Kontrolní zpráva pro ZM 13.12.2017

Kontrolní  zpráva pro  8. zasedání  ZM dne 13.12.2017

 Od  7. zasedání ZM dne 01.11.2017 se konala 3 jednání RM:

26. jednání RM 07.11.2017 usn. č. 679 až 713 4 ukl. – 2 spl.  – 2 rozprac.
27. jednání RM 22.11.2017 usn. č. 714 až 743 6 ukl. –  3 spl.  –  6 rozprac.
28. jednání RM 05.12.2017 usn. č. 744 až 7.. ukl. – spl.  –  rozprac

 Plnění usnesení rady města:

Z 25. jednání RM 24.10.2017

usnesení č. 626 až 678, celkem  53 bodů, z toho 8 ukládacích – 1 spl. – 7 rozprac.

Usnesení č. 628

Rada města  II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. (zřízení věcného břemene – vodovod a kanalizace p. Niče) Termín: do 31. 12. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

 Usnesení č. 629

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. (zřízení věcného břemene – plynovodní přípojka P. a M. Jermářovi) Termín: do 31. 12. 2017.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 630

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy dle bodu I tuto smlouvu uzavřít. (zřízení věcného břemene – vodovod a kanalizace p. Štěpán Krejčiřík). Termín: do 31. 12. 2017.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

 Usnesení č. 638

Rada města III. u k l á d á

a) odboru správy majetku zahrnout do návrhu rozpočtu města na rok 2018 předpokládanou částku na rekonstrukci prostor určených k podnikání v budově č. p. 1102 pro vybudování denního stacionáře ve výši 2 mil. Kč včetně DPH.

Termín: ihned

b) starostovi města projednat s Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s., možnost kompenzace vynaložených nákladů na stavební úpravy prostor určených k podnikání v budově č. p. 1102 pro vybudování denního stacionáře a o výsledku jednání informovat radu města. Termín: do 13. 12. 2017

Rozpracováno. Náklady na rekonstrukci č. p. 1102 zahrnuty do návrhu rozpočtu 2018. Jednání s CSZS Poděbrady proběhlo, informaci podá p. starosta ústně 13.12.2017.

 Usnesení č. 642

Rada města

starostovi města uzavřít dodatek smlouvy o dílo. („PD rekonstrukce a vystrojení vodojemu“)

Termín: do 30. 11. 2017

Rozpracováno, řeší Ing. Chudobová, na 13.12 svoláno jednání, kde budou upřesněny podmínky smlouvy.

 Usnesení č. 646

Rada města

II. u k l á d á

odboru MI zajistit projektovou dokumentaci na výše uvedenou akci vč. rekonstrukce venkovního zastřešení spojovacích chodníků za předpokladu schválení položky v rozpočtu města („MŠ Mašinka PD rekonstrukce hospodářské budovy“ ve výši 400 tis. Kč).

Rozpracováno, vybrán projektant Ing. Kapička, připravuje dokumentaci.

 Usnesení č. 649

Rada města II. u k l á d á

odboru MI zajistit projektovou dokumentaci umožňující realizaci výše uvedené akce („PD revitalizace části zámeckého parku“ s částkou 100 tis. Kč)

Termín: po schválení položky v r. města

Splněno. Studie dokončena, probíhá výběr prvků.

 Usnesení č. 674

Rada města II. u k l á d á

1) odboru SM projednat s dopravcem možnost úpravy jízdního řádu autobusu dle požadavku OV Byšičky (dne 04. 10. 2017).

Splněno, úprava akceptována. S ohledem na nutnost zajištění dalšího autobusu bude zahrnuta do jízdního řádu od nového školního roku, tj. od 9/2018.

 2) starostovi města projednat s OV Byšičky zamýšlenou opravu komunikace Byšičky – Labíčko – Komárov.

Rozpracováno, řeší p. starosta s p. Koštířem. Informace ústně na ZM 13.12.2017.

 
Z 26. jednání RM 07.11.2017

usnesení č. 679 až 713, celkem  35 bodů, z toho 4 ukládací – 2 spl. - 2 rozprac.

