Kontrolní zpráva pro 9. zasedání ZM dne 18.11.2015

Kontrolní zpráva pro 9. zasedání ZM dne 18.11.2015

Od 8. zasedání ZM dne 04.11.2015 se nekonalo žádné jednání RM .

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 7. zasedání ZM 04.11.2015 byly uloženy 4 ukládací
body – 0 spl. – 4 rozprac.:

IV. u k l á d á

1. RM, aby potřebné finanční
prostředky ve výši 1.247.022 Kč, na výkup části pozemku p. č. PK 2822, výměra
dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem
výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa, od paní Anny Čásenské, Masarykova
886, 250 88 Čelákovice, zahrnula do návrhu rozpočtu města pro rok 2016.

Rozpracováno – bude zahrnuto do I.
varianty rozpočtu 2016.

2. RM, aby potřebné finanční prostředky ve výši
420.742 Kč, na výkup části pozemku p. č. PK 2981/1, výměra dle skutečného
geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města
Lysá n. L. II. etapa, od paní Ireny Havelkové, Stará Lysá 181, 289 26 Stará
Lysá, zahrnula do návrhu rozpočtu města pro rok 2016.

Rozpracováno– bude zahrnuto do I. varianty rozpočtu 2016.

3. Odboru SMI ve spolupráci s komisí
dopravy připravit návrh na rozšíření placené parkovací zóny v době výstav.

Rozpracováno – řeší paní Vrbová s komisí dopravy.

4. a)
RM, aby nechala tento podnět – možnost vybudování domova pro seniory na pozemcích
v lokalitě mezi ulicemi Sojovická, Na Františku a Vodákova - posoudit ve výboru pro obchvat ....., stavební
komisi a komisi sociální, zdravotní a kultury, NPÚ a stavebnímu úřadu,

Podnět je dne
11.11.2015 projednáván ve výboru pro obchvat, v ostatních komisích podle
termínů schůzí. NPÚ a stavební úřad vydají stanovisko do 20.11.2015.

b) RM, aby bylo nadále jednáno
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve věci
převedení pozemků 313/1 a 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, do majetku města,
případně jejich odkupu za přiměřenou cenu s tím, že prozatímní návrh ÚZSVM je
pro město nepřijatelný,

Rozpracováno –
řeší p. starosta.

c)
panu starostovi, aby o možnosti využití tohoto pozemku bezprostředně po
vyhodnocení daného podnětu informoval Středočeský kraj.

Rozpracováno –
řeší p. starosta.

Na 6. zasedání ZM 09.09.2015 bylo uloženo 8 ukládacích
bodů – 2 spl. – 6 rozprac.:

V. u k l á d á

1. Panu starostovi předložit
ZM zprávu o vyřešení technických problémů s kamerovým systémem a o způsobu
jeho provozování a vyhodnocování.

Termín: ZM 16.12.2015

Rozpracováno, projednáno
v RM 29.9.2015 za přítomnosti Ing. Cafourka, MKDS BESY, autora původní
instalace kamer. Navrženo řešení, realizuje p. Bc. Přibyl, systém se postupně
zprovozňuje, zpráva bude podána na ZM 16.12.2015.

2. Panu místostarostovi a p. Mgr. Markovi (člen
finančního výboru) oslovit p. Mgr. Řiháčka ve věci dopracování právního rozboru
smlouvy uzavřené mezi Městem Lysá nad Labem a MS development, s. r. o. ve
smyslu diskuse na zasedání ZM dne 09.09.2015 a požadavků finančního výboru.

Dne 4.10.2015 obdržel Ing. Kopecký soupis otázek od p.
Mgr. Marka, doplnil je o požadované podklady a 5.10.2015 odeslal Mgr.
Řiháčkovi. Po konzultaci s advokátem byla vystavena objednávka na další
právní služby za 18 000 Kč. Dne 9.10.2015 obdržel Ing. Kopecký další
doplňující otázky od p. Mgr. Marka. Mgr. Řiháček zpracoval odpovědi
v rozsahu 21 stran a 10.11.2015 je odeslal Ing. Kopeckému. Dne 11.11.2015
rozeslal Ing. Kopecký zprávu mailem členům ZM.

