Kontrolní zpráva pro ZM 14.12.2016

Kontrolní zpráva pro  13. zasedání  ZM dne 14.12.2016Od 12. zasedání ZM dne 09.11.2016 se konala 3 jednání RM :

17. jednání RM 16.11.2016 usn. č. 374 - 376 0 ukl.

18. jednání RM 22.10.2016 usn. č. 3677 - 416 11 ukl. – 6 spl.  –5 rozprac.

19. jednání RM 06.12.2016 usn. č. 417 - 451Plnění usnesení rady města:

17. jednání RM 16.11.2016 – mimořádná RM před prac. ZM k rozpočtu – 0 ukládacích bodů

18. jednání RM 22.11.2016

usnesení č. 377 až 416, celkem 40 bodů, z toho 9 ukládacích – 4  spl.-  5 rozprac.Usnesení č. 378

Rada města II. u k l á d á

p. Bc. Robešovi připravit návrh nové otevírací doby zámeckého parku.

Termín: do příští RM

Rozpracováno, řeší p. Bc. Robeš – posunutý termín na leden 2017.Usnesení č. 382

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. (Hana Stehlíková, Smetanova)

Termín: do 31.01.2017.

Rozpracováno, řeší p. Balík.Usnesení č. 387

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat nájemní smlouvy podle bodu I a tyto smlouvy uzavřít. (garáže: Ladislav Macháček, Pavel Podkonický, Dagmara Krejníková, Jitka Ševelová)

Termín do 31.12.2016

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.Usnesení č. 392

Rada města II. u k l á d á

odboru SMI na příští jednání RM předložit opravenou nájemní smlouvu ověřenou městským právníkem. (Polabské muzeum č.p. 265)

Splněno. V programu RM 06.12.2016 – schváleno.

Usnesení č. 396

Rada města II. u k l á d á

odboru VV vyzvat ihned volební subjekty k nominaci členů do bytové komise s termínem do 14.12.2016.

Výzvy rozeslala paní Šťastná obratem, čeká se na odezvu.Usnesení č. 397

Rada města II. u k l á d á

odboru ŠSVZaK přizvat na jednání RM dne 06.12.2016 p. Karmazína, p. Buka a pí Mgr. Kovaříkovou.

Splněno. V programu RM 06.12.2016 – schváleno zvýšení cen o 1 Kč u jídel, podávaných ve Scolarestu. Jídla dovážená do MŠ a ZŠ Litol zůstávají na původní ceně.Usnesení č. 412

Rada města II. u k l á d á

p. místostarostovi zajistit předložení návrhů sportovních hal do jednotlivých komisí RM.

Termín: do 31.12.2016

Rozpracováno, řeší pan Burian. Návrhy rozeslány, čeká se na odezvu.Usnesení č. 413

Rada města II. u k l á d á

odboru městského investora

a) přiřadit investiční akce města plánované pro roky 2017-2018 k plánovaným výzvám Integrovaného regionálního operačního programu a předložit Radě města takový časový plán prací na projektech ve formátu MS Excel, aby bylo možné včas schválit v orgánech města žádosti o dotace z těchto výzev,

Termín: 13.12.2016

Rozpracováno, řeší pan Dr. Štěpánek, bude v programu RM 13.12.2016.b) ve spolupráci s předsedou komise dopravy připravit podklady pro podání žádosti o dotaci z plánované Výzvy 69 Integrovaného regionálního operačního programu na projekt Bezpečnost a bezbariérovost místních komunikací v Lysé nad Labem.

Termín: 31.05.2017

Rozpracováno, řeší pan Dr. Štěpánek ve spolupráci s p. Bc. Robešem.Usnesení č. 416

Rada města  II. u k l á d á

starostovi města odpovědět petičnímu výboru (petice „Ne objízdné trase ulicí Na Zemské stezce“), v tom smyslu, že oficiální objízdná trasa není vedena přes ulici Na Zemské stezce ale přes Nymburk, což bylo a je prezentováno v regionálním tisku.

