Kontrolní zpráva pro ZM 13.07.2016

Kontrolní zpráva pro 8. zasedání ZM dne 13.07.2016

Dne 21.06.2016 se konalo 1. jednání RM, která byla zvolena dne 15.06.2016. Dne 27.06.2016 se konalo 2 .jednání RM.

Plnění usnesení rady města:

1.jednání RM 21.06.2016 – usn. č. 1 až 37, celkem 37 bodů

. 8 ukládacích bodů – 2 splněny - 6 rozpracováno .

Usnesení č. 2

Rada města u k l á d á

1) p. starostovi

a) pokračovat v jednání se starostou města Milovic, panem Ing. Pourem, o spolupráci obou města při řešení akcí a projektů, které by mohly uspořit oběma městům investiční náklady a zlepšit strukturu stávající občanské vybavenosti zejména v oblastech školství, zdravotnictví, sociálních služeb, kultury, dopravy a životního prostředí,

b) zajistit do konce září tohoto roku společné jednání radních obou měst s hlavním bodem programu - společná strategie realizace investičních akcí na úseku občanské vybavenosti,

Rozpracováno – úvodní jednání se koná 11.07.2016 v Milovicích, informaci podá ústně Ing. Otava na ZM dne 13.07.2016.

2) jednotlivým odborům, výborům a komisím, aby do 31.07.2016 podaly případné podněty do programu společného jednání.

Rozpracováno – řeší odbory, výbory a komise.

Usnesení č. 4

Rada města II. u k l á d á

odboru SMI zpracovat znalecký posudek na tržní hodnotu městských pozemků (pí Pechalová)

Termín: do 30.09.2016

Rozpracováno – řeší odbor SMI, paní Javorčíková.

Usnesení č. 7

Rada města III. u k l á d á

finančnímu odboru prověřit

1) možnost výpovědi ze Smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti č. SoS 14/2015/O s firmou SATUM CZECH, s. r. o., IČ: 25373951, Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, viz příloha,

2) možnost výpovědi z Příkazní smlouvy na výkon zadavatelské, konzultační a poradenské činnosti s firmou eCENTRE, a. s., IČ: 27149862, Argentinská 286/38, Praha 7, viz příloha.

Termín: 13.07.2016

Splněno – Ing. Polenová předkládá materiál do RM 12.07. a ZM 13.07.2016.

Usnesení č. 29

Rada města II. u k l á d á

p. místostarostovi podat komisi pro cestovní ruch a sport aktuální informace o stavu projektu výstavby multifunkční sportovní haly, cyklostezky kolem dvorecké trati k Václavovi na Káraný a informace o záměru dětského hřiště v zámeckém parku.

Termín: do 31.08.2016

Rozpracováno – řeší místostarosta J. Burian.

Usnesení č. 30

Rada města II. u k l á d á

1) p. starostovi pozvat na příští jednání RM ředitele Výstaviště Lysá n. L.,

P. starosta Ing. Otava pozval p. Matouše dne 07.07.2016.

2) p. starostovi, příp. p. místostarostovi, zúčastnit se příštího jednání komise pro rodinu, školství a kulturu a projednat s nimi téma Listy.

Rozpracováno – dle termínu následujícího jednání.

Usnesení č. 32

Rada města III. ukládá

1) p. starostovi

a) zajistit realizaci místní úpravy provozu na pozemních komunikacích u ZŠ JAK a Masarykovy budovy ZŠ BH podle příloh 1 a 2 projednávaného materiálu,

Termín: 31.08.2016

b) zajistit rekonstrukci ulice Na Zemské stezce v úseku u nových bytových domů dle dřívějších usnesení ZM,

Termín: do zahájení rekonstrukce nadjezdu přes žst. Lysá nad Labem

c) zajistit opravu polní cesty Zemská stezka v úseku za Kovonou a polní cesty podél západního plotu Kovony k železničnímu přejezdu u Kovony,

Termín: do zahájení rekonstrukce nadjezdu přes žst. Lysá nad Labem

d) zajistit opravu polní cesty z Družstevní přes Borek na Poděbradovu,

Termín: do zahájení rekonstrukce nadjezdu přes žst. Lysá nad Labem

e) zaslat SÚS Středočeského kraje požadavek města Lysá nad Labem k šířkovému uspořádání rekonstruovaného nadjezdu,

Termín: 31.07.2016

Rozpracováno – řeší p. starosta Ing. Otava s odborem dopravy a odborem SMI, informace ústně na ZM 13.07.2016.

