Kontrolní zpráva pro ZM 09.11.2016

Kontrolní zpráva pro 12. zasedání ZM dne 09.11.2016
Od 11. zasedání ZM dne 12.10.2016 se konala 2 jednání RM :

13. jednání RM 14.10.2016 usn. č. 288 - 289 0 ukl.
14. jednání RM 25.10.2016 usn. č. 290 - 335 11 ukl. – 6 spl. –5 rozprac.

Plnění usnesení rady města:

Z 12. jednání RM dne 11.10.2016 (nebylo obsaženo v poslední kontrolní zprávě)
usn. č. 262 až 287, celkem 26 bodů, z toho 10 ukládacích bodů – 2 spl. – 9 rozprac.

Usnesení č. 263

Rada města III. u k l á d á

odboru SMI informovat o bodu II tohoto usnesení pana Miloše Hukala s tím, zda stále má zájem o uzavření dodatku k nájemní smlouvě, ze dne 26.03.2001, ve věci rozšíření počtu nájemců pozemku pod plechovou garáží č. 13.

Splněno, řešila paní Javorčíková.

Usnesení č. 267

Rada města III. u k l á d á

l) Bc. J. Černé vykonávat funkci ředitelky MŠ Mašinka v souladu s § 2 a § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Úmluvou o právech dítěte,

Úkol trvalý – Bc. Černá.

2) ředitelce MŠ Mašinka, Bc. J. Černé, odstranit nedostatky vyplývající z Kontrolní zprávy SIBP nad stavem BOZP dle požadavků kontrolního orgánu,

Rozpracováno, termín do konce roku. V lednu 2017 provede odbor ŠSVZaK následnou kontrolu.

Usnesení č. 269

Rada města II. u k l á d á

odboru SMI prověřit rozsah zpracované PD a porovnat obsah a rozsah s plánem údržby zeleně, předložit nabídky k projednání komisi stavební a komisi ŽP a předložit zprávu o stavu

PD na jednání RM dne 15.11.2016.

Rozpracováno, řeší Ing. Kopecký a Ing. Rybová.

Usnesení č. 271

Rada města II. u k l á d á

a) odboru SMI prověřit vlastnictví kanálových vpustí v úseku ulice Na Zemské stezce, který je silnicí II/331; v případě vlastnictví městem ve spolupráci s FO zařadit opravu do rozpočtu na rok 2017 a opravu provést ve II. - III. čtvrtletí 2017; v případě vlastnictví Středočeského kraje a správě SÚS Mochov je cestou OD požádat o opravu vpustí v době uzavírky nadjezdu před železniční stanicí Lysá nad Labem.

Rozpracováno, řeší F. Blažek

b) předsedovi komise dopravy, bezpečnosti dopravy předběžně projednat potřeby města na zabezpečení přecházení přes hlavní silnice II/272 a II/331 a úpravy dopravního značení s DI PČR Nymburk a podle výsledků projednání určit návrh řešení.

Termín: 30.11.2016

Rozpracováno, řeší p. Bc. Robeš

Usnesení č. 274

Rada města II. u k l á d á

starostovi města jednat se zástupcem akciové společnosti České dráhy, IČ: 70994226, se sídlem Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, o kupní ceně pozemku p. č. 2162/32 o výměře 141 m2, k. ú. Lysá n. L., s ohledem na stanovenou cenu dle znaleckého posudku č. 858 – 32/16.

Rozpracováno, řeší pan starosta.

Usnesení č. 277

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat nájemní smlouvy podle bodu I a tyto smlouvy uzavřít.

(smlouvy – Petr Jalovecký, Jaroslava Čmejlová, Stanislav Hlubuček, Miroslav Vítek)

Rozpracováno, smlouvy připravuje paní Javorčíková.

Usnesení č. 278

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat pachtovní smlouvy podle bodu I a tyto smlouvy uzavřít.

(smlouvy - společnost Brazel, David Herdics)

Rozpracováno, smlouvy připravuje paní Javorčíková.

Usnesení č. 282

Rada města III. u k l á d á

ředitelkám mateřských škol uzavření MŠ během vánočních prázdnin projednat s rodiči dětí a doložit jejich souhlas.

Splněno, projednáno, rodiče s volnem počítají. Zpráva do RM 08.11.2016.

