Kontrolní zpráva pro ZM 04.04.2018

Kontrolní zpráva pro  2. zasedání  ZM dne 04.04.2018

Od 1. zasedání ZM dne 21.02.2018 se konala 3  jednání RM:

 1. 5. jednání RM 05.03.2018 usn. č. 145 až 187  8 ukl. – 4 spl. – 4 rozprac.
 2. 6. jednání RM 20.03.2018 usn. č. 188 až 221  12 ukl. – 3 spl.  – 9 rozprac.
 3. 7. jednání RM 03.04.2018 usn. č. 222 až .. ukl. – spl.  – rozprac

Plnění usnesení rady města:

Z 5. jednání RM 05.03.2018

usnesení č. 145 až 187, celkem 43 bodů, z toho  8 ukládacích bodů

Usnesení č. 148

Rada města II. u k l á d á

odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I (věcné břemeno – VaK přípojka pro SJM Čech Josef a Čechová Kamila) Termín: do 31. 05. 2018

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 149

Rada města II. u k l á d á

odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I (věcné břemeno na 2 plynovodní přípojky pro p. Karla Maudra) Termín: do 31. 05. 2018

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 150

Rada města II. u k l á d á

odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I (VB na vybudování plynovodní přípojky pro manžele Ing. Pavla Hejzlara a Radku Hejzlarovou) Termín: do 31. 05. 2018

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 151

Rada města III. u k l á d á

1) finančnímu odboru projednat návrh úpravy rozpočtu na rok 2018 ve finančním výboru
a předložit rozpočtové opatření ZM dne 28. 03. 2018 k projednání. (Provozní náklady TS (3639-5099 původně 1.500 tis. Kč) na 2.000 tis. Kč, a v ponížení položky Veřejná zeleň (3745-5012-5169 rozpočet 4.200 tis. Kč) o 250 tis. Kč a v ponížení položky Čistota města úklid komunikací (2212-2014-5169 rozpočet 4.500 tis. Kč) o 250 tis. Kč)

Splněno, zařazeno v programu ZM 04.04.2018.

2) tajemníkovi připravit změnu Organizačního řádu spočívající v zařazení pracovníků TS včetně vedoucího TS do oddělení pod odborem SM.

Termín: 20. 03. 2018

Splněno, zařazeno v programu RM 20.03.2018.

Usnesení č. 153

Rada města III. u k l á d á

finančnímu odboru projednat návrh úpravy rozpočtu na rok 2018 ve finančním výboru
a předložit rozpočtové opatření ZM dne 28. 03. 2018 k projednání. (Oprava kanalizace Stržiště v oddíle 2310 Vodní hospodářství ve výši 3.000 tis. Kč, a ponížením pol. VaK Mírová o 2.000 tis. Kč a pol. VaK ČSA o 1.000 tis. Kč)

Splněno, zařazeno v programu ZM 04.04.2018.

Usnesení č. 170

Rada města III. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu („ZŠ Lysá nad Labem, pavilon D - úprava a výměna instalací UT a ZTI“, dodavatel S.V.A., spol. s r. o., Pramenná 3, 148 00 Praha 4 – Kunratice)

Termín: do 31. 03. 2018

Rozpracováno, smlouva projednána s dodavatelem a upravena 27.3.2018, připravena k podpisu.

Usnesení č. 184

Rada města III. u k l á d á

tajemníkovi vyhlásit výběrové řízení na vedoucího odboru ŽP MěÚ Lysá nad Labem.

Termín: ihned

Splněno, podání přihlášek do výběrového řízení skončilo 23.3.2018 – 1 přihláška.

Usnesení č. 185

Rada města  II. u k l á d á

finančnímu odboru úpravu rozpočtu projednat ve Finančním výboru a předložit ZM dne 28. 03. 2018 ke schválení. ( vytvoření nové položky s názvem „Profil zadavatele“ ve výši 30 tis. Kč a v ponížení investiční položky „Rezerva na akce VaK záloha“ o 30 tis. Kč)

Splněno, zařazeno v programu ZM 04.04.2018.

Z 6. jednání RM 20.03.2018

usnesení č. 188 až 221, celkem 34 bodů, z toho  12 ukládacích bodů -

Usnesení č. 190

Rada města II. u k l á d á

odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31. 05. 2018 ( věcné břemeno na vybudování plynovodní přípojky – Miroslav Chudoba, Ing. Carolina Chudobová).

