Kontrolní zpráva pro ZM 12.12.2018

Kontrolní zpráva pro  9. zasedání  ZM dne 12.12.2018

Od 7. (ustavujícího) zasedání ZM dne 31.10.2018  se konalo 5 jednání RM a 1 zasedání ZM:

  1. jednání RM 01.11.2018 usn. č. 721 až 723 1 ukl. – 1 spl. – 0 rozprac. 
  2. jednání RM 07.11.2018 usn. č. 724 až 728 0 ukl. 
  3. jednání RM 13.11.2018 usn. č. 729 až 757 5 ukl. –  3 spl.  – 2 rozprac.
  4. jednání RM 23.11.2018 usn. č. 758 až 760 0 ukl. bodů
  5. jednání RM 28.11.2018 usn. č. 761 až 792 1 ukl. – 1 spl.  –  0 rozprac.
  1. zasedání ZM 21.11.2018 usn. č. 178 až 196, 4 ukl. body – 4 rozprac.

Plnění usnesení rady města:

Z 8. jednání RM 01.11.2018

usnesení č. 721 až 723, celkem  3 body,  z toho 1 ukládací – 1 spl. 

Usnesení č. 723

Rada města III. u k l á d á

starostovi města požádat volební subjekty o návrhy členů do výše uvedených komisí, po jednom členu za každý volební subjekt. Termín: ihned.

Splněno obratem, žádost rozeslala paní Kočová mailem – žádost podepsal p. starosta.

Z 29. jednání RM 07.11.2018

usnesení č. 724 až 728, celkem  5 bodů,  z toho 0 ukládacích

Z 30. jednání RM 13.11.2018

usnesení č. 729 až 758, celkem  30 bodů,  z toho 5 ukládacích – 3 spl. –2  rozprac.

Usnesení 738

Rada města II. ž á d á

Výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku města o posouzení celé záležitosti (užívání pozemku p. č. st. 2163 se stavbou bez č. p./č. ev. v k. ú. Lysá nad Labem, ulice Poděbradova) a návrh dalšího postupu.

Rozpracováno, řeší výbor pro dostavbu obchvatu.

Usnesení 739

Rada města III. u k l á d á

  1. Mgr. J. Havelkovi připravit návrh na vymáhání pohledávek vzniklých z nájemních smluv na objekty ve vlastnictví města. Termín: do 31.12.2018.

Rozpracováno, řeší p. Mgr. Havelka.

Usnesení č. 743

Rada města II.  ž á d á

společnost Rehamil s. r. o. o předložení návrhu na úpravy pronajatých prostor a o finanční vyčíslení nákladů na jejich rekonstrukci.

Splněno, projednáno v RM 28.11.2018.

Usnesení č. 749

Rada města II. u k l á d á

tajemníkovi předložit uvedenou petici (nesouhlas s realizací Cyklostezky Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice) ZM dne 21.11.2018 na vědomí.

Splněno, zařazeno v programu ZM 21.11.2018.

Usnesení č. 753

Rada města II. u k l á d á

OMI vyhlásit opakovaně veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Chodník v ulici Husova“ s termínem plnění ve druhém čtvrtletí 2019.

Splněno.

Z 31. jednání RM 23.11.2018

usnesení č. 758 až 760, celkem  3 body,  z toho 0 ukládacích  bodů (rozpočet)

Z 32. jednání RM 28.11.2018

usnesení č. 761 až 792, celkem  32 bodů,  z toho 1 ukládací – 1 spl. – 0 rozprac.

Usnesení č. 770

Rada města IV. u k l á d á

OSM upravit návrh NS ve smyslu bodu II. tohoto usnesení (společnost Rehamil, souhlas se stavebními úpravami v objektu č. p. 214, Masarykova ul., proplacení 80% skutečně vynaložených a prokazatelných nákladů na stavební úpravy, avšak do maximální výše 300 000,- Kč).

Řešil Ing. Kopecký, splněno, doplněná smlouva podepsána 5.12.2018.

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 7. zasedání ZM 31. 10. 2018 bylo uloženo  12 ukládacích  bodů  –  0 spl.  – 12 rozprac.

Usnesení č. 156

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) radě města ve spolupráci s příslušnými odbory a vedením MŠ Dráček připravit návrh na využití objektu pro potřeby MŠ v souladu s koncepcí školství města, za předpokladu získání objektu do majetku města. Termín: do ZM v 2/2018

( pozemek p. č. st. 150 s budovou č. p. 149 a pozemek p. č. 90/8 v k. ú. Litol, v ulici Mírová)

Rozpracováno, řeší odbor MI.

2) Odboru SM vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I. (prodej vstupních objektů ČD ve výši 27 000 000 Kč) Termín do 31.12.2018

Rozpracováno, řeší odbor SM, paní Javorčíková.

Usnesení č. 157

Zastupitelstvo města II. u k l á d á 

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I (výkup části pozemku – Anna Čásenská)

Termín do 31.03.2019

Rozpracováno, řeší odbor SM, paní Javorčíková.

Usnesení č. 158

Zastupitelstvo II. u k l á d á 

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I (výkup části pozemku – Zdeněk Fišer) Termín do 31.3.2019

Rozpracováno, řeší odbor SM, paní Javorčíková.

Usnesení č. 159

Zastupitelstvo města II. u k l á d á 

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. (výkup části pozemku – Jarmila Nováková) Termín do 31.03.2019

Rozpracováno, řeší odbor SM, paní Javorčíková.

