Kontrolní zpráva pro ZM 21.06.2017

Kontrolní zpráva pro 4. zasedání ZM dne 21.06.2017

Od 3. zasedání ZM dne 10.05.2017 se konala 3 jednání RM :

15. jednání RM 16.05.2017 usn. č. 320 až 343 9 ukl. – 3 spl. – 6 rozprac.

16. jednání RM 29.05.2017 usn. č. 344 až 369 11 ukl. – 8 spl. – 3 rozprac.

17. jednání RM 13.06.2017 usn. č. 370 až 408 10 ukl. – 0 spl. – 10 rozprac.

Plnění usnesení rady města:

Z 15. jednání RM 16.05.2017:

usnesení č. 320 až 343, celkem 24 bodů, 9 ukl – 3 spl. – 6 rozprac.

Usnesení č. 324

Rada města II. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku.( „Oprava chodníku v ulici Boženy Němcové“, dodavatel AVE Kolín)

Termín: do 30. 06. 2017

Splněno, smlouva podepsána, oprava zahájena dne 05.06.2017.

Usnesení č. 325

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. (ulice Šafaříkova, Radim a Šárka Hanke). Termín: do 31. 08. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 326

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh dodatku č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky podle bodu I a tento dodatek uzavřít. (ulice U Cihelny, paní Alena Strýhalová) Termín: do 31. 08. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 328

Rada města II. u k l á d á

odboru SM vyzvat všechny vlastníky pozemků v lokalitě Drážky k podpisu plné moci ve věci změny regulačních podmínek v lokalitě Drážky, pořídit potřebnou projektovou dokumentaci k novému podání žádosti o změnu regulačních podmínek v lokalitě Drážky, která by spočívala ve zrušení bodu III stanovení regulačních podmínek pro individuální stavby rodinných domů, a podat žádost o změnu regulačních podmínek v lokalitě Drážky na Stavební úřad pouze u pozemků, kde bude souhlas od vlastníka pozemku. Termín do 15. 08. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Během 3 dnů odeslala 70 dopisů. Do 12.06.2017 reagovalo 58 obeslaných.

Usnesení č. 330

Rada města III. u k l á d á

odboru SM v případě uvolnění prostoru sloužícího k podnikání MUDr. Mittlenerem ( v č.p. 214, Masarykova ul.) nabídnout tento prostor MUDr. Šárce Garayové, případně jiný vhodný uvolněný prostor s termínem do konce listopadu 2017.

Rozpracováno, řeší pan Balík.

Usnesení č. 331

Rada města III. u k l á d á

odboru správy majetku zahájit jednání s Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s., a předložit radě města, po obdržení projektové dokumentace a výpočtu kalkulací (na vybudování denního stacionáře v č.p. 1102) , zprávu k dalšímu projednání.

Termín: do konce roku 2017

Rozpracováno, řeší Ing. Kopecký a O. Balík.

Usnesení č. 334

Rada města III. u k l á d á

odboru SMI realizovat poptávkové řízení „Výměna oken v městských domech v Lysé nad Labem - Masarykova 176, Masarykova 1102, Jiráskova 5“ a poptávkové řízení „Výměna oken a balkonových sestav v bytových domech v Milovicích“ jako jedno poptávkové řízení.

Termín: ihned

Splněno. Zveřejnil p. Pilař, lhůta pro podání nabídek končí 19.06.2017.

Usnesení č. 340

Rada města II. u k l á d á

tajemníkovi předložit Směrnice č. 4/2017 Evidence a zveřejňování smluv a faktur a Směrnice č. 5/2017 Aplikace zákona o registru smluv u Města Lysá nad Labem dne 21. 06. 2017 zastupitelstvu města na vědomí.

Splněno. Zařazeno v programu ZM 21.06.2017.

Usnesení č. 342

Rada města III. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným vítězným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu. („Projektová dokumentace chodníky Stržiště“, s dodavatelem: M – PROJEKCE, s. r. o., Roudnice n. L.) Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší PaedDr. Štěpánek.

