Kontrolní zpráva pro ZM 29.03.2017

Kontrolní zpráva pro 2. zasedání ZM dne 29.03.2017

Od 1. zasedání ZM dne 15.02.2017 se konalo 5 jednání RM :

5. jednání RM 10.02.2017 usn. č. 115 až 117 0 ukl.

6. jednání RM 13.02.2017 usn. č. 118 až 120 0 ukl.

7. jednání RM 21.02.2017 usn. č. 121 až 148 1 ukl. trvale

8. jednání RM 07.03.2017 usn. č. 149 až 179 9 ukl. – 0 spl. – 9 rozprac.

9. jednání RM 21.03.2017 usn. č. 180 až 222 11 ukl. – 0 spl. – 11 rozprac.

Plnění usnesení rady města:

Ze 7. jednání RM 21.02.2017:

Usnesení č. 148

RM u k l á d á

odborům MěÚ Lysá n. L. do 31. 03. 2017 předat na odbor VV v jednom vyhotovení originály všech uzavřených smluv spadajících do působnosti jednotlivých odborů uzavřených od 15. 06. 2016 a dále předávat originály smluv odboru VV neprodleně po jejich uzavření.

Termín: trvale

Rozpracováno – odpovídají vedoucí odborů.

Z 8. jednání RM 07.03.2017:

Usnesení č. 152

Rada města III. u k l á d á

odboru SM, aby zajistil potřebná organizační a informační opatření pro celoroční otevření zámeckého parku za podmínek uvedených v upraveném návštěvním řádu zámeckého parku.

Termín: do 31. 03. 2017

Rozpracováno, odpovídá Ing. Kopecký. Od 01.04.2017 bude park celoročně otevřen za podmínek v návštěvním a provozním řádu.

Usnesení č. 153

Rada města II. u k l á d á

odboru MI dle schválených parametrů vypsat VŘ na projektanta výstavby nové MŠ. Projekt bude zahrnovat předložení 3 variant na výstavbu nové MŠ a po odsouhlasení vybrané varianty zpracování všech potřebných stupňů PD.

Termín: ihned

Rozpracováno, řeší Dr. Štěpánek.

Usnesení č. 155

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (kanalizační přípojka Michaela Tejnická).

Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní J. Javorčíková.

Usnesení č. 157

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh pachtovní smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (Miroslav Fišer Lysá n.L.).

Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní J. Javorčíková.

Usnesení č. 158

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrhy pachtovních smluv podle bodu I a tyto smlouvy uzavřít (David Herdics, Klecany, Radek Jícha, Lysá n.L., Pavel Pokorný – Bramko, Semice).

Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní J. Javorčíková.

Usnesení č. 159

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh pachtovní smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (Petr Rubeš, Lysá n. L.)

Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní J. Javorčíková.

Usnesení č. 161

Rada města III. u k l á d á

panu místostarostovi projednat s žadatelkou (Markéta Lučíková Vojtěchová, fotoslužby) jiné možnosti řešení.

Termín: ihned

Rozpracováno, řeší p. J. Burian.

Usnesení č. 165

Rada města III. u k l á d á

odboru městského investora zajistit v souladu s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí kupní investiční akci v ulici Za zámkem včetně kolaudačního souhlasu v termínu do 31. 12. 2019 (pozemek Karla Maudra).

Rozpracováno, řeší Dr. Štěpánek. Prodej pozemku v ZM 29.03.2017.

Usnesení č. 176

Rada města II. u k l á d á

a) tajemníkovi začít po schválení navýšení finančních prostředků v rozpočtu města ZM s realizací Směrnice č. 3/2017, tj. vyhlášením výběrového řízení na 1 nově zřízené pracovní místo,

b) předložit na příští RM kapacitní vytížení odboru dopravy, - v RM 21.03.2017

c) vedoucí FO zařadit úpravu rozpočtu v položce 6171 Veřejná správa, Platy zaměstnanců, o 250.000 tis. Kč do následující rozpočtové úpravy. Termín: ZM 29. 03. 2017

Rozpracováno, řeší Ing. Dvořák a Ing. Polenová.