Usnesení č. 284

Rada města III. u k l á d á

odboru SMI dopracovat nájemní smlouvu pro Polabské muzeum ve smyslu diskuse (zvýšení částky na údržbu na 50 tis. Kč, doplnit do smlouvy péči o zahradu a správu zapůjčeného mobiliáře). Termín: 08.11.2016

Rozpracováno, řeší Mgr. Lang – ve spolupráci s p. Rašínem. Do RM 22.11.2016.

Usnesení č. 286

Rada města II. u k l á d á

tajemníkovi městského úřadu

a) začít neprodleně s realizací Směrnice č. 5/2016, tj. vyhlášením výběrových řízení na nově zřízená pracovní místa,

Termín: ihned

Rozpracováno, příjem přihlášek do 01.11.2016, pohovory 02.-03.11.2016.

b) předložit radě města kompetence odboru městského investora a popisy práce nově vzniklých pracovních míst.

Termín: 25.10.2016

Rozpracováno, řeší tajemník. Bude v RM 22.11.2016

Z 13.jednání RM 14.11.2016
usnesení č. 288 - 289, celkem 2 bod, z toho 0 ukládací

Z 14.jednání RM 25.10.2016
usnesení č. 290 až 335, celkem 46 bodů, z toho 11 ukládacích – 6 spl.- 5 rozprac.

Usnesení č. 294

Rada města III. u k l á d á

odboru SMI vyspravit výtluky na místní komunikaci (ul. Ke Střelnici) ve vlastnictví města štěrkem. Termín: 15.11.2016

Rozpracováno, řeší paní Vrbová. Informace do RM 22.11.2016.

Usnesení č. 297

Rada města II. u k l á d á

odboru SMI projednat s žadatelem odkoupení i přilehlé manipulační plochy za 1.000 Kč/m2, která je dnes firmou využívána. (LOWLANDS international, s. r. o., o koupi části obecního pozemku p. č. 2875/55

Termín: 22.11.2016

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Informace do RM 22.11.2016.

Usnesení č. 300

Rada města

II. u k l á d á

finančnímu odboru předložit ZM dne 09.11.2016 úpravy rozpočtu města na rok 2016 v rámci 10. rozpočtového opatření ke schválení. (údržba zeleně, nákup nábytku).

Splněno, v ZM 09.11.2016.

Usnesení č. 302

Rada města III. u k l á d á

odboru SMI doplnit do plánovací smlouvy úpravu vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací. (lokalita Hrabanov) Termín: 22.11.2016

Rozpracováno, řeší p. Pilař. Do RM 22.11.2016.

Usnesení č. 303

Rada města II. u k l á d á

finančnímu odboru předložit ZM dne 09.11.2016 úpravu rozpočtu města na rok 2016 v rámci 10. rozpočtového opatření ke schválení. (vodní hospodářství – odstranění dusičnanů)

Splněno, v ZM 09.11.2016.

Usnesení č. 312

Rada města III. u k l á d á

odboru SMI do 02.11.2016 připravit písemné zdůvodnění návrhu na revokaci usn. ZM.

( s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 2108)

Splněno, v ZM 09.11.2016.

Usnesení č. 326

Rada města II. u k l á d á

starostovi města svolat pracovní jednání RM dne 02.11.2016 od 15:00 hodin a pracovní schůzku ZM dne 16.11.2016 od 17:00 hodin.

Splněno, schůzky svolány.

Usnesení č. 327

Rada města

II. u k l á d á

tajemníkovi MěÚ zorganizovat školení a seznámení určených zaměstnanců s Metodickým návodem. Termín: do 30.11.2016

Rozpracováno. Školení se bude konat dne 24.11.2016.

Usnesení č. 328

Rada města II. u k l á d á

panu tajemníkovi předložit OZV č. 2/2016 ZM dne 09.11.2016 ke schválení.

Splněno, v ZM 09.11.2016.

Usnesení č. 330

Rada města II. u k l á d á

1) právníkovi města ve spolupráci se společností Czech Radar, a. s., připravit kupní smlouvu a předložit ji do RM a ZM ke schválení.

Termín: do ZM 12/2016

2) finančnímu odboru zapracovat do 11. rozpočtového opatření novou výdajovou položku Odkoupení stacionárního radaru ve výši 61 tis. Kč z RF.

Termín: do ZM 12/2016

Rozpracováno, smlouvu připravuje p. JUDr. Drábek. Finance předloží paní Polenová do ZM 12/2016.

Usnesení č. 331

Rada města II. u k l á d á

panu tajemníkovi předložit Stanovy ZM dne 09.11.2016 ke schválení.

