Kontrolní zpráva pro ZM 01.11.2017

Kontrolní zpráva pro  7. zasedání  ZM dne 01.11.2017

Od 6. zasedání ZM dne 20.09.2017 se konala 3 jednání RM:

23. jednání RM 27.09.2017 usn. č. 572 až 592 1 ukl. – 0 spl.  – 1 rozprac.

24. jednání RM 10.10.2017 usn. č. 593 až 625 9 ukl. –  3 spl.  6 rozprac.

25. jednání RM 24.10.2017 usn. č. 626 až 6.. ukl. – spl.    rozprac

Plnění usnesení rady města:

Z 22. jednání RM 12.09.2017 usn. č. 524 až 571 12 ukl. – 9 spl.  – 3 rozprac.

Usnesení č. 528

Rada města II. u k l á d á

finančnímu odboru předložit ZM dne 20. 09. 2017 návrh na úpravu rozpočtu města na r. 2017 dle bodu 2) ke schválení (komunikace Na Výsluní, komunikace K Borku, chodník k Černým vratům).

Splněno, zařazeno v ZM 20.09.2017.

Usnesení č. 529

Rada města II. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem („Rekonstrukce chodníku Sídliště, mezi ul. Resslova a Uzavřená“ - AVE Kolín, s. r. o., Třídvorská 1501, 280 00 Kolín V, IČO 25148117, za cenu 747.296,02 Kč včetně DPH.

Splněno, akce se realizuje.

Usnesení č. 535

Rada města  II. u k l á d á

panu starostovi uzavřít výše uvedenou smlouvu (věcné břemeno s ČEZ Distribuce - „Lysá nad Lab., Ke Střelnici, kNN pro 2420“). Termín: do 10. 10. 2017

Splněno, řešil O. Balík.

Usnesení č. 539

Rada města II. u k l á d á

odboru SM zahrnout požadavek tvorby koncepce rozvoje zámeckého parku na období 2018 – 2022 do návrhu rozpočtu na rok 2018 s minimální částkou 100.000 Kč.

Splněno, zařazeno do 1. návrhu rozpočtu 2018.

Usnesení č. 542

Rada města III. u k l á d á

finančnímu odboru zahrnout tuto změnu do návrhu na úpravu rozpočtu r. 2017 a předložit ji na jednání ZM dne 20. 09. 2017 k projednání včetně žádosti FC Litol (dostavba chodníku kolem fotbalového hřiště – 100 000 Kč).

Splněno, zařazeno v ZM 20.09.2017.

Usnesení č. 543

Rada města II. u k l á d á

odboru SM

1) zadat tvorbu PD na výměnu vodovodního řadu v Komenského ulici v rámci plánu obnovy na rok 2017 – zadáno investorovi akce,

2) zahrnout finanční prostředky potřebné na výměnu vodovodního řadu v ulici Komenského do rozpočtu na rok 2018, respektive do plánu obnovy VaK na rok 2018,

3) zajistit úpravy plánů obnov VaK na roky 2017 a 2018 tak, aby obsahovaly skutečně provedené nebo plánované akce.

Termín: do 30. 09. 2017

Body 2) a 3) splněny, řešil F. Blažek, zařazeno v RM 24.10.2017.

Usnesení č. 550

Rada města  II. u k l á d á

odboru SM vymáhat dlužnou částku od jeho sestry Jany Škrabalové trvale bytem Stratov 69, Lysá nad Labem.

Rozpracováno, řeší JUDr. Drábek

Usnesení č. 561

Rada města III. u k l á d á 

odboru ŠSVZaK

1) zařadit do návrhu rozpočtu města na r. 2018 finanční příspěvek určený na činnost OS Hyppodrom a finanční příspěvek na hlavní cenu jarního dostihu Města Lysá nad Labem (prvomájová steeplechase).

Splněno, zařazeno do 1. návrhu rozpočtu 2018.

Usnesení č. 564

Rada města II. u k l á d á

finančnímu odboru předložit výše uvedené opatření ke schválení ZM dne 20. 09. 2017. (Vybavení pro technickou skupinu na položku provozní a investiční v členění 700 tis. Kč na provoz a 300 tis. Kč na investice).