Usnesení č. 35

Rada města II. u k l á d á

p. starostovi s TJ Litol smluvně ošetřit:

1) kupní cena, tj. 1.501.570 Kč, bude převedena na depozitní účet města Lysá n. L.,

2) finanční prostředky z tohoto depozitního účtu budou v plné výši TJ Litol investovány do oprav a úprav areálu,

3) před zahájením oprav a úprav TJ Litol předloží pověřenému členu rady města, p. Krumpholcovi, k odsouhlasení zpracovaný soupis prací, včetně cenové kalkulace,

4) faktury za provedené práce budou po konzultaci se zástupcem odboru SMI předloženy k odsouhlasení p. Krumpholcovi,

5) z depozitního účtu budou finanční prostředky postupně uvolňovány na účet TJ Litol k úhradě jednotlivě odsouhlasených faktur.

Termín: 30.06.2016

Rozpracováno – řeší p. starosta Ing. Otava s finančním odborem a odborem SMI, informace ústně na ZM 13.07.2016.

Usnesení č. 36

Rada města u k l á d á

odboru SMI požádat Stavební úřad MěÚ Lysá n. L. o změnu regulativ v lokalitě Drážky dle žádosti Společenství vlastníků pozemků v lokalitě Drážky.

Termín: ihned

Splněno, žádost zpracovala paní Javorčíková dne 22.06.2016.

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 7. zasedání ZM 15.06.2016 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 0 spl. – 5 rozprac.:

Usnesení č. 404

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

1) starostovi města projednat osobně s vlastníky zbývajících nevykoupených pozemků podmínky prodeje pozemků potřebných pro budoucí stavbu obchvatu II. etapa s tím, že z jednání bude pořízen zápis.

Termín: do ZM v 9/2016

2) starostovi města zaslat veřejnoprávním úřadům (vlastníkům pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa) výzvu k jednání za účelem získání pozemků pro výstavbu II. etapy obchvatu.

Termín: do 31.08.2016

Rozpracováno, řeší p. starosta ve spolupráci s paní Javorčíkovou (SMI).

Unesení č. 407

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) panu starostovi opravit a doplnit navržený rozpočtový výhled o navržené úpravy a předložit ho na ZM v 9/2016.

Ke každé kapitole rozpočtu bude příslušným odborem zpracována důvodová zpráva:

- bude popsáno, jak se město dle rozpočtového výhledu v této oblasti změní do roku 2018 (3 letý plán) a do roku 2020 (5 letý plán),

- budou popsány základní priority v dané rozpočtové kapitole včetně důvodů,

- budou popsány významné priority, které nejsou tímto výhledem pokryty,

- budu zdůvodněno, jak je významné riziko neočekávaných nákladů (havárie...) v dané kapitole a jak je pokryto,

- bude zmíněno, jaké investiční dotace (a odkud) bude třeba získat pro realizaci dané investiční akce,

- investice bude uvedena v celkovém předpokládaném nákladu a potřebná dotace bude uvedena v příjmové části,

- v investičním plánu bude striktně dodržen princip, že se jeden rok připravuje PD a hned následující rok se realizuje daná investiční akce. Nevytváří se PD, pokud se následující rok neplánuje realizovat daná investiční akce a naopak neplánuje se v příštím roce investice, pokud letos se nepřipravuje PD.

Rozpracováno, řeší p. starosta.

2) kontrolnímu výboru provést kontrolu objektu hasičské zbrojnice ve Dvorcích včetně jeho využívání, Termín: do ZM 10/2016

Rozpracováno, řeší KV.

3) odboru SMI ve spolupráci se stavebním úřadem uvést objekt hasičské zbrojnice ve Dvorcích do souladu se stavebním zákonem a požádat o přidělení čísla popisného.

Kontrolní prohlídku provedli Ing. Čížková a F. Blažek dne 30.06.2016.

Usnesení č. 434

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

radě města projednat a dohodnout konkrétní podmínky odkoupení zázemí fotbalového klubu TJ Litol.

Rozpracováno, řeší odbor SMI.