Splněno, v ZM 09.11.2016.

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 11. zasedání ZM 12.10.2016 bylo uloženo 12 ukládacích bodů – 3 spl. – 8 rozprac.- 1 trvalý:
Usnesení č. 514

Zastupitelstvo města IV. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. uzavřít standardní kupní smlouvu na výkup pozemku podle bodu III/1 a 2 ( pozemky paní Mgr. Marie Hronové ze Staré Boleslavi). Termín: 28.02.2017

Rozpracováno, smlouvy připravuje paní Javorčíková.

Usnesení č. 515

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

panu místostarostovi a p. Ing. T. Najmonovi dopracovat textaci obou Dohod (Komunitní plán) v duchu připomínek z diskuse. Termín: do 31.10.2016

Splněno. Dohody upraveny a schváleny valnou hromadou Mikroregionu Polabí 03.11.2016.

Usnesení č. 519

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí na výkup pozemku podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (pozemky pana Karla Kopejtka z Nymburka).

Termín: 31.12.2016

Rozpracováno, smlouvy připravuje paní Javorčíková.

Usnesení č. 520

Zastupitelstvo města

II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I. (pozemky pana A. Zumra z Lysé). Termín: 28.02.2017

Rozpracováno, smlouvy připravuje paní Javorčíková.

Usnesení č. 521

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (pozemky Povodí Labe). Termín: 31.12.2016

Rozpracováno, smlouvy připravuje paní Javorčíková.

Usnesení č. 522

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (pozemky MEDLET service z Prahy 2). Termín: 28.02.2017

Rozpracováno, smlouvy připravuje paní Javorčíková.

Usnesení č. 523

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města uzavřít standardní smlouvu podle bodu I (pozemky pana P. Suchého a paní H. Suché z Čelákovic). Termín: 28.02.2017

Rozpracováno, smlouvy připravuje paní Javorčíková.

Usnesení č. 530

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

tajemníkovi MěÚ informovat pana Lomparta o řešení a projednání petice (oprava v ulici Palackého). Termín: 14.11.2016

Splněno, dopis s informací odeslán do 04.11.2016.

Usnesení č. 532

Zastupitelstvo města u k l á d á

tajemníkovi města zajistit potřebné dokumenty včetně kolaudace a do 3 měsíců od zkolaudování podat návrh na zapsání nově vybudovaného objektu šaten a WC na školním hřišti do katastru nemovitostí jako vlastnictví města Lysá nad Labem.

Rozpracováno, řeší tajemník a M. Šulcová.

Usnesení č. 533

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM, aby u ukládacích bodů vždy uváděla termín plnění a odpovědnou osobu za splnění bodu.

Termín: ihned

Úkol trvalý.

Usnesení č. 536

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města schválený Dodatek č. 1 bezodkladně předat Středočeskému kraji k dalšímu řízení (spolupráce veřejných zadavatelů Středočeského kraje a Města Lysá n. L.)

Splněno, Dodatek č. 1 předal pan starosta SK dne 13.10.2016.

Usnesení č. 537

Zastupitelstvo města u k l á d á

vedení města, aby učinilo dotaz na Odbor dozoru a kontroly MVČR, jak postupovat v obdobných případech jako je tento (SEMIRAMIS).

Termín: do ZM v 12/2016

Odpovídá: tajemník MěÚ

Rozpracováno, dotaz předal tajemník na poradšě tajemníků v Brně 13.10.2016 vedoucí odboru dozoru a kontroly MVČR Ing. Kostruhové. Ta mailem potvrdila přijetí a zadala zpracování odpovědi.

Na 10. zasedání ZM 07.09.2016 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 5 spl. – 6 rozprac.:

Usnesení č. 487

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

1) odboru ŠSVZaK vyhodnotit roční působení podepsané Dohody o partnerství mezi Městem Lysá nad Labem a Výstavištěm Lysá nad Labem a předložit zprávu do ZM 12/2017.

2) finančnímu odboru zapracovat odpovídající snížení výběru poplatku ze vstupného do následujícího rozpočtového opatření.

3) starostovi města předložit ZM v 12/2016 plán akcí pořádaných městem.

4) radě města předložit ZM v 12/2016 pravidla pro rozdělování nepeněžního plnění organizacím ve městě.

Rozpracováno – výstupy dle textu.

Usnesení č. 497

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(část pozemku p. č. 511/23 o výměře dle skutečného geometrického zaměření, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., od pana Ing. Pavla Honce)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Čeká se na dodání GP.

