Kontrolní zpráva pro ZM 16.05.2018

Kontrolní zpráva pro  3. zasedání  ZM dne 16.05.2018

Od 2. zasedání ZM dne 04.04.2018 se konalo 6 jednání RM:

 1. 8. jednání RM 04.04.2018 usn. č. 256 až 258  0 ukl.
 2. 9. jednání RM 11.04.2018 usn. č. 259 až 262 0 ukl.
 3. 10. jednání RM 17.04.2018 usn. č. 263 až 292 2 ukl. – 1 spl.  – 1 rozprac.
 4. 11. jednání RM 19.04.2018 usn. č. 293 až 295 1 ukl. – 1 spl.  – 0 rozprac.
 5. 12. jednání RM 02.05.2018 usn. č. 294 až 326 9 ukl. – 4 spl.  – 5 rozprac.
 6. 13. jednání RM 15.05.2018 usn. č. 327 až ...  ukl. – spl.  – rozprac.

Plnění usnesení rady města:
Z  10. jednání RM 17.04.2018

usnesení č. 263 až 292, celkem 30 bodů, z toho 2 ukládací body

Usnesení č. 268

Rada města II. u k l á d á

odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I, (věcné břemeno na vybudování VaK přípojek pro pozemek Ing. Petra Váni)

Termín: do 31. 07. 2018

Splněno, řešila paní Javorčíková, smlouva podepsána.

Usnesení č. 289

Rada města III. u k l á d á

odboru správy majetku

1) zajistit administraci veřejné zakázky, („Realizace zvýšení bezpečnosti přecházení přes silnice II/272 a II/331 v Lysé nad Labem“)

Tento bod zadal do zakázkového systému tajemník na pokyn p. Bc. Robeše.

K tématu předložil Ing. Kopecký z odboru SM materiál do RM 02.05.2018 – doporučeno zakázku nerealizovat. Dne 07.05.2018 byla zadávací dokumentace upřesněna a posunut termín pro podání nabídek do 18.05.2018.

2) převzít realizované dílo, svislé a vodorovné dopravní značení předat do správy Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, p. o., a zajistit úklid v okolí instalovaných dopravních zařízení.

Termín: ihned

Dílo převezme odbor SM.

Z 11. jednání RM 19.04.2018

usnesení č. 293 až 295, celkem 3 body, z toho 1 ukládací bod

Usnesení č. 295

Rada města

 1. IV. u k l á d á

finančnímu odboru zapracovat návrh dle bodu II/b) do rozpočtového opatření pro ZM.

( vytvoření nové položky „Dřevostavba na pozemku p. č. 12/8“ přesunem částky 150.000 Kč z položky „Doplnění prvků na dětské hřiště v Litoli“ odpa 3412, pol. 5171, org. 4940).

Splněno, zařazeno do ZM 16.05.2018.

Z 12. jednání RM 02.05.2018

usnesení č. 294 až 326, celkem 33 bodů, z toho 9 ukládacích bodů – 4 spl. – 5 rozprac.

Usnesení č. 299

Rada města  II. u k l á d á

odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I, (pronájem části obecního pozemku k. ú. Lysá n. L., výměra 11,28 m2, u bytového domu č. p. 1508 za účelem umístění roštové rampy pro vozíčkáře) Termín: do 31. 07. 2018

Splněno, řešila paní Javorčíková. Smlouva podepsána 11.5.2018.

Usnesení č. 300

Rada města II. u k l á d á

odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. (věcné břemeno – kanalizační přípojka pro p. Tomáše Radouška) Termín: do 31. 07. 2018

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Návrh smlouvy poslán panu Radouškovi.

Usnesení č. 302

Rada města III. u k l á d á

právníkovi města, ve spolupráci s Ing. Jaroslavem Glogarem a provozovatelem VaK, společností Stavokomplet, spol. s r. o., zahájit, v souladu s přílohou č. 5 koncesní smlouvy – platební mechanismus, úpravu finančních nástrojů tak, aby mohly být předloženy ke schválení na SFŽP ČR ke konci roku 2018, a definovat budoucí vodohospodářský majetek, který v době platnosti koncesní smlouvy, tj. do 31. 12. 2022, bude spadat pod koncesní smlouvu.

První návrh úprav finančních nástrojů předložit RM do 30. září 2018.

Rozpracováno, řeší pan Mgr. Dostál.

Usnesení č. 303

Rada města III. u k l á d á

finančnímu odboru úpravu rozpočtu projednat ve FV a předložit rozpočtové opatření ke schválení ZM dne 16. 05. 2018. (přesuny položek z položky Kanalizace a vodovod Byšičky).

