Kontrolní zpráva pro ZM 12.10.2016

Kontrolní zpráva pro 11. zasedání ZM dne 12.10.2016
Od 10. zasedání ZM dne 07.09.2016 se konala 3 jednání RM :

9. jednání RM 13.09.2016 usn. č. 194-211 4 ukl. - 2 spl. – 2 rozprac.

10. jednání RM 20.09.2016 usn. č. 212 0 ukl.

11. jednání RM 27.09.2016 usn. č. 213-261 16 ukl. - 9 spl. – 7 rozprac.

Plnění usnesení rady města:

Z 8. jednání RM dne 30.08.2016 (nebylo obsaženo v poslední kontrolní zprávě)

usn. č. 144 až 193, celkem 50 bodů, z toho 9 ukládacích bodů – 6 spl. – 3 rozprac.

Usnesení č. 145

Rada města u k l á d á

1) odboru SMI předložit zápisy o proběhlých jednáních komise vytvořené k řešení sporu a vyjednání s firmou MS development, s. r. o., na ZM dne 07.09.2016 na vědomí,

Splněno v programu ZM 07.09.2016.

2) starostovi města svolat do konce 10/2016 výše uvedenou komisi, která by měla zpracovat konečné návrhy řešení k projednání s firmou MS development, s. r. o.

Trvá. Pan starosta se sešel s Ing. arch. Šourkem dne 23.09.2016 – info ústně na ZM 12.10.2016.

Usnesení č. 146

Rada města III. u k l á d á

odboru ŠSVZaK prověřit výběrové řízení a kvalifikační předpoklady nových učitelek v MŠ Mašinka.

Splněno. Zařazeno v programu RM 13.09.2016 - bod č. 10.

Usnesení č. 148

Rada města II. u k l á d á

odboru SMI zajistit ihned statický posudek na tělocvičnu a nářaďovnu u ZŠ T. G. Masaryka v Litoli,

IV. u k l á d á

p. místostarostovi svolat do konce září 2016 první jednání výše uvedené komise :p. Mgr. Eliška P., p. Kolman J., p. Ing. arch. Kapička V., p. Marek K. a p. Burian J., (náhradník p. Ing. Gregor),.

Rozpracováno – řeší pan Burian.

Usnesení č. 149

Rada města II. u k l á d á

skupině pro přípravu zadání projektové dokumentace na přístavbu nové tělocvičny u ZŠ T. G. Masaryka, aby RM doporučila typ výstavby MŠ a rozsah jejího vybavení ve smyslu Koncepce rozvoje školství v Lysé n. L., a postup dalších prací.

Rozpracováno – řeší pan Burian.

Usnesení č. 155

Rada města u k l á d á

odboru SMI doplnit žádost podanou dne 22.06.2016, pod č.j. SMI/51999/16/Jav, o změnu regulačních podmínek v lokalitě V Drážkách Lysá nad Labem takto:

Maximální výška zástavby bude 9 m.

Střechy o sklonu 15˚ - 45˚ sedlové, valbové a polovalbové.

Domy mohou být i s jedním nadzemním podlažím (bungalovy).

Plochá střecha může být i u prvního nadzemního podlaží a nejen i doplňkových objektů.

V případě 2. nadzemních podlaží bude sklon střechy max. 30˚.

Oplocení parcel směrem do ulice Na Zemské stezce bude vzhledem ke stromořadí bez podezdívky s možností výplně neprůhledné (rohože apod.). Maximální výška stavební části oplocení je stanovena na cca 140 až max. 180 cm nad upraveným povrchem s tím, že nesmí dojít k zásahu do stávajícího stromořadí.

Splněno, podmínky zapracovala paní Javorčíková, žádost podána a do 14.10.2016 bude zahájeno řízení – rozhoduje stavební úřad.

Usnesení č. 163

Rada města

II. u k l á d á

odboru SMI vyzvat firmu PLAST FORM SERVICE I.M., spol. s r. o., se sídlem Veleslavínova, Lysá n. L., aby k žádosti doložila vyprojektovaný návrh řešení se stanoviskem DI Nymburk, a s žádostí o stanovisko vlastníka pozemků.

Splněno. Řešila paní Vrbová, kontaktovala zástupce firmy. Ti po zvážení situace od návrhu na úpravu chodníku a komunikace odstoupili, na vlastní náklady pouze doplní chybějící dlažbu.

Usnesení č. 168

Rada města II. u k l á d á

finančnímu odboru předložit výše uvedené úpravy ZM dne 07.09.2016 v rámci 7. rozpočtového opatření ke schválení (balkonové sestavy Slepá č. 550, výměna oken o 1 mil. Kč, převod kapitálových investic čerp. stanice Litol na rekonstrukce VaK Mírová).

Splněno, zařazeno v ZM 07.09.2016.

Usnesení č. 182

Rada města III. u k l á d á

finančnímu odboru zapracovat požadavek na úpravu rozpočtu 2016 o výdaje ve výši 87 120,00 Kč do příštího rozpočtového opatření( studie lávky přes Labe firmě PONTEX, s. r. o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4.

Splněno, zařazeno v ZM 07.09.2016.

