Kontrolní zpráva pro ZM 7.9.2016

Kontrolní zpráva pro 8. zasedání ZM dne 07.09.2016

Od zasedání ZM dne 13.07.2016 se konalo 6 jednání RM a 1 ZM:

3. jednání RM dne 12.07.2016 usn. č. 39 až 88, z toho 9 ukládacích bodů

4. jednání RM dne 26.07.2016 usn. č. 89 až 104, z toho 7 ukládacích bodů

5. jednání RM dne 09.08.2016 usn. č. 105 až 141, z toho 6 ukládacích bodů

6. jednání RM dne 10.08.2016 usn. č. 142, z toho 0 ukládacích bodů

7. jednání RM dne 23.08.2016 usn. č. 143, z toho 0 ukládacích bodů

8. jednání RM dne 30.08.2016 usn. č. 144 až 192, z toho 9 ukládacích bodů

9. jednání ZM dne 30.08.2016 usn. č. 470 až 476, z toho 1 ukládací bod

Plnění usnesení rady města:

z 3. jednání RM 12.07.2016

Usnesení č. 39 až 88, celkem 50 bodů, z toho 9 ukládacích – 3 spl. – 6 rozpracováno

Usnesení č. 39

Rada města u k l á d á

odboru ŠSVZaK neprodleně zahájit jednání s pí Macurovou o přípravě komunitního plánu a podal informaci včetně návrhu harmonogramu prací RM dne 09.08.2016.

Splněno, informace v programu ZM 07.09.2016.

Usnesení č. 44

Rada města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I (pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3 o výměře 19 m2, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Lysá n. L., pod plechovou garáží č. 18) a tuto smlouvu uzavřít.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 45

Rada města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I (pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3 o výměře 16 m2, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Lysá n. L., pod plechovou garáží č. 12,) a tuto smlouvu uzavřít.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 47

Rada města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I (pronájem části obecního pozemku p. č. 328 o výměře 1 m2 v k. ú. Litol, ulice Družstevní, části obecního pozemku p. č. 3708/1 o výměře 1 m2 v k. ú. Lysá n. L., ulice Na Mlíčníku a části obecního pozemku p. č. 2673/91 o výměře 1 m2 v k. ú. Lysá n. L., Sídliště, České poště, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha, za cenu 1 Kč/m2/den, za účelem umístění odkládacích schránek pro služby České pošty, s. p. ) a tuto smlouvu uzavřít.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 48

Rada města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy bodle bodu I (zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3484/3 v k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. 866/17, ulice Na Zemské stezce, s panem Petrem Jermářem) a tuto smlouvu uzavřít.

Rozpracováno, řeší p. Balík.

Usnesení č. 52

Rada města u k l á d á

odboru ŠSVZaK připravit návrh smlouvy o spolupráci mezi Městem Lysá n. L. a Výstavištěm Lysá n. L. do ZM 13.07.2016.

Splněno – v programu ZM 07.09.2016.

Usnesení č. 60

Rada města II. u k l á d á

odboru SMI a projektovému manažerovi ve spolupráci s Bc. Robešem zpracovat přehled čerpání výdajových položek na PD a předložit ho na příští jednání RM.

Rozpracováno, řeší p. Robeš.

Usnesení č. 65

Rada města II. u k l á d á

odboru SMI předložit návrh na úpravu Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města dle pokynů pana starosty.

Termín: 26.07.2016

Projednáno v RM 30.08.2016, RM si vyžádala doplnění.

Usnesení č. 84

Rada města I. u k l á d á

odboru SMI vyžádat písemné stanovisko společnosti Stavokomplet, s. r. o., o existenci kanalizačních sítí na pozemku p. č. 650/1, k. ú. Lysá n. L., a možném technickém řešení problému.

Termín: do 31.08.2016

Splněno, podklady obdržel Ing. Kopecký v týdnu od 22.8.2016.

z 4.jednání RM 26.07.2016

Usnesení č. 89 až 104, celkem 16 bodů, z toho 7 ukládacích – 4 spl. – 3 rozprac.

Usnesení č. 97

Rada města II. u k l á d á

odboru SMI svolat jednání s p. Jaroslavem Cicu projednat s ním výše uvedené návrhy, sepsat z jednání zápis podepsaný všemi zúčastněnými a předložit RM k projednání.