Z 9. jednání RM 21.03.2017:

Usnesení č. 182

Rada města II. u k l á d á

odboru MI dle schválených parametrů vypsat zadávací řízení na projektanta výstavby nové tělocvičny v Litoli o max. rozměru 15 m x 26 m x 6m). ZŘ bude zahrnovat dodání všech potřebných stupňů PD a l. stupeň PD pro venkovní sportovní hřiště. Podkladem pro ZŘ bude studie dodaná p. Ing. Svačinou a připomínky p. J. Rittera.

Rozpracováno, řeší Dr. Štěpánek. Zadávací řízení na projektanta bude zveřejněno do 31.03.2017.

Usnesení č. 185

Rada města II. u k l á d á

a) tajemníkovi začít neprodleně s realizací Směrnice č. 3/2017, tj. vyhlášením výběrového řízení na 1 nově zřízené pracovní místo na odboru dopravy.

Termín: po schválení 2. rozpočtového opatření

b) vedoucí FO zařadit úpravu rozpočtu v položce 6171 Veřejná správa, Platy zaměstnanců, o 250.000 tis. Kč do následující rozpočtové úpravy (na 1 místo v odboru dopravy).

Termín: ZM 29. 03. 2017

Rozpracováno, řeší Ing. Dvořák a Ing. Polenová.

Usnesení č. 186

Rada města II. u k l á d á

odboru MI pokračovat v jednání s ateliérem M.A.A.T., včetně zapracování vzešlých připomínek, na dokončení projektové dokumentace varianty studie č. 1 pro rekonstrukci ulice 28. října v Lyse nad Labem.

Termín: ihned

Rozpracováno, řeší Dr. Štěpánek.

Usnesení č. 189

Rada města II. u k l á d á

starostovi Města Lysá nad Labem vyvolat jednání s MB – Ortopedie, s. r. o. zastoupená MUDr. Jaroslavem Mitlenerem, za účelem dohody o splacení dlužné částky za nájemné, která k 3/2017 činí 39.978 Kč a za služby za rok 2015 ve výši 25.244 Kč a za účelem zlepšení platební morálky v budoucnu. Termín: ..........

Rozpracováno, schůzku připravuje p. starosta.

Usnesení č. 193

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky podle bodu I (s paní Mgr. Ivetou Bořkovou, Praha 10) a tuto smlouvu uzavřít.

Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní J. Javorčíková.

Usnesení č. 200

Rada města III. u k l á d á

odboru MI zadat vypracování PD na VO v úseku od restaurace k hájovně (Dvorce), zajistit územní rozhodnutí a stavební povolení a výstavbu VO koordinovat s výstavbou kanalizačního řadu, za předpokladu schválení akce a případné úpravy rozpočtu v ZM.

Termín: ..............

Rozpracováno, řeší Dr. Štěpánek.

Usnesení č. 201

Rada města II. u k l á d á

odboru SM, aby předložil harmonogram činností (vč. finančních prostředků), nutných k plnění úkolů vyplývajících z předloženého plánu odpadového hospodářství na období 2017 – 2021. Termín: ihned

Rozpracováno, Ing. Kopecký připravuje do RM 04.04.2017.

Usnesení č. 204

Rada města II. u k l á d á

panu starostovi uzavřít výše uvedenou smlouvu o zřízení věcného břemene (s ČEZ Distribuce na stavbu „Lysá nad Labem VBE-přípoj. OC VN“) .

Termín: do 05. 04. 2017

Rozpracováno, řeší O. Balík.

Usnesení č. 205

Rada města II. u k l á d á

panu starostovi uzavřít výše uvedenou smlouvu o zřízení věcného břemene (s ČEZ Distribuce na stavbu „Lysá nad Labem, Čapkova, přeložení kNN“.

Termín: do 05. 04. 2017

Rozpracováno, řeší O. Balík.

Usnesení č. 221

Rada města II. u k l á d á

1) odboru MI zadat VŘ na zhotovitele kompletní projektové dokumentace na akci „Spojovací chodba MŠ Mašinka a rekonstrukce venkovního zastřešení spojovacích chodníků“, po schválení rozpočtové úpravy v ZM,

2) finančnímu odboru zahrnout úpravu do 2. rozpočtového opatření.

Rozpracováno, řeší Dr. Štěpánek. Studie zadána Ing. Kapičkovi.

Usnesení č. 222

Rada města u k l á d á

všem vedoucím odborů, aby na příští RM předložili stav rozpracovanosti investičních akcí a PD zahrnutých v rozpočtu města na rok 2017 a spadajících do jejich kompetence.