Usnesení č. 160

Zastupitelstvo města II. u k l á d á 

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . (výkup části pozemku – Bohumila a Josef Manhartovi) Termín do 31.03.2019

Rozpracováno, řeší odbor SM, paní Javorčíková.

Usnesení č. 161

Zastupitelstvo města IV. u k l á d á 

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu III/a. (prodej části pozemku – pro Ing. Marka Špitálského) Termín do 31.03.2019

Rozpracováno, řeší odbor SM, paní Javorčíková.

Usnesení č. 166

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

radě města oslovit vlastníky pozemků s výměrou nad 5 000 m2 s žádostí o souhlas se zařazením jejich pozemků do pozemkových úprav. Termín: do 31.01.2019

Rozpracováno, řeší odbor SM, paní Javorčíková.

Usnesení č. 167

Zastupitelstvo města II. u k l á d á 

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I (výkup části pozemku – Karel Stolejda)

Termín do 31.03.2019

Rozpracováno, řeší odbor SM, paní Javorčíková.

Usnesení č. 168

Zastupitelstvo města II. u k l á d á 

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I (výkup části pozemku – Vladimír Tržický)

Termín do 31.03.2019,

Rozpracováno, řeší odbor SM, paní Javorčíková.

Usnesení č. 169

Zastupitelstvo města II. u k l á d á 

Odboru SM vypracovat návrhy smlouvy dle bodu I (prodej části pozemku – pro SŽDC)

Termín do 31.03.2019,

Rozpracováno, řeší odbor SM, paní Javorčíková.

Usnesení č. 176

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

radě města ve spolupráci s architektem města předložit alespoň 3 variantní návrhy řešení na rekonstrukci historické části radnice na Husově náměstí. Termín: do 31.03.2019.

Rozpracováno, řeší odbor MI, pan Dr. Štěpánek.

Usnesení č. 177

Zastupitelstvo města II. u k l á d á radě města

1) ve spolupráci s architektem města předložit alespoň 3 variantní návrhy řešení na rekonstrukci Parku 30. výročí osvobození Lysá nad Labem. Termín: do 31.03.2019

Rozpracováno, řeší odbor MI, pan Dr. Štěpánek.

2) připravit anketu ke zjištění názorů veřejnosti na využití tohoto prostranství a k posouzení navržených variant. Termín: do 30.06.2019

Rozpracováno, řeší odbor MI, pan Dr. Štěpánek.

Na 8. zasedání ZM 21. 11. 2018 byly uloženy  4 ukládací  body  –  0 spl.  – 4 rozprac.

Usnesení č. 184

Zastupitelstvo města u k l á d á  radě města

1) kontaktovat společnost Jednota, spotřební družstvo v Nymburce a informovat je o problémech, které místním občanům dočasně uzavřená prodejna působí,

2) požadovat znovuotevření prodejny v co nejkratším termínu,

3) hledat další jiné možnosti řešení této situace.

Rozpracováno, řeší pan starosta ve spolupráci s předsedou SD Jednota p. Ing. Procházkou.

Usnesení č. 188

Zastupitelstvo města II. u k l á d á 

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I (výkup části pozemku – Ing. Josef Simon) Termín do 30.04.2019.

Rozpracováno, řeší odbor SM, paní Javorčíková.

Usnesení č. 190

Zastupitelstvo města II. u k l á d á 

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I (výkup části pozemku – Bohumíra Černohorská, Mgr.Daniela Sluková) Termín do 30.04.2019.

Rozpracováno, řeší odbor SM, paní Javorčíková.

Usnesení č. 191

Zastupitelstvo města II. u k l á d á 

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I (bezúplatný převod pozemku od SPÚ) Termín do 31.03.2019.

Rozpracováno, řeší odbor SM, paní Javorčíková.

Do ostatních informací:

1) K 31.10.2018 skončilo pověření pana Mgr. Martina Dostála vedením stavebního úřadu a od 01.12.2018 je místo vedoucího stavebního úřadu obsazeno. V opakovaném VŘ byly podány 2 přihlášky. Rada města jmenovala vedoucím SÚ pana Bc. Aleše Zounu.

2) Paní Soustružníková rezignovala na místo vedoucí finančního odboru, na vyhlášené VŘ byly doručeny 2 přihlášky. Komise VŘ zrušila a vyhlásila další kolo.

3) K 31.12.2018 skončí pracovní poměr paní Kateřiny Jungrové z odboru dopravy. Po VŘ nastoupí sl. Chudomelová.

4) K 31.12.2018 skončí pracovní poměr paní Barbory Šoškové z odboru správy majetku (agenda bytů). Po VŘ nastoupí paní Jana Svatušková.

5) Na základě usnesení RM vznikla 2 nová pracovní místa: referent odboru ŠSVZaK – agenda kultury a referent spisovny. Výběrová řízení byla ukončena pohovory dne 27.08.2018. Na první pozici nastoupila od 01.11.2018 paní Hana Foltýnová, na druhé místo nastoupila dne 01.09.2018 paní Andrea Voborová, která ukončila svůj pracovní poměr ve zkušební době k 30.11.2018. Na uvolněné místo je vyhlášeno výběrové řízení.

6) K 31.12.2018 končí pracovní poměr tajemníka MěÚ, a to z důvodu odchodu do důchodu. Je vyhlášeno VŘ a rada města by měla jmenovat nového tajemníka dne 18.12.2018.

05.12.2018 M. Dvořák

Vytvořeno 4.10.2022 9:54:29 | přečteno 38x | jiri.virava
load