Termín: ihned

Splněno. Dopis odeslán v týdnu od 5. do 9.12.2016.Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 12. zasedání ZM 09.11.2016 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů    1 spl.  – 5 rozprac.

Usnesení č. 542

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I (paní Anděla Pechalová) a tuto smlouvu uzavřít. Termín do 31.01.2017.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.Usnesení č. 546

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

radě města zveřejnit záměr na pacht části obecního pozemku p. č. 3269 o výměře dle skutečného zaměření geometrickým plánem (cca 26.500 m2), druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Lysá n. L., panu Petru Rubešovi, trvale bytem Poděbradova 137, Lysá n. L.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.Usnesení č. 547

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I. (podíloví vlastníci – celkem 10 osob). Termín do 30.03.2017.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.Usnesení č. 557

Zastupitelstvo města II. ukládá

odboru SMI, městskému architektovi, projektovému manažerovi, (připravovanému) odboru městského investora a stavebnímu úřadu, komisím a výborům  seznámit se s Vizí mobility města Lysá nad Labem a podat připomínky do 31.01.2017 e-mailem p. Bc. Robešovi.

Rozpracováno, řeší p. Bc. Robeš. Vize mobility rozeslána, čeká se na vyjádření.Usnesení č. 564

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

radě města v co nejkratší době navrhnout využití uvedených nemovitostí č. p. 28 – 29, ul. Čs. armády, Lysá n. L., pro potřeby státních a městských orgánů. Termín: do 31.12.2016.

Splněno, projednáno v RM 06.12.2016. V programu ZM 14.12.2016 bod č. 11.Usnesení č. 568

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

pracovní skupině předložit návrh na postup ve věci pokračování projektu „Zahrada“ k projednání do 31.12.2016 dle usn. ZM, ze dne 02.03.2016, kde byly schváleny možné varianty řešení.

Rozpracováno, řeší p. starosta a Ing. V. Kopecký – členům skupiny rozeslán mail s posudky na cenu pozemků.

Na 11. zasedání ZM 12.10.2016 bylo uloženo 12  ukládacích  bodů    3 spl.  – 8 rozprac.- 1 trvalý:Usnesení č. 514

Zastupitelstvo města  IV. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. uzavřít standardní kupní smlouvu na výkup pozemku podle bodu III/1 a 2 ( pozemky paní Mgr. Marie Hronové ze Staré Boleslavi). Termín: 28.02.2017

Rozpracováno, smlouvy připravuje paní Javorčíková.Usnesení č. 519

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí na výkup pozemku podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (pozemky pana Karla Kopejtka z Nymburka).

Termín: 31.12.2016

Rozpracováno, smlouvy připravuje paní Javorčíková.Usnesení č. 520

Zastupitelstvo města

II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I. (pozemky pana A. Zumra z Lysé). Termín: 28.02.2017

Rozpracováno, smlouvy připravuje paní Javorčíková.Usnesení č. 521

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (pozemky Povodí Labe). Termín: 31.12.2016

Rozpracováno, smlouvy připravuje paní Javorčíková.Usnesení č. 522

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (pozemky MEDLET service z Prahy 2). Termín: 28.02.2017

Rozpracováno, smlouvy připravuje paní Javorčíková.Usnesení č. 523

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á

starostovi města uzavřít standardní smlouvu podle bodu I (pozemky pana P. Suchého a paní H. Suché z Čelákovic). Termín: 28.02.2017

Rozpracováno, smlouvy připravuje paní Javorčíková.Usnesení č. 532

Zastupitelstvo města u k l á d á

tajemníkovi města zajistit potřebné dokumenty včetně kolaudace a do 3 měsíců od zkolaudování podat návrh na zapsání nově vybudovaného objektu šaten a WC na školním hřišti do katastru nemovitostí jako vlastnictví města Lysá nad Labem.