Usnesení č. 500

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu II a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup pozemku p. č. 647/1 o výměře 1.220 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., od manželů Luboše a Jany Kleinerových)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Žadatelé byli vyzváni, aby dodali GP.

Usnesení č. 502

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, nově označené jako pozemek p. č. 3038/10 o výměře 135 m2, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Marie Kubečkové a od paní Adély Farkové)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Odeslala návrh smlouvy, reakce byla pozitivní, čeká se na podpis smlouvy.

Usnesení č. 503

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup části pozemku p. č. PK 2999, PK 2836, PK 2837 a PK 2678, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Martina Waise)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Byl objednán GP.

Usnesení č. 505

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(prodej pozemků části p. č. 2042, výměra 5.972 m2, druh pozemku trvalý travní porost, a pozemku p. č. 2043, výměra 4.215 m2, druh pozemku orná půda, oba v k. ú. Přerov nad Labem, a prodej části pozemku p. č. 14/14, nově označen jako pozemek p. č. 14/46 o výměře 621 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol, panu Ing. Markovi Špitálskému).

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková, ve spolupráci s JUDr. Drábkem připravuje kupní smlouvu.

Na 9. zasedání ZM 30.08.2016 byl uložen 1 ukládací bod – 0 spl. – 1 rozprac.:

Usnesení č. 476

Zastupitelstvo města u k l á d á

1) starostovi města:

a) pokračovat v jednáních s hejtmanem Středočeského kraje o další spolupráci při přípravě stavby obchvatu města s cílem připravit dodatek ke stávající smlouvě o spolupráci dle předložené zprávy,

b) projednat s Centrem pro regionální rozvoj při MMR ČR a IPR PRAHA soulad projektu silničního obchvatu města Lysá nad Labem se strategií ITI PRAHA,

c) práce urychlit tak, aby dodatek ke stávající smlouvě o spolupráci byl podepsán do termínu konání krajských voleb,

2) radě města:

začlenit do návrhu rozpočtu města pro rok 2017 prostředky nezbytné pro realizaci akce „silniční obchvat města“.

Rozpracováno – řeší p. starosta a rada města.

Na 8. zasedání ZM 13.07.2016 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 0 spl. – 6 rozprac.:

Usnesení č. 450

Zastupitelstvo města I. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. jednat se spol. SŽDC, ČD Telematika, ČEZ, RWE a CETIM o zřízení věcných břemen na jejich inženýrské sítě umístěné na městských pozemcích p. č. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Čapkova, které jsou určeny ke zřízení provizorního parkoviště pro osobní automobily (odstavné plochy),

Rozpracováno – projednává p. starosta.

Usnesení č. 462

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I (pozemek p. č. 2867/18) a tuto smlouvu uzavřít (výkup pozemku od pana Martina Rambouska).

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková a stavební úřad. Po schválení změny ÚP bude smlouva uzavřena.

Usnesení č. 463

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I (pozemek p. č. PK 3429/3 a tuto smlouvu uzavřít (výkup pozemku od paní Boženy Černé).

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Objednán GP, připravuje se smlouva.

Usnesení č. 464

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I ( pozemky p. č. PK 3275 a PK 2831) a tuto smlouvu uzavřít (výkup pozemků od paní Ing. Vráblíkové)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Dodán GP, připravuje se smlouva.

Usnesení č. 467

Zastupitelstvo města u k l á d á

1) tajemníkovi města vyhledat doklady ke stavbě trafostanice u radnice a podat návrh na vklad této nemovitosti do katastru nemovitostí,

2) starostovi města projednat se zástupci firmy ČEZ, a. s., majetkoprávní vypořádání trafostanice u radnice a možnosti zlepšení stavu elektrorozvodné sítě s cílem eliminovat časté poruchy.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Stavební úřad do konce 9/2016 hledal dokumentaci ke stavbě, aby mohla být zapsána do katastru. K 11.10.2016 zatím nebylo pátrání úspěšné.

Po technické stránce ČEZ během 7/2016 vyměnil transformátory za nové a tím by se poruchy vlivem stáří zařízení měly vyloučit.

Usnesení č. 468

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. výše uvedenou smlouvu (o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na pozemek p. č. 694/2, k. ú. Lysá n. L., pro přeložení plynovodu v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“) uzavřít.

Rozpracováno, řeší p. Balík.