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 194

Rada města III. u k l á d á

 1. p. tajemníkovi

1) připravit Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě o obstarání právní pomoci,

Termín: do 31. 03. 2018

Splněno, Dodatek č. 3 připraven k podpisu 29.3.2018.

2) projednat s p. JUDr. Drábkem možnost externí spolupráce na konkrétních kauzách po ukončení platnosti Příkazní smlouvy o obstarání právní pomoci. Termín: do 30. 06. 2018

Rozpracováno, řeší tajemník.

Usnesení č. 195

Rada města II. u k l á d á

odboru SM učinit potřebné kroky k vyklizení bytu paní Helenou Lakatosovou, trvale bytem Tyršova 610/1, Milovice.

Rozpracováno, řeší B. Šošková.

Usnesení č. 196

Rada města II. u k l á d á 

odboru SM učinit potřebné právní kroky k vyklizení bytu panem Petrem Bobačíkem, trvale bytem Sportovní 601/32, Milovice.

Rozpracováno, řeší B. Šošková.

Usnesení č. 197

Rada města III. u k l á d á 

odboru SM učinit potřebné kroky k vyklizení bytu slečnou Lucií Kurkovou, trvale bytem Slepá 550/33, Milovice.

Rozpracováno, řeší B. Šošková.

Usnesení č. 203

Rada města II. u k l á d á

finančnímu odboru předložit úpravu rozpočtu ZM 04. 04. 21018 ke schválení (výměna kotlů v č.p. 620 Lesní, Milovice).

Splněno, v programu ZM 04.04.2018.

Usnesení č. 208

Rada města II. u k l á d á

odboru ŠSVZaK informovat stěžovatele a ČŠI (vyřízení stížnosti na postup ředitelky ZŠ B. Hrozného). Termín: ihned

Splněno, informace odeslány 27.3.2018.

Usnesení č. 210

Rada města II. u k l á d á 

tajemníkovi začít neprodleně s realizací Směrnice č. 3/2018, tj. vyhlášením výběrového řízení na 1 nově zřízené pracovní místo. Termín: ihned

Splněno, výběrové řízení běží do 20.4.2018.

Usnesení č. 211

Rada města II. u k l á d á 

odboru SM začít neprodleně se zajištěním rekonstrukce uvedeného prostoru (č. p. 1745 Nám. B. Hrozného, nyní údržbářská dílna) na spisovnu a centrální archiv a v objektu č. p. 29 na zázemí pro technickou skupinu.

Rozpracováno, řeší F. Blažek a tajemník.

Usnesení č. 217

Rada města III. u k l á d á

1) starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným vítězným uchazečem o uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu za předpokladu schválení úpravy rozpočtu v ZM („PD Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice v Lysé nad Labem“, vybraný dodavatel DESIGN 4 - projekty staveb, Liberec)

Rozpracováno,

2) finančnímu odboru úpravu rozpočtu předložit ZM dne 04. 04. 2018 ke schválení (ponížení investiční položky „Záloha oddílu - rezerva“ o 412 tis. Kč, a navýšení položky „PD přístavba hasičské zbrojnice v Lysé n. L.“ na částku 1.112.000 Kč).

Splněno, zařazeno v programu ZM 04.04.2018.

Usnesení č. 218

Rada města II. u k l á d á

1) starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným vítězným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu za předpokladu schválení úpravy rozpočtu v zastupitelstvu města 04. 04. 2018 („Obnova klášterních teras – dokončení realizace“, vybraný dodavatel LOUČKA Pardubice za cenu 4.472.582,45 Kč včetně DPH).

Rozpracováno, řeší odbor MI. Smlouva připravena k podpisu, čeká se na schválení rozpočtového opatření.

2) finančnímu odboru úpravu rozpočtu předložit ZM dne 04. 04. 2018 ke schválení.

Splněno, v programu ZM 04.04.2018.

Usnesení č. 219

Rada města III. u k l á d á

1) starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným vítězným uchazečem o uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu, („Komunikace U Vodárny“, vybraný dodavatel STAVOKOMPLET, Zápy, za cenu 1.111.083 Kč včetně DPH).

