Kontrolní zpráva pro ZM 10.05.2017

Kontrolní zpráva pro 3. zasedání ZM dne 10.05.2017

Od 2. zasedání ZM dne 29.03.2017 se konala 4 jednání RM :

10. jednání RM 04.04.2017 usn. č. 223 až 247 3 ukl. – 2 spl. – 1 rozprac.
11. jednání RM 18.04.2017 usn. č. 248 až 278 6 ukl. – 2 spl. – 4 rozprac
12. jednání RM 28.04.2017 usn. č. 279 až 281 0 ukl.
13. jednání RM 02.05.2017 usn. č. 282 až 314 6ukl. – 0 spl. – 6 rozprac.

Plnění usnesení rady města:

Z 10. jednání RM 04.04.2017:

usnesení č. 223 až 247 , celkem 25 bodů, z toho 3 ukládací – 2 spl.- 1 rozprac.

Usnesení č. 225

Rada města IV. u k l á d á

1) odboru MI svoláním výše uvedené komise pro hodnocení návrhů na sportovní halu,

2) VO MI působit jako pověřená osoba zadavatele,

3) odboru MI předložit RM výsledek volby vítězného návrhu a návrh další kroků potřebných k realizaci projektu městské sportovní haly.

Termín: do 30. 05. 2017

Splněno, v programu RM 02.05.2017 a ZM 10.05.2017.

Usnesení č. 229

Rada města IV. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem ( ROADSTAV, s. r. o.,Poděbrady) na uvedenou veřejnou zakázku („Oprava výtluků technologií PATCH 2017 v Lysé nad Labem. Termín: ihned

Splněno, smlouva podepsána 12.4.2017 p. starostou, 26.4.2017 firmou, firma začala s opravami.

Usnesení č. 242

Rada města III. u k l á d á

(v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a bezbariérovosti vybraných veřejných prostranství)

1) FO vytvořit v běžných výdajích položku Bezbariérovost míst pro přecházení v souhrnné výši 700 tis. Kč pro roky 2017 a 2018,

2) OMI ve spolupráci s předsedou komise dopravy:

a) připravit ZŘ na realizaci Okruhu 1 dle důvodové zprávy (nízkonákladové úpravy vstupů do vozovek ze stávajících chodníků),

Termín: 15. 06. 2017

b) připravit ZŘ na PD pro Okruh 2 – vybraná nenaléhavější lokální opatření požadovaná/oceňovaná občany (chodník v krčku ul. Palackého mezi Dobrovského sady a Ve Višňovce; zvýšená plocha Resslova u Třebízského; zvýšená křižovatková plocha u ZŠ JAK; zvýšená křižovatková plocha Na Mlíčníku x Za Koncem), Okruh 3 – chodníky z dotace SFDI podél silnic II. a III. třídy (ul. Poděbradova, Družstevní, Stržiště), Okruh 4 – bezbariérové úpravy trasy z Litole až za Labe z dotace SFDI (chodník Na Staré vsi – Brazel s lávkou přes Litolskou svodnici; bezbariérový nájezd na most na straně Litole; bezbariérový nájezd na most za Labem) dle důvodové zprávy,

Termín: 15. 06. 2017

c) připravit podklady pro podání žádostí o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro okruhy 3 a 4 dle důvodové zprávy.

Termín: 30. 11. 2017.

Rozpracováno, řeší p. Bc. Robeš ve spolupráci s FO a OMI.

Z 11. jednání RM 18.04.2017:

usnesení č. 248 až 278 , celkem 31 bodů, z toho 6 ukládacích – 2 spl.- 4 rozprac.

Usnesení č. 251

Rada města II. u k l á d á

odboru SM připravit do Dodatku č. l ustanovení, které by upřesňovalo způsob využití území
p. č. 323/25 o výměře 8.424 m2 (klidová zóna na okraji břehu řeky Labe v Lysé nad Labem) a stanovilo by povinnost spolku Vibrace, z. s., předkládat Městu Lysá n. L. 1x ročně zprávu
o činnosti na pronajatých plochách.