Na 7. zasedání ZM 15.06.2016 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 4 spl. – 1 rozprac.:

Usnesení č. 434

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

radě města projednat a dohodnout konkrétní podmínky odkoupení zázemí fotbalového klubu TJ Litol.

Rozpracováno, řeší odbor SMI ve spolupráci s JUDr. Drábkem. Dne 19.10.2016 se setkal JUDr. Drábek s výborem TJ Litol, kde byla vyjasněna podoba a podmínky převodu majetku. Návrh smlouvy bude předložen do RM 22.11.2016.

Na 6. zasedání ZM 11.05.2016 bylo uloženo 14 ukládacích bodů – 11 spl. – 2 rozprac.:

Usnesení č. 321

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

stavebnímu úřadu pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 a č. 1A ÚP Lysá nad Labem.

Rozpracováno. Řeší stavební úřad.

Usnesení č. 331

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) komisi pro cestovní ruch projednat využití mobilního kluziště pro veřejnost a školy a vytipovat možné lokality pro umístění kluziště

2) starostovi města prověřit možnost získání příslušné částky z některého dotačního titulu,

3) stavebnímu úřadu připravit zprávu, jaká jsou potřebná povolení pro instalaci mobilního kluziště.

Rozpracováno – řeší se ve 3 liniích dle zadání.

Na 5. zasedání ZM 20.04.2016 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 9 spl. – 2 rozprac.:

Usnesení č. 273

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru ŠSVZaK zpracovat návrh změn zřizovacích listin ZŠ a MŠ ve smyslu diskuse v ZM a v souladu s NOZ a předložit je 22.06.2016 do ZM.

Rozpracováno, řeší odbor ŠSVZaK, o konzultaci byl požádán další právník pan Mgr. Škorpil, podklady k 31.8.2016 předány. Doporučuje počkat na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, která začne platit od 01.01.2017.

Usnesení č. 287

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI navrhnout technické řešení na odvodnění Fuksovy ulice.

Rozpracováno, řeší F. Blažek, bude zpracován malý projekt.

Na 4. zasedání ZM 30.03.2016 bylo uloženo 15 ukládacích bodů – 8 spl. – 6 rozprac. – 1 trvalý:

Usnesení č. 202

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města

1) dle bodu C předloženého materiálu zpracovat pořadí investic dle priorit oprav, rekonstrukcí a novostaveb místních komunikací v majetku města Lysá nad Labem na roky 2017-2018.

Termín: 30.06.2016

Rozpracováno, připravuje pan starosta.

Usnesení č. 219

Zastupitelstvo města u k l á d á

panu starostovi zahájit jednání se Středočeským krajem a Ministerstvem kultury k získání dotace na konání Oslav 300 let od založení obce Byšičky v roce 2017.

Rozpracováno, řeší pan starosta, upřesňuje se termín schůzky na MK.

Usnesení č. 226

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru správy majetku a investic vypovědět nebo dohodou ukončit stávající platnou nájemní smlouvu s Klubem důchodců Lysá n. L. a uzavřít s dotčenými subjekty Dohodu o společném užívání nebytových prostor ve vlastnictví Města Lysá nad Labem. Termín: ...............

Rozpracováno. Řeší A. Uhlířová – připravuje podklady. Je připravena nová dohoda, zkonzultovaná s JUDr. Drábkem. Nutno dořešit, kdo bude dělat předsedu Centra seniorů. Stav trvá i k 12.10.2016.

Usnesení č. 245

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru SMI vstoupit v jednání se státní podnikem Povodí Labe ve věci stanovení kupní ceny pozemku p. č. 3628/78 o výměře 586 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka.

Rozpracováno, řeší paní J. Javorčíková.

Usnesení č. 255

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru SMI zahrnout do návrhu rozpočtu města Lysá n. L. na rok 2017 finanční prostředky v částce 500.000 Kč na zajištění krytého parkování vozidel záchranné služby v objektu výjezdové základny ZZS SČK, p. o., Lysá n. L., na adrese Masarykova 214, Lysá n. L., pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1544, 272 01 Kladno.

Rozpracováno. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje byla informována o výsledku jednání písemně, odbor SMI zahrne 500 000 Kč do 1. návrhu rozpočtu na r. 2017.

Usnesení č. 259

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI prověřit jinou možnou variantu trasování přeložky sloupu VN lokality Mršník, po pozemcích ve vlastnictví města.