Rozpracováno, řeší Dr. Štěpánek a M. Šulcová.Usnesení č. 533

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM, aby u ukládacích bodů vždy uváděla termín plnění a odpovědnou osobu za splnění bodu.

Termín: ihned

Úkol trvalý.Usnesení č. 537

Zastupitelstvo města u k l á d á

vedení města, aby učinilo dotaz na Odbor dozoru a kontroly MVČR, jak postupovat v obdobných případech jako je tento (SEMIRAMIS).

Termín: do ZM v 12/2016

Odpovídá: tajemník MěÚ

Rozpracováno, dotaz předal tajemník na poradšě tajemníků v Brně 13.10.2016 vedoucí odboru dozoru a kontroly MVČR Ing. Kostruhové. Ta mailem potvrdila přijetí a zadala zpracování odpovědi. Dne 9.11.2016 MVČR potvrdilo písemně, že probíhá zpracování odpovědi.Na 10. zasedání ZM 07.09.2016 bylo uloženo  11 ukládacích  bodů  5 spl.  – 6  rozprac.:Usnesení č. 487

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

1) odboru ŠSVZaK vyhodnotit roční působení podepsané Dohody o partnerství mezi Městem Lysá nad Labem a Výstavištěm Lysá nad Labem a předložit zprávu do ZM 12/2017.

2) finančnímu odboru zapracovat odpovídající snížení výběru poplatku ze vstupného do následujícího rozpočtového opatření.

3) starostovi města předložit ZM v 12/2016 plán akcí pořádaných městem.

4) radě města předložit ZM v 12/2016 pravidla pro rozdělování nepeněžního plnění organizacím ve městě.

Rozpracováno – výstupy dle textu.Usnesení č. 497

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(část pozemku p. č. 511/23 o výměře dle skutečného geometrického zaměření, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., od pana Ing. Pavla Honce)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Čeká se na dodání GP.Usnesení č. 500

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu II a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup pozemku p. č. 647/1 o výměře 1.220 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., od manželů Luboše a Jany Kleinerových)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Žadatelé byli vyzváni, aby dodali GP.Usnesení č. 502

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, nově označené jako pozemek p. č. 3038/10 o výměře 135 m2, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Marie Kubečkové a od paní Adély Farkové)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Odeslala návrh smlouvy, reakce byla pozitivní, čeká se na podpis smlouvy.Usnesení č. 503

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup části pozemku p. č. PK 2999, PK 2836, PK 2837 a PK 2678, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Martina Waise)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Byl objednán GP.Usnesení č. 505

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(prodej pozemků části p. č. 2042, výměra 5.972 m2, druh pozemku trvalý travní porost, a pozemku p. č. 2043, výměra 4.215 m2, druh pozemku orná půda, oba v k. ú. Přerov nad Labem, a prodej části pozemku p. č. 14/14, nově označen jako pozemek p. č. 14/46 o výměře 621 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol, panu Ing. Markovi Špitálskému).

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková, ve spolupráci s JUDr. Drábkem připravuje kupní smlouvu.Na 9. zasedání ZM 30.08.2016 byl uložen 1 ukládací  bod – 0 spl.  – 1  rozprac.:

Usnesení č. 476

Zastupitelstvo města u k l á d á

1) starostovi města:

a) pokračovat v jednáních s hejtmanem Středočeského kraje o další spolupráci při přípravě stavby obchvatu města s cílem připravit dodatek ke stávající smlouvě o spolupráci dle předložené zprávy,

b) projednat s Centrem pro regionální rozvoj při MMR ČR a IPR PRAHA soulad projektu silničního obchvatu města Lysá nad Labem se strategií ITI PRAHA,

c) práce urychlit tak, aby dodatek ke stávající smlouvě o spolupráci byl podepsán do termínu konání krajských voleb,

2) radě města:

začlenit do návrhu rozpočtu města pro rok 2017 prostředky nezbytné pro realizaci akce „silniční obchvat města“.