Termín: květen 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Záměr zveřejněn do 12.05.2017, bude následovat dodatek ke smlouvě.

Usnesení č. 258

Rada města II. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu. („ZŠ Speciální - rekonstrukce toalet a stoupaček“)

Termín: ihned

Rozpracováno, řeší p. Balík. Smlouva je 03.05.2017 připravena k podpisu. Rekonstrukce začne 26.06.2017.

Usnesení č. 261

Rada města II. u k l á d á

starostovi města veřejnoprávní smlouvu uzavřít ( Hasičská dechová hudba - proplacení dokupovaných součástek – kabeláž v celkové hodnotě 6.200).

Termín: ihned

Splněno. Smlouvu připravila A. Dušková 03.05.2017 p. starostovi k podpisu.

Usnesení č. 269

Rada města III. u k l á d á

1) p. tajemníkovi a vedoucím odborů neprodleně zahájit činnost k odstranění zjištěných nedostatků ( při auditu vybraných investičních akcí) dle uvedených opatření, aby se dále při činnosti města neopakovaly. Termín: ihned

2) tajemníkovi předložit ZM do konce roku 2017 zprávu, jak byla přijatá opatření realizována.

Termín: do 31. 12. 2017

Rozpracováno, řeší tajemník. ZM 10.05.2017 projedná zprávu o výsledcích auditu.

Usnesení č. 272

Rada města II. u k l á d á

řediteli MěP Lysá n. L. zvýšit dohledovou činnost v ulici Na Zemské stezce a vynutit dodržování platné legislativy, pokud se týká vjíždění znečištěných vozidel na komunikaci.

Termín: ihned

Úkol trvalý, kontrolu provádí hlídka MěP po zkontrolování podchodu ČD – zařazeno do obchůzkové trasy.

Usnesení č. 276

Rada města II. u k l á d á

odboru FO zapracovat navržené úpravy rozpočtu do 3. rozpočtového opatření předkládaného ZM dne 10. 05. 2017.

Splněno, zařazeno v programu ZM 10.05.2017.

Z 12. jednání RM 28.04.2017:

usnesení č. 279 až 281, 0 ukládacích bodů.

Z 13. jednání RM 02.05.2017:

usnesení č. 282 až 314, celkem 33 bodů, 6 ukl – 0 spl. – 6 rozprac.

Usnesení č. 284

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování plynovodní přípojky podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. (Luděk Rubeš).

Termín: do 31. 07. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 285

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. (Jaroslava a Petr Šemlejovi)

Termín: do 31. 07. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 287

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh nájemní smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(odkládací schránka České pošty v Poděbradově ulici)

Termín: do 31. 07. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 288

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh pachtovní smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(pozemky pro pana Rubeše) Termín: do 31. 07. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 291

Rada města II. u k l á d á

odboru SM zajistit splnění usnesení ZM č. II/9, ze dne 01. 04. 2015.

(dořešení majetkoprávních vztahů k bývalé trafostanici v Byšičkách) Termín: ihned

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Původní požadavek na Středočeský kraj byl zaslán 27.04.2015, paní Javorčíková zaurguje.

Usnesení č. 298

Rada města III. u k l á d á

odboru SM dořešit s ČD, a. s., smluvní vztahy na jimi užívané prostory s tím, že výpůjčka bude ukončena dohodou až po dořešení těchto smluvních vztahů.

(podchod ČD – smlouva o výpůjče)

Rozpracováno, řeší pan Balík.

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 2. zasedání ZM 29.03.2017 bylo uloženo 10 ukládacích bodů – 2 spl. – 8 rozprac.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města u k l á d á

Kontrolnímu výboru provést kontrolu dodržování Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města za rok 2016 a podat zprávu ZM.

Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní Fischerová, vyžádala si podklady od Ing. Kopeckého, které má město k dispozici. Podklady zaslány 02.05.2017.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města IV. u k l á d á

RM předložit ZM návrh rozpočtového opatření (vypracování PD na VO v úseku od restaurace k hájovně ve Dvorcích, zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení). Termín: 10. 05. 2017

Rozpracováno, řeší odbor MI. Odhad ceny je 330 tis. Kč, cena PD 20 – 30 tis. Kč. Bude zadáno po rozpočtové úpravě v 6/2017.