Splněno, řešila paní Ing. Polenová, zařazeno v programu ZM 16.05.2018.

Usnesení č. 304

Rada města III. u k l á d á

odboru SM zveřejnit záměr na pronájem volných ordinací. Termín: do doby jejich obsazení

Splněno, řešila paní Šošková.

Usnesení č. 308

Rada města  II. u k l á d á

1) starostovi města uzavřít smlouvu s dodavatelem Dvořák - Karlík s.r.o., IČO 28825870, Dudychova 298, 53401 Holice v Čechách na veřejnou zakázku malého rozsahu „Denní stacionář – stavební úpravy“  za 2.907.925,00 Kč vč. DPH, po schválení navržené úpravy v rozpočtu města r. 2018 ZM.

Smlouva připravena k podpisu po ZM 16.05.2018.

2) finančnímu výboru úpravu rozpočtu projednat ve FV a úpravu rozpočtu předložit v rámci rozpočtového opatření ZM dne 16. 05. 2018 ke schválení.

Splněno, řešila paní Ing. Polenová, zařazeno v programu ZM 16.05.2018.

Usnesení č. 321

Rada města II. u k l á d á

odboru MI ve spolupráci se stavebním úřadem předložit ZM informaci o dosavadním postupu
a možných následných krocích.

Splněno, zařazeno v programu ZM 16.05.2018.

Usnesení č. 322

Rada města u k l á d á

odboru ŠSVZaK předložit návrh pravidel pro obsah (rubriky) Listů a složení redakční rady s ohledem na dřívější usnesení orgánů města. Termín: 29. 05. 2018

Rozpracováno, řeší paní Dr. Bodnárová.

Usnesení č. 323

Rada města II. u k l á d á

finančnímu odboru úpravu rozpočtu projednat ve FV a předložit ji ZM dne 16. 05. 2018 v rámci rozpočtového opatření ke schválení ( přesun 13 tis. Kč v rozpočtu v rámci oddpar 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek – rychloměr a kamerový bod).

Splněno, řešila paní Ing. Polenová, zařazeno v programu ZM 16.05.2018.

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 2. zasedání ZM 04.04.2018 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů  –  4 spl.  –  2 rozprac.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města IV. u k l á d á

radě města zadat veřejnou zakázku na provoz Senior Taxi s parametry, jaké jsou užívány v okolních městech, tj. limitní cena za ujetý km s klientem ve výši 25 Kč, nástupní sazba pro klienta 15 Kč za jednu jízdu, limitní cena za celkovou službu za rok 2018 ve výši 400 tis. Kč včetně DPH.

Termín: do 30. 06. 2018

Splněno, zakázka zveřejněna 4.5.2018 s termínem podání do 21.05.2018.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á

radě města

1) převzít majetek města a ustanovit správce kabin (FK Litol), který bude zajišťovat jejich provoz a využití za nediskriminačních podmínek respektující dotační titul,

Termín: do 30. 06. 2018

Smlouva se správcem sepsána od 01.05.2018. Klíče od kabin převzali zástupci odboru SM do 30.04.2018.

2) pokračovat v práci na rekonstrukci kabin podle schválené kupní smlouvy.

Rozpracováno, řeší Ing. Kopecký a O. Balík.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo města u k l á d á

radě města připravit na příští jednání ZM návrh řešení vč. financování kanalizačních odboček do rodinných domů – Tři chalupy, Byšičky.

Splněno, zařazeno v programu ZM 16.05.2018.

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. výkup pozemku p. č. 47/18, k. ú. Litol, výměra 116 m2 ,od manželů Jiřího a Márie Kočových, bytem Družstevní 521, 289 22 Lysá nad Labem – výstavba chodníku). Termín: do 30. 06. 2018

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Smlouva připravena k podpisu.

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo města u k l á d á

 1. p. Bc. Robešovi svolat pracovní zasedání ZM k projednání připomínek k vítěznému návrhu na revitalizaci Husova náměstí. Termín: do 30. 04. 2018.

Splněno, pracovní ZM se konalo 19.04.2018, výstupy na ZM 16.05.2018.

Usnesení č. 54

Zastupitelstvo města u k l á d á

starostovi města v souladu se schváleným usnesením ZM č. 18, ze dne 21. 02. 2018, bezodkladně, nejpozději do 07. 04. 2018, podepsat smlouvu o dílo s vítězem jednacího řízení, které navazovalo na soutěž o návrh s názvem „Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem“.

Splněno. Smlouva podepsána panem starostou 05.04.2018.