Usnesení č. 436

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

radě města, aby návrhy obsažené ve zprávě p. Ing. Gregora ke spolupráci s městem Milovice na řešení společných projektů projednala.

Rozpracováno, bude projednáno dne 11.07.2016, informace ústně na ZM 13.07.2016.

Usnesení č. 438

Zastupitelstvo města u k l á d á

radě města předložit návrh na zpracování komunitního plánu města Lysá n. L.

Termín: do ZM v 9/2016

Rozpracováno, řeší Ing. Najmon.

Na 6. zasedání ZM 11.05.2016 bylo uloženo 14 ukládacích bodů – 10 spl. – 4 rozprac.:

Usnesení č. 308

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města jednat o jiném vhodném umístění odkládací schránky v Zahradní ulici s vedením České pošty Lysá nad Labem.

Termín: do 31.05.2016

Rozpracováno. Řeší p. starosta – návrh na umístění odkládací schránky u čerpací stanice v Jedličkově ulici. Dále řeší paní Javorčíková – odeslala návrh na ČP, čeká se na vyjádření. Pak bude předloženo do ZM.

Usnesení č. 317b

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) stravovací komisi projednat návrh na navýšení ceny obědů pro školní rok 2016/2017 ve školní jídelně Scolarest, Komenského 1534, Lysá nad Labem, o 2 Kč na každé jídlo včetně rozboru nákladů,

Tajemník informoval členy komise o návrhu na schůzi komise dne 16.5.2016. Komise nepřijala žádný závěr, požádala o výsledky porovnání cen – viz bod 2. K návrhu se vrátí na schůzi v září 2016.

2) komisi pro školství, kulturu a rodinu zpracovat přehled orientačních cen ve školním stravování v okolních městech.

Rozpracováno, řeší se ve spolupráci s odborem ŠSVZaK.

Usnesení č. 321

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

stavebnímu úřadu pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 a č. 1A ÚP Lysá nad Labem.

Rozpracováno. Řeší stavební úřad.

Usnesení č. 331

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) komisi pro cestovní ruch projednat využití mobilního kluziště pro veřejnost a školy a vytipovat možné lokality pro umístění kluziště

2) starostovi města prověřit možnost získání příslušné částky z některého dotačního titulu,

3) stavebnímu úřadu připravit zprávu, jaká jsou potřebná povolení pro instalaci mobilního kluziště.

Rozpracováno – řeší se ve 3 liniích dle zadání. Zprávu předloží p. starosta po obdržení podkladů.

Na 5. zasedání ZM 20.04.2016 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 6 spl. – 5 rozprac.:

Usnesení č. 266

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města navrhnout finanční prostředky ve výši 1 mil. Kč do rozpočtu města na rok 2017 za podmínky získání dotace na projekt BIKE TOWER.

Řeší p. starosta – do návrhu rozpočtu 2017 v 10/2016.

Usnesení č. 269

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

urbanistovi města ve spolupráci s odborem ŠSVZaK, SÚ, stavební komisí, komisí pro rodinu, školství a kulturu, a komisí pro dopravu a bezpečnost v dopravě, posoudit varianty rozšíření školních a předškolních zařízení, obsažené v Koncepci školství Města Lysá nad Labem z hlediska finanční, stavební, časové a dopravní náročnosti, včetně návrhu konkrétních opatření a vlivů na rozpočty města v letech 2017 a 2018.

Termín: do ZM 22.06.2016

Rozpracováno. Řeší Ing. arch . Ritter, PaedDr. V. Bodnárová, Ing. Čížková. Komise dostaly zprávu Ing. arch. Rittera k vyjádření.

Usnesení č. 272b

Zastupitelstvo města u k l á d á

starostovi města projednat s KÚ SK možnost umístění středového ostrůvku.

Rozpracováno, řeší p. starosta.

Usnesení č. 273

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru ŠSVZaK zpracovat návrh změn zřizovacích listin ZŠ a MŠ ve smyslu diskuse v ZM a v souladu s NOZ a předložit je 22.06.2016 do ZM.

Rozpracováno, řeší odbor ŠSVZaK, o konzultaci byl požádán další právník pan Mgr. Škorpil, k 30.6.2016 se čeká na jeho vyjádření.