Usnesení č. 697

Rada města II. u k l á d á

finančnímu odboru návrh úpravy rozpočtu projednat ve Finančním výboru a předložit k projednání ZM dne 13. 12. 2017. (navýšení pol. VHČ – oprava a údržba bytového fondu  Milovice org. 101 celkem + 350 tis. Kč, deratizace pol. 3612-5169-5097, celkem +70 tis. Kč). Termín: ZM 13.12.2017

Splněno, zahrnuto v programu ZM 13.12.2017.

 Usnesení č. 700

Rada města II. ž á d á

paní ředitelku MŠ Mašinka, aby do příštího jednání RM předložila řádně vyplněné podklady k udělení odměn ředitelům dle Směrnice pro odměňování ředitele předškolních zařízení, škol
a školských zařízení, které zřizuje Město Lysá nad Labem podle § 14 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ze dne 03. 03. 2003, v platném znění s tím, že jí zaslané volné hodnocení činnosti vyplacení odměny neumožňuje.

Splněno, podklady dodány.

 Usnesení č. 704

Rada města II. u k l á d á

p. starostovi a členovi RM, p. Bc. Robešovi, informovat PMS o postoji RM k demolici sousedních budov v majetku města a jednat s nimi o podobě jejich záměru v kontextu s potřebami města.

Termín: ihned

Rozpracováno. Proběhlo několik jednání, poslední 07.12.2017, projekt probíhá úpravami. Do ZM (předpoklad v 1/2018) bude předložena podrobná zpráva. 

 Usnesení č. 713

Rada města II. u k l á d á 

místostarostovi města prověřit možnost rozšíření ZŠ T. G. Masaryka v Litoli (I. stupeň) na 2 třídy v ročníku. Termín: do 31. 03. 2018

Rozpracováno, řeší p. Burian.

 

Z 27. jednání RM 22.11.2017

usnesení č. 714 až 743, celkem  30 bodů, z toho 6 ukládacích bodů

 Usnesení č. 717

Rada města II. u k l á d á

odboru správy majetku

1 zajistit prořezání křovin na vjezdu z ulice Ke Střelnici do ulice Sojovické,
2 instalaci dopravního zrcadla na výjezdu z ulice Ke Střelnici do ulice Sojovické,
3 umístit na konci ulice Sojovické směrem ven z města tabuli s ukazatelem rychlosti.

Termín: 31. 03. 2018

Rozpracováno, řeší odbor SM.

 Usnesení č. 719

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh znění nájemní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(Společenství vlastníků jednotek pro dům Slunéčkova 1982, 1983 a 1984, se sídlem Slunéčkova 1982, 289 22 Lysá n. L., za podmínek, že se bude jednat o pronájem na dobu neurčitou za symbolickou 1 Kč ročně a s výpovědní lhůtou 6 měsíců). Termín: do 31. 12. 2017.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

 Usnesení č. 720

Rada města II. u k l á d á

starostovi města nájemní smlouvu dle předloženého návrhu uzavřít. (pozemky určené k výstavbě parkoviště P+R Lysá nad Labem v Čapkově ulici). Termín: ihned

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

 
Usnesení č. 722

Rada města II. u k l á d á 

starostovi města vypracovat návrhy smluv dle bodu I a II, tyto smlouvy uzavřít.

(právo chůze a jízdy na obecním pozemku p. č. 301/3 a p. č. 301/2, oba k. ú. Lysá n. L., ulice Školní náměstí, p.p.č. 303/1).  Termín: do 31. 03. 2018

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

 Usnesení č. 732

Rada města II. u k l á d á

tajemníkovi odpovědět panu T. Kadeřábkovi ve smyslu předloženého materiálu.

(zástavba vnitrobloku – býv. parkoviště OAD Kolín). Termín: ihned

Splněno. Informace podána telefonicky, dále p. Kadeřábek 05.12.2017 informován o vývoji situace, jak se projekt upravuje. Ze stavebního úřadu p. Kadeřábek informován o tom, že je účastníkem stavebního řízení.

 Usnesení č. 736

Rada města u k l á d á

panu radnímu, Bc. Robešovi, ve spolupráci s odborem SM konzultovat podnět se všemi dotčenými orgány, připravit a zaslat na DI Nymburk žádost na snížení rychlosti z 50 na 30 km v centru města ve vytipovaných 4 úsecích.