Usnesení č. 186

Rada města II. u k l á d á

odboru SMI nechat zpracovat na výše uvedený pozemek znalecký posudek - p. č. 2126/28, nově označené jako pozemek p. č. 2162/32 o výměře 141 m2, k. ú. Lysá n. L., dle geometrického plánu č. 3067-42/2016, za celkovou kupní cenu 125.000 Kč (886,52 Kč/m2).

Termín: ihned

(pozemek ČD – parkovací dům na kola).

Splněno, posudek zadala paní Javorčíková, je v programu RM 11.10.2016.

Z 9.jednání RM 13.09.2016

usnesení č. 194 až 211, celkem 18 bodů, z toho 4 ukládací – 2 rozprac. – 2 spl.

Usnesení č. 196

Rada města IV. u k l á d á

odboru ŠSVZaK a právníkovi města pokračovat v následných krocích (ředitelka MŠ Mašinka).

Dne 04.10.2016 proběhlo jednání se školskými odbory v Praze za účasti paní PaedDr. Bodnárové a JUDr. Drábka. Případné informace ústně na ZM 12.10.2016.

Usnesení č. 199

Rada města III. u k l á d á

odboru SMI do ZM v popisu problému podrobněji zdůvodnit snížení počtu parkovacích míst a VO (Družstvo Na Vysoké mezi).

Splněno. Zařazeno v programu ZM 12.10.2016 – bod č. 3

Usnesení č. 201

Rada města II. u k l á d á

1) odboru SMI zahájit práce na obsazování volných bytů dle nových pravidel,

2) odboru SMI zpracovat podklady pro vytvoření aktuálního bytového pořadníku,

3) připravit návrh na zřízení bytové komise, jako poradního orgánu RM,

4) připravit návrh na úpravu pravidel v návaznosti na bytový pořadník a činnost bytové komise. Termín: 25.10.2016

Úkol rozpracován, řeší Ing. Kopecký a Mgr. Lang.

Usnesení č. 206

Rada města II. u k l á d á

odboru SMI doplnit u jednotlivých akcí podrobné zdůvodnění, proč nebyly akce v letošním roce zahájeny a realizovány. Termín: 27.09.2016

Splněno. Zařazeno v programu ZM 12.10.2016 – bod č. 11

Z 10.jednání RM 20.09.2016

usnesení č. 212, celkem 1 bod, z toho 0 ukládací

Z 11.jednání RM 27.09.2016

usnesení č. 213 až 261, celkem 49 bodů, z toho 16 ukládacích – 9 spl.- 7 rozprac.

Usnesení č. 219

Rada města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat dodatek ke smlouvě ze dne 23.02.2000 podle bodu I a tento dodatek uzavřít (p. č. 2569/5, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 4 v k. ú. Lysá n. L., ulice Lom)

Rozpracováno. Připravuje paní Javorčíková, smlouva bude připravena do 31.10.2016.

Usnesení č. 220

Rada města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat pachtovní smlouvu podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (pronájem obecního pozemku p. č. 333/7, druh pozemku zahrada, o výměře 579 m2, k. ú. Litol, ulice Na Staré vsi, p. Tomášovi Petřekovi, Dis., trvale bytem Mírová 546, 289 22 Lysá n. L., za účelem užívání jako zahrada)

Rozpracováno. Připravuje paní Javorčíková, smlouva bude připravena do 31.10.2016.

Usnesení č. 226

Rada města II. u k l á d á

starostovi města jednat s Povodím Labe, st. p., o možnosti odkupu pozemků p. č. 3479/1 a 3481/7, k. ú. Lysá n. L., polní cesty kolem Kovony, a. s., určené jako objízdná trasa při rekonstrukci nadjezdu.

Rozpracováno. Dopis připravuje paní Javorčíková, bude odeslán po 12.10.2016.

Usnesení č. 228

Rada města II. u k l á d á

finančnímu odboru předložit ZM 12.10.2016 úpravu rozpočtu města pro r. 2016 (9. rozpočtové opatření) ke schválení.

Splněno. Zařazeno v programu ZM 12.10.2016 – bod č. 11.

Usnesení č. 235

Rada města II. u k l á d á

odboru ŠSVZaK předložit v měsíci lednu 2017 za období od 01.09.2016 do 31.12.2016 zprávu o činnosti MVDr. Kořínka a využití místnosti seniory z DPS.

Rozpracováno, bude předloženo RM v 1/2017.

Usnesení č. 238

Rada města II. u k l á d á

finančnímu odboru zapracovat do 9. rozpočtového opatření novou výdajovou pol. Dokončení Almanachu výtvarníků Nymburska, Poděbradska a Lysé nad Labem ve výši 10 tis. Kč (z RF).

Splněno. Zařazeno v programu ZM 12.10.2016 – bod č. 11.

Usnesení č. 241

Rada města II. u k l á d á

panu místostarostovi

1) svolat schůzku k této problematice za účasti vedení města, zástupců VÚV TGM, zástupců společností Aquion a Stavokomplet, odboru SMI, projektového manažera.

Termín: do 17.10.2016

2) výsledky jednání předložit RM 27.10.2016 a ZM v 11/2016 k projednání.

Rozpracováno, schůzku připravuje pan Burian v termínu od 10.10.2016.