4. Odboru SMI jednat se všemi vlastníky pozemku
p. č. PK 556, k. ú. Lysá n. L., o možnostech prodeje pozemku za
účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa.

Řeší paní Javorčíková, rozpracováno – 2 vlastníci, jeden
souhlasí s prodejem, druhý se dostaví na jednání na MěÚ do konce listopadu 2015.

5. RM doplnit návrh veřejnoprávní smlouvy na
poskytnutí finanční dotace občanskému sdružení Kotva Lysá nad Labem na
restaurování varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad
Labem ve smyslu diskuze na zasedání ZM dne 09.09.2015 a předložit ho na příští
zasedání ZM včetně stanoviska vlastníka k uvedenému záměru.

Rozpracováno, řeší odbor ŠSVZaK, vlastník varhan –
Římskokatolická farnost Lysá n. L. potvrdila souhlas se záměrem na opravu
varhan. Smlouva bude předložena 18.11.2015.

7. Panu starostovi jednat s hejtmanem
Středočeského kraje a Ministerstvem pro místní rozvoj o možnosti navrácení
finančních prostředků vynaložených na projektovou dokumentaci a výkupy pozemků
pro vybudování obchvatu města Lysá nad Labem.

Jednání starosty s hejtmanem proběhlo, byla
dohodnuta úprava smlouvy o spolupráci mezi SK a městem. Na MMR byla odeslána
žádost o jednání, čeká se na potvrzení termínu.

8. RM:

a) svolat
veřejné projednání studie opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na
Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem,

Uskutečnilo se 19.10.2015 ve velké zasedací místnosti MěÚ
od 19:30.

b) zajistit
dopracování studie opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově
náměstí a Náměstí B. Hrozného, kterou na objednávku Města Lysá nad Labem
zpracovala Stavební fakulta Českého vysokého učení technického, do fáze
projektu, a zajistit jeho projednání s dotčenými orgány v termínu do
30.06.2016;

Rozpracováno – řeší p. starosta.

c) zpracovat a
předložit Státnímu fondu dopravní infrastruktury žádost o příspěvek na
realizaci projektu v termínu do 31.12.2015;

Došlo pravděpodobně k chybě v termínu – žádost
se bude podávat v průběhu roku 2016, přesný termín určí SFDI.

d) připravit
smlouvu o spolupráci se Středočeským krajem pro realizaci opatření ke zvýšení
bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného
v Lysé nad Labem, a to před vypsáním výběrového řízení na tuto akci,

e) zajistit u kvalifikovaného subjektu
cenovou kalkulaci investičních a provozních nákladů na případnou realizaci
světelné signalizace na křižovatce silnic II/272, II/331 a II/2725 na Husově
náměstí „u kina“ a předložit ji Zastupitelstvu města v termínu do 16.12.2015.

Rozpracováno
– řeší paní Vrbová s firmami, které dodávají světelnou signalizaci. Zpráva
bude předložena do ZM 16.12.2015.

Na 5. zasedání ZM 24.06.2015 byly uloženy 4 ukládací
body – 3 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

3. RM a
výborům ZM projednat demografickou studii a závěry z projednání předložit
na ZM v prosinci 2015.

Souhrnnou zprávu připraví
odbor ŠSVZaK, bude v programu ZM 16.12.2015.

Na 4. zasedání ZM 13.05.2015 bylo uloženo 5 ukládacích
bodů – 3 spl. – 2 rozprac.:

1. b) RM zapracovat do rozpočtu roku 2016
položku na pořízení projektové dokumentace na vybudování komunikace U Nové
hospody včetně parkoviště před budovou nádraží ČD Lysá nad Labem.

Rozpracováno – řeší odbor SMI, bude zahrnuto do I.
varianty rozpočtu na rok 2016.