Z 16. jednání RM 29.05.2017:

usnesení č. 344 až 369, celkem 26 bodů, 11 ukl – 8 spl. – 3 rozprac.

Usnesení č. 347

Rada města III. u k l á d á

starostovi města vypracovat znění dodatku č. 1 dle bodu II a tento dodatek uzavřít (pronájem pozemku pro klidovou zónu na břehu Labe spolku Vibrace). Termín do 31. 07. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Smlouva připravena, zkontroloval JUDr. Drábek, čeká se na podpis p. Peltána.

Usnesení č. 348

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat znění pachtovní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(pozemek pro p. Aloise Zumra) Termín: do 31. 08. 2017 Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Smlouva připravena, zkontroloval JUDr. Drábek, čeká se na podpis p. Zumra.

Usnesení č. 350

Rada města II. u k l á d á

odboru SM projednat s prodávajícím možnost zaplacení kupní ceny až po podpisu kupní smlouvy, případně předložit na ZM písemné vyjádření prodávajícího. (pozemek 141 m2 pro výstavbu automatického parkovacího zařízení pro kola v Lysé n. L).

Termín: ............

Splněno, řešila paní Javorčíková. ČD souhlasí, zařazeno v programu ZM 21.06.2017.

Usnesení č. 352

Rada města III. u k l á d á

1) finančnímu odboru předložit návrh finančnímu výboru a zahrnout změnu do návrhu rozpočtové úpravy pro ZM dne 21. 06. 2017.

2) odboru SM zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor (podchod) ve vstupním objektu A pro ČD, a. s., a zaslat jim záměr na vědomí.

Termín: ......................

Bod 1) zařazen do ZM 21.06.2017. Bod 2) - Rozpracováno, řeší p. Balík podle pokynů p. starosty. ČD do 23.6.2017 vyjasní, s kým se bude smlouva uzavírat. Úklid podchodu zatím zajišťuje město, náklady se přefakturují na ČD.

Usnesení č. 353

Rada města II. u k l á d á

panu starostovi uzavřít výše uvedenou smlouvu (služebnost pro ČEZ Distribuce pro stavbu „Lysá nad Labem kNN pro p. č. 688/1“). Termín: do 16. 06. 2017

Splněno, řešil p. Balík, odesláno 01.06.2017.

Usnesení č. 354

Rada města II. u k l á d á

starostovi města smlouvu o dílo s vybraných dodavatelem uzavřít . („Oprava sociálního zařízení u jídelny Scolarest, Lysá nad Labem“, s dodavatelem: Dvořák – Karlík, s. r. o., IČO 28825870, Dudychova 298, 534 01 Holice, za cenu 778.148,76 Kč bez DPH a 941.560 Kč včetně DPH. Termín: do 16. 06. 2017

Splněno. Smlouva zkontrolována a oboustranně odsouhlasena. Dodavatel podepíše smlouvu při převzetí staveniště v týdnu od 19.06.2017. Stavba začne 30.06.2017.

Usnesení č. 358

Rada města II. u k l á d á

tajemníkovi předložit OZV č. 3/2017 ZM dne 21. 06. 2017 ke schválení (o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní hry).

Termín: 21.06.2017

Splněno, zařazeno v ZM 21.06.2017.

Usnesení č. 362

Rada města II. u k l á d á

finančnímu odboru navrhované úpravy projednat ve finančním výboru a předložit ZM dne 21. 06. 2017 ke schválení. ( Příprava projektů komunikace (původně částka 2.155 tis. Kč) na částku 1.655 tis. Kč a vytvoření nových položek PD VO Dvorce s rozpočtem 100.000 Kč a PD VaK Ke třem chalupám s rozpočtem 400.000 Kč). Termín: 21.06.2017

Splněno, zařazeno v ZM 21.06.2017.