Usnesení č. 242

Rada města II. u k l á d á

tajemníkovi oslovit personální agentury, které se zabývají vyhledáváním odborně kvalifikovaných zaměstnanců, a v součinnosti s nimi vyhlásit další kolo výběrového řízení.

Splněno, inzerát zadán agentuře JOBS.CZ dne 03.10.2016.

Usnesení č. 243

Rada města II. u k l á d á

tajemníkovi předložit petici ZM dne 12.10.2016 na vědomí (nesouhlas s posudkem a provedením opravy v ulici Palackého.

Splněno, zařazeno v programu ZM 12.10.2016 – bod č. 19.

Usnesení č. 244

Rada města II. u k l á d á

tajemníkovi předložit zprávu o petici za odvolání ředitelky MŠ Mašinka zastupitelstvu města dne 12.10.2016 s doplněním o vývoj situace po 27.09.2016.

Splněno, zařazeno v programu ZM 12.10.2016 – bod č. 20.

Usnesení č. 246

Rada města IV. u k l á d á

p. tajemníkovi prověřit, zda v novém zákoně o veřejných zakázkách platném od 01.10.2016 není možnost vyloučit stávající provozovatele městského majetku z případné účasti na zadávacím řízení týkající se majetku, který spravují. Termín: 11.10.2016

(„Rámcový návrh řešení odvodnění města Lysá nad Labem“ od firmy Project ISA, s. r. o., a STAVOKOMPLET, spol. s r. o.)

Splněno, informace v RM 11.10.2016.

Usnesení č. 252

Rada města II. u k l á d á

tajemníkovi předložit Dohodu o partnerství ZM dne 12.10.2016 ke schválení.

(Komunitní plán pro ORP Lysá nad Labem)

Splněno, zařazeno v programu ZM 12.10.2016 – bod č. 15.

Usnesení č. 256

Rada města d o p o r u č u j e

ZM dne 12.10.2016 schválit Smlouvu o sdružení zadavatelů (Město Lysá nad Labem, Město Benátky nad Jizerou a Město Milovice) na zpracování PD cyklistické stezky z Benátek n. J. až do Lysé n. L.

(zadáno tajemníkovi).

Splněno, zařazeno v programu ZM 12.10.2016 – bod č. 16.

Usnesení č. 259

Rada města II. u k l á d á

1) předsedovi komise dopravy přílohu materiálu projednat v komisi pro dopravu, bezpečnost dopravy (regulace parkování ve městě od 01.01.2017),

2) tajemníkovi města zajistit právní kontrolu návrhu nařízení města,

3) p. starostovi a p. Bc. Robešovi jednat s ČD a SŽDC o písemné úpravě využívání pozemků ČD a SŽDC ke stání vozidel.

Rozpracováno, řeší pan starosta, P. Bc. Robeš a tajemník.

Usnesení č. 260

Rada města u k l á d á

p. tajemníkovi na příští radu města připravit úpravu Organizačního řádu města Lysá n. L. spočívající v navýšení odboru KMÚ o 1 místo – městského právníka, zřízení odboru městského investora v počtu 3 lidí a přesun speciálního silničního stavebního úřadu ze stavebního úřadu na odbor dopravy.

Splněno, zařazeno v programu RM 11.10.2016.

Usnesení č. 261

Rada města u k l á d á

odboru SMI vstoupit v jednání s p. Herdicsem ohledně jeho stížnosti na přerušení odvodňovací trubky vedoucí z bývalého areálu JZD Lysá n. L. – Litol přes silnici do přilehlé lesní plochy.

Rozpracováno, řeší pan Blažek. Jednání proběhne v týdnu od 10.10.2016.

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 10. zasedání ZM 07.09.2016 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 4 spl. – 7 rozprac.:

Usnesení č. 480

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI zveřejnit záměr na prodej části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m2, p. č. 2480/9 o výměře 248 m2, p. č. 2480/11 o výměře 315 m2, lokalita severozápad Hrabanov za cenu 800,- Kč/m2 a p. č. 3939 o výměře 151 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita severozápad Hrabanov za cenu 420,- Kč/m2.

(paní Pechalová)

Splněno. Nábídky budou projednány v RM 11.10.2016, informace v ZM 12.10.2016.

Usnesení č. 487

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

1) odboru ŠSVZaK vyhodnotit roční působení podepsané Dohody o partnerství mezi Městem Lysá nad Labem a Výstavištěm Lysá nad Labem a předložit zprávu do ZM 12/2017.

2) finančnímu odboru zapracovat odpovídající snížení výběru poplatku ze vstupného do následujícího rozpočtového opatření.

3) starostovi města předložit ZM v 12/2016 plán akcí pořádaných městem.

4) radě města předložit ZM v 12/2016 pravidla pro rozdělování nepeněžního plnění organizacím ve městě.

Rozpracováno – výstupy dle textu.

Usnesení č. 490

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru ŠSVZak předložit doplněnou Koncepci školství Města Lysá n. L. zastupitelstvu města ke schválení. Termín: 12.10.2016.

Splněno. Zařazeno v programu ZM 12.10.2016 – bod č. 17.

Usnesení č. 493c

Zastupitelstvo města u k l á d á

radě města do návrhu rozpočtu na rok 2017 zařadit částku 150 tis. Kč na úhradu zpracování Změny č. 1 a Změny č. 1A územního plánu města Lysá nad Labem, zpracovávané Ing. Eduardem Žaludou, Železná 493/20, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 73580872.