Termín: do 15. 12. 2017

Rozpracováno, řeší p. Bc. Robeš a p. Ing. Drbohlav. Pan Robeš podá ústní informaci na ZM 13.12.2017.

 Z 28. jednání RM 05.12.2017  - vyhodnocení bude v ZM v 2/2018.

 
Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 7. zasedání ZM 01.11.2017 bylo uloženo  5 ukládacích  bodů  –   2 spl.  – 3 rozprac.

 Usnesení č. 142

Zastupitelstvo města IV. u k l á d á

1) odboru MI uzavřít příkazní smlouvu s Ing. Markétou Kohoutovou, aby působila jako pověřená osoba zadavatele pro výše uvedené JŘBU,
2) odboru MI předložit RM výsledek jednání v jednacím řízení bez uveřejnění k posouzení
a předložení ZM ke schválení,
3) odboru MI vyzvat účastníka k předložení takové smlouvy o dílo, která umožní plnit postupně dle jednotlivých projektových fází.

Rozpracováno, smlouva s paní Ing. Kohoutovou uzavřena,  probíhají následné kroky a upřesňování znění smlouvy. Výsledek bude předložen do ZM – možné zasedání v 1/2017.

 Usnesení č. 144

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

kontrolnímu výboru prověření právních náležitostí klubu TSK Dynamik a oprávněnosti nároku na získání dotace z Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem. Termín: do 31. 12. 2017

Splněno, kontrola proběhla 05.12.2017. Po projednání v KV bude předložena do ZM – předpoklad v 2/2017.

 Usnesení č. 149

Zastupitelstvo města III. u k l á d á
odboru MI zajistit vytvoření odpovídající položky v rozpočtu města pro rok 2018 (výstavba nové tělocvičny u ZŠ TGM) Termín: ihned

Splněno, položka zařazena do návrhu rozpočtu na 2018.

 Usnesení č. 151

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) RM ve spolupráci s městským architektem a developerem projednat urbanistické souvislosti  a předložit návrh řešení, (lokalita býv. autobusového nádraží a č.p. 1745)
2) RM pozvat zástupce PMS, spol. s r. o., na příští zasedání ZM dne 13. 12. 2017,
3) stavebnímu úřadu předložit ZM dne 13. 12. 2017 regulativy v dané lokalitě dle platného územního plánu.

Rozpracováno. Proběhlo několik jednání, poslední 07.12.2017, projekt probíhá úpravami. Do ZM (předpoklad v 1/2018) bude předložena podrobná zpráva, která bude obsahovat návrh řešení bytového domu a řešení vazeb na okolí včetně parkování. 

 Usnesení č. 152

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á

starostovi města Lysá nad Labem uzavřít darovací smlouvu dle předloženého návrhu. (pozemek p. č. 3481/1 o výměře 3.024 m2 od Povodí Labe). Termín: do 31. 05. 2018

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

 Na 6. zasedání ZM 20.09.2017 byly uloženy 4 ukládací  body  – 2 spl.  – 2 rozprac.

 Usnesení č. 122

Zastupitelstvo města III. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. uzavřít kupní smlouvu dle předloženého návrhu. (výkup 2 pozemků na Řehačce od Povodí Labe  za celkovou kupní cenu 115.830 Kč.)

Termín: do 31. 12. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Příslušné smlouvy odeslala na Povodí Labe dne 25.09.2017.  Zatím bez odezvy.

 Usnesení č. 123
Zastupitelstvo města  II. u k l á d á 

starostovi města Lysá n. L. uzavřít darovací smlouvy dle předložených návrhů. 

(3 pozemky do vlastnictví Středočeského kraje, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov , 8 pozemků do vlastnictví Města Lysá nad Labem, 6 pozemků do vlastnictví Města Lysá nad Labem, 1 pozemek do vlastnictví Středočeského kraje.)

Termín: do 31. 12. 2017.

Splněno, řešila paní Javorčíková. Příslušné smlouvy odeslala na SK dne 27.09.2017. Podepsané smlouvy vráceny a k datu 05.12.2017 jsou předány na Katastrální úřad.

 Usnesení č. 138
Zastupitelstvo města u k l á d á

starostovi města zajistit odstranění suchých stromů z intravilánu města dle přílohy. Termín: v době vegetačního klidu r. 2017/2018.
Rozpracováno, řeší paní Ing. Rybová. Kácení objednáno u FCC Lysá a arboristů (rizikové kácení). Předpoklad – 1/2018.