Termín: do 09.08.2016

Splněno, projednáno v RM 30.08.2016. RM trvá na ceně 250 Kč/m2, jinak musí pan Cicu řešit věc soudní cestou.

Usnesení č. 98

Rada města II. ukládá

starostovi města ihned zaslat výše uvedené stanovisko Rady města Lysá nad Labem ke zjišťovacímu řízení EIA Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem, Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Splněno – dopis odeslán.

Usnesení č. 99

Rada města II. u k l á d á

starostovi města jednat s partnerskými městy o uzavření smlouvy na zajištění finanční spoluúčasti na zpracování studie „Cyklostezka Benátky – Milovice – Lysá“ a předložit návrh smlouvy ZM ke schválení.

Rozpracováno, návrh Smlouvy o sdružení zadavatelů obdržel k posouzení JUDr. Drábek.

Usnesení č. 100

Rada města II. u k l á d á

finančnímu odboru ve spolupráci s KMÚ připravit do ZM dne 07.09.2016 navýšení pol. Ost. záležitosti sděl. prostředků LISTY tak, aby byly pokryty předpokládané náklady do konce roku 2016.

Splněno – návrh v programu ZM 07.09.2016.

Usnesení č. 101

Rada města III. u k l á d á

městskému investorovi ve spolupráci s odborem SMI a ŠSVZaK do RM 30.08.2016 doplnit informaci o stavu odbydlení stávajících nájemců domu č. p. 253, o připravovaném sociálním zákoně a o podrobnou specifikaci podmínek pro poskytnutí dotace,

Splněno, v programu RM 30.08.2016.

IV. u k l á d á

odboru VV přizvat pí Fischerovou R. na jednání RM (09.08. nebo 30.08.2016).

Usnesení č. 102

Rada města u k l á d á

městskému investorovi ve smyslu zápisu projednat se zpracovatelem PD Na Vysoké mezi navržené úpravy a předložit návrh dodatku ke schválení. Termín: 26.08.2016

Rozpracováno, řeší M. Šulcová.

Usnesení č. 103

Rada města III. u k l á d á

finančnímu odboru zapracovat požadavek na úpravu rozpočtu 2016 o výdaje ve výši 244.420 Kč do příští úpravy rozpočtu města a zajistit zapracování částky 116.160 Kč do rozpočtu města na rok 2017.

Rozpracováno, řeší Ing. Polenová – do rozpočtové úpravy v ZM 07.09.2016 a v návrhu rozpočtu 2017.

z 5.jednání RM 09.08.2016

Usnesení č. 105 až 141, celkem 37 bodů, z toho 6 ukládacích – 4 spl. – 2 rozprac.

Usnesení č. 105

Rada města III. u k l á d á

odboru ŠSVZaK připravit do 10.08.2016 pro pí Bc. Černou kopie podnětů a stížností s tím, aby se k nim do 18.08.2016 písemně vyjádřila, a pozvat ji do RM 30.08.2016 v 09:15 hodin.

Splněno, podklady předány, paní Bc. Černá se zúčastnila jednání RM 30.08.2016.

Usnesení č. 107

Rada města III. ž á d á

pí Hančovou o informaci v jaké fázi je zpracování studie na využití celého prostoru (až k Labi) pro zřízení volnočasové zóny a návrh na další postup.

Termín: do 24.08.2016.

Splněno, paní Hančová informovala pana starostu osobně dne 29.8.2016.

Usnesení č. 108

Rada města II. u k l á d á

odboru SMI předložit návrh na zřízení skupiny lidí na údržbu zeleně s využitím návrhu p. Ing. Gregora a p. Kolářského a současně prověřit smlouvu s firmou FCC v oblasti zeleně včetně možnosti výpovědi této činnosti a ekonomického dopadu tohoto kroku.

Termín: 27.09.2016

Rozpracováno, řeší Ing. Kopecký.

Usnesení č. 113

Rada města II. u k l á d á

odboru SMI nechat na pozemek ) Povodí Labe p.č. 3481/1, 3024 m2) zpracovat vlastní znalecký posudek včetně úseku kolem Kovony, a. s., a prodloužení komunikace v ul. Na Zemské stezce (cca 800 m2).

Termín: ihned

Splněno, posudek zadala paní Javorčíková.

Usnesení č. 117

Rada města II. u k l á d á

odboru SMI po pořízení projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na výstavbu obchvatu města Lysá n. L. II. etapa podat žádost na SPÚ o vyjádření s tím, že žádost bude obsahovat podklady dle sdělení v emailu, ze dne 28.07.2016, od SPÚ, Ing. Jaroslava Malého.