3. RM zadat
zpracování dokumentů, potřebných pro výstavbu silničního obchvatu města:

a) Průzkum
intenzity dopravy na trase stávajícího severojižního průtahu městem, a to na
křižovatce u kina, křižovatce pod nadjezdem na straně Penny Market a křižovatce
u nového sídliště při výjezdu z města. Průzkum musí být uskutečněn
v pracovní den a trvat nepřetržitě 24 hodin.

b) Hluková
studie v trase stávajícího severojižního průtahu městem, a to na
křižovatce u kina, na křižovatce pod nadjezdem u starého sídliště a na
křižovatce u nového sídliště na výjezdu z města. Měření musí být
uskutečněno v pracovní den a trvat nepřetržitě 24 hodin.

c) Měření
emisí škodlivých látek pocházejících z dopravy na trase stávajícího
severojižního průtahu městem, a to na křižovatce u kina, na křižovatce pod
nadjezdem a na křižovatce u nového sídliště. Měření emisí musí být uskutečněno
v pracovní den a trvat nepřetržitě 24 hodin.

d) Zpráva o
technickém stavu silnice tvořící severojižní průtah městem. Tato zpráva by měla
zhodnotit současný technický stav silnice II/272 v celém úseku
v intravilánu města a soulad komunikace s normami ČSN.

e) Zpráva o nehodovosti na stávající
trase silnice II/272 uvnitř města.

Odbor dopravy zajišťuje části a, b, d, e. Odbor ŽP
zajišťuje část c. U všech částí úkolu je termín 30.09.2015. Vlastní měření
provedla dodavatelsky vysoká škola ČVUT v uvedeném termínu, k datu
10.11.2015 probíhá matematické zpracování výsledků. Zpráva bude předložena
nejpozději 16.12.2015.

Na 3.zasedání ZM 01.04.2015 bylo uloženo 13 ukládacích
bodů – 7 spl. – 5 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u k l á d á

3. RM vyžádat si stanovisko vodohospodářského
úřadu MěÚ Lysá n. L., včetně výsledku kontroly zemědělských podniků, která měla
proběhnout v roce 2011, a zároveň požádat o provedení nové kontroly
zemědělských podniků v územní působnosti ORP Lysá nad Labem.

Ing. Jelínek (OŽP) odeslal žádost na Ústřední kontrolní a
zkušební ústav zemědělský dne 15.04.2015, k 11.11.2015 byla odpověď
poskytnuta mailem členům ZM.

4. RM, aby návrh smlouvy na prodej pozemků pod
kolaudovanými objekty MS Development v areálu bývalé Fruty nechala upravit
v souladu s aktuálně platnou legislativou tak, aby smlouva mohla být
předložena ke schválení ZM, s tím, že do smlouvy budou zapracovány připomínky
dle diskuse.

Splněno, řešil odbor SMI a JUDr. Drábek, smlouva bude
předložena do ZM 18.11.2015.

6. RM zveřejnit záměr na prodej obchodního
podílu Města Lysá nad Labem ve společnosti Ekologická spalovna, s. r. o., se
sídlem Lysá nad Labem 2091, Lysá nad Labem, IČ 48953253, za minimální částku
1.000 Kč, s tím, že informace o záměru bude písemně zaslána ostatním
společníkům.

Zveřejněno na úřední desce a stránkách města dne
03.04.2015. Do 30.09.2015 nedošla žádná nabídka. JUDr. Drábek svolal na 09.11.2015
likvidaci společnosti u notářky JUDr. Vágnerové z Mladé Boleslavi. Společníci
byli pozváni na VH, 02.11.2015 posunula notářka termín ma druhou polovinu
listopadu 2015.

8. a) starostovi
města projednat se SPÚ ČR možnosti a podmínky získání pozemků p. č. 657/1, p. č. 654, p. č. 3553/1, p. č.
633/7 a p. č. 2425 do vlastnictví města Lysá nad Labem s tím, že pozemky
pod stávajícími a plánovanými komunikacemi by mělo město získat bezplatně,

b) RM
zvážit změnu územního plánu města tak, aby na pozemcích ČR byly umístěny
veřejné stavby.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková
s paní Lamačovou (SPÚ) – ozvala se písemně 23.9.2015. Následně pan
starosta požádal zástupce SPÚ o schůzku,
k 11.11.2015 čeká na potvrzení termínu.

9. Všem
zastupitelům, aby v případě, že jim ZM uloží úkol, o jeho splnění vhodným
způsobem informovali ostatní členy ZM.

Úkol trvalý.