Rozpracováno – řeší p. starosta a rada města.Na 8. zasedání ZM 13.07.2016 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů – 1 spl.  – 5  rozprac.:

Usnesení č. 450

Zastupitelstvo města I. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. jednat se spol. SŽDC, ČD Telematika, ČEZ, RWE a CETIM o zřízení věcných břemen na jejich inženýrské sítě umístěné na městských pozemcích p. č. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Čapkova, které jsou určeny ke zřízení provizorního parkoviště pro osobní automobily (odstavné plochy),

Rozpracováno – projednává p. starosta.Usnesení č. 462

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I (pozemek p. č. 2867/18) a tuto smlouvu uzavřít (výkup pozemku od pana Martina Rambouska).

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková a stavební úřad. Po schválení změny ÚP bude smlouva uzavřena.Usnesení č. 463

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I (pozemek p. č. PK 3429/3 a tuto smlouvu uzavřít (výkup pozemku od paní Boženy Černé).

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Objednán GP, připravuje se smlouva.Usnesení č. 464

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I ( pozemky p. č. PK 3275 a PK 2831) a tuto smlouvu uzavřít (výkup pozemků od paní Ing. Vráblíkové)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Dodán GP, připravuje se smlouva.Usnesení č. 467

Zastupitelstvo města u k l á d á

1) tajemníkovi města vyhledat doklady ke stavbě trafostanice u radnice a podat návrh na vklad této nemovitosti do katastru nemovitostí,

2) starostovi města projednat se zástupci firmy ČEZ, a. s., majetkoprávní vypořádání trafostanice u radnice a možnosti zlepšení stavu elektrorozvodné sítě s cílem eliminovat časté poruchy.

Splněno, řešila paní Javorčíková. Projednáno v RM – ČEZ je vlastníkem stavby, řeší se odprodej pozemku za 1000 Kč/m2.Usnesení č. 468

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. výše uvedenou smlouvu (o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na pozemek p. č. 694/2, k. ú. Lysá n. L., pro přeložení plynovodu v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“) uzavřít.

Rozpracováno, řeší p. Balík.Na 7. zasedání ZM 15.06.2016 bylo uloženo  5 ukládacích  bodů – 4 spl.  – 1  rozprac.:Usnesení č. 434

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

radě města projednat a dohodnout konkrétní podmínky odkoupení zázemí fotbalového klubu TJ Litol.

Splněno, řešil odbor SMI ve spolupráci s JUDr. Drábkem. V programu ZM 14.12.2016.Na 6. zasedání ZM 11.05.2016 bylo uloženo  14 ukládacích  bodů –  11  spl.  – 2  rozprac.:Usnesení č. 321

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

stavebnímu úřadu pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 a č. 1A ÚP Lysá nad Labem.

Rozpracováno. Řeší stavební úřad.Usnesení č. 331

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) komisi pro cestovní ruch projednat využití mobilního kluziště pro veřejnost a školy a vytipovat možné lokality pro umístění kluziště

2) starostovi města prověřit možnost získání příslušné částky z některého dotačního titulu,

3) stavebnímu úřadu připravit zprávu, jaká jsou potřebná povolení pro instalaci mobilního kluziště.

Rozpracováno – řeší se ve 3 liniích dle zadání.Na 5. zasedání ZM 20.04.2016 bylo uloženo  11 ukládacích  bodů – 9 spl.    2 rozprac.:Usnesení č. 273

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru ŠSVZaK zpracovat návrh změn zřizovacích listin ZŠ a MŠ ve smyslu diskuse v ZM a v souladu s NOZ a předložit je 22.06.2016 do ZM.

Rozpracováno, řeší odbor ŠSVZaK, o konzultaci byl požádán další právník pan Mgr. Škorpil, podklady k 31.8.2016 předány. Doporučuje počkat na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, která začne platit od 01.01.2017.Usnesení č. 287

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI navrhnout technické řešení na odvodnění Fuksovy ulice.

Rozpracováno, řeší F. Blažek, bude zpracován malý projekt.

