Stav trvá i v 6/2018.

Na 6. zasedání ZM 11.05.2016  bylo uloženo  14 ukládacích  bodů –  14  spl.  – 0  rozprac.:

Usnesení č. 321

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

stavebnímu úřadu pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 a č. 1A ÚP Lysá nad Labem.

Splněno. Řešil stavební úřad, Ing. Kučerová. Zařazeno v programu ZM 20.06.2018.

Na 2. zasedání ZM 17.02.2016 bylo uloženo  13 ukládacích  bodů – 12 spl.  – 1 trvalý:

Usnesení č. 98

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města, aby prostřednictvím MěP Lysá n. L. zajistil zvýšenou kontrolu průjezdnosti vozidel do ulice 28. října. Termín: Úkol trvalý.

MěP zvýšila dozorovou činnost v ul. 28. října.

Na 8. zasedání ZM 04.11.2015 byly uloženy 4 ukládací  body –  2 spl.  – 2 rozprac.:

 1. IV. u k l á d á
 2. 4. b) RM, aby bylo nadále jednáno s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve věci převedení pozemků 313/1 a 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, do majetku města, případně jejich odkupu za přiměřenou cenu s tím, že prozatímní návrh ÚZSVM je pro město nepřijatelný,

Rozpracováno – řeší paní Javorčíková. Pozemky jsou kryty nájemní smlouvou, ÚZSVM provedl 2. kolo dražby pozemků za sníženou cenu. Město má předkupní právo a čeká na 3. kolo dražby, kdy by se cena měla dostat na úroveň přijatelnou pro město. Zatím je cena stanovena na 590 Kč/m2.

 1. 4. c) panu starostovi, aby o možnosti využití tohoto pozemku bezprostředně po vyhodnocení daného podnětu informoval Středočeský kraj.

Rozpracováno – řeší paní Javorčíková.

Na 3. zasedání ZM 01.04.2015 bylo uloženo 13 ukládacích  bodů –  12 spl.  – 0 rozprac.- 1 trvalý:

 1. IV. u k l á d á
 2. 9. Všem zastupitelům, aby v případě, že jim ZM uloží úkol, o jeho splnění vhodným způsobem informovali ostatní členy ZM.

Úkol trvalý.

Na 8.zasedání ZM 03.12.2014 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 10 spl.  – 0 rozprac.- 1 trvalý:

 1. IV. u k l á d á
 2. 9. Starostovi města průběžně informovat RM a ZM o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.

Úkol trvalý.

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6 ukládacích  bodů –  5 spl.  – 1 trvalý:

 1. IV. u k l á d á
 2. 5. b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SM.

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5 ukládacích  bodů –  4 spl.  – 1 rozprac.:

 1. IV. u k l á d á
 2. 5. Starostovi města
 3. a) zahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků,

Rozpracováno – řeší p. Balík (SMI). Podle vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2015 finančními zdroji. Dne 15.06.2015 a 17.12.2015 urgoval pan Balík telefonicky vyjádření RWE, což bylo přislíbeno, ale zatím vyjádření nedošlo. Pan Balík urgoval RWE v 1/2017, zatím bez odezvy. Tento stav trvá i v 6/2018.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9 ukládacích  bodů –  8 spl.  –  1 rozprac.:

ZM …IV. u k l á d á

 1. 2. RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo cenu 210 Kč/m2 , tj. sedminásobek  pořizovací ceny. Během letních měsíců 2016 pan Cicu částečně zabetonoval kanalizaci a tím zabránil plynulému odtoku splaškových vod. Stav byl zachycen kamerou, případ byl předán panu JUDr. Sedlatému, který připravuje podání žaloby na p. Cicu. Na konci 11/2017 proběhlo jednání s p. Cicu a jeho právníkem. V lednu 2018 pokračovalo jednání s p. Cicu – ten připravuje prodej pozemku dalšímu vlastníkovi. Jednání pokračovalo i v 5/2018. Pozemek koupil nový vlastník z Prahy. Město v 5/2018 zajistilo zprůchodnění kanalizace – odstranění 4 m3 betonu. Po vyčíslení nákladů budou náklady vymáhány soudně.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4 ukládací  body – 3 spl.  – 1 trvalý:

ZM …IV. u k l á d á

 1. 1. Panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně. Termín: úkol trvalý

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 0 rozprac. - 1 trvalý:

ZM …IV. u k l á d á

 1. 1. Odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých organizací k 31.12. daného roku.

Úkol trvalý.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.

 1. IV. u k l á d á

7.. RM:

 1. c) vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.

Body a), b) byly splněny, odbor SMI zaslal v roce 2014 KÚ Středočeského kraje geometrický plán pro vyřešení majetkových vztahů k pozemkům. K 31.05.2018 není žádná reakce.

Do ostatních informací:

1) Od 1.7.2018 dojde ke změnám vedoucích dvou odborů. K 30.06.2018 končí pracovní poměr paní Ing. Světlany Daňkové (živnostenský úřad), novým vedoucím odboru je jmenován pan Ing. Radek Pýcha.

K 30.06.2018 končí pracovní poměr paní Ing. Ivany Polenové (finanční odbor), novou vedoucí odboru je jmenována paní Lenka Soustružníková.

2) Zůstává neobsazeno vedoucího stavebního úřadu. Vedením SÚ byla pověřena paní Irena Šulcová. Probíhá další kolo výběrového řízení – termín pro podání přihlášek je do 22.06.2018.

3) Během 3/2018 probíhal pilotní projekt Senior Taxi. Obdobný režim pokračuje i v květnu a červnu. Od 01.07.2018 by měl být zaveden standardní režim za vysoutěžených podmínek.

12.06.2018 M. Dvořák

Vytvořeno 4.10.2022 9:53:46 | přečteno 5x | jiri.virava
load