12. a) RM zadat vypracování projektu na městské
parkoviště v Čapkově ulici na pozemcích č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá
n. L.,

b) RM zajistit provizorní úpravu pozemků
č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., tak, aby zde mohla vzniknout parkovací
plocha již v letošním roce,

Řeší paní Vrbová (SMI), zadala geodetické zaměření. K 16.08.2015
geodet p. Vaníček dodal geometrický plán. Následně osloveny ČD – Telematica,
aby dodali vytyčení sítí, protože pozemek je 60 m od osy koleje, v ochranném
pásmu dráhy. Dne 13.10.2015 proběhlo na MěÚ jednání se zástupci ČD o rozšíření
kolejiště – bude se řešit ve vzájemné návaznosti s parkovištěm. Čeká se na
dodání zápisu.

Na 2.zasedání ZM 18.02.2015 bylo uloženo 6 ukládacích
bodů – 6 spl. – 0 rozprac.

Na 9.zasedání ZM 17.12.2014 byly uloženy 4 ukládací body –
3 spl. – 1 rozprac.:

III. u
k l á d á

2. RM

a) zjistit
všechny náležitosti, které jsou nutné pro založení a provoz domu dětí a mládeže
jako příspěvkové organizace kraje či města a pro zápis takové organizace do
školského registru,

b)
prověřit možnosti rekonstrukce domu č. p. 13 na náměstí B. Hrozného pro potřeby
domu dětí a mládeže, popřípadě pro jiné účely, v souladu s podmínkami
památkové ochrany a včetně odhadu finančních nákladů a možného financování,

c)
předložit zprávu k tomuto záměru s návrhem dalšího postupu na
zasedání zastupitelstva v dubnu 2015.

Rozpracováno – řeší paní
Dr. Bodnárová ve spolupráci s panem starostou a M. Šulcovou. Dne
23.03.2015 proběhla schůzka s ředitelkou DDM Nymburk. Z hlediska
památkové ochrany je využití domu č.p. 13 možné jak pro děti, tak pro seniory,
případně v kombinaci. NPÚ požaduje studii využitelnosti objektu – studie
zadána veřejnou zakázkou. Studie využitelnosti byla předána v 9/2015,
k datu 14.10.2015 probíhá její posouzení v komisích a výborech.
Souhrnná zpráva bude podána v ZM 18.11.2015.

Na 8.zasedání ZM 03.12.2014 bylo uloženo 11 ukládacích bodů
– 9 spl.
– 1 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u
k l á d á

1. RM, aby zajistila přepracování projektu na vybudování
kanalizace v městské části Dvorce a zabezpečila podání žádosti o dotaci na
vybudování vodovodu a kanalizace v městské části Byšičky a kanalizace
v městské části Dvorce.

Rozpracováno – řeší paní Vlastová. Dne 25.3.2015 byla
zveřejněna zakázka na úpravu PD Kanalizace Dvorce. Veškerá vyjádření od občanů
a sítí jsou hotová, bude se vydávat územní rozhodnutí. V Byšičkách se
konalo veřejné projednání akce dne 22.04.2015.

Paní Vlastová
obdržela 15.06.2015 geodetické zaměření, do 1 měsíce byla upravena PD. V 8-9/2015
proběhlo jednání se správci sítí. K datu 14.10.2015 bylo vydáno územní
rozhodnutí na akci Byšičky, bude se žádat o SP. K akci Dvorce bylo ke dni
14.10.2015 přerušeno řízení do 2/2016, stavební úřad požádal o doplnění
dokumentace.

9. Starostovi města průběžně informovat RM a ZM
o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve
věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.

Úkol trvalý.

7.zasedání ZM 05.11.2014 – ustavující, nebylo přijato žádné
ukládací usnesení.

Na 6.zasedání ZM 01.10.2014 byly uloženy 3 ukládací body –
2 spl. – 1 rozprac.:

III. u k l á d á

3. Tajemníkovi města zajistit
podklady a podat návrhy na zápis nemovitostí města do katastru nemovitostí dle
předloženého návrhu.

Rozpracováno, postupně řeší paní Javorčíková.

Na 5.zasedání ZM 03.09.2014 bylo uloženo 6 ukládacích
bodů – 6spl. – 0 rozprac.