Usnesení č. 365

Rada města IV. u k l á d á

finančnímu odboru navrhovanou úpravu projednat ve finančním výboru a předložit ZM dne 21. 06. 2017 ke schválení. ( snížení položky Příprava projektů komunikace (původně částka 2.155 tis. Kč poté 1.655 tis. Kč) na částku 1.342 tis. Kč a navýšení položky PD ZŠ TGM tělocvična (původně částka 700 tis. Kč) na částku 1.013 tis. Kč. Termín: 21.06.2017

Splněno, zařazeno v ZM 21.06.2017.

Usnesení č. 366

Rada města IV. u k l á d á

finančnímu odboru navrhovanou úpravu projednat ve finančním výboru a předložit ZM dne 21. 06. 2017 ke schválení. („Komunikace Na Výsluní II. etapa“ - navýšení investiční položky Komunikace Na Výsluní (původně částka 1.080 tis. Kč) na částku 1.196 tis. Kč z rezervního fondu).

Splněno, zařazeno v ZM 21.06.2017.

Usnesení č. 367

Rada města IV. u k l á d á

finančnímu odboru navrhovanou úpravu projednat ve finančním výboru a předložit ZM dne 21. 06. 2017 ke schválení. („Nový chodník v ulici ke Skále“ - navýšení investiční položky Chodník směrem k Černým vratům (původně částka 550 tis. Kč) na částku 796 tis. Kč z rezervního fondu).

Splněno, zařazeno v ZM 21.06.2017.

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 3. zasedání ZM 10.05.2017 byly uloženy 3 ukládací body – 1 spl. – 2 rozprac.

Usnesení č. 65

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. smlouvu o smlouvě budoucí na výkup pozemku podle bodu I uzavřít. (pozemek Karla Kopejtka pro II. etapu obchvatu). Termín: 31. 08. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 66

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup pozemku pro II. etapu obchvatu od spoluvlastníků: Květoslava Elicerová, MUDr. Jan Zajíc, Helena Zajícová, Soňa Zajícová). Termín: do 31. 08. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 78

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru MI přepracovat materiál Vyhlášení volby vítězného návrhu sportovní haly města Lysá n. L. a předložit na příští jednání ZM. Termín: 21. 06. 2017

Splněno, odbor MI předložil RM 13.06.2017, zařazeno v programu ZM 21.06.2017.

Na 2. zasedání ZM 29.03.2017 bylo uloženo 10 ukládacích bodů – 2 spl. – 8 rozprac.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města u k l á d á

Kontrolnímu výboru provést kontrolu dodržování Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města za rok 2016 a podat zprávu ZM.

Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní Fischerová, vyžádala si podklady od Ing. Kopeckého, které má město k dispozici. Podklady zaslány 02.05.2017.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města IV. u k l á d á

RM předložit ZM návrh rozpočtového opatření (vypracování PD na VO v úseku od restaurace k hájovně ve Dvorcích, zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení). Termín: 10. 05. 2017

Rozpracováno, řeší odbor MI. Odhad ceny je 330 tis. Kč, cena PD 20 – 30 tis. Kč. Bude zadáno po rozpočtové úpravě v 6/2017.

Usnesení č. 49

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat standardní kupní smlouvu dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (pozemek Jiřího Černohorského a Aleny Rambouskové). Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Objednán GP – trvá.

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. smlouvu dle bodu II uzavřít. (pozemek Martina Rambouska).

Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Panu Rambouskovi zaslán návrh na souhlas s dělením pozemku. Připravena smlouva.

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu.(pozemky Ing. Jiřího Fišera). Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Dne 03.04.2017 odeslala návrh smlouvy. Stav trvá.

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrhy kupních smluv na výkup části p. p. č. 33/25, k. ú. Litol, dle usnesení ZM č. 20/2, ze dne 15. 02. 2017, a prodej části pozemku p. č. PK 2867/7, k. ú. Lysá n. L., dle návrhu bodu I a tyto smlouvy současně uzavřít. (pozemek paní Jiřiny Šimonkové)

Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Dodán GP, podala žádost na SÚ – souhlas s dělením pozemku, připravila 2 kupní smlouvy. Do 30.06.2017 by paní Šimonková měla podepsat smlouvu.