Splněno. Zařazeno v návrhu rozpočtu města na r. 2017.

Usnesení č. 493f

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

radě města částku 550 tis. Kč na akci Chodník k Černým vratům zařadit do návrhu rozpočtu pro r. 2017.

Splněno. Zařazeno v návrhu rozpočtu města na r. 2017.

Usnesení č. 497

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(část pozemku p. č. 511/23 o výměře dle skutečného geometrického zaměření, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., od pana Ing. Pavla Honce)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Čeká se na dodání GP.

Usnesení č. 500

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu II a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup pozemku p. č. 647/1 o výměře 1.220 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., od manželů Luboše a Jany Kleinerových)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Žadatelé byli vyzváni, aby dodali GP.

Usnesení č. 502

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, nově označené jako pozemek p. č. 3038/10 o výměře 135 m2, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Marie Kubečkové a od paní Adély Farkové)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Odeslala návrh smlouvy, reakce byla pozitivní, čeká se na podpis smlouvy.

Usnesení č. 503

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup části pozemku p. č. PK 2999, PK 2836, PK 2837 a PK 2678, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Martina Waise)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Byl objednán GP.

Usnesení č. 505

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(prodej pozemků části p. č. 2042, výměra 5.972 m2, druh pozemku trvalý travní porost, a pozemku p. č. 2043, výměra 4.215 m2, druh pozemku orná půda, oba v k. ú. Přerov nad Labem, a prodej části pozemku p. č. 14/14, nově označen jako pozemek p. č. 14/46 o výměře 621 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol, panu Ing. Markovi Špitálskému).

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková, ve spolupráci s JUDr. Drábkem připravuje kupní smlouvu.

Usnesení č. 506

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

ustavené pracovní skupině okamžitě zahájit práci na zpracování komunitního plánu.

Termín: do 30.09.2016

Rozpracováno, podklady shromažďuje pan Ing. Najmon.

Na 9. zasedání ZM 30.08.2016 byl uložen 1 ukládací bod – 0 spl. – 1 rozprac.:

Usnesení č. 476

Zastupitelstvo města u k l á d á

1) starostovi města:

a) pokračovat v jednáních s hejtmanem Středočeského kraje o další spolupráci při přípravě stavby obchvatu města s cílem připravit dodatek ke stávající smlouvě o spolupráci dle předložené zprávy,

b) projednat s Centrem pro regionální rozvoj při MMR ČR a IPR PRAHA soulad projektu silničního obchvatu města Lysá nad Labem se strategií ITI PRAHA,

c) práce urychlit tak, aby dodatek ke stávající smlouvě o spolupráci byl podepsán do termínu konání krajských voleb,

2) radě města:

začlenit do návrhu rozpočtu města pro rok 2017 prostředky nezbytné pro realizaci akce „silniční obchvat města“.

Rozpracováno – řeší p. starosta a rada města.

Na 8. zasedání ZM 13.07.2016 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 0 spl. – 6 rozprac.:

Usnesení č. 450

Zastupitelstvo města I. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. jednat se spol. SŽDC, ČD Telematika, ČEZ, RWE a CETIM o zřízení věcných břemen na jejich inženýrské sítě umístěné na městských pozemcích p. č. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Čapkova, které jsou určeny ke zřízení provizorního parkoviště pro osobní automobily (odstavné plochy),

Rozpracováno – projednává p. starosta.

Usnesení č. 462

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I (pozemek p. č. 2867/18) a tuto smlouvu uzavřít (výkup pozemku od pana Martina Rambouska).

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková a stavební úřad. Po schválení změny ÚP bude smlouva uzavřena.

Usnesení č. 463

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I (pozemek p. č. PK 3429/3 a tuto smlouvu uzavřít (výkup pozemku od paní Boženy Černé).

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Objednán GP, připravuje se smlouva.

Usnesení č. 464

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I ( pozemky p. č. PK 3275 a PK 2831) a tuto smlouvu uzavřít (výkup pozemků od paní Ing. Vráblíkové)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Dodán GP, připravuje se smlouva.

Usnesení č. 467

Zastupitelstvo města u k l á d á

1) tajemníkovi města vyhledat doklady ke stavbě trafostanice u radnice a podat návrh na vklad této nemovitosti do katastru nemovitostí,

2) starostovi města projednat se zástupci firmy ČEZ, a. s., majetkoprávní vypořádání trafostanice u radnice a možnosti zlepšení stavu elektrorozvodné sítě s cílem eliminovat časté poruchy.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Stavební úřad do konce 9/2016 hledal dokumentaci ke stavbě, aby mohla být zapsána do katastru. K 11.10.2016 zatím nebylo pátrání úspěšné.

Po technické stránce ČEZ během 7/2016 vyměnil transformátory za nové a tím by se poruchy vlivem stáří zařízení měly vyloučit.

Usnesení č. 468

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. výše uvedenou smlouvu (o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na pozemek p. č. 694/2, k. ú. Lysá n. L., pro přeložení plynovodu v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“) uzavřít.

Rozpracováno, řeší p. Balík.