Rozpracováno – řeší paní Javorčíková. Předpokládaný výstup v r. 2017.

Usnesení č. 121

Rada města IV. u k l á d á

odboru SMI předložit finančnímu odboru do návrhu úpravy rozpočtu navýšení pol. Čistota města z RF v takové výši, aby byly pokryty předpokládané náklady do konce roku 2016.

Termín: ihned

Splněno, návrhy byly předloženy do finančního výboru 29.08.2016.

z 8. jednání RM dne 30.08.2016

usn. č. 144 až 192, celkem 49 bodů, z toho 9 ukládacích bodů – 0 spl. – 9 rozprac.

Vzhledem k termínu jednání budou informace podány na příštím ZM.

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 9. zasedání ZM 30.08.2016 byl uložen 1 ukládací bod – 0 spl. – 1 rozprac.:

Usnesení č. 476

Zastupitelstvo města u k l á d á

1) starostovi města:

a) pokračovat v jednáních s hejtmanem Středočeského kraje o další spolupráci při přípravě stavby obchvatu města s cílem připravit dodatek ke stávající smlouvě o spolupráci dle předložené zprávy,

b) projednat s Centrem pro regionální rozvoj při MMR ČR a IPR PRAHA soulad projektu silničního obchvatu města Lysá nad Labem se strategií ITI PRAHA,

c) práce urychlit tak, aby dodatek ke stávající smlouvě o spolupráci byl podepsán do termínu konání krajských voleb,

2) radě města:

začlenit do návrhu rozpočtu města pro rok 2017 prostředky nezbytné pro realizaci akce „silniční obchvat města“.

Rozpracováno – řeší p. starosta a rada města.

Na 8. zasedání ZM 13.07.2016 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 0 spl. – 6 rozprac.:

Usnesení č. 450

Zastupitelstvo města I. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. jednat se spol. SŽDC, ČD Telematika, ČEZ, RWE a CETIM o zřízení věcných břemen na jejich inženýrské sítě umístěné na městských pozemcích p. č. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Čapkova, které jsou určeny ke zřízení provizorního parkoviště pro osobní automobily (odstavné plochy),

Rozpracováno – projednává p. starosta.

Usnesení č. 462

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I (pozemek p. č. 2867/18) a tuto smlouvu uzavřít.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková a stavební úřad. Po schválení změny ÚP bude smlouva uzavřena.

Usnesení č. 463

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I (pozemek p. č. PK 3429/3 a tuto smlouvu uzavřít.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Objednán GP.

Usnesení č. 464

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I ( pozemky p. č. PK 3275 a PK 2831) a tuto smlouvu uzavřít.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Objednán GP.

Usnesení č. 467

Zastupitelstvo města u k l á d á

1) tajemníkovi města vyhledat doklady ke stavbě trafostanice u radnice a podat návrh na vklad této nemovitosti do katastru nemovitostí,

2) starostovi města projednat se zástupci firmy ČEZ, a. s., majetkoprávní vypořádání trafostanice u radnice a možnosti zlepšení stavu elektrorozvodné sítě s cílem eliminovat časté poruchy.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Stavební úřad do konce 9/2016 zkompletuje dokumentaci ke stavbě, aby byla zapsána do katastru.

Po technické stránce ČEZ během 7/2016 vyměnil transformátory za nové a tím by se poruchy vlivem stáří zařízení měly vyloučit.

Usnesení č. 468

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. výše uvedenou smlouvu (o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na pozemek p. č. 694/2, k. ú. Lysá n. L., pro přeložení plynovodu v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“) uzavřít.

Rozpracováno, řeší p. Balík.

Na 7. zasedání ZM 15.06.2016 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 2 spl. – 3 rozprac.:

Usnesení č. 404

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

1) starostovi města projednat osobně s vlastníky zbývajících nevykoupených pozemků podmínky prodeje pozemků potřebných pro budoucí stavbu obchvatu II. etapa s tím, že z jednání bude pořízen zápis.

Termín: do ZM v 9/2016

Informativní zpráva v programu ZM 07.09.2016.

2) starostovi města zaslat veřejnoprávním úřadům (vlastníkům pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa) výzvu k jednání za účelem získání pozemků pro výstavbu II. etapy obchvatu.