Rozpracováno, řeší p. F. Blažek. Dne 30.5.2016 proběhlo jednání p. Blažka s projektantem na místě, byla vybrána trasa podél I. etapy obchvatu. Tato trasa nebyla schválena z hlediska ochrany ŽP.

Na 3. zasedání ZM 02.03.2016 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 4 spl. – 1 rozprac.:

Usnesení č. 168

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

řediteli MěP Lysá n. L. a odboru SMI připravit návrh na úpravu stávající PD na rekonstrukci č. p. 28 a 29 v ul. Čs. armády, Lysá n. L., pro potřeby MěP Lysá n. L. a OO PČR Lysá n. L., včetně orientačních finančních nákladů na stavební úpravy a na stěhování.

Termín: ......................

Rozpracováno. Řeší Bc. Přibyl a M. Šulcová. Proběhla prohlídka objektu za účasti policejních specialistů, k 30.9.2016 byly dodány slíbené podklady projektantovi, který bude upravovat dokumentaci. Prvotní odhady jsou 15 mil. Kč.

Návrh na revokaci v ZM 09.11.2016 – akci zastavit z finančních důvodů.

Na 2. zasedání ZM 17.02.2016 bylo uloženo 13 ukládacích bodů – 11 spl. – 1 rozprac. – 1 trvalý:

Usnesení č. 94

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

SÚ pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 ÚP Lysá n. L.

Rozpracováno – řeší SÚ, výstupy budou předloženy do ZM.

Usnesení č. 98

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města, aby prostřednictvím MěP Lysá n. L. zajistil zvýšenou kontrolu průjezdnosti vozidel do ulice 28. října. Termín: Úkol trvalý.

MěP zvýšila dozorovou činnost v ul. 28. října.

Na 1. zasedání ZM 27.01.2016 bylo uloženo 7 ukládacích bodů – 7 spl. – 0 rozprac.

Na 11. zasedání ZM 16.12.2015 bylo uloženo 10 ukládacích bodů – 9 spl. – 1 rozprac.:

ZM IV. u k l á d á

3. Odboru SMI dopracovat studii stálého dopravního značení v parkovacích zónách ve smyslu připomínek Policie ČR DI Nymburk a se zahrnutím ulice 28. října jako parkovací zóny.

Rozpracováno, řeší paní Vrbová ve spolupráci s komisí pro dopravu. Zadána změna v souvislosti s ulicí 28. října. P ČR požádána o stanovisko.

Na 10. zasedání ZM 25.11.2015 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 5 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

1. a) Panu starostovi zajistit v roce 2016 provedení průzkumného vrtu v jímacím území a předložit výsledky měření včetně návrhu dalšího postupu ZM.

Rozpracováno – řeší F. Blažek. RNDr. Dubánek zpracovává k úkolu studii a návrh postupu, pak bude zadána veřejná zakázka na průzkumný vrt. Doporučený termín pro vrtání je v zimním období, aby nedošlo ke škodám na zemědělských plodinách (vypouštěním čerpané vody).

1. b) Panu starostovi ihned vstoupit v jednání s VaK Nymburk o odkupu prameniště v Litoli a o možnosti napojení Města Lysá nad Labem na skupinový vodovod Semice – Bříství – Starý Vestec. O průběhu písemně informovat ZM.

Pan starosta zahájil jednání s Ing. Peterou. Na valné hromadě Mikroregionu Polabí 03.12.2015 bylo schváleno převedení práv k projektu Skupinového vodovodu z mikroregionu na VaK Nymburk, smlouva o převodu investorství byla podepsána 29.02.2016. O Odkupu prameniště v Litoli zatím nebylo jednáno.

Na 9. zasedání ZM 18.11.2015 bylo uloženo 19 ukládacích bodů, z toho 11 souvisejících s rozpočtem města – 18 spl. – 1 rozprac.:

III. u k l á d á

18. Odboru SMI ve spolupráci s předsedkyní komise pro životní prostředí předložit do 30.06.2016 návrh na změnu otevírací doby zámeckého parku včetně vyjádření zámeckého zahradníka, vyjádření NPÚ a stanoviska k možnosti vstupu do parku se psy.

Rozpracováno, řeší I. Koštířová. Dne 2.6.2016 doručeno mailové vyjádření NPÚ: stávající regulace provozu je vyhovující. Zákaz vstupu se psy nadále trvá.