Splněno, zařazeno v ZM 20.09.2017.

Usnesení č. 567

Rada města u k l á d á

odboru SM ve spolupráci s městským právníkem zajistit vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky p. Brynycha v lokalitě Drážky.

Rozpracováno, řeší JUDr. Drábek a Mgr. Dostál.

Usnesení č. 568

Rada města II. u k l á d á

vedoucímu technické skupiny přepracovat zprávu ve smyslu diskuse v RM a zahájit činnosti malé TS s uchazeči o zaměstnání pod hlavičkou Města Lysá n. L.

Splněno, řešil T. Sedláček a M. Dvořák. V TS zařazeno 8 zaměstnanců, z toho 6 hrazeno na smlouvu z Úřadu práce (do 31.12.2017), 2 z rozpočtu TS.

Usnesení č. 570

Rada města III. u k l á d á 

1) odboru VV a tajemníkovi zařadit náklady na zakoupení kabiny pro pořizování OP a CD
a zvýšení platů do návrhu rozpočtu na r. 2018,

Termín: 4. Q 2017

Splněno, zařazeno do 1. návrhu rozpočtu 2018.

2) p. tajemníkovi, za předpokladu schválení finančních prostředků v rozpočtu města na r. 2018, zajistit úpravu organizačního řádu a výběrová řízení dle předloženého návrhu.

Termín: 12/2017

Rozpracováno, řeší M. Dvořák.

Z 23. jednání RM 27.09.2017  usn. č. 572 až 592  1 ukl. – 0 spl. – 1 rozprac.

Usnesení č. 590

Rada města II. u k l á d á

odboru SM vytvořit seznam dotčených pozemků obsahující velikost a majitele a předložit návrh postupu do RM (možný vznik lesoparku mezi tratí Lysá n. L. – Nymburk).

Termín do 1/2018

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Z 24. jednání RM 10.10.2017  usn. č. 593 až 625 9 ukl. – 3 spl. – 6 rozprac.

Usnesení č. 595

Rada města II. u k l á d á

odboru SM vyzvat vlastníky pozemků p. č. 866/17 a st. 2909 (Petr a Monika Jermářovi, Jiří a Jana Dvořákovi), oba k. ú. Lysá n. L., k jednání směřujícímu k uzavření plánovací smlouvy ve věci vybudování prodloužení kanalizačního řadu v délce 27,2 m v obecním pozemku p. č. 3484/2, k. ú. Lysá n. L., ulice Na Zemské stezce,

III. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smluv dle bodu I a II. a tyto smlouvy uzavřít.

Termín: do 31. 12. 2017

Rozpracováno, řeší pan Pilař (OSM).

Usnesení č. 597

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh pachtovní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (celkem 9 pozemků pro společnost Agáta Stará Lysá – do doby zahájení stavby obchvatu). 

Termín: do 31. 12. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 610

Rada města II. u k l á d á

odboru SM zaslat materiál k projednání komisi stavební, pro dopravu, pro životní prostředí
a výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města.

( výstavba bytového domu v areálu bývalého parkoviště autobusů a  demolice části domu č. p. 1745). Termín: ihned

Splněno, rozesláno obratem. Stanoviska získána od stavební komise a výboru pro obchvat. Zařazeno v programu ZM 01.11.2017.

Usnesení č. 612

Rada města III. u k l á d á 

odboru SM učinit potřebné kroky k vyklizení bytu panem Petrem Garnekem, trvale bytem Školní náměstí 42/2, Lysá nad Labem, s termínem předání dle zaslané výzvy k vyklizení bytu ke dni 19. 10. 2017. 

Splněno. Vyklizení bytu proběhne k 26.10.2017.

Usnesení č. 613

Rada města II. u k l á d á

odboru SM prověřit trvalý pobyt bývalých nájemníků v domě č. p. 253, Na Františku, Lysá n. L., a případně učinit potřebné kroky k ukončení jejich trvalého pobytu.

Termín: ihned

Rozpracováno, řeší paní Šošková (OSM). K 24.10.2017 mají trvalý pobyt na uvedené adrese 4 osoby.

Usnesení č. 614

Rada města II. u k l á d á

p. místostarostovi města prověřit možnost finanční pomoci dle žádosti pí Stefanové.