Termín: do 31.08.2016

Splněno, dopisy připravila paní Javorčíková . Všechny dopisy byly odeslány do 11.07.2016.

Unesení č. 407

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) panu starostovi opravit a doplnit navržený rozpočtový výhled o navržené úpravy a předložit ho na ZM v 9/2016.

Ke každé kapitole rozpočtu bude příslušným odborem zpracována důvodová zpráva:

- bude popsáno, jak se město dle rozpočtového výhledu v této oblasti změní do roku 2018 (3 letý plán) a do roku 2020 (5 letý plán),

- budou popsány základní priority v dané rozpočtové kapitole včetně důvodů,

- budou popsány významné priority, které nejsou tímto výhledem pokryty,

- budu zdůvodněno, jak je významné riziko neočekávaných nákladů (havárie...) v dané kapitole a jak je pokryto,

- bude zmíněno, jaké investiční dotace (a odkud) bude třeba získat pro realizaci dané investiční akce,

- investice bude uvedena v celkovém předpokládaném nákladu a potřebná dotace bude uvedena v příjmové části,

- v investičním plánu bude striktně dodržen princip, že se jeden rok připravuje PD a hned následující rok se realizuje daná investiční akce. Nevytváří se PD, pokud se následující rok neplánuje realizovat daná investiční akce a naopak neplánuje se v příštím roce investice, pokud letos se nepřipravuje PD.

Rozpracováno, řeší p. starosta s vedoucími odborů. První návrh byl projednán v RM 30.08.2016, rada materiál připomínkovala a požádala o doplnění, aby byly splněny výše uvedené podmínky. Po dopracování v 9/2016 znovu projedná RM a následně ZM.

2) kontrolnímu výboru provést kontrolu objektu hasičské zbrojnice ve Dvorcích včetně jeho využívání, Termín: do ZM 10/2016

Rozpracováno, řeší KV.

3) odboru SMI ve spolupráci se stavebním úřadem uvést objekt hasičské zbrojnice ve Dvorcích do souladu se stavebním zákonem a požádat o přidělení čísla popisného.

Kontrolní prohlídku provedli Ing. Čížková a F. Blažek dne 30.06.2016. Objednáno zaměření objektu u Ing. Kapičky a dokumentaci k budově. Po stavební stránce je objekt v pořádku, bylo požádáno o přidělení č. popisného.

Usnesení č. 434

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

radě města projednat a dohodnout konkrétní podmínky odkoupení zázemí fotbalového klubu TJ Litol.

Rozpracováno, řeší odbor SMI ve spolupráci s JUDr. Drábkem.

Usnesení č. 436

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

radě města, aby návrhy obsažené ve zprávě p. Ing. Gregora ke spolupráci s městem Milovice na řešení společných projektů projednala.

Rozpracováno, bude projednáno dne 11.07.2016, informace ústně na ZM 13.07.2016.

Usnesení č. 438

Zastupitelstvo města u k l á d á

radě města předložit návrh na zpracování komunitního plánu města Lysá n. L.

Termín: do ZM v 9/2016

Splněno – v programu ZM 07.09.2016, bod č. 20.

Na 6. zasedání ZM 11.05.2016 bylo uloženo 14 ukládacích bodů – 10 spl. – 3 rozprac.:

Usnesení č. 317b

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) stravovací komisi projednat návrh na navýšení ceny obědů pro školní rok 2016/2017 ve školní jídelně Scolarest, Komenského 1534, Lysá nad Labem, o 2 Kč na každé jídlo včetně rozboru nákladů,

Tajemník informoval členy komise o návrhu na schůzi komise dne 16.5.2016. Komise nepřijala žádný závěr, požádala o výsledky porovnání cen – viz bod 2. K návrhu se vrátí na schůzi v září 2016.

2) komisi pro školství, kulturu a rodinu zpracovat přehled orientačních cen ve školním stravování v okolních městech.

Rozpracováno, řeší se ve spolupráci s odborem ŠSVZaK.

Usnesení č. 321

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

stavebnímu úřadu pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 a č. 1A ÚP Lysá nad Labem.

Rozpracováno. Řeší stavební úřad.

Usnesení č. 331

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) komisi pro cestovní ruch projednat využití mobilního kluziště pro veřejnost a školy a vytipovat možné lokality pro umístění kluziště

2) starostovi města prověřit možnost získání příslušné částky z některého dotačního titulu,

3) stavebnímu úřadu připravit zprávu, jaká jsou potřebná povolení pro instalaci mobilního kluziště.