 Na 5. zasedání ZM 19.07.2017 nebyly uloženy žádné ukládací body.

 Na 4. zasedání ZM 21.06.2017 byly uloženy 4 ukládací  body  – 2 spl.  – 2 rozprac.

 Usnesení č. 89
Zastupitelstvo města  II. u k l á d á

Radě města Lysá nad Labem zabezpečit potřebné kroky k realizaci klimatizace v kině na Husově náměstí. Termín: 30. 11. 2017

Rozpracováno, odbor MI obdržel projektovou dokumentaci k 30.09.2017, rozeslány žádosti o vyjádření k dokumentaci, pak následuje žádost o stavební povolení. Předpokládaná realizace v I. čtvrtletí 2018. 

 Usnesení č. 98
Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města kupní smlouvu uzavřít (za účelem výstavby automatického parkovacího zařízení pro kola) současně se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, služebnosti na části pozemku p. č. 2126/2/, k. ú. Lysá n. L., nově označené jako p. č. 2162/32 o výměře 141 m2, nejpozději v termínu do 31. 12. 2017 za předpokladu přidělení dotace na výstavbu automatického parkovacího zařízení pro kola v Lysé n. L. 

Splněno, smlouvu odeslala paní Javorčíková na ČD panu Neklapilovi dne 16.10.2017, podepsaná smlouva vrácena 05.12.2017.
Usnesení č. 100

Zastupitelstvo města II. u k l á d á
starostovi města poslat na SPÚ oficiální žádost o převod pozemků ( od SPÚ p. č. 514/21, 514/8) dle důvodové zprávy. Termín: ihned
Rozpracováno. Žádost odeslala paní Javorčíková datovou schránkou 26.06.2017.  Zatím bez odezvy.

Na 3. zasedání ZM 10.05.2017  byly uloženy 3 ukládací  body  – 3  spl.  – 0  rozprac.

Na 2. zasedání ZM 29.03.2017  bylo uloženo 10 ukládacích  bodů –  4 spl. –  5 rozprac. – 1 trvalý:

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo města  u k l á d á
Kontrolnímu výboru provést kontrolu dodržování Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města za rok 2016 a podat zprávu ZM. Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní Fischerová, vyžádala si podklady od Ing. Kopeckého, které má město k dispozici. Podklady zaslány 02.05.2017. Zatím bez odezvy.

 
Usnesení č. 39
Zastupitelstvo města  IV. u k l á d á

RM předložit ZM návrh rozpočtového opatření (vypracování PD na VO v úseku od restaurace k hájovně ve Dvorcích, zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení). Termín: 10. 05. 2017

Rozpracováno, řeší odbor MI. Odhad ceny je 330 tis. Kč. Projektová dokumentace byla předána odboru MI. Vyžádána vyjádření dotčených orgánů, připravuje se žádost o územní rozhodnutí.

Usnesení č. 49
Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat standardní kupní smlouvu dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (pozemek Jiřího Černohorského a Aleny Rambouskové). Termín: do 30. 06. 2017

Splněno, řešila paní Javorčíková. Byl dodán GP, schválen Katastrálním úřadem, podepsána smlouva. 

 Usnesení č. 50
Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. smlouvu dle bodu II uzavřít. (pozemek Martina Rambouska).

Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Panu Rambouskovi zaslán návrh na souhlas s dělením pozemku. Připravena smlouva. V 8/2017 pan Rambousek požádal o úpravu smlouvy, v níž požaduje doplnit vybudování protihlukové stěny. 

 Usnesení č. 51
Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu.(pozemky Ing. Jiřího Fišera). Termín: do 30. 06. 2017

Splněno, řešila paní Javorčíková. Dne 03.04.2017 odeslala návrh smlouvy. V 8/2017 pan Ing. Fišer odsouhlasil znění smlouvy, paní Javorčíková zadala zpracování GP. Smlouva podepsána a předána na Katastrální úřad.

 Usnesení č. 55
Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) RM zahrnout finanční prostředky potřebné pro realizaci cílů Plánu odpadového hospodářství pro období 2017 – 2021 do rozpočtů Města v příslušných letech.