Termín 24. 10 2017

Rozpracováno, řeší paní Šošková. Řešení nalezeno, ale do 24.10. se nepodařilo paní Stefanovou na uvedených kontaktech zastihnout, mobil nebere.

Usnesení č. 622

Rada města II. u k l á d á

tajemníkovi MěÚ Lysá nad Labem předložit zastupitelstvu města veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje dne 01. 11. 2017 ke schválení ( ve výši 500.000 Kč na výstavbu parkovacího zařízení na jízdní kola v Lysé nad Labem). Termín: 01.11.2017

Splněno, zařazeno v programu ZM 01.11.2017.

Usnesení č. 623

Rada města  II. u k l á d á

odboru SM doplnit seznam dotčených pozemků o výměry a předložit návrh postupu do RM. (vznik plochy parkové zeleně za Kovonou a pásu ochranné zeleně za ARS Altmann).

Termín do I/2018

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Z 25. jednání RM 24.10.2017  - vyhodnocení v ZM 13.12.2017.

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 6. zasedání ZM 20.09.2017 byly uloženy 4 ukládací  body  – 1 spl.  – 3 rozprac.

Usnesení č. 115

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM projednat žádost od SVJ pro dům Slunéčkova 1982, 1983 a 1984 ve věci dlouhodobého pronájmu části obecního pozemku p. č. 493/3, k. ú. Lysá n. L. ( zájemce p. Ludvík Hodboď).

Splněno, projednáno v RM 24.10.2017. Bude zveřejněn záměr na pronájem.

Usnesení č. 122

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. uzavřít kupní smlouvu dle předloženého návrhu. (výkup 2 pozemků na Řehačce od Povodí Labe za celkovou kupní cenu 115.830 Kč.)

Termín: do 31. 12. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Příslušné smlouvy odeslala na Povodí Labe dne 25.09.2017.

Usnesení č. 123

Zastupitelstvo města II. u k l á d á 

starostovi města Lysá n. L. uzavřít darovací smlouvy dle předložených návrhů. 

(3 pozemky do vlastnictví Středočeského kraje, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov , 8 pozemků do vlastnictví Města Lysá nad Labem, 6 pozemků do vlastnictví Města Lysá nad Labem, 1 pozemek do vlastnictví Středočeského kraje.)

Termín: do 31. 12. 2017.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Příslušné smlouvy odeslala na SK dne 27.09.2017.

Usnesení č. 138

Zastupitelstvo města u k l á d á

starostovi města zajistit odstranění suchých stromů z intravilánu města dle přílohy. Termín: v době vegetačního klidu r. 2017/2018.

Rozpracováno, řeší paní Ing. Rybová. Kácení objednáno u FCC Lysá a arboristů (rizikové kácení).

Na 5. zasedání ZM 19.07.2017 nebyly uloženy žádné ukládací body.

Na 4. zasedání ZM 21.06.2017 byly uloženy 4 ukládací  body  – 1 spl.  – 3 rozprac.

Usnesení č. 89

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á

Radě města Lysá nad Labem zabezpečit potřebné kroky k realizaci klimatizace v kině na Husově náměstí. Termín: 30. 11. 2017

Rozpracováno, odbor MI obdržel projektovou dokumentaci k 30.09.2017, rozeslány žádosti o vyjádření k dokumentaci, pak následuje žádost o stavební povolení. Předpokládaná realizace v I. čtvrtletí 2018.

Usnesení č. 98

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města kupní smlouvu uzavřít (za účelem výstavby automatického parkovacího zařízení pro kola) současně se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, služebnosti na části pozemku p. č. 2126/2/, k. ú. Lysá n. L., nově označené jako p. č. 2162/32 o výměře 141 m2, nejpozději v termínu do 31. 12. 2017 za předpokladu přidělení dotace na výstavbu automatického parkovacího zařízení pro kola v Lysé n. L. 

Rozpracováno, podmínky odsouhlaseny, smlouvu odeslala paní Javorčíková na ČD panu Neklapilovi dne 16.10.2017.