Rozpracováno – řeší se ve 3 liniích dle zadání.

Na 5. zasedání ZM 20.04.2016 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 6 spl. – 5 rozprac.:

Usnesení č. 266

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města navrhnout finanční prostředky ve výši 1 mil. Kč do rozpočtu města na rok 2017 za podmínky získání dotace na projekt BIKE TOWER.

Řeší p. starosta – do návrhu rozpočtu 2017 v 10/2016.

Usnesení č. 272b

Zastupitelstvo města u k l á d á

starostovi města projednat s KÚ SK možnost umístění středového ostrůvku.

Rozpracováno, řeší p. starosta.

Usnesení č. 273

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru ŠSVZaK zpracovat návrh změn zřizovacích listin ZŠ a MŠ ve smyslu diskuse v ZM a v souladu s NOZ a předložit je 22.06.2016 do ZM.

Rozpracováno, řeší odbor ŠSVZaK, o konzultaci byl požádán další právník pan Mgr. Škorpil, podklady k 31.8.2016 předány. Doporučuje počkat na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, která začne platit od 01.01.2017.

Usnesení č. 287

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI navrhnout technické řešení na odvodnění Fuksovy ulice.

Rozpracováno, řeší F. Blažek, bude zpracován malý projekt.

Na 4. zasedání ZM 30.03.2016 bylo uloženo 15 ukládacích bodů – 8 spl. – 6 rozprac. – 1 trvalý:

Usnesení č. 202

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města

1) dle bodu C předloženého materiálu zpracovat pořadí investic dle priorit oprav, rekonstrukcí a novostaveb místních komunikací v majetku města Lysá nad Labem na roky 2017-2018.

Termín: 30.06.2016

Rozpracováno, připravuje pan starosta.

Usnesení č. 219

Zastupitelstvo města u k l á d á

panu starostovi zahájit jednání se Středočeským krajem a Ministerstvem kultury k získání dotace na konání Oslav 300 let od založení obce Byšičky v roce 2017.

Rozpracováno, řeší pan starosta, upřesňuje se termín schůzky na MK.

Usnesení č. 226

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru správy majetku a investic vypovědět nebo dohodou ukončit stávající platnou nájemní smlouvu s Klubem důchodců Lysá n. L. a uzavřít s dotčenými subjekty Dohodu o společném užívání nebytových prostor ve vlastnictví Města Lysá nad Labem. Termín: ...............

Rozpracováno. Řeší A. Uhlířová – připravuje podklady. Je připravena nová dohoda, zkonzultovaná s JUDr. Drábkem. Nutno dořešit, kdo bude dělat předsedu Centra seniorů. Stav trvá i k 31.8.2016.

Usnesení č. 227

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI v nově uzavíraných smlouvách na byty v tomto objektu informovat nájemníky o účelu domu č. p. 253, Na Františku, Lysá n. L. (zřízení Domova pro matky s dětmi a krizové bydlení).

Úkol trvalý, zatím žádná nová smlouva nebyla uzavírána.

Usnesení č. 245

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru SMI vstoupit v jednání se státní podnikem Povodí Labe ve věci stanovení kupní ceny pozemku p. č. 3628/78 o výměře 586 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka.

Rozpracováno, řeší paní J. Javorčíková.

Usnesení č. 255

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru SMI zahrnout do návrhu rozpočtu města Lysá n. L. na rok 2017 finanční prostředky v částce 500.000 Kč na zajištění krytého parkování vozidel záchranné služby v objektu výjezdové základny ZZS SČK, p. o., Lysá n. L., na adrese Masarykova 214, Lysá n. L., pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1544, 272 01 Kladno.

Rozpracováno. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje byla informována o výsledku jednání písemně, odbor SMI zahrne 500 000 Kč do 1. návrhu rozpočtu na r. 2017.

Usnesení č. 259

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI prověřit jinou možnou variantu trasování přeložky sloupu VN lokality Mršník, po pozemcích ve vlastnictví města.

Rozpracováno, řeší p. F. Blažek. Dne 30.5.2016 proběhlo jednání p. Blažka s projektantem na místě, byla vybrána trasa podél I. etapy obchvatu. Projektant zpracovává tuto variantu, řeší se přístup techniky a přísun materiálu.