Na 8. zasedání ZM 04.11.2015 byly uloženy 4 ukládací body – 2 spl. – 2 rozprac.:

IV. u k l á d á

3. Odboru SMI ve spolupráci s komisí dopravy připravit návrh na rozšíření placené parkovací zóny v době výstav.

Rozpracováno – řeší paní Vrbová s komisí dopravy.

4. b) RM, aby bylo nadále jednáno s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve věci převedení pozemků 313/1 a 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, do majetku města, případně jejich odkupu za přiměřenou cenu s tím, že prozatímní návrh ÚZSVM je pro město nepřijatelný,

Rozpracováno – řeší p. starosta.

4. c) panu starostovi, aby o možnosti využití tohoto pozemku bezprostředně po vyhodnocení daného podnětu informoval Středočeský kraj.

Rozpracováno – řeší p. starosta.

Na 6. zasedání ZM 09.09.2015 bylo uloženo 8 ukládacích bodů – 7 spl. – 2 rozprac.:

V. u k l á d á

8. RM:

b) zajistit dopracování studie opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného, kterou na objednávku Města Lysá nad Labem zpracovala Stavební fakulta Českého vysokého učení technického, do fáze projektu, a zajistit jeho projednání s dotčenými orgány v termínu do 30.06.2016;

ZM 15.06.2016 by mělo stanovit, jak bude město postupovat v tomto bodu dále!

c) zpracovat a předložit Státnímu fondu dopravní infrastruktury žádost o příspěvek na realizaci projektu v termínu do 31.12.2015;

Došlo pravděpodobně k chybě v termínu – žádost se bude podávat v průběhu roku 2016, přesný termín určí SFDI.

d) připravit smlouvu o spolupráci se Středočeským krajem pro realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem, a to před vypsáním výběrového řízení na tuto akci.

Rozpracováno – řeší p. starosta.

Na 3. zasedání ZM 01.04.2015 bylo uloženo 13 ukládacích bodů – 11 spl. – 1 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u k l á d á

8. a) starostovi města projednat se SPÚ ČR možnosti a podmínky získání pozemků p. č. 657/1, p. č. 654, p. č. 3553/1, p. č. 633/7 a p. č. 2425 do vlastnictví města Lysá nad Labem s tím, že pozemky pod stávajícími a plánovanými komunikacemi by mělo město získat bezplatně,

b) RM zvážit změnu územního plánu města tak, aby na pozemcích ČR byly umístěny veřejné stavby.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková s paní Lamačovou (SPÚ) – ozvala se písemně 23.9.2015. Následně pan starosta požádal zástupce SPÚ o schůzku, k 12.10.2016 čeká na potvrzení termínu.

9. Všem zastupitelům, aby v případě, že jim ZM uloží úkol, o jeho splnění vhodným způsobem informovali ostatní členy ZM.

Úkol trvalý.

12. a) RM zadat vypracování projektu na městské parkoviště v Čapkově ulici na pozemcích č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L.,

b) RM zajistit provizorní úpravu pozemků č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., tak, aby zde mohla vzniknout parkovací plocha již v letošním roce,

Rozpracováno. Dne 13.10.2015 proběhlo na MěÚ jednání se zástupci ČD o rozšíření kolejiště – bude se řešit ve vzájemné návaznosti s parkovištěm.

Na 8.zasedání ZM 03.12.2014 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 9 spl. – 1 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u k l á d á

9. Starostovi města průběžně informovat RM a ZM o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.

Úkol trvalý.

Na 6.zasedání ZM 01.10.2014 byly uloženy 3 ukládací body – 2 spl. – 1 rozprac.:

III. u k l á d á

3. Tajemníkovi města zajistit podklady a podat návrhy na zápis nemovitostí města do katastru nemovitostí dle předloženého návrhu.

Rozpracováno, postupně řeší paní Javorčíková.

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 5 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

5. b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SMI.

e) tajemníkovi MěÚ sledovat proces projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 – 2020 a informovat o něm orgány města,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat tajemník.

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 4 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

5. Starostovi města

a) zahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků,

Rozpracováno – řeší p. Balík (SMI). Podle vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2015 finančními zdroji. Dne 15.06.2015 a 17.12.2015 urgoval pan Balík telefonicky vyjádření RWE, což bylo přislíbeno, ale zatím vyjádření nedošlo. Tento stav trvá i k datu 31.10.2016.