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

Finančnímu výboru navrhnout ZM podmínky, podle kterých by rada města mohla schvalovat rozpočtová opatření do stanovené výše.

Termín: 10. 05. 2017

Splněno, zařazeno v programu ZM 10.05.2017.

Usnesení č. 49

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat standardní kupní smlouvu dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (pozemek Jiřího Černohorského a Aleny Rambouskové).

Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Objednán GP.

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. smlouvu dle bodu II uzavřít. (pozemek Martina Rambouska).

Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Panu Rambouskovi zaslán návrh na souhlas s dělením pozemku.

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu.(pozemky Ing. Jiřího Fišera). Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Dne 03.04.2017 odeslala návrh smlouvy.

Usnesení č. 52

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. smlouvu dle bodu II uzavřít. (pozemky Karla Maudra)

Termín: do 30. 06. 2017

Splněno, řešila paní Javorčíková. Smlouva podepsána dne 19.04.2017.

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrhy kupních smluv na výkup části p. p. č. 33/25, k. ú. Litol, dle usnesení ZM č. 20/2, ze dne 15. 02. 2017, a prodej části pozemku p. č. PK 2867/7, k. ú. Lysá n. L., dle návrhu bodu I a tyto smlouvy současně uzavřít. (pozemek paní Jiřiny Šimonkové)

Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Dodán GP, podala žádost na SÚ – souhlas s dělením pozemku, připravuje 2 kupní smlouvy.

Usnesení č. 55

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) RM zahrnout finanční prostředky potřebné pro realizaci cílů Plánu odpadového hospodářství pro období 2017 – 2021 do rozpočtů Města v příslušných letech.

Termín: 4. Q příslušného roku

2) odboru SM zpracovat přehled výsledků dosažených v odpadovém hospodářství města Lysá n. L. za rok 2016 a návrh postupu pro rok 2018.

Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší Ing. Kopecký. Podepsána objednávka na vyhodnocení výsledků za 2016, provede externí dodavatel. V 6/2017 bude jednání o dalších krocích v roce 2018.

Usnesení č. 59

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města zaslat písemně žádost na Povodí Labe s. p. a jednat o bezúplatném převodu pozemků dle důvodové zprávy (pozemky p. č. 3668, p. č. 3667/5, p. č. 3669, p. č. 3479/1, p. č. 3479/2, p. č. 3479/3, p. č. 3480, p. č.3481/1, p. č. 3481/2, p. č. 3481/7, p. č. 3482/2).

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Do ZM 10.05.2017 zařazen návrh na zapsání vybraných pozemků do pasportu komunikací. Následně bude odeslána žádost na Povodí Labe.

Na 1. zasedání ZM 15.02.2017 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 1 spl. – 8 rozprac.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM připravit návrh na přemístění služebny MěP do budovy č. p. 29 v ul. Čs. armády, Lysá n. L., včetně finančních prostředků během roku 2017.

Rozpracováno, řeší F. Blažek z odboru SM.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (výkup pozemku od p. Václava Nováka). Termín: do 30. 04. 2017

Splněno, řešila paní Javorčíková. Smlouva podepsána a 19.04. podána na Katastrální úřad.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (výkup pozemku od a.s. České dráhy, Praha 1. Termín: do 31. 05. 2017

Rozpracováno, řeší J. Javorčíková. Bude opakovaně předloženo do RM a ZM (pozemek na parkovací dům na kola).

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrhy kupních smluv dle bodu I a tyto smlouvy uzavřít (výkupy pozemků od společností Čtvrtá Sluníčková s.r.o., Praha 5, a Třetí Sluníčková s.r.o., Praha 5).