Na 3. zasedání ZM 02.03.2016 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 4 spl. – 1 rozprac.:

Usnesení č. 168

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

řediteli MěP Lysá n. L. a odboru SMI připravit návrh na úpravu stávající PD na rekonstrukci č. p. 28 a 29 v ul. Čs. armády, Lysá n. L., pro potřeby MěP Lysá n. L. a OO PČR Lysá n. L., včetně orientačních finančních nákladů na stavební úpravy a na stěhování.

Termín: ......................

Rozpracováno. Řeší Bc. Přibyl a M. Šulcová. Proběhla prohlídka objektu za účasti policejních specialistů, k 31.8.2016 zatím nebyly dodány slíbené podklady projektantovi, který bude upravovat dokumentaci. Prvotní odhady jsou 15 mil. Kč.

Na 2. zasedání ZM 17.02.2016 bylo uloženo 13 ukládacích bodů – 11 spl. – 1 rozprac. – 1 trvalý:

Usnesení č. 94

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

SÚ pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 ÚP Lysá n. L.

Rozpracováno – řeší SÚ, výstupy budou předloženy do ZM.

Usnesení č. 98

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města, aby prostřednictvím MěP Lysá n. L. zajistil zvýšenou kontrolu průjezdnosti vozidel do ulice 28. října. Termín: Úkol trvalý.

MěP zvýšila dozorovou činnost v ul. 28. října.

Na 1. zasedání ZM 27.01.2016 bylo uloženo 7 ukládacích bodů – 7 spl. – 0 rozprac.

Na 11. zasedání ZM 16.12.2015 bylo uloženo 10 ukládacích bodů – 9 spl. – 1 rozprac.:

ZM IV. u k l á d á

3. Odboru SMI dopracovat studii stálého dopravního značení v parkovacích zónách ve smyslu připomínek Policie ČR DI Nymburk a se zahrnutím ulice 28. října jako parkovací zóny.

Rozpracováno, řeší paní Vrbová ve spolupráci s komisí pro dopravu. Zadána změna v souvislosti s ulicí 28. října. P ČR požádána o stanovisko.

Na 10. zasedání ZM 25.11.2015 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 5 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

1. a) Panu starostovi zajistit v roce 2016 provedení průzkumného vrtu v jímacím území a předložit výsledky měření včetně návrhu dalšího postupu ZM.

Rozpracováno – řeší p. starosta a F. Blažek. RNDr. Dubánek zpracovává k úkolu studii a návrh postupu, pak bude zadána veřejná zakázka na průzkumný vrt.

1. b) Panu starostovi ihned vstoupit v jednání s VaK Nymburk o odkupu prameniště v Litoli a o možnosti napojení Města Lysá nad Labem na skupinový vodovod Semice – Bříství – Starý Vestec. O průběhu písemně informovat ZM.

Pan starosta zahájil jednání s Ing. Peterou. Na valné hromadě Mikroregionu Polabí 03.12.2015 bylo schváleno převedení práv k projektu Skupinového vodovodu z mikroregionu na VaK Nymburk, smlouva o převodu investorství byla podepsána 29.02.2016. O Odkupu prameniště v Litoli zatím nebylo jednáno.

Na 9. zasedání ZM 18.11.2015 bylo uloženo 19 ukládacích bodů, z toho 11 souvisejících s rozpočtem města – 18 spl. – 1 rozprac.:

III. u k l á d á

18. Odboru SMI ve spolupráci s předsedkyní komise pro životní prostředí předložit do 30.06.2016 návrh na změnu otevírací doby zámeckého parku včetně vyjádření zámeckého zahradníka, vyjádření NPÚ a stanoviska k možnosti vstupu do parku se psy.

Rozpracováno, řeší I. Koštířová. Dne 6.6.2016 doručeno vyjádření NPÚ. Bude předloženo do ZM v 10/2016.

Na 8. zasedání ZM 04.11.2015 byly uloženy 4 ukládací body – 2 spl. – 2 rozprac.:

IV. u k l á d á

3. Odboru SMI ve spolupráci s komisí dopravy připravit návrh na rozšíření placené parkovací zóny v době výstav.

Rozpracováno – řeší paní Vrbová s komisí dopravy.

4. b) RM, aby bylo nadále jednáno s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve věci převedení pozemků 313/1 a 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, do majetku města, případně jejich odkupu za přiměřenou cenu s tím, že prozatímní návrh ÚZSVM je pro město nepřijatelný,

Rozpracováno – řeší p. starosta.