Rozpracováno – odpovídají vedoucí odborů.

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 1. zasedání ZM 15.02.2017 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 1 spl. – 8 rozprac.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

RM vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu města roku 2017 ve výši 200 000 Kč na dopracování studie Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem.

Splněno. V ZM 29.03.2017.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM připravit návrh na přemístění služebny MěP do budovy č. p. 29 v ul. Čs. armády, Lysá n. L., včetně finančních prostředků během roku 2017.

Rozpracováno, řeší F. Blažek z odboru SM.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (výkup pozemku od p. Václava Nováka). Termín: do 30. 04. 2017

Rozpracováno, řeší J. Javorčíková.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (výkup pozemku od a.s. České dráhy, Praha 1. Termín: do 31. 05. 2017

Rozpracováno, řeší J. Javorčíková.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrhy kupních smluv dle bodu I a tyto smlouvy uzavřít (výkupy pozemků od společností Čtvrtá Sluníčková s.r.o., Praha 5, a Třetí Sluníčková s.r.o., Praha 5).

Termín: do 31. 05. 2017

Rozpracováno, řeší J. Javorčíková.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (výkup pozemku od Ing. Vladimíry Pozníčkové). Termín: do 31. 03. 2017

Rozpracováno, řeší J. Javorčíková.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. (prodej pozemku pod trafostanicí ČEZ Distribuce, Děčín). Termín: do 30. 04. 2017

Rozpracováno, řeší J. Javorčíková.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (prodej pozemku paní Petře Římanové). Termín 30. 04. 2017

Rozpracováno, řeší J. Javorčíková.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města u k l á d á

Radě města předložit zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb. návrh koncepce sportu města Lysá nad Labem. Termín: 30. 09. 2017

Rozpracováno, řeší Dr. Bodnárová a A. Dušková.

Na 13. zasedání ZM 14.12.2016 bylo uloženo 10 ukládacích bodů – 5 spl. – 5 rozprac.

Usnesení č. 575

Zastupitelstvo města IV. u k l á d á

RM zpracovat projekt na opravu kabin TJ Litol do 28.02.2017.

Rozpracováno, řeší odbor MI. Zadáno Ing. Svačinovi. Bude se řešit opravou stávajícího objektu – výměna střechy a dřevěných stěn.

Usnesení č. 577

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM zpracovat prioritně PD vodovodu a kanalizace ke Třem Chalupám.

Termín: do 6/2017

Rozpracováno, řeší odbor MI.

Usnesení č. 586

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM pokračovat v potřebných úkonech směřujících k realizaci Projektu sportovní haly za podmínky zachování skateparku v okolí haly a do 12/2017 podat ZM zprávu o stavu přípravy.

Rozpracováno. Během 1/2017 prověřen dosavadní postup – splněno, zpráva podána na prac. schůzce ZM 20.03.2017. Dále bude postupováno dle platné legislativy.

Usnesení č. 589

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí na výkup pozemku (Martin Rambousek, Lysá n.L.) a tuto smlouvu uzavřít.

Termín do 28.02.2017

Splněno. Po úpravách dokončeno znění smlouvy a bylo projednáno v RM 21.02.2017, předloženo ZM 29.03.2017.

Usnesení č. 590

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. uzavřít kupní smlouvu (Povodí Labe, Hradec Králové) dle předloženého návrhu.

Termín do 28.02.2017

Řeší paní Javorčíková. Potřebné podklady odeslány na Povodí v 1/2017.

Usnesení č. 591

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I (TK Slovan Lysá n.L. ) a tuto smlouvu uzavřít.

Termín: do 31.01.2017

Řeší paní Javorčíková. Smlouva připravena ve 12/2016, pan Jirsa byl od ledna zdravotně indisponován, jednání proběhlo v únoru, paní Javorčíková připravuje znění smlouvy.

Na 12. zasedání ZM 09.11.2016 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 2 spl. – 4 rozprac.

Usnesení č. 542

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I (paní Anděla Pechalová) a tuto smlouvu uzavřít. Termín do 31.01.2017.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Po schválení v ZM 14.12.2016 požádala Policie ČR o podklady k této věci, podklady byly poskytnuty. V 1/2017 PČR šetření uzavřela. Věc byla v 2/2017 odložena. Paní Javorčíková připravuje smlouvu a jedná s p. Birhanzlem, právníkem paní Pechalové.