Usnesení č. 55

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) RM zahrnout finanční prostředky potřebné pro realizaci cílů Plánu odpadového hospodářství pro období 2017 – 2021 do rozpočtů Města v příslušných letech.

Termín: 4. Q příslušného roku

Úkol trvalý.

2) odboru SM zpracovat přehled výsledků dosažených v odpadovém hospodářství města Lysá n. L. za rok 2016 a návrh postupu pro rok 2018.

Termín: do 30. 06. 2017

Bod 2) splněn, zařazeno v programu ZM 21.06.2017.

Usnesení č. 59

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města zaslat písemně žádost na Povodí Labe s. p. a jednat o bezúplatném převodu pozemků dle důvodové zprávy (pozemky p. č. 3668, p. č. 3667/5, p. č. 3669, p. č. 3479/1, p. č. 3479/2, p. č. 3479/3, p. č. 3480, p. č.3481/1, p. č. 3481/2, p. č. 3481/7, p. č. 3482/2).

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Do ZM 10.05.2017 zařazen návrh na zapsání vybraných pozemků do pasportu komunikací. Následně byla odeslána žádost na Povodí Labe. Vyjádřili se ke 2 pozemkům.

Na 1. zasedání ZM 15.02.2017 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 7 spl. – 2 rozprac.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM připravit návrh na přemístění služebny MěP do budovy č. p. 29 v ul. Čs. armády, Lysá n. L., včetně finančních prostředků během roku 2017.

Rozpracováno, řeší F. Blažek z odboru SM.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města u k l á d á

Radě města předložit zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb. návrh koncepce sportu města Lysá nad Labem. Termín: 30. 09. 2017

Rozpracováno, řeší Dr. Bodnárová a A. Dušková.

Na 13. zasedání ZM 14.12.2016 bylo uloženo 10 ukládacích bodů – 7 spl. – 3 rozprac.

Usnesení č. 575

Zastupitelstvo města IV. u k l á d á

RM zpracovat projekt na opravu kabin TJ Litol do 28.02.2017.

Rozpracováno, řeší odbor SM. Zadáno Ing. Svačinovi. Bude se řešit opravou stávajícího objektu – výměna střechy a dřevěných stěn. Byla vyčištěna studna a opravena vodárna.

Usnesení č. 577

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM zpracovat prioritně PD vodovodu a kanalizace ke Třem Chalupám.

Termín: do 6/2017

Rozpracováno, řeší odbor MI.

Usnesení č. 590

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. uzavřít kupní smlouvu (Povodí Labe, Hradec Králové) dle předloženého návrhu. (pozemky Řehačka)

Termín do 28.02.2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Potřebné podklady odeslány na Povodí v 1/2017, čeká se na smlouvu. Průběžně urguje.

Usnesení č. 591

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I (TK Slovan Lysá n.L. ) a tuto smlouvu uzavřít.

Termín: do 31.01.2017

Smlouva připravena ve 12/2016, pan Jirsa byl od ledna zdravotně indisponován, jednání proběhlo v únoru. Splněno. Smlouva podepsána a 19.04. podána na Katastrální úřad.

Na 12. zasedání ZM 09.11.2016 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 4 spl. – 2 rozprac.

Usnesení č. 542

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I (paní Anděla Pechalová) a tuto smlouvu uzavřít. Termín do 31.01.2017.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Po schválení v ZM 14.12.2016 požádala Policie ČR o podklady k této věci, podklady byly poskytnuty. V 1/2017 PČR šetření uzavřela a v 2/2017 odložila. Paní Javorčíková připravila návrh smlouvy a 13.04.2017 předala paní Pechalové.

Usnesení č. 546

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

radě města zveřejnit záměr na pacht části obecního pozemku p. č. 3269 o výměře dle skutečného zaměření geometrickým plánem (cca 26.500 m2), druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Lysá n. L., panu Petru Rubešovi, trvale bytem Poděbradova 137, Lysá n. L.