Usnesení č. 287

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI navrhnout technické řešení na odvodnění Fuksovy ulice.

Rozpracováno, řeší F. Blažek, bude zpracován malý projekt.

Na 4. zasedání ZM 30.03.2016 bylo uloženo 15 ukládacích bodů – 8 spl. – 6 rozprac. – 1 trvalý:

Usnesení č. 202

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města

1) dle bodu C předloženého materiálu zpracovat pořadí investic dle priorit oprav, rekonstrukcí a novostaveb místních komunikací v majetku města Lysá nad Labem na roky 2017-2018.

Termín: 30.06.2016

Rozpracováno, připravuje pan starosta.

Usnesení č. 219

Zastupitelstvo města u k l á d á

panu starostovi zahájit jednání se Středočeským krajem a Ministerstvem kultury k získání dotace na konání Oslav 300 let od založení obce Byšičky v roce 2017.

Rozpracováno, řeší pan starosta, upřesňuje se termín schůzky na MK.

Usnesení č. 226

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru správy majetku a investic vypovědět nebo dohodou ukončit stávající platnou nájemní smlouvu s Klubem důchodců Lysá n. L. a uzavřít s dotčenými subjekty Dohodu o společném užívání nebytových prostor ve vlastnictví Města Lysá nad Labem. Termín: ...............

Rozpracováno. Řeší A. Uhlířová – připravuje podklady. Je připravena nová dohoda, zkonzultovaná s JUDr. Drábkem. Nutno dořešit, kdo bude dělat předsedu Centra seniorů.

Usnesení č. 227

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI v nově uzavíraných smlouvách na byty v tomto objektu informovat nájemníky o účelu domu č. p. 253, Na Františku, Lysá n. L. (zřízení Domova pro matky s dětmi a krizové bydlení).

Úkol trvalý, zatím žádná nová smlouva nebyla uzavírána.

Usnesení č. 245

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru SMI vstoupit v jednání se státní podnikem Povodí Labe ve věci stanovení kupní ceny pozemku p. č. 3628/78 o výměře 586 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka.

Rozpracováno, řeší paní J. Javorčíková.

Usnesení č. 255

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru SMI zahrnout do návrhu rozpočtu města Lysá n. L. na rok 2017 finanční prostředky v částce 500.000 Kč na zajištění krytého parkování vozidel záchranné služby v objektu výjezdové základny ZZS SČK, p. o., Lysá n. L., na adrese Masarykova 214, Lysá n. L., pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1544, 272 01 Kladno.

Rozpracováno. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje byla informována o výsledku jednání písemně, odbor SMI zahrne 500 000 Kč do 1. návrhu rozpočtu na r. 2017.

Usnesení č. 259

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI prověřit jinou možnou variantu trasování přeložky sloupu VN lokality Mršník, po pozemcích ve vlastnictví města.

Rozpracováno, řeší p. F. Blažek. Dne 30.5.2016 proběhlo jednání p. Blažka s projektantem na místě, byla vybrána trasa podél I. etapy obchvatu. Projektant zpracovává tuto variantu, řeší se přístup techniky a přísun materiálu.

Na 3. zasedání ZM 02.03.2016 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 4 spl. – 1 rozprac.:

Usnesení č. 168

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

řediteli MěP Lysá n. L. a odboru SMI připravit návrh na úpravu stávající PD na rekonstrukci č. p. 28 a 29 v ul. Čs. armády, Lysá n. L., pro potřeby MěP Lysá n. L. a OO PČR Lysá n. L., včetně orientačních finančních nákladů na stavební úpravy a na stěhování.

Termín: ......................

Rozpracováno. Řeší Bc. Přibyl a Ing. Kopecký. Prvotní odhady jsou 15 mil. Kč.

Na 2. zasedání ZM 17.02.2016 bylo uloženo 13 ukládacích bodů – 11 spl. – 1 rozprac. – 1 trvalý:

Usnesení č. 94

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

SÚ pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 ÚP Lysá n. L.

Rozpracováno – řeší SÚ, výstupy budou předloženy do ZM.

Usnesení č. 98

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města, aby prostřednictvím MěP Lysá n. L. zajistil zvýšenou kontrolu průjezdnosti vozidel do ulice 28. října. Termín: Úkol trvalý.

MěP zvýšila dozorovou činnost v ul. 28. října.