Termín: do 31. 05. 2017

Splněno, řešila paní Javorčíková. Smlouva podepsána a 12.03. podána na Katastrální úřad.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (výkup pozemku od Ing. Vladimíry Pozníčkové). Termín: do 31. 03. 2017

Splněno, řešila paní Javorčíková. Smlouva podepsána a 30.03. podána na Katastrální úřad.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. (prodej pozemku pod trafostanicí ČEZ Distribuce, Děčín). Termín: do 30. 04. 2017

Splněno, řešila paní Javorčíková. Smlouva podepsána 28.04., čeká se na úhradu kupní ceny od ČEZu.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (prodej pozemku paní Petře Římanové). Termín 30. 04. 2017

Splněno, řešila paní Javorčíková. Smlouva podepsána a 26.04. podána na Katastrální úřad.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města u k l á d á

Radě města předložit zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb. návrh koncepce sportu města Lysá nad Labem. Termín: 30. 09. 2017

Rozpracováno, řeší Dr. Bodnárová a A. Dušková.

Na 13. zasedání ZM 14.12.2016 bylo uloženo 10 ukládacích bodů – 7 spl. – 3 rozprac.

Usnesení č. 575

Zastupitelstvo města IV. u k l á d á

RM zpracovat projekt na opravu kabin TJ Litol do 28.02.2017.

Rozpracováno, řeší odbor SM. Zadáno Ing. Svačinovi. Bude se řešit opravou stávajícího objektu – výměna střechy a dřevěných stěn. Byla vyčištěna studna a opravena vodárna.

Usnesení č. 577

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM zpracovat prioritně PD vodovodu a kanalizace ke Třem Chalupám.

Termín: do 6/2017

Rozpracováno, řeší odbor MI.

Usnesení č. 590

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. uzavřít kupní smlouvu (Povodí Labe, Hradec Králové) dle předloženého návrhu. (pozemky Řehačka)

Termín do 28.02.2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Potřebné podklady odeslány na Povodí v 1/2017, čeká se na smlouvu. Průběžně urguje.

Usnesení č. 591

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I (TK Slovan Lysá n.L. ) a tuto smlouvu uzavřít.

Termín: do 31.01.2017

Smlouva připravena ve 12/2016, pan Jirsa byl od ledna zdravotně indisponován, jednání proběhlo v únoru. Splněno. Smlouva podepsána a 19.04. podána na Katastrální úřad.

Na 12. zasedání ZM 09.11.2016 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 4 spl. – 2 rozprac.

Usnesení č. 542

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I (paní Anděla Pechalová) a tuto smlouvu uzavřít. Termín do 31.01.2017.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Po schválení v ZM 14.12.2016 požádala Policie ČR o podklady k této věci, podklady byly poskytnuty. V 1/2017 PČR šetření uzavřela a v 2/2017 odložila. Paní Javorčíková připravila návrh smlouvy a 13.04.2017 předala paní Pechalové.

Usnesení č. 546

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

radě města zveřejnit záměr na pacht části obecního pozemku p. č. 3269 o výměře dle skutečného zaměření geometrickým plánem (cca 26.500 m2), druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Lysá n. L., panu Petru Rubešovi, trvale bytem Poděbradova 137, Lysá n. L.

Splněno, řešila paní Javorčíková. Smlouva podepsána 27.03. a podána na Katastrální úřad.

Usnesení č. 547

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I. (podíloví vlastníci – celkem 10 osob). Termín do 30.03.2017.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Postupně docházejí souhlasy od podílových vlastníků. K datu 03.05.2017 zatím 3 osoby nedaly souhlas s novým GP, v týdnu od 09.05.2017 bude urgovat.

Usnesení č. 557

Zastupitelstvo města II. ukládá

odboru SMI, městskému architektovi, projektovému manažerovi, (připravovanému) odboru městského investora a stavebnímu úřadu, komisím a výborům seznámit se s Vizí mobility města Lysá nad Labem a podat připomínky do 31.01.2017 e-mailem p. Bc. Robešovi.

Splněno, řešil p. Bc. Robeš. Zpráva v programu ZM 10.05.2017.