Na 4. zasedání ZM 30.03.2016 bylo uloženo  15 ukládacích  bodů – 9 spl.    5 rozprac. – 1 trvalý:

Usnesení č. 219

Zastupitelstvo města u k l á d á

panu starostovi zahájit jednání se Středočeským krajem a Ministerstvem kultury k získání dotace na konání Oslav 300 let od založení obce Byšičky v roce 2017.

Rozpracováno, řeší pan starosta, upřesňuje se termín schůzky na MK.Usnesení č. 226

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru správy majetku a investic vypovědět nebo dohodou ukončit stávající platnou nájemní smlouvu s Klubem důchodců Lysá n. L. a uzavřít s dotčenými subjekty Dohodu o společném užívání nebytových prostor ve vlastnictví Města Lysá nad Labem. Termín: ……………

Rozpracováno. Řeší A. Uhlířová – připravuje podklady. Je připravena nová dohoda, zkonzultovaná s JUDr. Drábkem. Nutno dořešit, kdo bude dělat předsedu Centra seniorů. Stav trvá i k 12.10.2016.Usnesení č. 245

Zastupitelstvo města u k l á d á 

odboru SMI vstoupit v jednání se státní podnikem Povodí Labe ve věci stanovení kupní ceny pozemku p. č. 3628/78 o výměře 586 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka.

Rozpracováno, řeší paní J. Javorčíková.Usnesení č. 255

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru SMI zahrnout do návrhu rozpočtu města Lysá n. L. na rok 2017 finanční prostředky včástce 500.000 Kč na zajištění krytého parkování vozidel záchranné služby v objektu výjezdové základny ZZS SČK, p. o., Lysá n. L., na adrese Masarykova 214, Lysá n. L., pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1544, 272 01 Kladno.

Rozpracováno. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje byla informována o výsledku jednání písemně, odbor SMI zahrne 500 000 Kč do 1. návrhu rozpočtu na r. 2017.

V průběhu října 2016 doručen mail od vedení ZZS s požadavky na garáž – nutné další jednání.Usnesení č. 259

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI prověřit jinou možnou variantu trasování přeložky sloupu VN lokality Mršník, po pozemcích ve vlastnictví města.

Rozpracováno, řeší p. F. Blažek. Dne 30.5.2016 proběhlo jednání p. Blažka s projektantem na místě, byla vybrána trasa podél I. etapy obchvatu. Tato trasa nebyla schválena z hlediska ochrany ŽP.Na 3. zasedání ZM 02.03.2016 bylo uloženo  5 ukládacích  bodů – 4 spl.  – 1  rozprac.:Usnesení č. 168

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

řediteli MěP Lysá n. L. a odboru SMI připravit návrh na úpravu stávající PD na rekonstrukci č. p. 28 a 29 v ul. Čs. armády, Lysá n. L., pro potřeby MěP Lysá n. L. a OO PČR Lysá n. L., včetně orientačních finančních nákladů na stavební úpravy a na stěhování.

Termín: ………………….

Splněno. Dokumentace zpracována, ale Krajské ředitelství PČR odstoupilo od záměru. Akce zastavit z finančních důvodů.Na 2. zasedání ZM 17.02.2016 bylo uloženo  13 ukládacích  bodů – 11 spl. – 1  rozprac. – 1 trvalý:Usnesení č. 94

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

SÚ pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 ÚP Lysá n. L.

Rozpracováno – řeší SÚ, výstupy budou předloženy do ZM.Usnesení č. 98

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města, aby prostřednictvím MěP Lysá n. L. zajistil zvýšenou kontrolu průjezdnosti vozidel do ulice 28. října. Termín: Úkol trvalý.

MěP zvýšila dozorovou činnost v ul. 28. října.

Na 1. zasedání ZM 27.01.2016 bylo uloženo  7 ukládacích  bodů –  7 spl.  – 0  rozprac.Na 11. zasedání ZM 16.12.2015 bylo uloženo  10 ukládacích  bodů –  9 spl.  1 rozprac.:ZM IV. u k l á d á3. Odboru SMI dopracovat studii stálého dopravního značení v parkovacích zónách ve smyslu připomínek Policie ČR DI Nymburk a se zahrnutím ulice 28. října jako parkovací zóny.