Usnesení č. 546

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

radě města zveřejnit záměr na pacht části obecního pozemku p. č. 3269 o výměře dle skutečného zaměření geometrickým plánem (cca 26.500 m2), druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Lysá n. L., panu Petru Rubešovi, trvale bytem Poděbradova 137, Lysá n. L.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková, záměr projednán v RM 07.02.2017. Bude zveřejněno v období 13. – 28.02.2017.

Usnesení č. 547

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I. (podíloví vlastníci – celkem 10 osob). Termín do 30.03.2017.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Postupně docházejí souhlasy od podílových vlastníků.

Usnesení č. 557

Zastupitelstvo města II. ukládá

odboru SMI, městskému architektovi, projektovému manažerovi, (připravovanému) odboru městského investora a stavebnímu úřadu, komisím a výborům seznámit se s Vizí mobility města Lysá nad Labem a podat připomínky do 31.01.2017 e-mailem p. Bc. Robešovi.

Rozpracováno, řeší p. Bc. Robeš. Vize mobility rozeslána. Pan Bc. Robeš shromažďuje podklady a opakovaně vyzývá komise a výbory k zaslání stanoviska. Předpoklad zpracování zprávy do ZM 10.05.2017.

Na 11. zasedání ZM 12.10.2016 bylo uloženo 12 ukládacích bodů – 6 spl. – 5 rozprac.- 1 trvalý:

Usnesení č. 519

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí na výkup pozemku podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (pozemky pana Karla Kopejtka z Nymburka).

Termín: 31.12.2016

Rozpracováno, smlouvu připravila paní Javorčíková a ve 12/2016 ji poslala panu Kopejtkovi. Do 07.02.2017 není odezva, bude urgovat.

Usnesení č. 520

Zastupitelstvo města

II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I. (pozemky pana A. Zumra z Lysé). Termín: 28.02.2017

Rozpracováno, smlouvu připravila paní Javorčíková a v 1/2017 byl panu Zumrovi poslán návrh.

Usnesení č. 521

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (pozemky Povodí Labe). Termín: 31.12.2016

Rozpracováno, smlouvu připravila paní Javorčíková. Po dohodě došlo k úpravě textu a připravuje se bezúplatný převod na město. Bude předloženo do ZM.

Usnesení č. 522

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (pozemky MEDLET service z Prahy 2). Termín: 28.02.2017

Rozpracováno, smlouvu připravila paní Javorčíková a zaslala společnosti MEDLET, ta nesouhlasí s navrhovanou cenou.

Usnesení č. 533

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM, aby u ukládacích bodů vždy uváděla termín plnění a odpovědnou osobu za splnění bodu.

Termín: ihned

Úkol trvalý.

Usnesení č. 537

Zastupitelstvo města u k l á d á

vedení města, aby učinilo dotaz na Odbor dozoru a kontroly MVČR, jak postupovat v obdobných případech jako je tento (SEMIRAMIS).

Termín: do ZM v 12/2016

Odpovídá: tajemník MěÚ

Rozpracováno, dotaz předal tajemník na poradě tajemníků v Brně 13.10.2016 vedoucí odboru dozoru a kontroly MVČR Ing. Kostruhové. Ta mailem potvrdila přijetí a zadala zpracování odpovědi. Dne 9.11.2016 MVČR potvrdilo písemně, že probíhá zpracování odpovědi. Po urgenci na MVČR se ozvalo MPSV a 20.03.2017 s omluvou požádalo o doplnění podkladů.

Na 10. zasedání ZM 07.09.2016 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 7 spl. – 4 rozprac.:

Usnesení č. 487

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

1) odboru ŠSVZaK vyhodnotit roční působení podepsané Dohody o partnerství mezi Městem Lysá nad Labem a Výstavištěm Lysá nad Labem a předložit zprávu do ZM 12/2017.

2) finančnímu odboru zapracovat odpovídající snížení výběru poplatku ze vstupného do následujícího rozpočtového opatření.

3) starostovi města předložit ZM v 12/2016 plán akcí pořádaných městem.