Na 11. zasedání ZM 12.10.2016 bylo uloženo 12 ukládacích bodů – 10 spl. – 1 rozprac.- 1 trvalý:

Usnesení č. 519

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí na výkup pozemku podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (pozemky pana Karla Kopejtka z Nymburka).

Termín: 31.12.2016

Splněno, řešila paní Javorčíková. Bude v programu ZM 10.05.2017.

Usnesení č. 520

Zastupitelstvo města

II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I. (pozemky pana A. Zumra z Lysé). Termín: 28.02.2017

Rozpracováno, smlouvu připravila paní Javorčíková a v 1/2017 byl panu Zumrovi poslán návrh. Pan Zumr dal souhlas s GP, je připraven návrh smlouvy.

Usnesení č. 521

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (pozemky Povodí Labe - Brandlova). Termín: 31.12.2016

Splněno, smlouvu připravila paní Javorčíková. Po dohodě došlo k úpravě textu a bylo požádáno o bezúplatný převod na město.

Usnesení č. 522

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (pozemky MEDLET service z Prahy 2). Termín: 28.02.2017

Splněno, smlouvu připravila paní Javorčíková a zaslala společnosti MEDLET, ta nesouhlasí s navrhovanou cenou. Tím bylo jednání ukončeno, pozemek zůstává MEDLETu.

Usnesení č. 533

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM, aby u ukládacích bodů vždy uváděla termín plnění a odpovědnou osobu za splnění bodu.

Termín: ihned

Úkol trvalý.

Usnesení č. 537

Zastupitelstvo města u k l á d á

vedení města, aby učinilo dotaz na Odbor dozoru a kontroly MVČR, jak postupovat v obdobných případech jako je tento (SEMIRAMIS).

Termín: do ZM v 12/2016

Odpovídá: tajemník MěÚ

Splněno, dotaz předal tajemník na poradě tajemníků v Brně 13.10.2016 vedoucí odboru dozoru a kontroly MVČR Ing. Kostruhové. Ta mailem potvrdila přijetí a zadala zpracování odpovědi. Dne 9.11.2016 MVČR potvrdilo písemně, že probíhá zpracování odpovědi. Po urgenci na MVČR se ozvalo MPSV a 20.03.2017 s omluvou požádalo o doplnění podkladů.

Z mailové korespondence cituji část textu : „K tvrzení ..., že prostředky mají být dalšímu subjektu poskytovány na základě veřejnoprávní smlouvy nikoliv proplácením faktur, uvádím: V rámci čerpání dotace na výkon SPOD připadá veřejnoprávní smlouva do úvahy např. v případě, kdy by menší OSPOD přenášel výkon své agendy na větší OSPOD a tento by po menším OSPODu požadoval finanční kompenzaci za přenos této agendy. Pro úhradu běžných výdajů z dotace SPOD se předpokládá buď objednávka konkrétního předmětu plnění nebo uzavřená smlouva s následnou fakturací. S pozdravem Ing. Filip Dvořák
Odd. ochrany práv dětí a NRP, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2.

Na 10. zasedání ZM 07.09.2016 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 7 spl. – 4 rozprac.:

Usnesení č. 487

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

1) odboru ŠSVZaK vyhodnotit roční působení podepsané Dohody o partnerství mezi Městem Lysá nad Labem a Výstavištěm Lysá nad Labem a předložit zprávu do ZM 12/2017.

2) finančnímu odboru zapracovat odpovídající snížení výběru poplatku ze vstupného do následujícího rozpočtového opatření.

3) starostovi města předložit ZM v 12/2016 plán akcí pořádaných městem.

4) radě města předložit ZM v 12/2016 pravidla pro rozdělování nepeněžního plnění organizacím ve městě.

Rozpracováno – výstupy dle textu.

Plán akcí na rok 2017 na Výstavišti v RM 07.02.2017 a v ZM 15.02.2017.

Je nutné upřesnit bod č. 4.