Usnesení č. 100

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města poslat na SPÚ oficiální žádost o převod pozemků ( od SPÚ p. č. 514/21, 514/8) dle důvodové zprávy. Termín: ihned

Rozpracováno. Žádost odeslala paní Javorčíková datovou schránkou 26.06.2017, zatím bez odezvy.

Na 3. zasedání ZM 10.05.2017  byly uloženy 3 ukládací  body  3  spl.  – 0  rozprac.

Na 2. zasedání ZM 29.03.2017  bylo uloženo 10 ukládacích  bodů –  3 spl. –  6 rozprac. – 1 trvalý

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města  u k l á d á

Kontrolnímu výboru provést kontrolu dodržování Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města za rok 2016 a podat zprávu ZM.

Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní Fischerová, vyžádala si podklady od Ing. Kopeckého, které má město k dispozici. Podklady zaslány 02.05.2017. Zatím bez odezvy.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města  IV. u k l á d á

RM předložit ZM návrh rozpočtového opatření (vypracování PD na VO v úseku od restaurace k hájovně ve Dvorcích, zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení). Termín: 10. 05. 2017

Rozpracováno, řeší odbor MI. Odhad ceny je 330 tis. Kč. Projektová dokumentace byla předána odboru MI. Vyžádána vyjádření dotčených orgánů, připravuje se žádost o územní rozhodnutí.

Usnesení č. 49

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat standardní kupní smlouvu dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (pozemek Jiřího Černohorského a Aleny Rambouskové). Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Byl dodán GP, čeká se na schválení Katastrálním úřadem, pak bude podepsána smlouva.

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. smlouvu dle bodu II uzavřít. (pozemek Martina Rambouska).

Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Panu Rambouskovi zaslán návrh na souhlas s dělením pozemku. Připravena smlouva. V 8/2017 pan Rambousek požádal o úpravu smlouvy, v níž požaduje doplnit vybudování protihlukové stěny.

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu.(pozemky Ing. Jiřího Fišera). Termín: do 30. 06. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Dne 03.04.2017 odeslala návrh smlouvy. V 8/2017 pan Ing. Fišer odsouhlasil znění smlouvy, paní Javorčíková zadala zpracování GP.

Usnesení č. 55

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) RM zahrnout finanční prostředky potřebné pro realizaci cílů Plánu odpadového hospodářství pro období 2017 – 2021 do rozpočtů Města v příslušných letech.

Termín: 4. Q příslušného roku

Úkol trvalý.

Usnesení č. 59

Zastupitelstvo města  III. u k l á d á

starostovi města zaslat písemně žádost na Povodí Labe s. p. a jednat o bezúplatném převodu pozemků dle důvodové zprávy (pozemky p. č. 3668, p. č. 3667/5, p. č. 3669, p. č. 3479/1, p. č. 3479/2, p. č. 3479/3, p. č. 3480, p. č.3481/1, p. č. 3481/2, p. č. 3481/7, p. č. 3482/2).

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Do ZM 10.05.2017 zařazen návrh na zapsání vybraných pozemků do pasportu komunikací. Následně byla odeslána žádost na Povodí Labe. Dne 14.09.2017 dorazil z Povodí návrh darovací smlouvy. Bude předloženo do ZM 01.11.2017.

Na 1. zasedání ZM 15.02.2017  bylo uloženo 9 ukládacích  bodů    8 spl.  – 1 rozprac.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á

RM připravit návrh na přemístění služebny MěP do budovy č. p. 29 v ul. Čs. armády, Lysá n. L., včetně finančních prostředků během roku 2017. 

Rozpracováno, řeší F. Blažek z odboru SM.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města u k l á d á 

Radě města předložit zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb. návrh koncepce sportu města Lysá nad Labem. Termín: 30. 09. 2017

Splněno, návrh zpracoval člen ZM pan Ing. Eliška. V 8/2017 ho doplnily paní Dr. Bodnárová a A. Dušková, návrh bude v programu ZM 01.11.2017.

Na 13. zasedání ZM 14.12.2016  bylo uloženo 10 ukládacích  bodů  – 8 spl.  – 2 rozprac.

Usnesení č. 575

Zastupitelstvo města IV. u k l á d á

RM zpracovat projekt na opravu kabin TJ Litol do 28.02.2017.