Rozpracováno, řeší paní Vrbová ve spolupráci s komisí pro dopravu. Zadána změna v souvislosti s ulicí 28. října. P ČR požádána o stanovisko.Na 10. zasedání ZM 25.11.2015 bylo uloženo 6 ukládacích  bodů –  5 spl.  – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

1. a) Panu starostovi zajistit v roce 2016 provedení průzkumného vrtu v jímacím území a předložit výsledky měření včetně návrhu dalšího postupu ZM.

Rozpracováno – řeší F. Blažek. RNDr. Dubánek zpracovává k úkolu studii a návrh postupu, pak bude zadána veřejná zakázka na průzkumný vrt. Doporučený termín pro vrtání je v zimním období, aby nedošlo ke škodám na zemědělských plodinách (vypouštěním čerpané vody). Dne 07.12.2016 otevírání obálek s návrhy – výběr dodavatele.1. b) Panu starostovi ihned vstoupit v jednání  s VaK Nymburk o odkupu prameniště  v Litoli a o možnosti napojení Města Lysá nad Labem na skupinový vodovod Semice – Bříství – Starý Vestec. O průběhu písemně informovat ZM.

Pan starosta zahájil jednání s Ing. Peterou. Na valné hromadě Mikroregionu Polabí 03.12.2015 bylo schváleno převedení práv k projektu Skupinového vodovodu z mikroregionu na VaK Nymburk, smlouva o převodu investorství byla podepsána 29.02.2016. O Odkupu prameniště v Litoli zatím nebylo jednáno.Na 9. zasedání ZM 18.11.2015 bylo uloženo 19 ukládacích  bodů, z toho 11 souvisejících s rozpočtem města    18 spl.  – 1 rozprac.:

III.  u k l á d á

18.  Odboru SMI ve spolupráci s předsedkyní komise pro životní prostředí předložit do 30.06.2016 návrh na změnu otevírací doby zámeckého parku včetně vyjádření zámeckého zahradníka, vyjádření NPÚ a stanoviska k možnosti vstupu do parku se psy.

Rozpracováno, řeší I. Koštířová. Dne 2.6.2016 doručeno mailové vyjádření NPÚ: stávající regulace provozu je vyhovující. Zákaz vstupu se psy nadále trvá.Na 8. zasedání ZM 04.11.2015 byly uloženy 4 ukládací  body –  2 spl.  – 2 rozprac.:

IV.  u k l á d á

3. Odboru SMI ve spolupráci s komisí dopravy připravit návrh na rozšíření placené parkovací zóny v době výstav.

Rozpracováno – řeší paní Vrbová s komisí dopravy.

4. b) RM, aby bylo nadále jednáno s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve věci převedení pozemků 313/1 a 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, do majetku města, případně jejich odkupu za přiměřenou cenu s tím, že prozatímní návrh ÚZSVM je pro město nepřijatelný,

Rozpracováno – řeší p. starosta.

4. c) panu starostovi, aby o možnosti využití tohoto pozemku bezprostředně po vyhodnocení daného podnětu informoval Středočeský kraj.

Rozpracováno – řeší p. starosta.Na 6. zasedání ZM 09.09.2015 bylo uloženo 8 ukládacích  bodů –  7 spl.  – 2 rozprac.:

V. u k l á d á

8. RM:

b) zajistit dopracování studie opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného, kterou na objednávku Města Lysá nad Labem zpracovala Stavební fakulta Českého vysokého učení technického, do fáze projektu, a zajistit jeho projednání s dotčenými orgány v termínu do 30.06.2016;

ZM 15.06.2016 by mělo stanovit, jak bude město postupovat v tomto bodu dále!c) zpracovat a předložit Státnímu fondu dopravní infrastruktury žádost o příspěvek na realizaci projektu v termínu do 31.12.2015;

Došlo pravděpodobně k chybě v termínu – žádost se bude podávat v průběhu roku 2016, přesný termín určí SFDI.

d) připravit smlouvu o spolupráci se Středočeským krajem pro realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem, a to před vypsáním výběrového řízení na tuto akci.