Usnesení č. 500

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu II a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup pozemku p. č. 647/1 o výměře 1.220 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., od manželů Luboše a Jany Kleinerových)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Žadatelé byli vyzváni, aby dodali GP. Nový návrh od Kleinerů je nabídka na převzetí dokončené kanalizace městem a pak by se řešil prodej pozemků. Jednání pokračovalo v 3/2017 a 4/2017, kdy Kleinerovi sdělili změnu postupu – nejprve chtějí na město převést infrastrukturu.

Usnesení č. 503

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup části pozemku p. č. PK 2999, PK 2836, PK 2837 a PK 2678, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Martina Waise)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. K 31.01.2017 došlo k výmazu exekucí. Platba za pozemky proběhne přes notářskou úschovu.

V 3/2017 se objevila další exekuce – jednání pozastaveno, smlouva zatím nepodepsána.

Usnesení č. 505

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(prodej pozemků části p. č. 2042, výměra 5.972 m2, druh pozemku trvalý travní porost, a pozemku p. č. 2043, výměra 4.215 m2, druh pozemku orná půda, oba v k. ú. Přerov nad Labem, a prodej části pozemku p. č. 14/14, nově označen jako pozemek p. č. 14/46 o výměře 621 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol, panu Ing. Markovi Špitálskému).

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková, ve spolupráci s JUDr. Drábkem připravila kupní smlouvu, která byla v 11/2016 zaslána Ing. Špitálskému. V 1/2017 urgovala smlouvu, zatím bez odezvy. Během 4/2017 došlo k pokroku – termín podpisu smlouvy stanovil Ing. Špitálský na 10.05.2017.

Na 9. zasedání ZM 30.08.2016 byl uložen 1 ukládací bod – 1 spl. – 0 rozprac.:

Na 8. zasedání ZM 13.07.2016 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 3 spl. – 3 rozprac.:

Usnesení č. 450

Zastupitelstvo města I. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. jednat se spol. SŽDC, ČD Telematika, ČEZ, RWE a CETIM o zřízení věcných břemen na jejich inženýrské sítě umístěné na městských pozemcích p. č. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Čapkova, které jsou určeny ke zřízení provizorního parkoviště pro osobní automobily (odstavné plochy),

Rozpracováno – projednal p. starosta s uvedenými subjekty. Paní Vrbová zadala vytyčení sítí a požádala o vynětí pozemků ze ZPF. Vynětí vyřešila paní Pilařová po konzultaci s KÚ – převod do ostatních ploch. Stavební úřad požaduje územní rozhodnutí a souhlas s ČD – během 4/2017 nebylo dořešeno.

Usnesení č. 463

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I (pozemek p. č. PK 3429/3 a tuto smlouvu uzavřít (výkup pozemku od paní Boženy Černé).

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Objednán GP, připravuje se smlouva, stav trvá i k 30.04.2017.

Usnesení č. 468

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. výše uvedenou smlouvu (o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na pozemek p. č. 694/2, k. ú. Lysá n. L., pro přeložení plynovodu v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“) uzavřít.

Rozpracováno, řeší p. Balík. Smlouvu urgoval v 1/2017 a v 3/2017. Společnost RWE dne 22.03.2017 potvrdila, že s podpisem smlouvy čeká na vydání stavebního povolení.

Na 7. zasedání ZM 15.06.2016 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.:

Na 6. zasedání ZM 11.05.2016 bylo uloženo 14 ukládacích bodů – 13 spl. – 1 rozprac.:

Usnesení č. 321

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

stavebnímu úřadu pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 a č. 1A ÚP Lysá nad Labem.

Rozpracováno. Řeší stavební úřad.

Na 5. zasedání ZM 20.04.2016 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 10 spl. – 1 rozprac.:

Usnesení č. 273

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru ŠSVZaK zpracovat návrh změn zřizovacích listin ZŠ a MŠ ve smyslu diskuse v ZM a v souladu s NOZ a předložit je 22.06.2016 do ZM.

Splněno, řešil odbor ŠSVZaK, o konzultaci byl požádán další právník pan Mgr. Škorpil, který úpravu textu nedoporučil - mění se pouze jedno slovo. Po konzultaci s jinými městy se listiny měnit nebudou.