Splněno, řešila paní Javorčíková. Smlouva podepsána 27.03. a podána na Katastrální úřad.

Usnesení č. 547

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I. (podíloví vlastníci – celkem 10 osob). Termín do 30.03.2017.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Postupně docházejí souhlasy od podílových vlastníků. K datu 03.05.2017 zatím 3 osoby nedaly souhlas s novým GP, v týdnu od 09.05.2017 bude urgovat.

Usnesení č. 557

Zastupitelstvo města II. ukládá

odboru SMI, městskému architektovi, projektovému manažerovi, (připravovanému) odboru městského investora a stavebnímu úřadu, komisím a výborům seznámit se s Vizí mobility města Lysá nad Labem a podat připomínky do 31.01.2017 e-mailem p. Bc. Robešovi.

Splněno, řešil p. Bc. Robeš. Zpráva v programu ZM 10.05.2017.

Na 11. zasedání ZM 12.10.2016 bylo uloženo 12 ukládacích bodů – 10 spl. – 1 rozprac.- 1 trvalý:

Usnesení č. 519

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí na výkup pozemku podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (pozemky pana Karla Kopejtka z Nymburka).

Termín: 31.12.2016

Splněno, řešila paní Javorčíková. Bude v programu ZM 10.05.2017.

Usnesení č. 520

Zastupitelstvo města

II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I. (pozemky pana A. Zumra z Lysé). Termín: 28.02.2017

Rozpracováno, smlouvu připravila paní Javorčíková a v 1/2017 byl panu Zumrovi poslán návrh. Pan Zumr dal souhlas s GP, je připraven návrh smlouvy.

Usnesení č. 521

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (pozemky Povodí Labe - Brandlova). Termín: 31.12.2016

Splněno, smlouvu připravila paní Javorčíková. Po dohodě došlo k úpravě textu a bylo požádáno o bezúplatný převod na město.

Usnesení č. 522

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (pozemky MEDLET service z Prahy 2). Termín: 28.02.2017

Splněno, smlouvu připravila paní Javorčíková a zaslala společnosti MEDLET, ta nesouhlasí s navrhovanou cenou. Tím bylo jednání ukončeno, pozemek zůstává MEDLETu.

Usnesení č. 533

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM, aby u ukládacích bodů vždy uváděla termín plnění a odpovědnou osobu za splnění bodu.

Termín: ihned

Úkol trvalý.

Usnesení č. 537

Zastupitelstvo města u k l á d á

vedení města, aby učinilo dotaz na Odbor dozoru a kontroly MVČR, jak postupovat v obdobných případech jako je tento (SEMIRAMIS).

Termín: do ZM v 12/2016

Odpovídá: tajemník MěÚ

Splněno, dotaz předal tajemník na poradě tajemníků v Brně 13.10.2016 vedoucí odboru dozoru a kontroly MVČR Ing. Kostruhové. Ta mailem potvrdila přijetí a zadala zpracování odpovědi. Dne 9.11.2016 MVČR potvrdilo písemně, že probíhá zpracování odpovědi. Po urgenci na MVČR se ozvalo MPSV a 20.03.2017 s omluvou požádalo o doplnění podkladů.

Z mailové korespondence cituji část textu : „K tvrzení ..., že prostředky mají být dalšímu subjektu poskytovány na základě veřejnoprávní smlouvy nikoliv proplácením faktur, uvádím: V rámci čerpání dotace na výkon SPOD připadá veřejnoprávní smlouva do úvahy např. v případě, kdy by menší OSPOD přenášel výkon své agendy na větší OSPOD a tento by po menším OSPODu požadoval finanční kompenzaci za přenos této agendy. Pro úhradu běžných výdajů z dotace SPOD se předpokládá buď objednávka konkrétního předmětu plnění nebo uzavřená smlouva s následnou fakturací. S pozdravem Ing. Filip Dvořák
Odd. ochrany práv dětí a NRP, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2.