Na 1. zasedání ZM 21.02.2018 bylo uloženo  7 ukládacích  bodů  –  3 spl.  – 4 rozprac.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) panu starostovi jednat s firmou Sport Arsenal, s. r. o., o řešení vodovodního řadu do této lokality včetně možnosti výkupu stávající vodovodní přípojky,

Termín: 30. 04. 2018

Zatím nebylo zahájeno jednání, probíhá shromažďování podkladů.

2) RM zpracovat návrh na řešení odkanalizování této lokality s vedením kanalizačního řadu
v ulici Průmyslová po pozemku města p. č.  527/17, k. ú. Lysá n. L., ve spolupráci s panem Ing. Mokošem a společností Stavokomplet, s. r. o.

Termín: 30. 04. 2018

Zatím nebylo zahájeno jednání, probíhá shromažďování podkladů.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á 

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. (prodej části obecního pozemku 2 m2 manželům Furgaľákovým  - Aloiz a Pavlína)

 Termín: do 31. 05. 2018.

Splněno, řešila paní Javorčíková. Smlouva zapsána na Katastrálním úřadě.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vyhotovit návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. (odkup podílu ve výši 1/5 z pozemků od p. Bc. Petera Kaplana) Termín: do 31. 08. 2018

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Smlouva připravena k podpisu.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města u k l á d á

RM pokračovat v jednání o koupi pozemků p. č. 823/15 o výměře 6.567 m2 a p. č. 3815
o výměře 146 m2, vše v k. ú. Lysá nad Labem. Termín: do 30. 04. 2018

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Na 8. zasedání ZM 13.12.2017 byly uloženy  4 ukládací  body  – 3 spl.  –  1 rozprac.

Usnesení č. 175

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a smlouvu uzavřít (výkup části pozemku PK 2832 pro obchvat od podílových vlastníků: Otakar Hlavín 1/10, Katarina Holoubek 1/5, Eduard Kaplan 1/5, Peter Kaplan 1/5, Ivana Rosová 1/10).

 Termín: do 31. 08. 2018. 

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Je zpracovaný GP dělení pozemků, od všech 6 spoluvlastníků je získán souhlas s dělením pozemku. Smlouva je u právníka.

Na 7. zasedání ZM 01.11.2017 bylo uloženo  5 ukládacích  bodů  – 3 spl.  –  2 rozprac.

Usnesení č. 152

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá nad Labem uzavřít darovací smlouvu dle předloženého návrhu. (pozemek p. č. 3481/1 o výměře 3.024 m2 od Povodí Labe). Termín: do 31. 05. 2018

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Odeslán návrh smlouvy, čeká se na vyjádření MF, které musí schválit převod pozemků. Stav trvá i v 5/2018.

Na 6. zasedání ZM 20.09.2017 byly uloženy 4 ukládací  body  – 3 spl.  – 1 rozprac.

Na 4. zasedání ZM 21.06.2017 byly uloženy 4 ukládací  body  – 3 spl.  – 1 rozprac.

Usnesení č. 89

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

Radě města Lysá nad Labem zabezpečit potřebné kroky k realizaci klimatizace v kině na Husově náměstí. Termín: 30. 11. 2017

Rozpracováno, odbor MI obdržel projektovou dokumentaci k 30.09.2017. Je vydáno stavební povolení a vypsána zakázka na stavbu. Realizace proběhne na základě požadavku provozovatele kina v prázdninových měsících.

Na 2. zasedání ZM 29.03.2017 bylo uloženo 10 ukládacích  bodů –  6 spl. –  3 rozprac. – 1 trvalý:

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města u k l á d á

Kontrolnímu výboru provést kontrolu dodržování Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města za rok 2016 a podat zprávu ZM. Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní Fischerová, vyžádala si podklady od Ing. Kopeckého, které má město k dispozici. Podklady zaslány 02.05.2017. Zatím bez odezvy.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města IV. u k l á d á

RM předložit ZM návrh rozpočtového opatření (vypracování PD na VO v úseku od restaurace k hájovně ve Dvorcích, zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení). Termín: 10. 05. 2017

Rozpracováno, řeší odbor MI. Odhad ceny je 330 tis. Kč. Projektová dokumentace byla předána odboru MI. Získáno stavební povolení, připravuje se realizace – probíhá výběr dodavatele stavby.

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. smlouvu dle bodu II uzavřít. (pozemek Martina Rambouska).

Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Panu Rambouskovi zaslán návrh na souhlas s dělením pozemku. Připravena smlouva. V 8/2017 pan Rambousek požádal o úpravu smlouvy, v níž požaduje doplnit vybudování protihlukové stěny. Stav trvá zatím i v roce 2018.