 Rozpracováno, řeší odbor MI. Smlouva připravena k podpisu.

2) finančnímu odboru informovat ZM o provedené rozpočtové úpravě (navýšení položky „Komunikace U Vodárny“ na částku 1.200.000 Kč.

Splněno, zařazeno v programu ZM 04.04.2018.

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 1. zasedání ZM 21.02.2018 bylo uloženo  7 ukládacích  bodů  –  3 spl.  – 4 rozprac.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) panu starostovi jednat s firmou Sport Arsenal, s. r. o., o řešení vodovodního řadu do této lokality včetně možnosti výkupu stávající vodovodní přípojky,

Termín: 30. 04. 2018

Zatím nebylo zahájeno jednání, probíhá shromažďování podkladů.

2) RM zpracovat návrh na řešení odkanalizování této lokality s vedením kanalizačního řadu
v ulici Průmyslová po pozemku města p. č.  527/17, k. ú. Lysá n. L., ve spolupráci s panem Ing. Mokošem a společností Stavokomplet, s. r. o.

Termín: 30. 04. 2018

Zatím nebylo zahájeno jednání, probíhá shromažďování podkladů.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á 

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. (prodej části obecního pozemku 2 m2 manželům Furgaľákovým  - Aloiz a Pavlína)

 Termín: do 31. 05. 2018.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vyhotovit návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. (odkup podílu ve výši 1/5 z pozemků od p. Bc. Petera Kaplana) Termín: do 31. 08. 2018

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

panu Bc. Martinu Robešovi shromáždit připomínky objednatele k návrhu („Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem“) a předložit ZM 28. 03. 2018. Připomínky je nutné zaslat mailem do 10. 03. 2018.

Splněno, zařazeno v programu ZM 04.04.2018.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SM aktualizovat výpůjční smlouvu mezi Městem Lysá n. L. a FK Litol, z. s., a předložit ji ZM ke schválení dne 28. 03. 2018.

Splněno, zařazeno v programu ZM 04.04.2018.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM zpracovat návrh variantních možností využití polní cesty mezi Poděbradovou ulicí a Litolí s využitím pozemků města a předložit ZM dne 28. 03. 2018.

Splněno, zařazeno v programu ZM 04.04.2018.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města u k l á d á

RM pokračovat v jednání o koupi pozemků p. č. 823/15 o výměře 6.567 m2 a p. č. 3815
o výměře 146 m2, vše v k. ú. Lysá nad Labem. Termín: do 30. 04. 2018

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Na 8. zasedání ZM 13.12.2017 byly uloženy  4 ukládací  body  – 3 spl.  –  1 rozprac.

Usnesení č. 175

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a smlouvu uzavřít (výkup části pozemku PK 2832 pro obchvat od podílových vlastníků: Otakar Hlavín 1/10, Katarina Holoubek 1/5, Eduard Kaplan 1/5, Peter Kaplan 1/5, Ivana Rosová 1/10).

 Termín: do 31. 08. 2018. 

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Je zpracovaný GP dělení pozemků, od 5 spoluvlastníků je získán souhlas s dělením, čeká se na souhlas šestého.

Usnesení č. 196

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM písemně oslovit vlastníky zemědělských pozemků o výměře nad 5.000 m2 v k. ú. Lysá n. L. a Litol, s žádostí o vyslovení souhlasu pro zahájení pozemkových úprav v Lysé nad Labem. Termín: do 31. 03. 2018

Splněno, řešila paní Javorčíková, ukončení rozesílky k 28.02.2018.

Na 7. zasedání ZM 01.11.2017 bylo uloženo  5 ukládacích  bodů  – 3 spl.  – 2 rozprac.

Usnesení č. 142

Zastupitelstvo města IV. u k l á d á

1) odboru MI uzavřít příkazní smlouvu s Ing. Markétou Kohoutovou, aby působila jako pověřená osoba zadavatele pro výše uvedené JŘBU,

2) odboru MI předložit RM výsledek jednání v jednacím řízení bez uveřejnění k posouzení
a předložení ZM ke schválení,

3) odboru MI vyzvat účastníka k předložení takové smlouvy o dílo, která umožní plnit postupně dle jednotlivých projektových fází.