Rozpracováno, řeší odbor SM. Dokumentaci zpracoval Ing. Svačina a předal odboru SM na konci 8/2017. Odbor požádal dotčené orgány o vyjádření, připravuje žádost o stavební povolení. Byla vyčištěna studna a opravena vodárna.

Usnesení č. 577

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM zpracovat prioritně PD vodovodu a kanalizace ke Třem Chalupám.

Termín: do 6/2017

Rozpracováno, řeší odbor MI. PD dodána, v 8/2017 požádal odbor o vyjádření dotčených orgánů.

Na 12. zasedání ZM 09.11.2016  bylo uloženo 6 ukládacích  bodů    4 spl.  – 2 rozprac.

Usnesení č. 542

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I (paní Anděla Pechalová) a tuto smlouvu uzavřít. Termín do 31.01.2017.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Po schválení v ZM 14.12.2016 požádala Policie ČR o podklady k této věci, podklady byly poskytnuty. V 1/2017 PČR šetření uzavřela a v 2/2017 odložila. Paní Javorčíková připravila návrh smlouvy a 13.04.2017 předala paní Pechalové.

Zařazeno v programu ZM 20.09.2017.

Usnesení č. 547

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á

starostovi města uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I. (podíloví vlastníci – celkem 10 osob). Termín do  30.03.2017.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Postupně docházejí souhlasy od podílových vlastníků. K datu 14.09.2017 zatím 2 osoby nedaly souhlas s novým GP, nedaří se je zastihnout, korespondenci nepřebírají. Paní Javorčíková opakovaně zkouší kontakt.

Na 11. zasedání ZM 12.10.2016  bylo uloženo 12  ukládacích  bodů    10 spl.  – 1 rozprac.- 1 trvalý:

Usnesení č. 520

Zastupitelstvo města

II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I. (pozemky pana A. Zumra z Lysé). Termín: 28.02.2017

Rozpracováno, smlouvu připravila paní Javorčíková a v 1/2017 byl panu Zumrovi poslán návrh. Pan Zumr byl osobně na MěÚ v 1. týdnu září, smlouvu odsouhlasil, čeká se na jeho č. účtu a pak bude smlouva podepsána.

snesení č. 533

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á

RM, aby u ukládacích bodů vždy uváděla termín plnění a odpovědnou osobu za splnění bodu.

Termín: ihned

Úkol trvalý.

Na 10. zasedání ZM 07.09.2016  bylo uloženo  11 ukládacích  bodů  9 spl.  – 2 rozprac.:

Usnesení č. 500

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu II a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup pozemku p. č. 647/1 o výměře 1.220 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., od manželů Luboše a Jany Kleinerových)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Žadatelé byli vyzváni, aby dodali GP. Nový návrh od Kleinerů je nabídka na převzetí dokončené kanalizace městem a pak by se řešil prodej pozemků. Jednání pokračovalo v 3/2017 a 4/2017, kdy Kleinerovi sdělili změnu postupu – nejprve chtějí na město převést infrastrukturu. Stav k 24.10.2017 trvá.

Usnesení č. 503

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup části pozemku p. č. PK 2999, PK 2836, PK 2837 a PK 2678, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Martina Waise)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. K 31.01.2017 došlo k výmazu exekucí. Platba za pozemky proběhne přes notářskou úschovu.

V 3/2017 se objevila další exekuce – jednání pozastaveno, smlouva zatím nepodepsána. V 6/2017 přišla další exekuce, právní zástupce pana Waise řeší exekuční řízení.

Na 9. zasedání ZM 30.08.2016  byl uložen 1 ukládací  bod – 1 spl.  – 0  rozprac.:

Na 8. zasedání ZM 13.07.2016  bylo uloženo 6  ukládacích  bodů – 3 spl.  – 3  rozprac.:

Usnesení č. 450

Zastupitelstvo města  I. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. jednat se spol. SŽDC, ČD Telematika, ČEZ, RWE a CETIM o zřízení věcných břemen na jejich inženýrské sítě umístěné na městských pozemcích p. č. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Čapkova, které jsou určeny ke zřízení provizorního parkoviště pro osobní automobily (odstavné plochy),

Rozpracováno – projednal p. starosta s uvedenými subjekty. Paní Vrbová zadala vytyčení sítí a požádala o vynětí pozemků ze ZPF. Vynětí vyřešila paní Pilařová po konzultaci s KÚ – převod do ostatních ploch. Stavební úřad požaduje územní rozhodnutí a souhlas s ČD – během 8/2017 nebylo dořešeno.