Usnesení č. 55

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) RM zahrnout finanční prostředky potřebné pro realizaci cílů Plánu odpadového hospodářství pro období 2017 – 2021 do rozpočtů Města v příslušných letech.

Termín: 4. Q příslušného roku

Úkol trvalý – zajišťuje Ing. V. Kopecký.

Na 1. zasedání ZM 15.02.2017 bylo uloženo 9 ukládacích  bodů  – 9 spl.  – 0 rozprac.

Na 13. zasedání ZM 14.12.2016 bylo uloženo 10 ukládacích  bodů  – 9 spl.  – 1 rozprac.

Usnesení č. 575

Zastupitelstvo města IV. u k l á d á

RM zpracovat projekt na opravu kabin TJ Litol do 28.02.2017.

Rozpracováno, řeší odbor SM. Dokumentaci zpracoval Ing. Svačina a předal odboru SM na konci 8/2017. Odbor požádal dotčené orgány o vyjádření, připravuje žádost o stavební povolení. Byla vyčištěna studna a opravena vodárna.

Na 12. zasedání ZM 09.11.2016 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů  – 5 spl.  – 1 rozprac.

Usnesení č. 547

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I. (podíloví vlastníci – celkem 10 osob). Termín do 30.03.2017.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Postupně docházejí souhlasy od podílových vlastníků. Zatím 1 osoba nedala souhlas s novým GP, nedaří se jej zastihnout, korespondenci nepřebírá. Paní Javorčíková opakovaně zkouší kontakt.

Na 11. zasedání ZM 12.10.2016 bylo uloženo 12  ukládacích  bodů  –  11 spl.  – 0 rozprac.- 1 trvalý:

Usnesení č. 533

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM, aby u ukládacích bodů vždy uváděla termín plnění a odpovědnou osobu za splnění bodu.

Termín: ihned

Úkol trvalý.

Na 10. zasedání ZM 07.09.2016 bylo uloženo  11 ukládacích  bodů  – 9  spl.  – 2 rozprac.:

Usnesení č. 500

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu II a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup pozemku p. č. 647/1 o výměře 1.220 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., od manželů Luboše a Jany Kleinerových)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Žadatelé byli vyzváni, aby dodali GP. Nový návrh od Kleinerů je nabídka na převzetí dokončené kanalizace městem a pak by se řešil prodej pozemků. Jednání pokračovalo v 3/2017 a 4/2017, kdy Kleinerovi sdělili změnu postupu – nejprve chtějí na město převést infrastrukturu. Stav trvá i v 5/2018.

Usnesení č. 503

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup části pozemku p. č. PK 2999, PK 2836, PK 2837 a PK 2678, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Martina Waise)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. K 31.01.2017 došlo k výmazu exekucí. Platba za pozemky proběhne přes notářskou úschovu.

V 3/2017 se objevila další exekuce – jednání pozastaveno, smlouva zatím nepodepsána. V 6/2017 přišla další exekuce, právní zástupce pana Waise řeší exekuční řízení. Stav trvá i v 5/2018.

Na 8. zasedání ZM 13.07.2016 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů – 5 spl.  – 1  rozprac.:

Usnesení č. 468

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. výše uvedenou smlouvu (o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na pozemek p. č. 694/2, k. ú. Lysá n. L., pro přeložení plynovodu v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“) uzavřít.

Rozpracováno, řeší p. Balík. Smlouvu urgoval v 1/2017 a v 3/2017. Společnost RWE dne 22.03.2017 potvrdila, že s podpisem smlouvy čeká na vydání stavebního povolení. Stav trvá i v 5/2018.

Na 6. zasedání ZM 11.05.2016  bylo uloženo  14 ukládacích  bodů –  13  spl.  – 1  rozprac.:

Usnesení č. 321

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

stavebnímu úřadu pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 a č. 1A ÚP Lysá nad Labem.

Rozpracováno. Řeší stavební úřad.

Na 5. zasedání ZM 20.04.2016 bylo uloženo  11 ukládacích  bodů – 11 spl.  –  0 rozprac.

Na 2. zasedání ZM 17.02.2016 bylo uloženo  13 ukládacích  bodů – 12 spl.  – 1 trvalý:

Usnesení č. 98

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města, aby prostřednictvím MěP Lysá n. L. zajistil zvýšenou kontrolu průjezdnosti vozidel do ulice 28. října. Termín: Úkol trvalý.

MěP zvýšila dozorovou činnost v ul. 28. října.