Usnesení č. 287

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI navrhnout technické řešení na odvodnění Fuksovy ulice.

Rozpracováno, řeší F. Blažek, bude zpracován malý projekt.

Na 4. zasedání ZM 30.03.2016 bylo uloženo 15 ukládacích bodů – 14 spl. – 0 rozprac. – 1 trvalý:

Usnesení č. 255

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru SMI zahrnout do návrhu rozpočtu města Lysá n. L. na rok 2017 finanční prostředky v částce 500.000 Kč na zajištění krytého parkování vozidel záchranné služby v objektu výjezdové základny ZZS SČK, p. o., Lysá n. L., na adrese Masarykova 214, Lysá n. L., pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1544, 272 01 Kladno.

Splněno, řešil odbor SM – 500 000 Kč do rozpočtu zahrnuto. V 10/2016 doručen mail od vedení ZZS na garáž. Nástavba by zasáhla do oken sousedního domu. Nutné další jednání se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, protože 500 000 Kč situaci neřeší. Problém způsobuje vyjádření sousedů – účastníků řízení z č. p. 715 Zahradní, kteří nesouhlasí se stavebními úpravami.

Nutno řešit jako úkol pro odbor MI.

Na 3. zasedání ZM 02.03.2016 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.:

Na 2. zasedání ZM 17.02.2016 bylo uloženo 13 ukládacích bodů – 11 spl. – 1 rozprac. – 1 trvalý:

Usnesení č. 94

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

SÚ pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 ÚP Lysá n. L.

Rozpracováno – řeší SÚ, výstupy budou předloženy do ZM.

Usnesení č. 98

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města, aby prostřednictvím MěP Lysá n. L. zajistil zvýšenou kontrolu průjezdnosti vozidel do ulice 28. října. Termín: Úkol trvalý.

MěP zvýšila dozorovou činnost v ul. 28. října.

Na 8. zasedání ZM 04.11.2015 byly uloženy 4 ukládací body – 2 spl. – 2 rozprac.:

IV. u k l á d á

4. b) RM, aby bylo nadále jednáno s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve věci převedení pozemků 313/1 a 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, do majetku města, případně jejich odkupu za přiměřenou cenu s tím, že prozatímní návrh ÚZSVM je pro město nepřijatelný,

Rozpracováno – řeší paní Javorčíková. Pozemky jsou kryty nájemní smlouvou, ÚZSVM připravuje dražbu pozemků.

4. c) panu starostovi, aby o možnosti využití tohoto pozemku bezprostředně po vyhodnocení daného podnětu informoval Středočeský kraj.

Rozpracováno – řeší paní Javorčíková.

Na 6. zasedání ZM 09.09.2015 bylo uloženo 8 ukládacích bodů – 7 spl. – 2 rozprac.:

V. u k l á d á

8. RM:

b) zajistit dopracování studie opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného, kterou na objednávku Města Lysá nad Labem zpracovala Stavební fakulta Českého vysokého učení technického, do fáze projektu, a zajistit jeho projednání s dotčenými orgány v termínu do 30.06.2016;

ZM 15.06.2016 mělo stanovit, jak bude město postupovat v tomto bodu dále!

c) zpracovat a předložit Státnímu fondu dopravní infrastruktury žádost o příspěvek na realizaci projektu v termínu do 31.12.2015;

Došlo pravděpodobně k chybě v termínu – žádost se bude podávat v průběhu roku 2016, přesný termín určí SFDI.

d) připravit smlouvu o spolupráci se Středočeským krajem pro realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem, a to před vypsáním výběrového řízení na tuto akci.

Rozpracováno – řeší p. Bc. Robeš.

Na 3. zasedání ZM 01.04.2015 bylo uloženo 13 ukládacích bodů – 12 spl. – 0 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u k l á d á

9. Všem zastupitelům, aby v případě, že jim ZM uloží úkol, o jeho splnění vhodným způsobem informovali ostatní členy ZM.

Úkol trvalý.