Na 10. zasedání ZM 07.09.2016 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 7 spl. – 4 rozprac.:

Usnesení č. 487

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

1) odboru ŠSVZaK vyhodnotit roční působení podepsané Dohody o partnerství mezi Městem Lysá nad Labem a Výstavištěm Lysá nad Labem a předložit zprávu do ZM 12/2017.

2) finančnímu odboru zapracovat odpovídající snížení výběru poplatku ze vstupného do následujícího rozpočtového opatření.

3) starostovi města předložit ZM v 12/2016 plán akcí pořádaných městem.

4) radě města předložit ZM v 12/2016 pravidla pro rozdělování nepeněžního plnění organizacím ve městě.

Rozpracováno – výstupy dle textu.

Plán akcí na rok 2017 na Výstavišti v RM 07.02.2017 a v ZM 15.02.2017.

Je nutné upřesnit bod č. 4.

Usnesení č. 500

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu II a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup pozemku p. č. 647/1 o výměře 1.220 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., od manželů Luboše a Jany Kleinerových)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Žadatelé byli vyzváni, aby dodali GP. Nový návrh od Kleinerů je nabídka na převzetí dokončené kanalizace městem a pak by se řešil prodej pozemků. Jednání pokračovalo v 3/2017 a 4/2017, kdy Kleinerovi sdělili změnu postupu – nejprve chtějí na město převést infrastrukturu.

Usnesení č. 503

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup části pozemku p. č. PK 2999, PK 2836, PK 2837 a PK 2678, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Martina Waise)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. K 31.01.2017 došlo k výmazu exekucí. Platba za pozemky proběhne přes notářskou úschovu.

V 3/2017 se objevila další exekuce – jednání pozastaveno, smlouva zatím nepodepsána.

Usnesení č. 505

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(prodej pozemků části p. č. 2042, výměra 5.972 m2, druh pozemku trvalý travní porost, a pozemku p. č. 2043, výměra 4.215 m2, druh pozemku orná půda, oba v k. ú. Přerov nad Labem, a prodej části pozemku p. č. 14/14, nově označen jako pozemek p. č. 14/46 o výměře 621 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol, panu Ing. Markovi Špitálskému).

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková, ve spolupráci s JUDr. Drábkem připravila kupní smlouvu, která byla v 11/2016 zaslána Ing. Špitálskému. V 1/2017 urgovala smlouvu, zatím bez odezvy. Během 4/2017 došlo k pokroku – termín podpisu smlouvy stanovil Ing. Špitálský na 10.05.2017.

Na 9. zasedání ZM 30.08.2016 byl uložen 1 ukládací bod – 1 spl. – 0 rozprac.:

Na 8. zasedání ZM 13.07.2016 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 3 spl. – 3 rozprac.:

Usnesení č. 450

Zastupitelstvo města I. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. jednat se spol. SŽDC, ČD Telematika, ČEZ, RWE a CETIM o zřízení věcných břemen na jejich inženýrské sítě umístěné na městských pozemcích p. č. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Čapkova, které jsou určeny ke zřízení provizorního parkoviště pro osobní automobily (odstavné plochy),

Rozpracováno – projednal p. starosta s uvedenými subjekty. Paní Vrbová zadala vytyčení sítí a požádala o vynětí pozemků ze ZPF. Vynětí vyřešila paní Pilařová po konzultaci s KÚ – převod do ostatních ploch. Stavební úřad požaduje územní rozhodnutí a souhlas s ČD – během 4/2017 nebylo dořešeno.

Usnesení č. 463

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I (pozemek p. č. PK 3429/3 a tuto smlouvu uzavřít (výkup pozemku od paní Boženy Černé).

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Objednán GP, připravuje se smlouva, stav trvá i k 30.04.2017.

Usnesení č. 468

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. výše uvedenou smlouvu (o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na pozemek p. č. 694/2, k. ú. Lysá n. L., pro přeložení plynovodu v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“) uzavřít.