Na 10.zasedání ZM 18.12.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 4 spl. – 1 rozprac.:

ZM...III. u k l á d á

3. Starostovi města požádat SPÚ o bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 3623/8 a p.č. 633/7, k. ú. Lysá n. L.

Úkol řeší paní Javorčíková. U obou uvedených pozemků v Čechově ulici bylo požádáno pracoviště Ml. Boleslav o převod. Podle vyjádření SPÚ musí město prokázat, že na pozemcích jsou (nebo budou) veřejně prospěšné stavby. Podklady zaslala během dubna 2014 paní Javorčíková na SPÚ a požádala o převod obou pozemků. K 31.08.2016 nebylo zasláno ze SPÚ konečné rozhodnutí.

Na 7.zasedání ZM 02.10.2013 nebyl uložen žádný ukládací bod – zasedání se týkalo ÚP.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 7 spl. – 2 rozprac.:

ZM ...IV. u k l á d á

2. RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo cenu 210 Kč/m2 , tj. sedminásobek pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik právníků, od 6/2014 do února 2015 s úřadem nekomunikoval. V březnu 2015 podal pan Cicu žádost o odstranění černé stavby – kanalizace – na svém pozemku. Po celý duben probíhalo vyjasňování původu stavby – stavbu povolil ONV Nymburk v roce 1983. Dne 04.05.2015 proběhlo jednání na místě za účasti p. Blažka. Stavokomplet potvrdil, že na pozemku je pouze 1 kanalizační potrubí, které bylo vybudováno řádně. Rada města dne 30.08.2016 potvrdila, že finanční představy p. Cicu jsou nereálné a trvá na max. ceně 250 Kč/m2. Pokud pan Cicu toto řešení nepřijme, musí se řešení domáhat soudně.

7. Panu starostovi zahájit jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P + R a zajištění provozu nádražní restaurace.

Projekt parkoviště P+R je zahrnut v seznamu tzv. metropolitních projektů, čeká se na vyjádření ČD – jednání o pozemku proběhlo 17.03.2016. Projekt parkovacího domu pro jízdní kola BIKE TOWER je reálný, úřad je v kontaktu s panem Liborem Štrosem. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravilo dotační titul na rok 2016, dotace pokryje 90 % nákladů. Ke dni 19.05.2016 byly podepsány 2 smlouvy – příkazní smlouva na vypracování studie proveditelnosti k žádosti o dotaci a o vyhotovení projektové dokumentace stavby „Automatické parkovací zařízení pro kola v Lysé nad Labem“. Město požádalo dne 04.05.2016 ČD o souhlas vlastníka pozemku s umístěním stavby. Souhlas s umístěním stavby byl vydán dne 31.5.2016 a dne 03.06.2016 byl zaevidován podatelnou MěÚ. Dne 01.07.2016 stavební úřad zahájil stavební řízení. Žádost o dotaci byla podána k datu 29.08.2016. K datu 31.10.2016 byla žádost po formální stránce schválena a postoupila k hodnotiteli.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4 ukládací body – 3 spl. – 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně.

Termín: úkol trvalý

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 0 rozprac. - 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých organizací k 31.12. daného roku.

Úkol trvalý.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.

IV. u k l á d á

7. RM:

c) vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.

Body a), b) byly splněny, odbor SMI zaslal v roce 2014 KÚ Středočeského kraje geometrický plán pro vyřešení majetkových vztahů k pozemkům. K 31.10.2016 není žádná reakce.

Do ostatních informací:

1) Řízením stavebního úřadu byla od 01.10.2016 pověřena paní Irena Šulcová. Ve spolupráci s agenturou JOBS.CZ byli vytipováni další 2 uchazeči, kteří budou vyzváni k účasti v dalším kole výběrového řízení, které proběhne v 11/2016.

2) Problém způsobí pozastavení rekonstrukce č.p. 550, kam bylo plánováno přemístění 2 kanceláří Úřadu práce. Další možnou variantou je přesun ÚP do č. p. 29, protože PČR potvrdila, že původní záměr využití nemůže financovat.

Termín výpovědi pro ÚP z kanceláří městského úřadu končí po 3 měsících ke dni 31.12.2016. S ohledem na současný stav je termín vyklizení kanceláří v této chvíli nereálný.

Tím se blokuje umístění nových zaměstnanců do odboru městského investora, pokud se je podaří vybrat v probíhajícím výběrovém řízení.

02.11.2016 M. Dvořák
Vytvořeno 4.10.2022 10:48:14 | přečteno 18x | jiri.virava
load