Rozpracováno – řeší p. starosta.Na 3. zasedání ZM 01.04.2015 bylo uloženo 13 ukládacích  bodů –  11 spl.  – 1 rozprac.- 1 trvalý:

IV.  u k l á d á8. a) starostovi města projednat se SPÚ ČR možnosti a podmínky získání pozemků p. č. 657/1, p. č. 654, p. č. 3553/1, p. č. 633/7 a p. č. 2425 do vlastnictví města Lysá nad Labem s tím, že pozemky pod stávajícími a plánovanými komunikacemi by mělo město získat bezplatně,

b) RM zvážit změnu územního plánu města tak, aby na pozemcích ČR byly umístěny veřejné stavby.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková s paní Lamačovou (SPÚ) – ozvala se písemně 23.9.2015. Následně pan starosta požádal zástupce SPÚ o schůzku, k 12.10.2016 čeká na potvrzení termínu.9. Všem zastupitelům, aby v případě, že jim ZM uloží úkol, o jeho splnění vhodným způsobem informovali ostatní členy ZM.

Úkol trvalý.12.  a) RM zadat vypracování projektu na městské parkoviště v Čapkově ulici na pozemcích č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L.,

b) RM zajistit provizorní úpravu pozemků č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., tak, aby zde mohla vzniknout parkovací plocha již v letošním roce,

Rozpracováno. Dne 13.10.2015 proběhlo na MěÚ jednání se zástupci ČD o rozšíření kolejiště – bude se řešit ve vzájemné návaznosti s parkovištěm.Na 8.zasedání ZM 03.12.2014 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 9 spl.  – 1 rozprac.- 1 trvalý:

IV.  u k l á d á9. Starostovi města průběžně informovat RM a ZM o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.

Úkol trvalý.Na 6.zasedání ZM 01.10.2014 byly uloženy 3 ukládací body –  2 spl.  – 1 rozprac.:

III. u k l á d á

3. Tajemníkovi města zajistit podklady a podat návrhy na zápis nemovitostí města do katastru nemovitostí dle předloženého návrhu.

Rozpracováno, postupně řeší paní Javorčíková.Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6 ukládacích  bodů –  5 spl.  – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

5. b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SMI.e) tajemníkovi MěÚ sledovat proces projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 – 2020 a informovat o něm orgány města,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat tajemník.Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5 ukládacích  bodů –  4 spl.  – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á5. Starostovi města

a) zahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků, 

Rozpracováno – řeší p. Balík (SMI). Podle vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2015 finančními zdroji. Dne 15.06.2015 a 17.12.2015 urgoval pan Balík telefonicky vyjádření RWE, což bylo přislíbeno, ale zatím vyjádření nedošlo. Tento stav trvá i k datu 30.11.2016.Na 10.zasedání ZM 18.12.2013 bylo uloženo 5 ukládacích  bodů –  4 spl.    1 rozprac.:

ZM…III. u k l á d á3. Starostovi města požádat SPÚ o bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 3623/8 a p.č. 633/7, k. ú. Lysá n. L.