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6 ukládacích
bodů – 5 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

5. b) RM
zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM
zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční
infrastruktury v Mikroregionu Polabí,

Úkol trvalý – zprávu bude
předkládat odbor SMI.

e) tajemníkovi MěÚ sledovat proces
projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 – 2020 a informovat
o něm orgány města,

Úkol trvalý – zprávu bude
předkládat tajemník.

Na 3.zasedání ZM 14.05.2014 bylo uloženo 6 ukládacích
bodů – 6 spl. – 0 rozprac.

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5 ukládacích
bodů – 3 spl. – 2 rozprac.:

IV. u k l á d á

2. RM

a) prověřit aktuálnost
koncepce péče o zeleň,

Řeší Ing. Kopecký a I.Koštířová (SMI) – úkol
trvá. Koncepce péče o zeleň bude zpracována vlastními silami odborníků na
úřadě. K 11.11.2015 – do úkolu bude zapojena
komise pro životní prostředí.

5. Starostovi města

a) zahájit společné jednání
se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o
prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze
společných finančních prostředků,

Rozpracováno – řeší p. Balík (SMI). Podle
vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2015 finančními
zdroji. Dne 15.06.2015 urgoval pan Balík telefonicky vyjádření RWE, což bylo
přislíbeno, ale zatím vyjádření nedošlo. Tento stav trvá i k datu 11.11.2015.
Začátkem 11/2015 město obdrželo nabídku
RWE na odkoupení plynovodu v ul. Zámecká a Komenského.

Na 1.zasedání ZM 19.02.2014 bylo uloženo 7 ukládacích
bodů – 7 spl. – 0
rozprac.

Na 10.zasedání ZM 18.12.2013 bylo uloženo 5 ukládacích
bodů – 4 spl. – 1
rozprac.:

ZM...III. u k l á d á

3.
Starostovi města požádat SPÚ o
bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 3623/8 a p.č. 633/7, k. ú. Lysá
n. L.

Úkol řeší paní Javorčíková. U obou uvedených pozemků v Čechově
ulici bylo požádáno pracoviště Ml. Boleslav o převod. Podle vyjádření SPÚ musí
město prokázat, že na pozemcích jsou (nebo budou) veřejně prospěšné stavby.
Podklady zaslala během dubna 2014 paní Javorčíková na SPÚ a požádala o převod
obou pozemků. K 11.11.2015 nebylo zasláno ze SPÚ konečné rozhodnutí.

Na 9.zasedání ZM 27.11.2013 bylo uloženo 5 ukládacích
bodů – 5 spl. – 0
rozprac.

Na 8.zasedání ZM 16.10.2013 bylo uloženo 7 ukládacích
bodů – 7 spl. – 0
rozprac.:

Na 7.zasedání ZM 02.10.2013 nebyl uložen žádný
ukládací bod – zasedání se týkalo
ÚP.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9 ukládacích
bodů – 6 spl. – 3
rozprac.:

ZM ...IV. u k l á d á

2. RM připravit návrh smlouvy o
zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava
Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno
ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o
výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo
cenu 210 Kč/m2 , tj. sedminásobek pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik
právníků, od 6/2014 do února 2015 s úřadem nekomunikoval. V březnu
2015 podal pan Cicu žádost o odstranění černé stavby – kanalizace – na svém
pozemku. Po celý duben probíhalo vyjasňování původu stavby – stavbu povolil ONV
Nymburk v roce 1983. Dne 04.05.2015 proběhlo jednání na místě za účasti p.
Blažka. Stavokomplet potvrdil, že na pozemku je pouze 1 kanalizační potrubí,
které bylo vybudováno řádně, pouze se
nedohledalo kolaudační rozhodnutí. Pokud pan Cicu nadále bude trvat na
odstranění, bude se řešit soudně, případně vyvlastněním věcného břemene. Stav
trvá i k 11.11.2015.

4. RM smlouvu na poskytnutí
dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ B. Hrozného č.p. 1318 bezprostředně po jejím doručení na MěÚ Lysá n.
L. předložit členům ZM Lysá n. L.