Rozpracováno, smlouva s paní Ing. Kohoutovou uzavřena, probíhají následné kroky. Návrh postupu  bude předložen do ZM 04.04.2018.

Usnesení č. 152

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá nad Labem uzavřít darovací smlouvu dle předloženého návrhu. (pozemek p. č. 3481/1 o výměře 3.024 m2 od Povodí Labe). Termín: do 31. 05. 2018

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Odeslán návrh smlouvy, čeká se na vyjádření MF.

Na 6. zasedání ZM 20.09.2017 byly uloženy 4 ukládací  body  – 3 spl.  – 1 rozprac.

Usnesení č. 138

Zastupitelstvo města u k l á d á

starostovi města zajistit odstranění suchých stromů z intravilánu města dle přílohy. Termín: v době vegetačního klidu r. 2017/2018.

Splněno, řešila paní Ing. Rybová. Kácení objednáno u FCC Lysá a arboristů (rizikové kácení). Deset kusů topolů v Komenského ulici v havarijním stavu bylo pokáceno v 1/2018. Další kácení proběhlo ve 2-3/2018, celkem bylo pokáceno 30 kusů stromů, tj. všechny, na které bylo vydáno povolení ke kácení.

Na 4. zasedání ZM 21.06.2017 byly uloženy 4 ukládací  body  – 3 spl.  – 1 rozprac.

Usnesení č. 89

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

Radě města Lysá nad Labem zabezpečit potřebné kroky k realizaci klimatizace v kině na Husově náměstí. Termín: 30. 11. 2017

Rozpracováno, odbor MI obdržel projektovou dokumentaci k 30.09.2017. Je vydáno stavební povolení a vypsána zakázka na stavbu. Realizace proběhne na základě požadavku provozovatele kina v prázdninových měsících.

Na 2. zasedání ZM 29.03.2017 bylo uloženo 10 ukládacích  bodů –  6 spl. –  3 rozprac. – 1 trvalý:

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města u k l á d á

Kontrolnímu výboru provést kontrolu dodržování Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města za rok 2016 a podat zprávu ZM. Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní Fischerová, vyžádala si podklady od Ing. Kopeckého, které má město k dispozici. Podklady zaslány 02.05.2017. Zatím bez odezvy.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města IV. u k l á d á

RM předložit ZM návrh rozpočtového opatření (vypracování PD na VO v úseku od restaurace k hájovně ve Dvorcích, zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení). Termín: 10. 05. 2017

Rozpracováno, řeší odbor MI. Odhad ceny je 330 tis. Kč. Projektová dokumentace byla předána odboru MI. Získáno stavební povolení, připravuje se realizace – probíhá výběr dodavatele stavby.

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. smlouvu dle bodu II uzavřít. (pozemek Martina Rambouska).

Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Panu Rambouskovi zaslán návrh na souhlas s dělením pozemku. Připravena smlouva. V 8/2017 pan Rambousek požádal o úpravu smlouvy, v níž požaduje doplnit vybudování protihlukové stěny. Stav trvá zatím i v roce 2018.

Usnesení č. 55

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) RM zahrnout finanční prostředky potřebné pro realizaci cílů Plánu odpadového hospodářství pro období 2017 – 2021 do rozpočtů Města v příslušných letech.

Termín: 4. Q příslušného roku

Úkol trvalý – zajišťuje Ing. V. Kopecký.

Na 1. zasedání ZM 15.02.2017 bylo uloženo 9 ukládacích  bodů  – 9 spl.  – 0 rozprac.

Na 13. zasedání ZM 14.12.2016 bylo uloženo 10 ukládacích  bodů  – 9 spl.  – 1 rozprac.

Usnesení č. 575

Zastupitelstvo města IV. u k l á d á

RM zpracovat projekt na opravu kabin TJ Litol do 28.02.2017.

Rozpracováno, řeší odbor SM. Dokumentaci zpracoval Ing. Svačina a předal odboru SM na konci 8/2017. Odbor požádal dotčené orgány o vyjádření, připravuje žádost o stavební povolení. Byla vyčištěna studna a opravena vodárna.

Na 12. zasedání ZM 09.11.2016 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů  – 5 spl.  – 1 rozprac.