Na 1. zasedání ZM 27.01.2016 bylo uloženo 7 ukládacích bodů – 7 spl. – 0 rozprac.

Na 11. zasedání ZM 16.12.2015 bylo uloženo 10 ukládacích bodů – 9 spl. – 1 rozprac.:

ZM IV. u k l á d á

3. Odboru SMI dopracovat studii stálého dopravního značení v parkovacích zónách ve smyslu připomínek Policie ČR DI Nymburk a se zahrnutím ulice 28. října jako parkovací zóny.

Rozpracováno, řeší paní Vrbová ve spolupráci s komisí pro dopravu. Zadána změna v souvislosti s ulicí 28. října. P ČR požádána o stanovisko.

8. Starostovi města vyřešit majetkoprávní vztahy k pozemku pod budoucí přístavbou hasičské zbrojnice.

Splněno, M. Šulcová předložila do ZM 13.07.2016.

Na 10. zasedání ZM 25.11.2015 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 5 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

1. a) Panu starostovi zajistit v roce 2016 provedení průzkumného vrtu v jímacím území a předložit výsledky měření včetně návrhu dalšího postupu ZM.

Rozpracováno – řeší p. starosta a F. Blažek. RNDr. Dubánek zpracovává k úkolu studii a návrh postupu, pak bude zadána veřejná zakázka na průzkumný vrt.

1. b) Panu starostovi ihned vstoupit v jednání s VaK Nymburk o odkupu prameniště v Litoli a o možnosti napojení Města Lysá nad Labem na skupinový vodovod Semice – Bříství – Starý Vestec. O průběhu písemně informovat ZM.

Pan starosta zahájil jednání s Ing. Peterou. Na valné hromadě Mikroregionu Polabí 03.12.2015 bylo schváleno převedení práv k projektu Skupinového vodovodu z mikroregionu na VaK Nymburk, smlouva o převodu investorství byla podepsána 29.02.2016. O Odkupu prameniště v Litoli zatím nebylo jednáno.

Na 9. zasedání ZM 18.11.2015 bylo uloženo 19 ukládacích bodů, z toho 11 souvisejících s rozpočtem města – 18 spl. – 1 rozprac.:

III. u k l á d á

18. Odboru SMI ve spolupráci s předsedkyní komise pro životní prostředí předložit do 30.06.2016 návrh na změnu otevírací doby zámeckého parku včetně vyjádření zámeckého zahradníka, vyjádření NPÚ a stanoviska k možnosti vstupu do parku se psy.

Rozpracováno, řeší I. Koštířová. Dne 6.6.2016 doručeno vyjádření NPÚ. Bude předloženo do ZM v 9/2016.

Na 8. zasedání ZM 04.11.2015 byly uloženy 4 ukládací body – 2 spl. – 2 rozprac.:

IV. u k l á d á

3. Odboru SMI ve spolupráci s komisí dopravy připravit návrh na rozšíření placené parkovací zóny v době výstav.

Rozpracováno – řeší paní Vrbová s komisí dopravy.

4. b) RM, aby bylo nadále jednáno s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve věci převedení pozemků 313/1 a 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, do majetku města, případně jejich odkupu za přiměřenou cenu s tím, že prozatímní návrh ÚZSVM je pro město nepřijatelný,

Rozpracováno – řeší p. starosta.

4. c) panu starostovi, aby o možnosti využití tohoto pozemku bezprostředně po vyhodnocení daného podnětu informoval Středočeský kraj.

Rozpracováno – řeší p. starosta.

Na 6. zasedání ZM 09.09.2015 bylo uloženo 8 ukládacích bodů – 6 spl. – 2 rozprac.:

V. u k l á d á

7. Panu starostovi jednat s hejtmanem Středočeského kraje a Ministerstvem pro místní rozvoj o možnosti navrácení finančních prostředků vynaložených na projektovou dokumentaci a výkupy pozemků pro vybudování obchvatu města Lysá nad Labem.

Jednání starosty s hejtmanem proběhlo, byla dohodnuta úprava smlouvy o spolupráci mezi SK a městem. Další jednání proběhlo s Centrem pro regionální rozvoj. Na MMR byla odeslána žádost o jednání, čeká se na potvrzení termínu.