4. c) panu starostovi, aby o možnosti využití tohoto pozemku bezprostředně po vyhodnocení daného podnětu informoval Středočeský kraj.

Rozpracováno – řeší p. starosta.

Na 6. zasedání ZM 09.09.2015 bylo uloženo 8 ukládacích bodů – 7 spl. – 2 rozprac.:

V. u k l á d á

8. RM:

b) zajistit dopracování studie opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného, kterou na objednávku Města Lysá nad Labem zpracovala Stavební fakulta Českého vysokého učení technického, do fáze projektu, a zajistit jeho projednání s dotčenými orgány v termínu do 30.06.2016;

ZM 15.06.2016 by mělo stanovit, jak bude město postupovat v tomto bodu dále!

c) zpracovat a předložit Státnímu fondu dopravní infrastruktury žádost o příspěvek na realizaci projektu v termínu do 31.12.2015;

Došlo pravděpodobně k chybě v termínu – žádost se bude podávat v průběhu roku 2016, přesný termín určí SFDI.

d) připravit smlouvu o spolupráci se Středočeským krajem pro realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem, a to před vypsáním výběrového řízení na tuto akci.

Rozpracováno – řeší p. starosta.

Na 3. zasedání ZM 01.04.2015 bylo uloženo 13 ukládacích bodů – 11 spl. – 1 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u k l á d á

8. a) starostovi města projednat se SPÚ ČR možnosti a podmínky získání pozemků p. č. 657/1, p. č. 654, p. č. 3553/1, p. č. 633/7 a p. č. 2425 do vlastnictví města Lysá nad Labem s tím, že pozemky pod stávajícími a plánovanými komunikacemi by mělo město získat bezplatně,

b) RM zvážit změnu územního plánu města tak, aby na pozemcích ČR byly umístěny veřejné stavby.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková s paní Lamačovou (SPÚ) – ozvala se písemně 23.9.2015. Následně pan starosta požádal zástupce SPÚ o schůzku, k 08.06.2016 čeká na potvrzení termínu.

9. Všem zastupitelům, aby v případě, že jim ZM uloží úkol, o jeho splnění vhodným způsobem informovali ostatní členy ZM.

Úkol trvalý.

12. a) RM zadat vypracování projektu na městské parkoviště v Čapkově ulici na pozemcích č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L.,

b) RM zajistit provizorní úpravu pozemků č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., tak, aby zde mohla vzniknout parkovací plocha již v letošním roce,

Rozpracováno. Dne 13.10.2015 proběhlo na MěÚ jednání se zástupci ČD o rozšíření kolejiště – bude se řešit ve vzájemné návaznosti s parkovištěm.

Na 8.zasedání ZM 03.12.2014 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 9 spl. – 1 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u k l á d á

9. Starostovi města průběžně informovat RM a ZM o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.

Úkol trvalý.

Na 6.zasedání ZM 01.10.2014 byly uloženy 3 ukládací body – 2 spl. – 1 rozprac.:

III. u k l á d á

3. Tajemníkovi města zajistit podklady a podat návrhy na zápis nemovitostí města do katastru nemovitostí dle předloženého návrhu.

Rozpracováno, postupně řeší paní Javorčíková.

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 5 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

5. b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SMI.

e) tajemníkovi MěÚ sledovat proces projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 – 2020 a informovat o něm orgány města,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat tajemník.

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 3 spl. – 2 rozprac.:

IV. u k l á d á

2. RM

a) prověřit aktuálnost koncepce péče o zeleň,

Řeší Ing. Kopecký a I. Koštířová (SMI) – úkol trvá. Koncepce péče o zeleň bude zpracována vlastními silami odborníků na úřadě. Do zpracování byla zapojena komise pro životní prostředí.

5. Starostovi města

a) zahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků,

Rozpracováno – řeší p. Balík (SMI). Podle vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2015 finančními zdroji. Dne 15.06.2015 a 17.12.2015 urgoval pan Balík telefonicky vyjádření RWE, což bylo přislíbeno, ale zatím vyjádření nedošlo. Tento stav trvá i k datu 31.08.2016.

Na 10.zasedání ZM 18.12.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 4 spl. – 1 rozprac.:

ZM...III. u k l á d á

3. Starostovi města požádat SPÚ o bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 3623/8 a p.č. 633/7, k. ú. Lysá n. L.