Usnesení č. 547

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I. (podíloví vlastníci – celkem 10 osob). Termín do 30.03.2017.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Postupně docházejí souhlasy od podílových vlastníků. K datu 05.11.2017 zatím 1 osoba nedala souhlas s novým GP, nedaří se jej zastihnout, korespondenci nepřebírá. Paní Javorčíková opakovaně zkouší kontakt.

Na 11. zasedání ZM 12.10.2016 bylo uloženo 12  ukládacích  bodů  –  11 spl.  – 0 rozprac.- 1 trvalý:

Usnesení č. 533

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM, aby u ukládacích bodů vždy uváděla termín plnění a odpovědnou osobu za splnění bodu.

Termín: ihned

Úkol trvalý.

Na 10. zasedání ZM 07.09.2016 bylo uloženo  11 ukládacích  bodů  – 9  spl.  – 2 rozprac.:

Usnesení č. 500

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu II a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup pozemku p. č. 647/1 o výměře 1.220 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., od manželů Luboše a Jany Kleinerových)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Žadatelé byli vyzváni, aby dodali GP. Nový návrh od Kleinerů je nabídka na převzetí dokončené kanalizace městem a pak by se řešil prodej pozemků. Jednání pokračovalo v 3/2017 a 4/2017, kdy Kleinerovi sdělili změnu postupu – nejprve chtějí na město převést infrastrukturu. Stav trvá i v 3/2018.

Usnesení č. 503

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup části pozemku p. č. PK 2999, PK 2836, PK 2837 a PK 2678, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Martina Waise)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. K 31.01.2017 došlo k výmazu exekucí. Platba za pozemky proběhne přes notářskou úschovu.

V 3/2017 se objevila další exekuce – jednání pozastaveno, smlouva zatím nepodepsána. V 6/2017 přišla další exekuce, právní zástupce pana Waise řeší exekuční řízení. Stav trvá i v 3/2018.

Na 8. zasedání ZM 13.07.2016 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů – 5 spl.  – 1  rozprac.:

Usnesení č. 468

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. výše uvedenou smlouvu (o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na pozemek p. č. 694/2, k. ú. Lysá n. L., pro přeložení plynovodu v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“) uzavřít.

Rozpracováno, řeší p. Balík. Smlouvu urgoval v 1/2017 a v 3/2017. Společnost RWE dne 22.03.2017 potvrdila, že s podpisem smlouvy čeká na vydání stavebního povolení. Stav trvá i ve 3/2018.

Na 6. zasedání ZM 11.05.2016  bylo uloženo  14 ukládacích  bodů –  13  spl.  – 1  rozprac.:

Usnesení č. 321

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

stavebnímu úřadu pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 a č. 1A ÚP Lysá nad Labem.

Rozpracováno. Řeší stavební úřad.

Na 5. zasedání ZM 20.04.2016 bylo uloženo  11 ukládacích  bodů – 11 spl.  –  0 rozprac.

Usnesení č. 287

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI navrhnout technické řešení na odvodnění Fuksovy ulice.

Splněno, řešil F. Blažek, byla provedena oprava krajnice a zaštěrkování – voda se vsakuje.

Na 2. zasedání ZM 17.02.2016 bylo uloženo  13 ukládacích  bodů – 11 spl. – 1  rozprac. – 1 trvalý:

Usnesení č. 94

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

SÚ pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 ÚP Lysá n. L.

Rozpracováno – řeší SÚ, výstupy budou předloženy do ZM.

Usnesení č. 98

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města, aby prostřednictvím MěP Lysá n. L. zajistil zvýšenou kontrolu průjezdnosti vozidel do ulice 28. října. Termín: Úkol trvalý.

MěP zvýšila dozorovou činnost v ul. 28. října.

Na 8. zasedání ZM 04.11.2015 byly uloženy 4 ukládací  body –  2 spl.  – 2 rozprac.:

 1. IV. u k l á d á
 2. 4. b) RM, aby bylo nadále jednáno s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve věci převedení pozemků 313/1 a 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, do majetku města, případně jejich odkupu za přiměřenou cenu s tím, že prozatímní návrh ÚZSVM je pro město nepřijatelný,

Rozpracováno – řeší paní Javorčíková. Pozemky jsou kryty nájemní smlouvou, ÚZSVM provedl 2. kolo dražby pozemků za sníženou cenu. Město má předkupní právo a čeká na 3. kolo dražby, kdy by se cena měla dostat na úroveň přijatelnou pro město.