Na 8.zasedání ZM 03.12.2014 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 9 spl. – 1 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u k l á d á

9. Starostovi města průběžně informovat RM a ZM o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.

Úkol trvalý.

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 5 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

5. b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SMI.

e) tajemníkovi MěÚ sledovat proces projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 – 2020 a informovat o něm orgány města,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat tajemník.

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 4 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

5. Starostovi města

a) zahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků,

Rozpracováno – řeší p. Balík (SMI). Podle vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2015 finančními zdroji. Dne 15.06.2015 a 17.12.2015 urgoval pan Balík telefonicky vyjádření RWE, což bylo přislíbeno, ale zatím vyjádření nedošlo. Pan Balík urgoval RWE v 1/2017, zatím bez odezvy. Tento stav trvá i k datu 30.04.2017.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 7 spl. – 2 rozprac.:

ZM ...IV. u k l á d á

2. RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo cenu 210 Kč/m2 , tj. sedminásobek pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik právníků, od 6/2014 do února 2015 s úřadem nekomunikoval. Po celý duben 2015 probíhalo vyjasňování původu stavby – stavbu povolil ONV Nymburk v roce 1983. Rada města dne 30.08.2016 potvrdila, že finanční představy p. Cicu jsou nereálné a trvá na max. ceně 250 Kč/m2. Pokud pan Cicu toto řešení nepřijme, musí se řešení domáhat soudně. Ve 12/2016 pan Cicu požádal prostřednictvím právníka o úhradu kupní ceny, příp. úhradu za věcné břemeno. Dále v 1/2017 již nekomunikoval, stav trvá i v 4/2017.

7. Panu starostovi zahájit jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P + R a zajištění provozu nádražní restaurace.

Projekt parkoviště P+R je zahrnut v seznamu tzv. metropolitních projektů, čeká se na vyjádření ČD – jednání o pozemku proběhlo 17.03.2016. Projekt parkovacího domu pro jízdní kola BIKE TOWER je reálný. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravilo dotační titul na rok 2016, dotace pokryje 90 % nákladů. Souhlas s umístěním stavby byl vydán dne 31.5.2016. Dne 01.07.2016 stavební úřad zahájil stavební řízení. Žádost o dotaci byla podána k datu 29.08.2016. K datu 31.10.2016 byla žádost po formální stránce schválena a postoupila k hodnotiteli.

Dne 23.03.2017 byla zveřejněna veřejná zakázka na parkovací dům. Očekávané zahájení stavby je 5/2017 za předpokladu schválení dotace. Během 4/2017 došlo k výměně informací s CRR, které vyhodnocuje žádost – bylo doporučeno stornovat veřejnou zakázku na podlimitní stavbu a vyhlásit novou zakázku v režimu nadlimitní dodávky.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4 ukládací body – 3 spl. – 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně.

Termín: úkol trvalý

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 0 rozprac. - 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých organizací k 31.12. daného roku.

Úkol trvalý.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.

IV. u k l á d á

7.. RM:

c) vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.

Body a), b) byly splněny, odbor SMI zaslal v roce 2014 KÚ Středočeského kraje geometrický plán pro vyřešení majetkových vztahů k pozemkům. K 30.04.2017 není žádná reakce.

Do ostatních informací:

Ke dni 01.03.2017 byly předány prostory v č.p.29 ul. ČSA Úřadu práce, který zahájil stěhování. ÚP zahájil provoz v nových kancelářích od 03.04.2017.

Rada města schválila zvýšení počtu referentů – odbor dopravy o 1 pracovní místo (agenda speciálního stavebního úřadu) a finanční odbor o 1 pracovní místo (agenda mzdové účetní a personalistika).

Z výběrového řízení: FO – vybrána paní Romana Matoušová, OD – silniční úřad – vybrána Kateřina Uhrová.

Na opakované výběrové řízení na pozici městského právníka nebyla doručena žádná přihláška. Během 5/2017 bude využita servisní služba Jobs.cz.

03.05.2017 M. Dvořák
Vytvořeno 4.10.2022 10:03:09 | přečteno 23x | jiri.virava
load