Termín: 4. Q příslušného roku

Úkol trvalý.

 
Na 1. zasedání ZM 15.02.2017  bylo uloženo 9 ukládacích  bodů  –   8 spl.  – 1 rozprac.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo města  II. u k l á d á

RM připravit návrh na přemístění služebny MěP do budovy č. p. 29 v ul. Čs. armády, Lysá n. L., včetně finančních prostředků během roku 2017.

Rozpracováno, řeší F. Blažek z odboru SM.

 Na 13. zasedání ZM 14.12.2016  bylo uloženo 10 ukládacích  bodů  – 9 spl.  – 1 rozprac.

Usnesení č. 575
Zastupitelstvo města IV. u k l á d á

RM zpracovat projekt na opravu kabin TJ Litol do 28.02.2017.

Rozpracováno, řeší odbor SM. Dokumentaci zpracoval  Ing. Svačina a předal odboru SM na konci 8/2017. Odbor požádal dotčené orgány o vyjádření, připravuje žádost o stavební povolení. Byla vyčištěna studna a opravena vodárna.

 Usnesení č. 577
Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM zpracovat prioritně PD vodovodu a kanalizace ke Třem Chalupám.

Termín: do 6/2017

Splněno, řešil odbor MI. PD dodána, v 8/2017 požádal odbor o vyjádření dotčených orgánů,. Stavba byla zahájena, práce probíhají i v zimním období. 

 Na 12. zasedání ZM 09.11.2016  bylo uloženo 6  ukládacích  bodů  –   5 spl.  – 1 rozprac.
Usnesení č. 547

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á

starostovi města uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I. (podíloví vlastníci – celkem 10 osob). Termín do  30.03.2017.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Postupně docházejí souhlasy od podílových vlastníků. K datu 05.11.2017 zatím 1 osoba nedala souhlas s novým GP, nedaří se jej zastihnout, korespondenci nepřebírá. Paní Javorčíková opakovaně zkouší kontakt. 

Na 11. zasedání ZM 12.10.2016  bylo uloženo 12  ukládacích  bodů  –  10 spl.  – 1 rozprac.- 1 trvalý:
Usnesení č. 520

Zastupitelstvo města

II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I. (pozemky pana A. Zumra z Lysé). Termín: 28.02.2017

Splněno, smlouvu připravila paní Javorčíková a v 11/2017 byla smlouva podepsána. 

 
Usnesení č. 533

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á
RM, aby u ukládacích bodů vždy uváděla termín plnění a odpovědnou osobu za splnění bodu.

Termín: ihned

Úkol trvalý.

 Na 10. zasedání ZM 07.09.2016  bylo uloženo  11 ukládacích  bodů  –   9  spl.  – 2 rozprac.:

Usnesení č. 500
Zastupitelstvo města III. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu II a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup pozemku p. č. 647/1 o výměře 1.220 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., od manželů Luboše a Jany Kleinerových)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Žadatelé byli vyzváni, aby dodali GP. Nový návrh od Kleinerů je nabídka na převzetí dokončené kanalizace městem a pak by se řešil prodej pozemků. Jednání pokračovalo v 3/2017 a 4/2017, kdy Kleinerovi sdělili změnu postupu – nejprve chtějí na město převést infrastrukturu. Stav k 05.12.2017 trvá.

Usnesení č. 503
Zastupitelstvo města II. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup části pozemku p. č. PK 2999, PK 2836, PK 2837 a PK 2678, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Martina Waise)
Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. K 31.01.2017 došlo k výmazu exekucí. Platba za pozemky proběhne přes notářskou úschovu.

V 3/2017 se objevila další exekuce – jednání pozastaveno, smlouva zatím nepodepsána. V 6/2017 přišla další exekuce, právní zástupce pana Waise řeší exekuční řízení. Stav trvá i ve 12/2017.