Usnesení č. 468

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. výše uvedenou smlouvu (o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na pozemek p. č. 694/2, k. ú. Lysá n. L., pro přeložení plynovodu v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“) uzavřít.

Rozpracováno, řeší p. Balík. Smlouvu urgoval v 1/2017 a v 3/2017. Společnost RWE dne 22.03.2017 potvrdila, že s podpisem smlouvy čeká na vydání stavebního povolení.

Na 7. zasedání ZM 15.06.2016  bylo uloženo  5 ukládacích  bodů – 5 spl.  – 0  rozprac.:

Na 6. zasedání ZM 11.05.2016 bylo uloženo  14 ukládacích  bodů –  13  spl.  – 1  rozprac.:

Usnesení č. 321

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

stavebnímu úřadu pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 a č. 1A ÚP Lysá nad Labem.

Rozpracováno. Řeší stavební úřad.

Na 5. zasedání ZM 20.04.2016 bylo uloženo  11 ukládacích  bodů – 10 spl.    1 rozprac.

Usnesení č. 287

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI navrhnout technické řešení na odvodnění Fuksovy ulice.

Rozpracováno, řeší F. Blažek, objednán malý projekt.

Na 4. zasedání ZM 30.03.2016 bylo uloženo  15 ukládacích  bodů – 14 spl.    0 rozprac. – 1 trvalý:

Na 3. zasedání ZM 02.03.2016 bylo uloženo  5 ukládacích  bodů –  5 spl.  – 0 rozprac.:

Na 2. zasedání ZM 17.02.2016 bylo uloženo  13 ukládacích  bodů – 11 spl. – 1  rozprac. – 1 trvalý:

Usnesení č. 94

Zastupitelstvo města  III. u k l á d á

SÚ pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 ÚP Lysá n. L.

Rozpracováno – řeší SÚ, výstupy budou předloženy do ZM.

Usnesení č. 98

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á

starostovi města, aby prostřednictvím MěP Lysá n. L. zajistil zvýšenou kontrolu průjezdnosti vozidel do ulice 28. října. Termín: Úkol trvalý.

MěP zvýšila dozorovou činnost v ul. 28. října.

Na 8. zasedání ZM 04.11.2015 byly uloženy  4 ukládací  body –  2 spl.  – 2 rozprac.:

IV.  u k l á d á

4. b) RM, aby bylo nadále jednáno s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve věci převedení pozemků 313/1 a 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, do majetku města, případně jejich odkupu za přiměřenou cenu s tím, že prozatímní návrh ÚZSVM je pro město nepřijatelný,

Rozpracováno – řeší paní Javorčíková. Pozemky jsou kryty nájemní smlouvou, ÚZSVM připravuje 2. kolo dražby pozemků za sníženou cenu. Město má předkupní právo, v 10/2017 se čeká na výsledek.

4. c) panu starostovi, aby o možnosti využití tohoto pozemku bezprostředně po vyhodnocení daného podnětu informoval Středočeský kraj.

Rozpracováno – řeší paní Javorčíková.

Na 6. zasedání ZM 09.09.2015 bylo uloženo  8 ukládacích  bodů –  7 spl.  – 2 rozprac.:

V. u k l á d á

8. RM:

b) zajistit dopracování studie opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného, kterou na objednávku Města Lysá nad Labem zpracovala Stavební fakulta Českého vysokého učení technického, do fáze projektu, a zajistit jeho projednání s dotčenými orgány v termínu do 30.06.2016;

Rozpracováno - řeší p. Bc. Robeš.

d) připravit smlouvu o spolupráci se Středočeským krajem pro realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem, a to před vypsáním výběrového řízení na tuto akci.

Rozpracováno – řeší p. Bc. Robeš.