4) radě města předložit ZM v 12/2016 pravidla pro rozdělování nepeněžního plnění organizacím ve městě.

Rozpracováno – výstupy dle textu.

Plán akcí na rok 2017 na Výstavišti v RM 07.02.2017 a v ZM 15.02.2017.

Je nutné upřesnit bod č. 4.

Usnesení č. 500

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu II a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup pozemku p. č. 647/1 o výměře 1.220 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., od manželů Luboše a Jany Kleinerových)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Žadatelé byli vyzváni, aby dodali GP. Nový návrh od Kleinerů je nabídka na převzetí dokončené kanalizace městem a pak by se řešil prodej pozemků. Jednání bude pokračovat v 3/2017.

Usnesení č. 503

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup části pozemku p. č. PK 2999, PK 2836, PK 2837 a PK 2678, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Martina Waise)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. K 31.01.2017 došlo k výmazu exekucí. Platba za pozemky proběhne přes notářskou úschovu.

Usnesení č. 505

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(prodej pozemků části p. č. 2042, výměra 5.972 m2, druh pozemku trvalý travní porost, a pozemku p. č. 2043, výměra 4.215 m2, druh pozemku orná půda, oba v k. ú. Přerov nad Labem, a prodej části pozemku p. č. 14/14, nově označen jako pozemek p. č. 14/46 o výměře 621 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol, panu Ing. Markovi Špitálskému).

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková, ve spolupráci s JUDr. Drábkem připravila kupní smlouvu, která byla v 11/2016 zaslána Ing. Špitálskému. V 1/2017 urgovala smlouvu, zatím bez odezvy.

Na 9. zasedání ZM 30.08.2016 byl uložen 1 ukládací bod – 1 spl. – 0 rozprac.:

Na 8. zasedání ZM 13.07.2016 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 3 spl. – 3 rozprac.:

Usnesení č. 450

Zastupitelstvo města I. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. jednat se spol. SŽDC, ČD Telematika, ČEZ, RWE a CETIM o zřízení věcných břemen na jejich inženýrské sítě umístěné na městských pozemcích p. č. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Čapkova, které jsou určeny ke zřízení provizorního parkoviště pro osobní automobily (odstavné plochy),

Rozpracováno – projednal p. starosta s uvedenými subjekty. Paní Vrbová zadala vytyčení sítí a požádala o vynětí pozemků ze ZPF. Vynětí řešila paní Pilařová po konzultaci s KÚ, bude dokončeno do poloviny 4/2017. Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 nejsou na parkoviště vyčleněny finance – nutno zařadit do rozpočtového opatření v 3/2017.

Usnesení č. 463

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I (pozemek p. č. PK 3429/3 a tuto smlouvu uzavřít (výkup pozemku od paní Boženy Černé).

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Objednán GP, připravuje se smlouva, stav trvá i k 22.03.2017.

Usnesení č. 468

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. výše uvedenou smlouvu (o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na pozemek p. č. 694/2, k. ú. Lysá n. L., pro přeložení plynovodu v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“) uzavřít.

Rozpracováno, řeší p. Balík. Smlouvu urgoval v 1/2017 a v 3/2017. Společnost RWE dne 22.03.2017 potvrdila, že s podpisem smlouvy čeká na vydání stavebního povolení.

Na 7. zasedání ZM 15.06.2016 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.:

Na 6. zasedání ZM 11.05.2016 bylo uloženo 14 ukládacích bodů – 13 spl. – 1 rozprac.:

Usnesení č. 321

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

stavebnímu úřadu pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 a č. 1A ÚP Lysá nad Labem.

Rozpracováno. Řeší stavební úřad.

Na 5. zasedání ZM 20.04.2016 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 9 spl. – 2 rozprac.:

Usnesení č. 273

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru ŠSVZaK zpracovat návrh změn zřizovacích listin ZŠ a MŠ ve smyslu diskuse v ZM a v souladu s NOZ a předložit je 22.06.2016 do ZM.

Rozpracováno, řeší odbor ŠSVZaK, o konzultaci byl požádán další právník pan Mgr. Škorpil, který zatím úpravu textu nedoporučuje - mění se pouze jedno slovo.

Usnesení č. 287

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI navrhnout technické řešení na odvodnění Fuksovy ulice.

Rozpracováno, řeší F. Blažek, bude zpracován malý projekt.