Smlouva k 11.02.2015 nebyla doručena. Dodavatelská
firma dokončila stavbu v září 2014. Poskytovatel dotace – Státní fond
životního prostředí - si vyžádal dokumentaci veřejné zakázky a od 8/2014 probíhala
kontrola. Dne 09.02.2015 předalo město na vyžádání SFŽP duplikáty některých již
předaných dokumentů. Do 16.06.2015 nebyl ze SFŽP žádný výstup, tj. ani dotace.
Byla proto podána žádost o dotaci z jiného dotačního titulu (ve spolupráci
s firmou Energy Benefit), dotace byla přiznána. K 31.08.2015 potvrdil
SFŽP, že má od města všechny podklady a že by měla být dotace vyplacena.
K datu 14.10.2015 projektová manažerka zkompletovala faktury a odeslala na
SFŽP. Po jejich schválení vydá SFŽP pokyn k odeslání žádosti o platbu a
následně ji proplatí.

7. Panu starostovi zahájit
jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se
prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem
s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních
kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P +
R a zajištění provozu nádražní restaurace.

Projekt parkoviště P+R je zahrnut
v seznamu tzv. metropolitních projektů, čeká se na vyjádření ČD. Projekt parkovacího
domu pro jízdní kola BIKE TOWER je reálný, úřad je v kontaktu s panem
Bernartem, firma Systematica. V nové radě města převzal úkol pan Ing. Petr
Eliška. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravuje vypsání dotačního titulu
na jaro 2015, dotace by pokryla 85% nákladů. MMR obdržel z Lysé seznam 3
vytipovaných pozemků, kde by stavba mohla stát. Všechny jsou v majetku ČD,
resp. SŽDC. MMR intervenuje, aby byly pozemky pro stavbu poskytnuty bezplatně,
příp. za symbolickou cenu. O vývoji situace je průběžně informována RM.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4 ukládací
body – 3 spl. – 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi zajistit
aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č.
106/1999 Sb., po každé změně.

Termín: úkol trvalý

Na 4.zasedání ZM 15.05.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů –
5 spl. – 0 rozprac.

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů –
8 spl. – 0 rozprac. - 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Odboru ŠSVZaK předkládat
v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků
příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých
organizací k 31.12. daného roku.

Úkol trvalý.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů –
8 spl. – 1 rozprac.

IV. u k l á d á

7. RM:

c) vypsat záměr na vyhledání investora
pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé
nad Labem.

Body a), b)
byly splněny, odbor SMI připravuje řešení bodu c).

Plnění usnesení RM:

20.jednání RM
27.10.2015 – usn. č. 798 až 834,
37 bodů

.
1 ukládací bod
– 1 splněn - 0 rozpracován .

Usnesení č. 825

Rada města II. u k l á d á

projektovému
manažerovi připravit zadávací řízení na zpracování projektové dokumentace na
akci Zateplení a výměna střechy na budově ZUŠ č. p. 906, st. 1365/1, k. ú. Lysá
n. L.

Splněno, řešila O. Vlastová. Dne
11.11.2015 rozesílá zadání 3 firmám.

Do ostatních informací:

1) Ke dni 31.10.2015 skončil projekt MPSV na podporu
sociálně-právní ochrany, v jehož rámci nastoupily v roce 2014 dvě
referentky na dobu určitou do uvedeného data. Ministerstvo potvrdilo, že
financování bude pokračovat i v roce 2016. Do vyhlášeného výběrového
řízení na 2 pracovní místa na dobu
neurčitou se přihlásilo 9 uchazeček, z nichž komise vybrala paní Lenku Sedláčkovou
a Bc. Martinu Myškovskou.

2) Pokračuje dozor u vybraných přechodů v Lysé nad
Labem. Přechody jsou pod dohledem osob, které byly získány z registru ÚP a
jsou placené rovněž ÚP. Mají poloviční pracovní úvazek a tyto 4 hodiny denně
jsou rozděleny do dvou částí: od 7 do 8:30 a od 11:30 do 14:00 hodin. Dohled na
přechodech by měl být do 30.06.2015.

11.11.2015 M. Dvořák
Vytvořeno 4.10.2022 10:54:50 | přečteno 35x | jiri.virava
load