 Na 9. zasedání ZM 30.08.2016  byl uložen 1 ukládací  bod – 1 spl.  – 0  rozprac.:

 Na 8. zasedání ZM 13.07.2016  bylo uloženo 6  ukládacích  bodů – 4 spl.  – 2  rozprac.:

Usnesení č. 450
Zastupitelstvo města  I. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. jednat se spol. SŽDC, ČD Telematika, ČEZ, RWE a CETIM o zřízení věcných břemen na jejich inženýrské sítě umístěné na městských pozemcích p. č. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Čapkova, které jsou určeny ke zřízení provizorního parkoviště pro osobní automobily (odstavné plochy),

Rozpracováno – projednal p. starosta s uvedenými subjekty. Odbor MI řeší projekt parkoviště P+R.

Usnesení č. 468
Zastupitelstvo města  II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. výše uvedenou smlouvu (o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na pozemek p. č. 694/2, k. ú. Lysá n. L., pro přeložení plynovodu v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“) uzavřít.

Rozpracováno, řeší p. Balík. Smlouvu urgoval v 1/2017 a v 3/2017. Společnost RWE dne 22.03.2017 potvrdila, že s podpisem smlouvy čeká na vydání stavebního povolení. 

 Na 7. zasedání ZM 15.06.2016  bylo uloženo  5 ukládacích  bodů – 5 spl.  – 0  rozprac.:

 Na 6. zasedání ZM 11.05.2016  bylo uloženo  14 ukládacích  bodů –  13  spl.  – 1  rozprac.:

 Usnesení č. 321
Zastupitelstvo města III. u k l á d á

stavebnímu úřadu pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 a č. 1A  ÚP Lysá nad Labem.

Rozpracováno. Řeší stavební úřad.

 Na 5. zasedání ZM 20.04.2016 bylo uloženo  11 ukládacích  bodů – 10 spl.  –  1 rozprac.

 Usnesení č. 287

Zastupitelstvo města II. u k l á d á
odboru SMI navrhnout technické řešení na odvodnění Fuksovy ulice.

Rozpracováno, řeší F. Blažek, objednán malý projekt.

 Na 4. zasedání ZM 30.03.2016  bylo uloženo  15 ukládacích  bodů – 14 spl.  –  0 rozprac. – 1 trvalý:

 Na 3. zasedání ZM 02.03.2016 bylo uloženo  5 ukládacích  bodů –   5 spl.  – 0 rozprac.:

 Na 2. zasedání ZM 17.02.2016 bylo uloženo  13 ukládacích  bodů – 11 spl. – 1  rozprac. – 1 trvalý:
Usnesení č. 94

Zastupitelstvo města  III. u k l á d á

SÚ pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 ÚP Lysá n. L.

Rozpracováno – řeší SÚ, výstupy budou předloženy do ZM.

 Usnesení č. 98
Zastupitelstvo města  II. u k l á d á

starostovi města, aby prostřednictvím MěP Lysá n. L. zajistil zvýšenou kontrolu průjezdnosti vozidel do ulice 28. října. Termín: Úkol trvalý.
MěP zvýšila dozorovou činnost v ul. 28. října.

 Na 8. zasedání ZM 04.11.2015 byly uloženy  4 ukládací  body –  2 spl.  – 2 rozprac.:
IV.  u k l á d á

4. b) RM, aby bylo nadále jednáno s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve věci převedení pozemků 313/1 a 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, do majetku města, případně jejich odkupu za přiměřenou cenu s tím, že prozatímní návrh ÚZSVM je pro město nepřijatelný,

Splněno – řeší paní Javorčíková. Pozemky jsou kryty nájemní smlouvou, ÚZSVM prov 2. kolo dražby pozemků za sníženou cenu. Město má předkupní právo, v 12/2017 se čeká na výsledek.

 4. c) panu starostovi, aby o možnosti využití tohoto pozemku bezprostředně po vyhodnocení daného podnětu informoval Středočeský kraj.
Rozpracováno – řeší paní Javorčíková.

 Na 6. zasedání ZM 09.09.2015 bylo uloženo  8 ukládacích  bodů –  7 spl.  – 2 rozprac.:
V. u k l á d á

8. RM:

b) zajistit dopracování studie opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného, kterou na objednávku Města Lysá nad Labem zpracovala Stavební fakulta Českého vysokého učení technického, do fáze projektu, a zajistit jeho projednání s dotčenými orgány v termínu do 30.06.2016;
Rozpracováno - řeší p. Bc. Robeš.

 d) připravit smlouvu o spolupráci se Středočeským krajem pro realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem, a to před vypsáním výběrového řízení na tuto akci.
Rozpracováno – řeší p. Bc. Robeš.