Na 3. zasedání ZM 01.04.2015 bylo uloženo 13 ukládacích  bodů –  12 spl.  – 0 rozprac.- 1 trvalý:

IV.  u k l á d á

9. Všem zastupitelům, aby v případě, že jim ZM uloží úkol, o jeho splnění vhodným způsobem informovali ostatní členy ZM.

Úkol trvalý.

Na 8.zasedání ZM 03.12.2014 bylo uloženo 11 ukládacích bodů –  9 spl.  – 1 rozprac.- 1 trvalý:

IV.  u k l á d á

9. Starostovi města průběžně informovat RM a ZM o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.

Úkol trvalý.

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů –  5 spl.  – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

5. b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SMI.

e) tajemníkovi MěÚ sledovat proces projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 – 2020 a informovat o něm orgány města,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat tajemník.

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5  ukládacích  bodů –  4 spl.  – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

5. Starostovi města

a) zahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků, 

Rozpracováno – řeší p. Balík (SMI). Podle vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2015 finančními zdroji. Dne 15.06.2015 a 17.12.2015 urgoval pan Balík telefonicky vyjádření RWE, což bylo přislíbeno, ale zatím vyjádření nedošlo. Pan Balík urgoval RWE v 1/2017, zatím bez odezvy. Tento stav trvá i k datu 24.10.2017.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9  ukládacích  bodů –  7 spl.    2 rozprac.:

ZM …IV. u k l á d á

2. RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo cenu 210 Kč/m2 , tj. sedminásobek pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik právníků, od 6/2014 do února 2015 s úřadem nekomunikoval. Rada města dne 30.08.2016 potvrdila, že finanční představy p. Cicu jsou nereálné a trvá na max. ceně 250 Kč/m2. Během letních měsíců pan Cicu částečně zabetonoval kanalizaci a tím zabránil plynulému odtoku splaškových vod. Stav byl zachycen kamerou, případ byl předán panu JUDr. Sedlatému, který připravuje podání žaloby na p. Cicu.

7. Panu starostovi zahájit jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P + R a zajištění provozu nádražní restaurace.

Projekt parkoviště P+R je zahrnut v seznamu tzv. metropolitních projektů.

Projekt parkovacího domu pro jízdní kola BIKE TOWER pokračuje.  Od května do srpna 2017 proběhlo trojí výběrové řízení na dodavatele. Ke dni 01.09.2017 byly úspěšně provedeny kontroly dokumentace ze strany CRR a dne 06.09.2017 byla podepsána smlouva o dílo s dodavatelem. Vlastní stavba byla zahájena dne 18.09.2017. Předpokládané uvedení do provozu je v prosinci 2017.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4 ukládací  body – 3 spl.  – 1 trvalý:

ZM …IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně.

Termín: úkol trvalý

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl.  – 0 rozprac. - 1 trvalý:

ZM …IV. u k l á d á

1. Odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých organizací k 31.12. daného roku.

Úkol trvalý.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.

IV. u k l á d á

7.. RM:

c) vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.

Body a), b) byly splněny, odbor SMI zaslal v roce 2014 KÚ Středočeského kraje geometrický plán pro vyřešení majetkových vztahů k pozemkům. K 24.10.2017 není žádná reakce.

Do ostatních informací:

1) Na základě výběrové řízení byl vybrán nový právník města – pan Mgr. Martin Dostál. Nastoupil od 01.10.2017.

2) Na základě výběrového řízení byla vybrána na uvolněnou pozici na stavebním úřadě paní Jana Dulová, která nastoupila 16.10.2017.

3) Ke dni 18.09.2017 byla zahájena stavba parkovacího domu u nádraží ČD. Ze stavby je pořizován nepřetržitý kamerový záznam, z něhož se po dokončení díla vytvoří časosběrný dokument.

4) Od 02.10.2017 funguje malá technická skupina, která pod vedením pana Sedláčka zajišťuje úklid veřejných prostranství – na základě požadavků odboru správy majetku. Šest osob je financováno z projektu Veřejně prospěšných prací (z ÚP), 2 osoby jsou zaměstnanci města. Smlouvy jsou zatím do data 31.12.2017.

24.10.2017 M. Dvořák

Vytvořeno 4.10.2022 10:07:52 | přečteno 18x | jiri.virava
load