Rozpracováno, řeší p. Balík. Smlouvu urgoval v 1/2017 a v 3/2017. Společnost RWE dne 22.03.2017 potvrdila, že s podpisem smlouvy čeká na vydání stavebního povolení.

Na 7. zasedání ZM 15.06.2016 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.:

Na 6. zasedání ZM 11.05.2016 bylo uloženo 14 ukládacích bodů – 13 spl. – 1 rozprac.:

Usnesení č. 321

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

stavebnímu úřadu pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 a č. 1A ÚP Lysá nad Labem.

Rozpracováno. Řeší stavební úřad.

Na 5. zasedání ZM 20.04.2016 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 10 spl. – 1 rozprac.

Usnesení č. 287

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI navrhnout technické řešení na odvodnění Fuksovy ulice.

Rozpracováno, řeší F. Blažek, bude zpracován malý projekt.

Na 4. zasedání ZM 30.03.2016 bylo uloženo 15 ukládacích bodů – 14 spl. – 0 rozprac. – 1 trvalý:

Na 3. zasedání ZM 02.03.2016 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.:

Na 2. zasedání ZM 17.02.2016 bylo uloženo 13 ukládacích bodů – 11 spl. – 1 rozprac. – 1 trvalý:

Usnesení č. 94

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

SÚ pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 ÚP Lysá n. L.

Rozpracováno – řeší SÚ, výstupy budou předloženy do ZM.

Usnesení č. 98

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města, aby prostřednictvím MěP Lysá n. L. zajistil zvýšenou kontrolu průjezdnosti vozidel do ulice 28. října. Termín: Úkol trvalý.

MěP zvýšila dozorovou činnost v ul. 28. října.

Na 8. zasedání ZM 04.11.2015 byly uloženy 4 ukládací body – 2 spl. – 2 rozprac.:

IV. u k l á d á

4. b) RM, aby bylo nadále jednáno s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve věci převedení pozemků 313/1 a 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, do majetku města, případně jejich odkupu za přiměřenou cenu s tím, že prozatímní návrh ÚZSVM je pro město nepřijatelný,

Rozpracováno – řeší paní Javorčíková. Pozemky jsou kryty nájemní smlouvou, ÚZSVM připravuje dražbu pozemků.

4. c) panu starostovi, aby o možnosti využití tohoto pozemku bezprostředně po vyhodnocení daného podnětu informoval Středočeský kraj.

Rozpracováno – řeší paní Javorčíková.

Na 6. zasedání ZM 09.09.2015 bylo uloženo 8 ukládacích bodů – 7 spl. – 2 rozprac.:

V. u k l á d á

8. RM:

b) zajistit dopracování studie opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného, kterou na objednávku Města Lysá nad Labem zpracovala Stavební fakulta Českého vysokého učení technického, do fáze projektu, a zajistit jeho projednání s dotčenými orgány v termínu do 30.06.2016;

ZM 15.06.2016 mělo stanovit, jak bude město postupovat v tomto bodu dále!

c) zpracovat a předložit Státnímu fondu dopravní infrastruktury žádost o příspěvek na realizaci projektu v termínu do 31.12.2015;

Došlo pravděpodobně k chybě v termínu – žádost se bude podávat v průběhu roku 2016, přesný termín určí SFDI.

d) připravit smlouvu o spolupráci se Středočeským krajem pro realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem, a to před vypsáním výběrového řízení na tuto akci.

Rozpracováno – řeší p. Bc. Robeš.

Na 3. zasedání ZM 01.04.2015 bylo uloženo 13 ukládacích bodů – 12 spl. – 0 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u k l á d á

9. Všem zastupitelům, aby v případě, že jim ZM uloží úkol, o jeho splnění vhodným způsobem informovali ostatní členy ZM.

Úkol trvalý.

Na 8.zasedání ZM 03.12.2014 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 9 spl. – 1 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u k l á d á

9. Starostovi města průběžně informovat RM a ZM o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.

Úkol trvalý.