 Na 3. zasedání ZM 01.04.2015 bylo uloženo 13  ukládacích  bodů –  12 spl.  – 0 rozprac.- 1 trvalý:

IV.  u k l á d á
9. Všem zastupitelům, aby v případě, že jim ZM uloží úkol, o jeho splnění vhodným způsobem informovali ostatní členy ZM.

Úkol trvalý.

Na 8.zasedání ZM 03.12.2014 bylo uloženo 11 ukládacích bodů –  9 spl.  – 1 rozprac.- 1 trvalý:

IV.  u k l á d á

9. Starostovi města průběžně informovat RM a ZM o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.

Úkol trvalý.

 Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů –  5 spl.  – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á
5. b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SMI.

 

e) tajemníkovi MěÚ sledovat proces projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 – 2020 a informovat o něm orgány města,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat tajemník.

 Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5  ukládacích  bodů –  4 spl.  – 1 rozprac.:
IV. u k l á d á

5. Starostovi města

a) zahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků, 

Rozpracováno – řeší p. Balík (SMI). Podle vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2015 finančními zdroji. Dne 15.06.2015 a 17.12.2015 urgoval pan Balík telefonicky vyjádření RWE, což bylo přislíbeno, ale zatím vyjádření nedošlo. Pan Balík urgoval RWE v 1/2017, zatím bez odezvy. Tento stav trvá i k datu 05.12.2017. 

 Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9  ukládacích  bodů –  7 spl.  –  2 rozprac.:

ZM …IV. u k l á d á

2. RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo cenu 210 Kč/m2 , tj. sedminásobek  pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik právníků, od 6/2014 do února 2015 s úřadem nekomunikoval. Rada města dne 30.08.2016 potvrdila, že finanční představy p. Cicu jsou nereálné a trvá na max. ceně 250 Kč/m2. Během letních měsíců pan Cicu částečně zabetonoval kanalizaci a tím zabránil plynulému odtoku splaškových vod. Stav byl zachycen kamerou, případ byl předán panu JUDr. Sedlatému, který připravuje podání žaloby na p. Cicu. Na konci 11/2017 proběhlo jednání s p. Cicu a jeho právníkem.  P.Cicu přislíbil podepsání věcného břemene do konce roku 2017. Pokud 

 7. Panu starostovi zahájit jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P + R a zajištění provozu nádražní restaurace.

Projekt parkoviště P+R je zahrnut v seznamu tzv. metropolitních projektů. Odbor MI připravuje projekt.

 Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4  ukládací  body – 3 spl.  – 1 trvalý:

ZM …IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně.

Termín: úkol trvalý

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl.  – 0 rozprac. - 1 trvalý:

ZM …IV. u k l á d á

1. Odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých organizací k 31.12. daného roku.

Úkol trvalý.

 a 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.

IV. u k l á d á

7.. RM:

c) vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.

Body a), b) byly splněny, odbor SMI zaslal v roce 2014 KÚ Středočeského kraje geometrický plán pro vyřešení majetkových vztahů k pozemkům. K 05.12.2017 není žádná reakce.
 
Do ostatních informací:
1) Ke dni 30.11.2017 byl ukončen pracovní poměr pana Ing. Jana Hladíka, vedoucího stavebního úřadu. Od 01.12.2017 je zveřejněno výběrové řízení.

 2) Ke dni 18.09.2017 byla zahájena stavba parkovacího domu u nádraží ČD. Stavba byla městu předána 01.12.2017, následně pak v sobotu 02.12.2017 proběhlo slavnostní otevření pro veřejnost.

 3) Od 02.10.2017 funguje malá technická skupina, která pod vedením pana Sedláčka zajišťuje úklid veřejných prostranství. Na základě diskuse v RM a ZM bude pracovní smlouva s panem Sedláčkem ukončena k 31.12.2017. Od 01.12.2017 je zveřejněno výběrové řízení na vedoucího TS. Projekt veřejně prospěšných prací po dohodě s ÚP bude pokračovat i v roce 2018.

05.12.2017 M. Dvořák
Vytvořeno 4.10.2022 10:12:07 | přečteno 39x | jiri.virava
load