Úkol řeší paní Javorčíková. U obou uvedených pozemků v Čechově ulici bylo požádáno pracoviště Ml. Boleslav o převod. Podle vyjádření SPÚ musí město prokázat, že na pozemcích jsou (nebo budou) veřejně prospěšné stavby. Podklady zaslala během dubna 2014 paní Javorčíková na SPÚ a požádala o převod obou pozemků. K 31.08.2016 nebylo zasláno ze SPÚ konečné rozhodnutí.Na 7.zasedání ZM 02.10.2013 nebyl uložen žádný  ukládací  bod – zasedání se týkalo ÚP.Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9 ukládacích  bodů –  7 spl.    2 rozprac.:

ZM …IV. u k l á d á

2. RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo cenu 210 Kč/m2 , tj. sedminásobek pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik právníků, od 6/2014 do února 2015 s úřadem nekomunikoval. V březnu 2015 podal pan Cicu žádost o odstranění černé stavby – kanalizace – na svém pozemku. Po celý duben probíhalo vyjasňování původu stavby – stavbu povolil ONV Nymburk v roce 1983. Dne 04.05.2015 proběhlo jednání na místě za účasti p. Blažka. Stavokomplet potvrdil, že na pozemku je pouze 1 kanalizační potrubí, které bylo vybudováno  řádně. Rada města dne 30.08.2016 potvrdila, že finanční představy p. Cicu jsou nereálné a trvá na max. ceně 250 Kč/m2. Pokud pan Cicu toto řešení nepřijme, musí se řešení domáhat soudně.7. Panu starostovi zahájit jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P + R a zajištění provozu nádražní restaurace.

Projekt parkoviště P+R je zahrnut v seznamu tzv. metropolitních projektů, čeká se na vyjádření ČD – jednání o pozemku proběhlo 17.03.2016. Projekt parkovacího domu pro jízdní kola BIKE TOWER je reálný, úřad je v kontaktu s panem Liborem Štrosem. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravilo dotační titul na rok 2016, dotace pokryje 90 % nákladů. Ke dni 19.05.2016 byly podepsány 2 smlouvy – příkazní smlouva na vypracování studie proveditelnosti k žádosti o dotaci a o vyhotovení projektové dokumentace stavby „Automatické parkovací zařízení pro kola v Lysé nad Labem“. Město požádalo dne 04.05.2016 ČD o souhlas vlastníka pozemku s umístěním stavby. Souhlas s umístěním stavby byl vydán dne 31.5.2016 a dne 03.06.2016 byl zaevidován podatelnou MěÚ. Dne 01.07.2016 stavební úřad zahájil stavební řízení.  Žádost o dotaci byla podána k datu 29.08.2016. K datu 31.10.2016 byla žádost po formální stránce schválena a postoupila k hodnotiteli.Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4 ukládací  body – 3 spl.  – 1 trvalý:

ZM …IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně.

Termín: úkol trvalýNa 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 0 rozprac. - 1 trvalý:

ZM …IV. u k l á d á

1. Odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých organizací k 31.12. daného roku.

Úkol trvalý.Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.

IV. u k l á d á

7. RM:

c) vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.

Body a), b) byly splněny, odbor SMI zaslal v roce 2014 KÚ Středočeského kraje geometrický plán pro vyřešení majetkových vztahů k pozemkům. K 31.10.2016 není žádná reakce.Do ostatních informací:1) Řízením stavebního úřadu byla od 01.10.2016 pověřena paní Irena Šulcová. Ve spolupráci s agenturou JOBS.CZ byli vytipováni další 2 uchazeči, kteří byli vyzváni k účasti v dalším kole výběrového řízení. Do druhého kola podalo přihlášku 5 uchazečů, pohovory proběhly ve dnech 28. a 29.11.2016. Jmenování nového vedoucího proběhne v RM 13.12.2016.2) Začala rekonstrukce prostor v č. p. 29 pro umístění zaměstnanců Úřadu práce.

Termín výpovědi pro ÚP z kanceláří městského úřadu končí ke dni 31.12.2016. S ohledem na současný stav prací je termín vyklizení kanceláří v této chvíli nereálný.

Tím se blokuje umístění nových zaměstnanců do odboru městského investora.3) Do výběrového řízení na referenta městského investora dorazila 1 přihláška. Paní Ing. Caroline Chudobová nastoupila dne 01.12.2016.07.12.2016 M. Dvořák

Vytvořeno 4.10.2022 10:48:55 | přečteno 7x | jiri.virava
load