Na 4. zasedání ZM 30.03.2016 bylo uloženo 15 ukládacích bodů – 13 spl. – 1 rozprac. – 1 trvalý:

Usnesení č. 255

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru SMI zahrnout do návrhu rozpočtu města Lysá n. L. na rok 2017 finanční prostředky v částce 500.000 Kč na zajištění krytého parkování vozidel záchranné služby v objektu výjezdové základny ZZS SČK, p. o., Lysá n. L., na adrese Masarykova 214, Lysá n. L., pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1544, 272 01 Kladno.

Rozpracováno, řeší odbor SM. V 10/2016 doručen mail od vedení ZZS na garáž. Nástavba by zasáhla do oken sousedního domu. Nutné další jednání se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, protože 500 000 Kč situaci neřeší. Problém způsobuje vyjádření sousedů – účastníků řízení z č. p. 715 Zahradní, kteří nesouhlasí se stavebními úpravami.

Na 3. zasedání ZM 02.03.2016 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.:

Na 2. zasedání ZM 17.02.2016 bylo uloženo 13 ukládacích bodů – 11 spl. – 1 rozprac. – 1 trvalý:

Usnesení č. 94

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

SÚ pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 ÚP Lysá n. L.

Rozpracováno – řeší SÚ, výstupy budou předloženy do ZM.

Usnesení č. 98

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města, aby prostřednictvím MěP Lysá n. L. zajistil zvýšenou kontrolu průjezdnosti vozidel do ulice 28. října. Termín: Úkol trvalý.

MěP zvýšila dozorovou činnost v ul. 28. října.

Na 1. zasedání ZM 27.01.2016 bylo uloženo 7 ukládacích bodů – 7 spl. – 0 rozprac.

Na 11. zasedání ZM 16.12.2015 bylo uloženo 10 ukládacích bodů – 10 spl. – 0 rozprac.:

Na 10. zasedání ZM 25.11.2015 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 6 spl. – 0 rozprac.:

IV. u k l á d á

Na 9. zasedání ZM 18.11.2015 bylo uloženo 19 ukládacích bodů, z toho 11 souvisejících s rozpočtem města – 19 spl. – 0 rozprac.:

III. u k l á d á

18. Odboru SMI ve spolupráci s předsedkyní komise pro životní prostředí předložit do 30.06.2016 návrh na změnu otevírací doby zámeckého parku včetně vyjádření zámeckého zahradníka, vyjádření NPÚ a stanoviska k možnosti vstupu do parku se psy.

Splněno, řešil p. Bc. Robeš a odbory SM a ŽP. Souhrnný materiál byl předložen do RM 07.03.2017. Provoz zámeckého parku bude celoroční při dodržení podmínek, zakotvených do návštěvního a provozního řádu.

Na 8. zasedání ZM 04.11.2015 byly uloženy 4 ukládací body – 2 spl. – 2 rozprac.:

IV. u k l á d á

4. b) RM, aby bylo nadále jednáno s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve věci převedení pozemků 313/1 a 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, do majetku města, případně jejich odkupu za přiměřenou cenu s tím, že prozatímní návrh ÚZSVM je pro město nepřijatelný,

Rozpracováno – řeší paní Javorčíková.

4. c) panu starostovi, aby o možnosti využití tohoto pozemku bezprostředně po vyhodnocení daného podnětu informoval Středočeský kraj.

Rozpracováno – řeší paní Javorčíková.

Na 6. zasedání ZM 09.09.2015 bylo uloženo 8 ukládacích bodů – 7 spl. – 2 rozprac.:

V. u k l á d á

8. RM:

b) zajistit dopracování studie opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného, kterou na objednávku Města Lysá nad Labem zpracovala Stavební fakulta Českého vysokého učení technického, do fáze projektu, a zajistit jeho projednání s dotčenými orgány v termínu do 30.06.2016;

ZM 15.06.2016 mělo stanovit, jak bude město postupovat v tomto bodu dále!

c) zpracovat a předložit Státnímu fondu dopravní infrastruktury žádost o příspěvek na realizaci projektu v termínu do 31.12.2015;

Došlo pravděpodobně k chybě v termínu – žádost se bude podávat v průběhu roku 2016, přesný termín určí SFDI.

d) připravit smlouvu o spolupráci se Středočeským krajem pro realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem, a to před vypsáním výběrového řízení na tuto akci.