 1. 4. c) panu starostovi, aby o možnosti využití tohoto pozemku bezprostředně po vyhodnocení daného podnětu informoval Středočeský kraj.

Rozpracováno – řeší paní Javorčíková.

Na 3. zasedání ZM 01.04.2015 bylo uloženo 13 ukládacích  bodů –  12 spl.  – 0 rozprac.- 1 trvalý:

 1. IV. u k l á d á
 2. 9. Všem zastupitelům, aby v případě, že jim ZM uloží úkol, o jeho splnění vhodným způsobem informovali ostatní členy ZM.

Úkol trvalý.

Na 8.zasedání ZM 03.12.2014 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 10 spl.  – 0 rozprac.- 1 trvalý:

 1. IV. u k l á d á
 2. 9. Starostovi města průběžně informovat RM a ZM o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.

Úkol trvalý.

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6 ukládacích  bodů –  5 spl.  – 1 trvalý:

 1. IV. u k l á d á
 2. 5. b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SMI.

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5 ukládacích  bodů –  4 spl.  – 1 rozprac.:

 1. IV. u k l á d á
 2. 5. Starostovi města
 3. a) zahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků,

Rozpracováno – řeší p. Balík (SMI). Podle vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2015 finančními zdroji. Dne 15.06.2015 a 17.12.2015 urgoval pan Balík telefonicky vyjádření RWE, což bylo přislíbeno, ale zatím vyjádření nedošlo. Pan Balík urgoval RWE v 1/2017, zatím bez odezvy. Tento stav trvá i k datu 31.03.2018.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9 ukládacích  bodů –  8 spl.  –  1 rozprac.:

ZM …IV. u k l á d á

 1. 2. RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo cenu 210 Kč/m2 , tj. sedminásobek  pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik právníků, od 6/2014 do února 2015 s úřadem nekomunikoval. Rada města dne 30.08.2016 potvrdila, že finanční představy p. Cicu jsou nereálné a trvá na max. ceně 250 Kč/m2. Během letních měsíců pan Cicu částečně zabetonoval kanalizaci a tím zabránil plynulému odtoku splaškových vod. Stav byl zachycen kamerou, případ byl předán panu JUDr. Sedlatému, který připravuje podání žaloby na p. Cicu. Na konci 11/2017 proběhlo jednání s p. Cicu a jeho právníkem.  P.Cicu přislíbil podepsání věcného břemene do konce roku 2017. V lednu 2018 pokračovalo jednání s p. Cicu – ten připravuje prodej pozemku dalšímu vlastníkovi. Jednání pokračovalo i v 3/2018.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4 ukládací  body – 3 spl.  – 1 trvalý:

ZM …IV. u k l á d á

 1. 1. Panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně. Termín: úkol trvalý

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 0 rozprac. - 1 trvalý:

ZM …IV. u k l á d á

 1. 1. Odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých organizací k 31.12. daného roku.

Úkol trvalý.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.

 1. IV. u k l á d á

7.. RM:

 1. c) vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.

Body a), b) byly splněny, odbor SMI zaslal v roce 2014 KÚ Středočeského kraje geometrický plán pro vyřešení majetkových vztahů k pozemkům. K 31.03.2018 není žádná reakce.

Do ostatních informací:

1) Zůstává neobsazeno vedoucího stavebního úřadu. Vedením SÚ byla pověřena paní Irena Šulcová. Bude zveřejněno další kolo výběrového řízení.

2) Během 3/2018 probíhal pilotní projekt Senior Taxi. Vyhodnocení předloženo do ZM 4.4.2018.

3) Pokračovalo jednání a přípravy s manažerkou České pošty paní Kateřinou Preclíkovou, vše směřuje k otevření Výdejního místa II České pošty v Litoli – zahájení provozu v úterý 03.04.2018 ve 13 hodin v Obecním domě Litol.

28.03.2018 M. Dvořák

Vytvořeno 4.10.2022 9:52:19 | přečteno 6x | jiri.virava
load