Na 7. zasedání ZM 15.06.2016 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 2 spl. – 3 rozprac.:

Unesení č. 407

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) panu starostovi opravit a doplnit navržený rozpočtový výhled o navržené úpravy a předložit ho na ZM v 9/2016.

Ke každé kapitole rozpočtu bude příslušným odborem zpracována důvodová zpráva:

- bude popsáno, jak se město dle rozpočtového výhledu v této oblasti změní do roku 2018 (3 letý plán) a do roku 2020 (5 letý plán),

- budou popsány základní priority v dané rozpočtové kapitole včetně důvodů,

- budou popsány významné priority, které nejsou tímto výhledem pokryty,

- budu zdůvodněno, jak je významné riziko neočekávaných nákladů (havárie...) v dané kapitole a jak je pokryto,

- bude zmíněno, jaké investiční dotace (a odkud) bude třeba získat pro realizaci dané investiční akce,

- investice bude uvedena v celkovém předpokládaném nákladu a potřebná dotace bude uvedena v příjmové části,

- v investičním plánu bude striktně dodržen princip, že se jeden rok připravuje PD a hned následující rok se realizuje daná investiční akce. Nevytváří se PD, pokud se následující rok neplánuje realizovat daná investiční akce a naopak neplánuje se v příštím roce investice, pokud letos se nepřipravuje PD.

Rozpracováno, řeší p. starosta s vedoucími odborů. První návrh byl projednán v RM 30.08.2016, rada materiál připomínkovala a požádala o doplnění, aby byly splněny výše uvedené podmínky. Po dopracování v 9/2016 znovu projedná RM a následně ZM.

2) kontrolnímu výboru provést kontrolu objektu hasičské zbrojnice ve Dvorcích včetně jeho využívání, Termín: do ZM 10/2016

Rozpracováno, řeší KV.

Usnesení č. 434

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

radě města projednat a dohodnout konkrétní podmínky odkoupení zázemí fotbalového klubu TJ Litol.

Rozpracováno, řeší odbor SMI ve spolupráci s JUDr. Drábkem. K 12.10.2016 čeká JUDr. Drábek na vyjádření TJ Litol, jakou formu převodu majetku preferují. Existují asi 4 možné způsoby, které mají různý dopad do daňových záležitostí.

Na 6. zasedání ZM 11.05.2016 bylo uloženo 14 ukládacích bodů – 11 spl. – 2 rozprac.:

Usnesení č. 317b

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) stravovací komisi projednat návrh na navýšení ceny obědů pro školní rok 2016/2017 ve školní jídelně Scolarest, Komenského 1534, Lysá nad Labem, o 2 Kč na každé jídlo včetně rozboru nákladů,

Tajemník informoval členy komise o návrhu na schůzi komise dne 16.5.2016. Komise nepřijala žádný závěr, požádala o výsledky porovnání cen – viz bod 2. K návrhu se vrátí na schůzi v září 2016 – konala se 19.9.2016. Komise doporučila maximální zvýšení o 1 Kč na jedno jídlo. U MŠ by bylo denní zvýšení o 3 Kč za 3 jídla, tj. 63 Kč za měsíc.

2) komisi pro školství, kulturu a rodinu zpracovat přehled orientačních cen ve školním stravování v okolních městech.

Splněno ve spolupráci s odborem ŠSVZaK.

Usnesení č. 321

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

stavebnímu úřadu pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 a č. 1A ÚP Lysá nad Labem.

Rozpracováno. Řeší stavební úřad.

Usnesení č. 331

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) komisi pro cestovní ruch projednat využití mobilního kluziště pro veřejnost a školy a vytipovat možné lokality pro umístění kluziště

2) starostovi města prověřit možnost získání příslušné částky z některého dotačního titulu,

3) stavebnímu úřadu připravit zprávu, jaká jsou potřebná povolení pro instalaci mobilního kluziště.

Rozpracováno – řeší se ve 3 liniích dle zadání.

Na 5. zasedání ZM 20.04.2016 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 5 spl. – 3 rozprac.:

Usnesení č. 266

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města navrhnout finanční prostředky ve výši 1 mil. Kč do rozpočtu města na rok 2017 za podmínky získání dotace na projekt BIKE TOWER.

Splněno – zařazeno do návrhu rozpočtu 2017 v 10/2016.

Usnesení č. 272b

Zastupitelstvo města u k l á d á

starostovi města projednat s KÚ SK možnost umístění středového ostrůvku.

Splněno, dle vyjádření DI Nymburk středový ostrůvek v tomto místě nelze umístit.

Usnesení č. 273

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru ŠSVZaK zpracovat návrh změn zřizovacích listin ZŠ a MŠ ve smyslu diskuse v ZM a v souladu s NOZ a předložit je 22.06.2016 do ZM.

Rozpracováno, řeší odbor ŠSVZaK, o konzultaci byl požádán další právník pan Mgr. Škorpil, podklady k 31.8.2016 předány. Doporučuje počkat na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, která začne platit od 01.01.2017.

Usnesení č. 287

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI navrhnout technické řešení na odvodnění Fuksovy ulice.

Rozpracováno, řeší F. Blažek, bude zpracován malý projekt.