Úkol řeší paní Javorčíková. U obou uvedených pozemků v Čechově ulici bylo požádáno pracoviště Ml. Boleslav o převod. Podle vyjádření SPÚ musí město prokázat, že na pozemcích jsou (nebo budou) veřejně prospěšné stavby. Podklady zaslala během dubna 2014 paní Javorčíková na SPÚ a požádala o převod obou pozemků. K 31.08.2016 nebylo zasláno ze SPÚ konečné rozhodnutí.

Na 7.zasedání ZM 02.10.2013 nebyl uložen žádný ukládací bod – zasedání se týkalo ÚP.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 7 spl. – 2 rozprac.:

ZM ...IV. u k l á d á

2. RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo cenu 210 Kč/m2 , tj. sedminásobek pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik právníků, od 6/2014 do února 2015 s úřadem nekomunikoval. V březnu 2015 podal pan Cicu žádost o odstranění černé stavby – kanalizace – na svém pozemku. Po celý duben probíhalo vyjasňování původu stavby – stavbu povolil ONV Nymburk v roce 1983. Dne 04.05.2015 proběhlo jednání na místě za účasti p. Blažka. Stavokomplet potvrdil, že na pozemku je pouze 1 kanalizační potrubí, které bylo vybudováno řádně. Rada města dne 30.08.2016 potvrdila, že finanční představy p. Cicu jsou nereálné a trvá na max. ceně 250 Kč/m2. Pokud pan Cicu toto řešení nepřijme, musí se řešení domáhat soudně.

7. Panu starostovi zahájit jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P + R a zajištění provozu nádražní restaurace.

Projekt parkoviště P+R je zahrnut v seznamu tzv. metropolitních projektů, čeká se na vyjádření ČD – jednání o pozemku proběhlo 17.03.2016. Projekt parkovacího domu pro jízdní kola BIKE TOWER je reálný, úřad je v kontaktu s panem Liborem Štrosem. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravilo dotační titul na rok 2016, dotace pokryje 90 % nákladů. Ke dni 19.05.2016 byly podepsány 2 smlouvy – příkazní smlouva na vypracování studie proveditelnosti k žádosti o dotaci a o vyhotovení projektové dokumentace stavby „Automatické parkovací zařízení pro kola v Lysé nad Labem“. Město požádalo dne 04.05.2016 ČD o souhlas vlastníka pozemku s umístěním stavby. Souhlas s umístěním stavby byl vydán dne 31.5.2016 a dne 03.06.2016 byl zaevidován podatelnou MěÚ. Dne 01.07.2016 stavební úřad zahájil stavební řízení. Žádost o dotaci byla podána k datu 29.08.2016.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4 ukládací body – 3 spl. – 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně.

Termín: úkol trvalý

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 0 rozprac. - 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých organizací k 31.12. daného roku.

Úkol trvalý.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.

IV. u k l á d á

7. RM:

c) vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.

Body a), b) byly splněny, odbor SMI zaslal v roce 2014 KÚ Středočeského kraje geometrický plán pro vyřešení majetkových vztahů k pozemkům. K 30.06.2016 není žádná reakce.

Do ostatních informací:

1) Ke dni 30.9.2016 končí pracovní poměr paní Ing. Jiřiny Čížkové. Do výběrového řízení se přihlásil zatím jeden uchazeč, bude vyhlášeno 2. kolo.

2) Dne 22.6.2016 proběhlo výběrové řízení na projektového manažera (za paní Olgu Vlastovou, která skončila pracovní poměr k 31.7.2016). Přihlášku podali 2 uchazeči, výběrová komise se shodla na zrušení řízení a vyhlášení 2. kola, kde skončilo podání přihlášek 15.7.2016.

V 2. kole se přihlásili 4 uchazeči, pohovory se konaly 20.07.2016, vítězem stala paní Magda Šulcová, DiS.

3) Od 1.9.2016 bude pokračovat další ročník školní dohledové služby. Z Úřadu práce byla potvrzena skupina 8 zaměstnanců, většinou jde o osoby z minulého ročníku. Dále bylo schváleno 6 míst pro skupinu veřejně prospěšných prací, k 31.08.2016 probíhají pohovory.

31.08.2016 M. Dvořák
Vytvořeno 4.10.2022 10:46:48 | přečteno 45x | jiri.virava
load