Rozpracováno – řeší p. starosta.

Na 3. zasedání ZM 01.04.2015 bylo uloženo 13 ukládacích bodů – 12 spl. – 0 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u k l á d á

9. Všem zastupitelům, aby v případě, že jim ZM uloží úkol, o jeho splnění vhodným způsobem informovali ostatní členy ZM.

Úkol trvalý.

Na 8.zasedání ZM 03.12.2014 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 9 spl. – 1 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u k l á d á

9. Starostovi města průběžně informovat RM a ZM o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.

Úkol trvalý.

Na 6.zasedání ZM 01.10.2014 byly uloženy 3 ukládací body – 3 spl. – 0 rozprac.:

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 5 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

5. b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SMI.

e) tajemníkovi MěÚ sledovat proces projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 – 2020 a informovat o něm orgány města,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat tajemník.

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 4 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

5. Starostovi města

a) zahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků,

Rozpracováno – řeší p. Balík (SMI). Podle vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2015 finančními zdroji. Dne 15.06.2015 a 17.12.2015 urgoval pan Balík telefonicky vyjádření RWE, což bylo přislíbeno, ale zatím vyjádření nedošlo. Pan Balík urgoval RWE v 1/2017, zatím bez odezvy. Tento stav trvá i k datu 22.03.2017.

Na 10.zasedání ZM 18.12.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.:

Na 7.zasedání ZM 02.10.2013 nebyl uložen žádný ukládací bod – zasedání se týkalo ÚP.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 7 spl. – 2 rozprac.:

ZM ...IV. u k l á d á

2. RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo cenu 210 Kč/m2 , tj. sedminásobek pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik právníků, od 6/2014 do února 2015 s úřadem nekomunikoval. Po celý duben 2015 probíhalo vyjasňování původu stavby – stavbu povolil ONV Nymburk v roce 1983. Rada města dne 30.08.2016 potvrdila, že finanční představy p. Cicu jsou nereálné a trvá na max. ceně 250 Kč/m2. Pokud pan Cicu toto řešení nepřijme, musí se řešení domáhat soudně. Ve 12/2016 pan Cicu požádal prostřednictvím právníka o úhradu kupní ceny, příp. úhradu za věcné břemeno. Dále v 1/2017 již nekomunikoval, stav trvá i v 3/2017.

7. Panu starostovi zahájit jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P + R a zajištění provozu nádražní restaurace.

Projekt parkoviště P+R je zahrnut v seznamu tzv. metropolitních projektů, čeká se na vyjádření ČD – jednání o pozemku proběhlo 17.03.2016. Projekt parkovacího domu pro jízdní kola BIKE TOWER je reálný. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravilo dotační titul na rok 2016, dotace pokryje 90 % nákladů. Souhlas s umístěním stavby byl vydán dne 31.5.2016. Dne 01.07.2016 stavební úřad zahájil stavební řízení. Žádost o dotaci byla podána k datu 29.08.2016. K datu 31.10.2016 byla žádost po formální stránce schválena a postoupila k hodnotiteli.

Dne 23.03.2017 bude zveřejněna veřejná zakázka na parkovací dům. Očekávané zahájení stavby je 5/2017 za předpokladu schválení dotace.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4 ukládací body – 3 spl. – 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně.

Termín: úkol trvalý

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 0 rozprac. - 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých organizací k 31.12. daného roku.

Úkol trvalý.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.

IV. u k l á d á

7.. RM:

c) vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.

Body a), b) byly splněny, odbor SMI zaslal v roce 2014 KÚ Středočeského kraje geometrický plán pro vyřešení majetkových vztahů k pozemkům. K 22.03.2017 není žádná reakce.

Do ostatních informací:

Ke dni 28.02.2017 byla ukončena rekonstrukce prostor v č. p. 29 pro umístění zaměstnanců Úřadu práce. Od 01.03.2017 byly ÚP prostory předány a začalo stěhování. Termín dokončení stěhování se předpokládá do 31.03.02.2017, ÚP by měl zahájit provoz v nových kancelářích od 03.04.2017.

22.03.2017 M. Dvořák
Vytvořeno 4.10.2022 10:02:29 | přečteno 21x | jiri.virava
load