8. RM:

b) zajistit dopracování studie opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného, kterou na objednávku Města Lysá nad Labem zpracovala Stavební fakulta Českého vysokého učení technického, do fáze projektu, a zajistit jeho projednání s dotčenými orgány v termínu do 30.06.2016;

ZM 15.06.2016 by mělo stanovit, jak bude město postupovat v tomto bodu dále!

c) zpracovat a předložit Státnímu fondu dopravní infrastruktury žádost o příspěvek na realizaci projektu v termínu do 31.12.2015;

Došlo pravděpodobně k chybě v termínu – žádost se bude podávat v průběhu roku 2016, přesný termín určí SFDI.

d) připravit smlouvu o spolupráci se Středočeským krajem pro realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem, a to před vypsáním výběrového řízení na tuto akci.

Rozpracováno – řeší p. starosta.

Na 3.zasedání ZM 01.04.2015 bylo uloženo 13 ukládacích bodů – 11 spl. – 1 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u k l á d á

8. a) starostovi města projednat se SPÚ ČR možnosti a podmínky získání pozemků p. č. 657/1, p. č. 654, p. č. 3553/1, p. č. 633/7 a p. č. 2425 do vlastnictví města Lysá nad Labem s tím, že pozemky pod stávajícími a plánovanými komunikacemi by mělo město získat bezplatně,

b) RM zvážit změnu územního plánu města tak, aby na pozemcích ČR byly umístěny veřejné stavby.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková s paní Lamačovou (SPÚ) – ozvala se písemně 23.9.2015. Následně pan starosta požádal zástupce SPÚ o schůzku, k 08.06.2016 čeká na potvrzení termínu.

9. Všem zastupitelům, aby v případě, že jim ZM uloží úkol, o jeho splnění vhodným způsobem informovali ostatní členy ZM.

Úkol trvalý.

12. a) RM zadat vypracování projektu na městské parkoviště v Čapkově ulici na pozemcích č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L.,

b) RM zajistit provizorní úpravu pozemků č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., tak, aby zde mohla vzniknout parkovací plocha již v letošním roce,

Rozpracováno. Dne 13.10.2015 proběhlo na MěÚ jednání se zástupci ČD o rozšíření kolejiště – bude se řešit ve vzájemné návaznosti s parkovištěm.

Na 8.zasedání ZM 03.12.2014 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 9 spl. – 1 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u k l á d á

1. RM, aby zajistila přepracování projektu na vybudování kanalizace v městské části Dvorce a zabezpečila podání žádosti o dotaci na vybudování vodovodu a kanalizace v městské části Byšičky a kanalizace v městské části Dvorce.

Splněno – řešila paní Vlastová

9. Starostovi města průběžně informovat RM a ZM o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.

Úkol trvalý.

Na 6.zasedání ZM 01.10.2014 byly uloženy 3 ukládací body – 2 spl. – 1 rozprac.:

III. u k l á d á

3. Tajemníkovi města zajistit podklady a podat návrhy na zápis nemovitostí města do katastru nemovitostí dle předloženého návrhu.

Rozpracováno, postupně řeší paní Javorčíková.

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 5 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

5. b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SMI.

e) tajemníkovi MěÚ sledovat proces projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 – 2020 a informovat o něm orgány města,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat tajemník.

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 3 spl. – 2 rozprac.:

IV. u k l á d á

2. RM

a) prověřit aktuálnost koncepce péče o zeleň,

Řeší Ing. Kopecký a I. Koštířová (SMI) – úkol trvá. Koncepce péče o zeleň bude zpracována vlastními silami odborníků na úřadě. Do zpracování byla zapojena komise pro životní prostředí.

5. Starostovi města

a) zahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků,

Rozpracováno – řeší p. Balík (SMI). Podle vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2015 finančními zdroji. Dne 15.06.2015 a 17.12.2015 urgoval pan Balík telefonicky vyjádření RWE, což bylo přislíbeno, ale zatím vyjádření nedošlo. Tento stav trvá i k datu 30.06.2016.

Na 10.zasedání ZM 18.12.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 4 spl. – 1 rozprac.:

ZM...III. u k l á d á

3. Starostovi města požádat SPÚ o bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 3623/8 a p.č. 633/7, k. ú. Lysá n. L.