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 5 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

5. b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SMI.

e) tajemníkovi MěÚ sledovat proces projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 – 2020 a informovat o něm orgány města,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat tajemník.

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 4 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

5. Starostovi města

a) zahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků,

Rozpracováno – řeší p. Balík (SMI). Podle vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2015 finančními zdroji. Dne 15.06.2015 a 17.12.2015 urgoval pan Balík telefonicky vyjádření RWE, což bylo přislíbeno, ale zatím vyjádření nedošlo. Pan Balík urgoval RWE v 1/2017, zatím bez odezvy. Tento stav trvá i k datu 10.06.2017.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 7 spl. – 2 rozprac.:

ZM ...IV. u k l á d á

2. RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo cenu 210 Kč/m2 , tj. sedminásobek pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik právníků, od 6/2014 do února 2015 s úřadem nekomunikoval. Po celý duben 2015 probíhalo vyjasňování původu stavby – stavbu povolil ONV Nymburk v roce 1983. Rada města dne 30.08.2016 potvrdila, že finanční představy p. Cicu jsou nereálné a trvá na max. ceně 250 Kč/m2. Pokud pan Cicu toto řešení nepřijme, musí se řešení domáhat soudně. Ve 12/2016 pan Cicu požádal prostřednictvím právníka o úhradu kupní ceny, příp. úhradu za věcné břemeno. Dále v 1/2017 již nekomunikoval, stav trvá i v 6/2017.

7. Panu starostovi zahájit jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P + R a zajištění provozu nádražní restaurace.

Projekt parkoviště P+R je zahrnut v seznamu tzv. metropolitních projektů, čeká se na vyjádření ČD – jednání o pozemku proběhlo 17.03.2016. Projekt parkovacího domu pro jízdní kola BIKE TOWER je reálný. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravilo dotační titul na rok 2016, dotace pokryje 90 % nákladů. Souhlas s umístěním stavby byl vydán dne 31.5.2016. Dne 01.07.2016 stavební úřad zahájil stavební řízení. Žádost o dotaci byla podána k datu 29.08.2016. K datu 31.10.2016 byla žádost po formální stránce schválena a postoupila k hodnotiteli.

Dne 23.03.2017 byla zveřejněna veřejná zakázka na parkovací dům. Očekávané zahájení stavby je 5/2017 za předpokladu schválení dotace. Během 4/2017 došlo k výměně informací s CRR, které vyhodnocuje žádost – bylo doporučeno stornovat veřejnou zakázku na podlimitní stavbu a vyhlásit novou zakázku v režimu nadlimitní dodávky.

Po další výměně názorů se město 13.06.2017 vrátilo k nové zakázce – podlimitní stavba.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4 ukládací body – 3 spl. – 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně.

Termín: úkol trvalý

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 0 rozprac. - 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých organizací k 31.12. daného roku.

Úkol trvalý.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.

IV. u k l á d á

7.. RM:

c) vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.

Body a), b) byly splněny, odbor SMI zaslal v roce 2014 KÚ Středočeského kraje geometrický plán pro vyřešení majetkových vztahů k pozemkům. K 10.06.2017 není žádná reakce.

Do ostatních informací:

Ke dni 31.05.2017 podaly 3 pracovnice, zařazené do projektu Veřejně prospěšné práce, výpověď s ukončením pracovních smluv. Bylo zahájeno doplnění pracovní skupiny, k 8.6.2017 nastoupil 1 uchazeč z ÚP. Další jsou v jednání – po lékařských prohlídkách.

Od 01.06.2017 mohou uchazeči z řad osob v evidenci ÚP vykonávat veřejnou službu, tj. odpracování 20 hodin za měsíc na úklidu veřejných prostranství a údržbě zeleně. Za to budou mít od ÚP bonus asi 1200 Kč k vypláceným dávkám. Dohled nad těmito osobami vykonává pan Josef Řezníček, který je placen rovněž z ÚP.

14.06.2017 M. Dvořák
Vytvořeno 4.10.2022 10:07:03 | přečteno 33x | jiri.virava
load