Na 4. zasedání ZM 30.03.2016 bylo uloženo 15 ukládacích bodů – 8 spl. – 6 rozprac. – 1 trvalý:

Usnesení č. 202

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města

1) dle bodu C předloženého materiálu zpracovat pořadí investic dle priorit oprav, rekonstrukcí a novostaveb místních komunikací v majetku města Lysá nad Labem na roky 2017-2018.

Termín: 30.06.2016

Rozpracováno, připravuje pan starosta.

Usnesení č. 219

Zastupitelstvo města u k l á d á

panu starostovi zahájit jednání se Středočeským krajem a Ministerstvem kultury k získání dotace na konání Oslav 300 let od založení obce Byšičky v roce 2017.

Rozpracováno, řeší pan starosta, upřesňuje se termín schůzky na MK.

Usnesení č. 226

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru správy majetku a investic vypovědět nebo dohodou ukončit stávající platnou nájemní smlouvu s Klubem důchodců Lysá n. L. a uzavřít s dotčenými subjekty Dohodu o společném užívání nebytových prostor ve vlastnictví Města Lysá nad Labem. Termín: ...............

Rozpracováno. Řeší A. Uhlířová – připravuje podklady. Je připravena nová dohoda, zkonzultovaná s JUDr. Drábkem. Nutno dořešit, kdo bude dělat předsedu Centra seniorů. Stav trvá i k 12.10.2016.

Usnesení č. 227

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI v nově uzavíraných smlouvách na byty v tomto objektu informovat nájemníky o účelu domu č. p. 253, Na Františku, Lysá n. L. (zřízení Domova pro matky s dětmi a krizové bydlení).

Úkol trvalý, zatím žádná nová smlouva nebyla uzavírána.

Usnesení č. 245

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru SMI vstoupit v jednání se státní podnikem Povodí Labe ve věci stanovení kupní ceny pozemku p. č. 3628/78 o výměře 586 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka.

Rozpracováno, řeší paní J. Javorčíková.

Usnesení č. 255

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru SMI zahrnout do návrhu rozpočtu města Lysá n. L. na rok 2017 finanční prostředky v částce 500.000 Kč na zajištění krytého parkování vozidel záchranné služby v objektu výjezdové základny ZZS SČK, p. o., Lysá n. L., na adrese Masarykova 214, Lysá n. L., pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1544, 272 01 Kladno.

Rozpracováno. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje byla informována o výsledku jednání písemně, odbor SMI zahrne 500 000 Kč do 1. návrhu rozpočtu na r. 2017.

Usnesení č. 259

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI prověřit jinou možnou variantu trasování přeložky sloupu VN lokality Mršník, po pozemcích ve vlastnictví města.

Rozpracováno, řeší p. F. Blažek. Dne 30.5.2016 proběhlo jednání p. Blažka s projektantem na místě, byla vybrána trasa podél I. etapy obchvatu. Projektant zpracovává tuto variantu, řeší se přístup techniky a přísun materiálu.

Na 3. zasedání ZM 02.03.2016 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 4 spl. – 1 rozprac.:

Usnesení č. 168

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

řediteli MěP Lysá n. L. a odboru SMI připravit návrh na úpravu stávající PD na rekonstrukci č. p. 28 a 29 v ul. Čs. armády, Lysá n. L., pro potřeby MěP Lysá n. L. a OO PČR Lysá n. L., včetně orientačních finančních nákladů na stavební úpravy a na stěhování.

Termín: ......................

Rozpracováno. Řeší Bc. Přibyl a M. Šulcová. Proběhla prohlídka objektu za účasti policejních specialistů, k 30.9.2016 byly dodány slíbené podklady projektantovi, který bude upravovat dokumentaci. Prvotní odhady jsou 15 mil. Kč.

Na 2. zasedání ZM 17.02.2016 bylo uloženo 13 ukládacích bodů – 11 spl. – 1 rozprac. – 1 trvalý:

Usnesení č. 94

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

SÚ pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 ÚP Lysá n. L.

Rozpracováno – řeší SÚ, výstupy budou předloženy do ZM.

Usnesení č. 98

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města, aby prostřednictvím MěP Lysá n. L. zajistil zvýšenou kontrolu průjezdnosti vozidel do ulice 28. října. Termín: Úkol trvalý.

MěP zvýšila dozorovou činnost v ul. 28. října.

Na 1. zasedání ZM 27.01.2016 bylo uloženo 7 ukládacích bodů – 7 spl. – 0 rozprac.

Na 11. zasedání ZM 16.12.2015 bylo uloženo 10 ukládacích bodů – 9 spl. – 1 rozprac.:

ZM IV. u k l á d á

3. Odboru SMI dopracovat studii stálého dopravního značení v parkovacích zónách ve smyslu připomínek Policie ČR DI Nymburk a se zahrnutím ulice 28. října jako parkovací zóny.

Rozpracováno, řeší paní Vrbová ve spolupráci s komisí pro dopravu. Zadána změna v souvislosti s ulicí 28. října. P ČR požádána o stanovisko.

Na 10. zasedání ZM 25.11.2015 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 5 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

1. a) Panu starostovi zajistit v roce 2016 provedení průzkumného vrtu v jímacím území a předložit výsledky měření včetně návrhu dalšího postupu ZM.

Rozpracováno – řeší p. starosta a F. Blažek. RNDr. Dubánek zpracovává k úkolu studii a návrh postupu, pak bude zadána veřejná zakázka na průzkumný vrt.