Na 8. zasedání ZM 04.11.2015 byly uloženy 4 ukládací  body –  2 spl.  – 2 rozprac.:

 1. IV. u k l á d á
 2. 4. b) RM, aby bylo nadále jednáno s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve věci převedení pozemků 313/1 a 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, do majetku města, případně jejich odkupu za přiměřenou cenu s tím, že prozatímní návrh ÚZSVM je pro město nepřijatelný,

Rozpracováno – řeší paní Javorčíková. Pozemky jsou kryty nájemní smlouvou, ÚZSVM provedl 2. kolo dražby pozemků za sníženou cenu. Město má předkupní právo a čeká na 3. kolo dražby, kdy by se cena měla dostat na úroveň přijatelnou pro město. Zatím je cena stanovena na 590 Kč/m2.

 1. 4. c) panu starostovi, aby o možnosti využití tohoto pozemku bezprostředně po vyhodnocení daného podnětu informoval Středočeský kraj.

Rozpracováno – řeší paní Javorčíková.

Na 3. zasedání ZM 01.04.2015 bylo uloženo 13 ukládacích  bodů –  12 spl.  – 0 rozprac.- 1 trvalý:

 1. IV. u k l á d á
 2. 9. Všem zastupitelům, aby v případě, že jim ZM uloží úkol, o jeho splnění vhodným způsobem informovali ostatní členy ZM.

Úkol trvalý.

Na 8.zasedání ZM 03.12.2014 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 10 spl.  – 0 rozprac.- 1 trvalý:

 1. IV. u k l á d á
 2. 9. Starostovi města průběžně informovat RM a ZM o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.

Úkol trvalý.

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6 ukládacích  bodů –  5 spl.  – 1 trvalý:

 1. IV. u k l á d á
 2. 5. b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SMI.

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5 ukládacích  bodů –  4 spl.  – 1 rozprac.:

 1. IV. u k l á d á
 2. 5. Starostovi města
 3. a) zahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků,

Rozpracováno – řeší p. Balík (SMI). Podle vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2015 finančními zdroji. Dne 15.06.2015 a 17.12.2015 urgoval pan Balík telefonicky vyjádření RWE, což bylo přislíbeno, ale zatím vyjádření nedošlo. Pan Balík urgoval RWE v 1/2017, zatím bez odezvy. Tento stav trvá i k datu 30.04.2018.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9 ukládacích  bodů –  8 spl.  –  1 rozprac.:

ZM …IV. u k l á d á

 1. 2. RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo cenu 210 Kč/m2 , tj. sedminásobek  pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik právníků, od 6/2014 do února 2015 s úřadem nekomunikoval. Rada města dne 30.08.2016 potvrdila, že finanční představy p. Cicu jsou nereálné a trvá na max. ceně 250 Kč/m2. Během letních měsíců pan Cicu částečně zabetonoval kanalizaci a tím zabránil plynulému odtoku splaškových vod. Stav byl zachycen kamerou, případ byl předán panu JUDr. Sedlatému, který připravuje podání žaloby na p. Cicu. Na konci 11/2017 proběhlo jednání s p. Cicu a jeho právníkem.  P.Cicu přislíbil podepsání věcného břemene do konce roku 2017. V lednu 2018 pokračovalo jednání s p. Cicu – ten připravuje prodej pozemku dalšímu vlastníkovi. Jednání pokračovalo i v 5/2018.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4 ukládací  body – 3 spl.  – 1 trvalý:

ZM …IV. u k l á d á

 1. 1. Panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně. Termín: úkol trvalý

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 0 rozprac. - 1 trvalý:

ZM …IV. u k l á d á

 1. 1. Odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých organizací k 31.12. daného roku.

Úkol trvalý.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.

 1. IV. u k l á d á

7.. RM:

 1. c) vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.

Body a), b) byly splněny, odbor SMI zaslal v roce 2014 KÚ Středočeského kraje geometrický plán pro vyřešení majetkových vztahů k pozemkům. K 31.03.2018 není žádná reakce.

Do ostatních informací:

1) Zůstává neobsazeno vedoucího stavebního úřadu. Vedením SÚ byla pověřena paní Irena Šulcová. Probíhá další kolo výběrového řízení – termín pro podání přihlášek je do 18.05.2018.

2) Dne 02.05.2018 byla paní Ing. Diana Samková jmenována do funkce vedoucí odboru životního prostředí.

3) Během 3/2018 probíhal pilotní projekt Senior Taxi. Obdobný režim bude pokračovat i v květnu a červnu.

4) Dne 03.04.2018 proběhlo otevření Výdejního místa II České pošty v Litoli – zahájení provozu ve 13 hodin. Po měsíci je odezva velmi dobrá, místo využívají i občané z centrální části města.

11.05.2018 M. Dvořák

Vytvořeno 4.10.2022 9:52:57 | přečteno 24x | jiri.virava
load