Úkol řeší paní Javorčíková. U obou uvedených pozemků v Čechově ulici bylo požádáno pracoviště Ml. Boleslav o převod. Podle vyjádření SPÚ musí město prokázat, že na pozemcích jsou (nebo budou) veřejně prospěšné stavby. Podklady zaslala během dubna 2014 paní Javorčíková na SPÚ a požádala o převod obou pozemků. K 30.06.2016 nebylo zasláno ze SPÚ konečné rozhodnutí.

Na 7.zasedání ZM 02.10.2013 nebyl uložen žádný ukládací bod – zasedání se týkalo ÚP.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 7 spl. – 2 rozprac.:

ZM ...IV. u k l á d á

2. RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo cenu 210 Kč/m2 , tj. sedminásobek pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik právníků, od 6/2014 do února 2015 s úřadem nekomunikoval. V březnu 2015 podal pan Cicu žádost o odstranění černé stavby – kanalizace – na svém pozemku. Po celý duben probíhalo vyjasňování původu stavby – stavbu povolil ONV Nymburk v roce 1983. Dne 04.05.2015 proběhlo jednání na místě za účasti p. Blažka. Stavokomplet potvrdil, že na pozemku je pouze 1 kanalizační potrubí, které bylo vybudováno řádně, pouze se nedohledalo kolaudační rozhodnutí. Pokud pan Cicu nadále bude trvat na odstranění, bude se řešit soudně, případně vyvlastněním věcného břemene. Stav trvá i k 08.06.2016.

7. Panu starostovi zahájit jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P + R a zajištění provozu nádražní restaurace.

Projekt parkoviště P+R je zahrnut v seznamu tzv. metropolitních projektů, čeká se na vyjádření ČD – jednání o pozemku proběhlo 17.03.2016. Projekt parkovacího domu pro jízdní kola BIKE TOWER je reálný, úřad je v kontaktu s panem Liborem Štrosem. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravilo dotační titul na rok 2016, dotace pokryje 90 % nákladů. Ke dni 19.05.2016 byly podepsány 2 smlouvy – příkazní smlouva na vypracování studie proveditelnosti k žádosti o dotaci a o vyhotovení projektové dokumentace stavby „Automatické parkovací zařízení pro kola v Lysé nad Labem“. Město požádalo dne 04.05.2016 ČD o souhlas vlastníka pozemku s umístěním stavby. Souhlas s umístěním stavby byl vydán dne 31.5.2016 a dne 03.06.2016 byl zaevidován podatelnou MěÚ. Dne 01.07.2016 stavební úřad zahájil stavební řízení, aby žádost o dotaci mohla být podána k datu 02.09.2016.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4 ukládací body – 3 spl. – 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně.

Termín: úkol trvalý

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 0 rozprac. - 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých organizací k 31.12. daného roku.

Úkol trvalý.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.

IV. u k l á d á

7. RM:

c) vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.

Body a), b) byly splněny, odbor SMI zaslal v roce 2014 KÚ Středočeského kraje geometrický plán pro vyřešení majetkových vztahů k pozemkům. K 30.06.2016 není žádná reakce.

Do ostatních informací:

1) Ke dni 1.7.2016 nastoupil do odboru SMI pan Tomáš Pilař z Ostré, převzal agendu po panu Jiřím Procházkovi, který odešel k jinému zaměstnavateli.

2) Dne 22.6.2016 proběhlo výběrové řízení na projektového manažera (za paní Olgu Vlastovou, která končí pracovní poměr k 31.7.2016). Přihlášku podali 2 uchazeči, výběrová komise se shodla na zrušení řízení a vyhlášení 2. kola, kde končí podání přihlášek 15.7.2016.

3) K 30.6.2016 skončila pracovní smlouva pro 8 zaměstnanců školní dohledové služby. s ředitelkou ÚP Ing. Průchovou bylo dohodnuto, že od 1.9.2016 bude pokračovat další ročník této oceňované služby. Během prázdnin pokračuje v práci čtyřčlenná skupina, zařazená do projektu veřejně prospěšných prací. Skupinu tvoří Ivo Čihák, Jana Balogová, Tomáš Horvát a Josef Studený.

04.07.2016 M. Dvořák
Vytvořeno 4.10.2022 10:46:06 | přečteno 13x | jiri.virava
load