1. b) Panu starostovi ihned vstoupit v jednání s VaK Nymburk o odkupu prameniště v Litoli a o možnosti napojení Města Lysá nad Labem na skupinový vodovod Semice – Bříství – Starý Vestec. O průběhu písemně informovat ZM.

Pan starosta zahájil jednání s Ing. Peterou. Na valné hromadě Mikroregionu Polabí 03.12.2015 bylo schváleno převedení práv k projektu Skupinového vodovodu z mikroregionu na VaK Nymburk, smlouva o převodu investorství byla podepsána 29.02.2016. O Odkupu prameniště v Litoli zatím nebylo jednáno.

Na 9. zasedání ZM 18.11.2015 bylo uloženo 19 ukládacích bodů, z toho 11 souvisejících s rozpočtem města – 18 spl. – 1 rozprac.:

III. u k l á d á

18. Odboru SMI ve spolupráci s předsedkyní komise pro životní prostředí předložit do 30.06.2016 návrh na změnu otevírací doby zámeckého parku včetně vyjádření zámeckého zahradníka, vyjádření NPÚ a stanoviska k možnosti vstupu do parku se psy.

Rozpracováno, řeší I. Koštířová. Dne 6.6.2016 doručeno vyjádření NPÚ. Bude předloženo do ZM v 10/2016.

Na 8. zasedání ZM 04.11.2015 byly uloženy 4 ukládací body – 2 spl. – 2 rozprac.:

IV. u k l á d á

3. Odboru SMI ve spolupráci s komisí dopravy připravit návrh na rozšíření placené parkovací zóny v době výstav.

Rozpracováno – řeší paní Vrbová s komisí dopravy.

4. b) RM, aby bylo nadále jednáno s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve věci převedení pozemků 313/1 a 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, do majetku města, případně jejich odkupu za přiměřenou cenu s tím, že prozatímní návrh ÚZSVM je pro město nepřijatelný,

Rozpracováno – řeší p. starosta.

4. c) panu starostovi, aby o možnosti využití tohoto pozemku bezprostředně po vyhodnocení daného podnětu informoval Středočeský kraj.

Rozpracováno – řeší p. starosta.

Na 6. zasedání ZM 09.09.2015 bylo uloženo 8 ukládacích bodů – 7 spl. – 2 rozprac.:

V. u k l á d á

8. RM:

b) zajistit dopracování studie opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného, kterou na objednávku Města Lysá nad Labem zpracovala Stavební fakulta Českého vysokého učení technického, do fáze projektu, a zajistit jeho projednání s dotčenými orgány v termínu do 30.06.2016;

ZM 15.06.2016 by mělo stanovit, jak bude město postupovat v tomto bodu dále!

c) zpracovat a předložit Státnímu fondu dopravní infrastruktury žádost o příspěvek na realizaci projektu v termínu do 31.12.2015;

Došlo pravděpodobně k chybě v termínu – žádost se bude podávat v průběhu roku 2016, přesný termín určí SFDI.

d) připravit smlouvu o spolupráci se Středočeským krajem pro realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem, a to před vypsáním výběrového řízení na tuto akci.

Rozpracováno – řeší p. starosta.

Na 3. zasedání ZM 01.04.2015 bylo uloženo 13 ukládacích bodů – 11 spl. – 1 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u k l á d á

8. a) starostovi města projednat se SPÚ ČR možnosti a podmínky získání pozemků p. č. 657/1, p. č. 654, p. č. 3553/1, p. č. 633/7 a p. č. 2425 do vlastnictví města Lysá nad Labem s tím, že pozemky pod stávajícími a plánovanými komunikacemi by mělo město získat bezplatně,

b) RM zvážit změnu územního plánu města tak, aby na pozemcích ČR byly umístěny veřejné stavby.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková s paní Lamačovou (SPÚ) – ozvala se písemně 23.9.2015. Následně pan starosta požádal zástupce SPÚ o schůzku, k 12.10.2016 čeká na potvrzení termínu.

9. Všem zastupitelům, aby v případě, že jim ZM uloží úkol, o jeho splnění vhodným způsobem informovali ostatní členy ZM.

Úkol trvalý.

12. a) RM zadat vypracování projektu na městské parkoviště v Čapkově ulici na pozemcích č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L.,

b) RM zajistit provizorní úpravu pozemků č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., tak, aby zde mohla vzniknout parkovací plocha již v letošním roce,

Rozpracováno. Dne 13.10.2015 proběhlo na MěÚ jednání se zástupci ČD o rozšíření kolejiště – bude se řešit ve vzájemné návaznosti s parkovištěm.

Na 8.zasedání ZM 03.12.2014 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 9 spl. – 1 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u k l á d á

9. Starostovi města průběžně informovat RM a ZM o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.

Úkol trvalý.

Na 6.zasedání ZM 01.10.2014 byly uloženy 3 ukládací body – 2 spl. – 1 rozprac.:

III. u k l á d á

3. Tajemníkovi města zajistit podklady a podat návrhy na zápis nemovitostí města do katastru nemovitostí dle předloženého návrhu.

Rozpracováno, postupně řeší paní Javorčíková.

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 5 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

5. b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SMI.

e) tajemníkovi MěÚ sledovat proces projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 – 2020 a informovat o něm orgány města,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat tajemník.

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 3 spl. – 2 rozprac.:

IV. u k l á d á

2. RM

a) prověřit aktuálnost koncepce péče o zeleň,

Řeší Ing. Kopecký a I. Koštířová (SMI) – úkol trvá. Koncepce péče o zeleň bude zpracována vlastními silami odborníků na úřadě. Do zpracování byla zapojena komise pro životní prostředí.

5. Starostovi města

a) zahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků,

Rozpracováno – řeší p. Balík (SMI). Podle vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2015 finančními zdroji. Dne 15.06.2015 a 17.12.2015 urgoval pan Balík telefonicky vyjádření RWE, což bylo přislíbeno, ale zatím vyjádření nedošlo. Tento stav trvá i k datu 12.10.2016.

Na 10.zasedání ZM 18.12.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 4 spl. – 1 rozprac.:

ZM...III. u k l á d á

3. Starostovi města požádat SPÚ o bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 3623/8 a p.č. 633/7, k. ú. Lysá n. L.

Úkol řeší paní Javorčíková. U obou uvedených pozemků v Čechově ulici bylo požádáno pracoviště Ml. Boleslav o převod. Podle vyjádření SPÚ musí město prokázat, že na pozemcích jsou (nebo budou) veřejně prospěšné stavby. Podklady zaslala během dubna 2014 paní Javorčíková na SPÚ a požádala o převod obou pozemků. K 31.08.2016 nebylo zasláno ze SPÚ konečné rozhodnutí.

Na 7.zasedání ZM 02.10.2013 nebyl uložen žádný ukládací bod – zasedání se týkalo ÚP.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 7 spl. – 2 rozprac.:

ZM ...IV. u k l á d á

2. RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo cenu 210 Kč/m2 , tj. sedminásobek pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik právníků, od 6/2014 do února 2015 s úřadem nekomunikoval. V březnu 2015 podal pan Cicu žádost o odstranění černé stavby – kanalizace – na svém pozemku. Po celý duben probíhalo vyjasňování původu stavby – stavbu povolil ONV Nymburk v roce 1983. Dne 04.05.2015 proběhlo jednání na místě za účasti p. Blažka. Stavokomplet potvrdil, že na pozemku je pouze 1 kanalizační potrubí, které bylo vybudováno řádně. Rada města dne 30.08.2016 potvrdila, že finanční představy p. Cicu jsou nereálné a trvá na max. ceně 250 Kč/m2. Pokud pan Cicu toto řešení nepřijme, musí se řešení domáhat soudně.

7. Panu starostovi zahájit jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P + R a zajištění provozu nádražní restaurace.

Projekt parkoviště P+R je zahrnut v seznamu tzv. metropolitních projektů, čeká se na vyjádření ČD – jednání o pozemku proběhlo 17.03.2016. Projekt parkovacího domu pro jízdní kola BIKE TOWER je reálný, úřad je v kontaktu s panem Liborem Štrosem. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravilo dotační titul na rok 2016, dotace pokryje 90 % nákladů. Ke dni 19.05.2016 byly podepsány 2 smlouvy – příkazní smlouva na vypracování studie proveditelnosti k žádosti o dotaci a o vyhotovení projektové dokumentace stavby „Automatické parkovací zařízení pro kola v Lysé nad Labem“. Město požádalo dne 04.05.2016 ČD o souhlas vlastníka pozemku s umístěním stavby. Souhlas s umístěním stavby byl vydán dne 31.5.2016 a dne 03.06.2016 byl zaevidován podatelnou MěÚ. Dne 01.07.2016 stavební úřad zahájil stavební řízení. Žádost o dotaci byla podána k datu 29.08.2016.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4 ukládací body – 3 spl. – 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně.

Termín: úkol trvalý

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 0 rozprac. - 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých organizací k 31.12. daného roku.

Úkol trvalý.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.

IV. u k l á d á

7. RM:

c) vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.

Body a), b) byly splněny, odbor SMI zaslal v roce 2014 KÚ Středočeského kraje geometrický plán pro vyřešení majetkových vztahů k pozemkům. K 01.10.2016 není žádná reakce.

Do ostatních informací:

1) Ke dni 30.9.2016 skončil pracovní poměr paní Ing. Jiřiny Čížkové. Do výběrového řízení se přihlásil zatím jeden uchazeč, bude vyhlášeno 2. kolo. Z obou kol nevzešel žádný vítěz, řízením SÚ byla od 01.10.2016 pověřena paní Irena Šulcová. Další uchazeči budou hledáni ve spolupráci s agenturou JOBS.CZ.

2) Od 01.09.2016 bude pokračovat další ročník školní dohledové služby. Z Úřadu práce byla potvrzena skupina 8 zaměstnanců, většinou jde o osoby z minulého ročníku. K 30.09.2016 zůstalo ze skupiny 6 osob, hledají se další 2 uchazeči.

Dále bylo schváleno 6 míst pro skupinu veřejně prospěšných prací, k 01.10.2016 byla všechna místa obsazena.

05.10.2016 M. Dvořák
Vytvořeno 4.10.2022 10:47:32 | přečteno 38x | jiri.virava
load