Kontrolní zpráva pro 7. zasedání ZM dne 21.10.2015

Kontrolní zpráva pro 7. zasedání ZM dne 21.10.2015

Od 5. zasedání ZM dne 24.06.2015 se konala 3 jednání RM :

17. jednání RM15.09.2015 usn. č. 662 až 711 6 ukl. – 2 spln. - 4 rozprac.

15. jednání RM 18.08.2015 usn. č. 712 až 741 6 ukl.– 4 spln. – 2 rozprac.

16. jednání RM 01.09.2015 usn. č. 742 až 797 10 ukl. – 1spln. – 9 rozprac.

Plnění usnesení zastupitelstva
města:

Na 6. zasedání ZM 09.09.2015 bylo uloženo 8 ukládacích bodů – 1 spl. – 7 rozprac.:

V. u k l á d á

1. Panu starostovi předložit
ZM zprávu o vyřešení technických problémů s kamerovým systémem a o způsobu
jeho provozování a vyhodnocování.

Termín: ZM 16.12.2015

Rozpracováno, projednáno
v RM 29.9.2015 za přítomnosti Ing. Cafourka, MKDS BESY, autora původní
instalace kamer. Navrženo řešení, realizuje p. Bc. Přibyl, zpráva bude podána na ZM 12/2015.

2. Panu místostarostovi a p. Mgr. Markovi (člen
finančního výboru) oslovit p. Mgr. Řiháčka ve věci dopracování právního rozboru
smlouvy uzavřené mezi Městem Lysá nad Labem a MS development, s. r. o. ve
smyslu diskuse na zasedání ZM dne 09.09.2015 a požadavků finančního výboru.

Dne 4.10.2015 obdržel Ing. Kopecký soupis otázek od p.
Mgr. Marka, doplnil je o požadované podklady a 5.10.2015 odeslal Mgr.
Řiháčkovi. Po konzultaci s advokátem byla vystavena objednávka na další
právní služby za 18 000 Kč. Dne 9.10.2015 obdržel Ing. Kopecký další
doplňující otázky od p. Mgr. Marka, obratem je přeposlal p. Mgr. Řiháčkovi
s žádostí o odpovědi pokud možno před 21.10.2015, aby mohly být předloženy
zastupitelům.

3. RM zpracovat typovou smlouvu na dočasné
zábory pozemků jiných vlastníků dotčených výstavbou obchvatu II. etapa.

Splněno, bylo předloženo v RM 29.9.2015.

4. Odboru SMI jednat se všemi vlastníky pozemku
p. č. PK 556, k. ú. Lysá n. L., o možnostech prodeje pozemku za
účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa.

Řeší paní Javorčíková, rozpracováno.

5. RM doplnit návrh veřejnoprávní smlouvy na
poskytnutí finanční dotace občanskému sdružení Kotva Lysá nad Labem na
restaurování varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad
Labem ve smyslu diskuze na zasedání ZM dne 09.09.2015 a předložit ho na příští
zasedání ZM včetně stanoviska vlastníka k uvedenému záměru.

Rozpracováno, řeší odbor ŠSVZaK, vlastník varhan –
Římskokatolická farnost Lysá n. L. potvrdila souhlas se záměrem na opravu
varhan. Smlouva bude předložena 18.11.2015.

6. Starostovi města zaslat občanskému sdružení
Kotva Lysá nad Labem písemné vyrozumění o tom, že město Lysá nad Labem
podporuje záměr na restaurování varhan v kostele Narození sv. Jana
Křtitele v lysé nad Labem.

Splněno, odeslal p. starosta dne 11.9.2015 – dopis
adresován panu faráři Porochnavcovi.

7. Panu starostovi jednat s hejtmanem
Středočeského kraje a Ministerstvem pro místní rozvoj o možnosti navrácení
finančních prostředků vynaložených na projektovou dokumentaci a výkupy pozemků
pro vybudování obchvatu města Lysá nad Labem.

Jednání starosty s hejtmanem proběhlo, byla
dohodnuta úprava smlouvy o spolupráci mezi SK a městem. Na MMR byla odeslána
žádost o jednání, čeká se na potvrzení termínu.

8. RM:

a) svolat
veřejné projednání studie opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na
Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem,

Svoláno na 19.10.2015 do velké zasedací místnosti MěÚ od  19:30.

b) zajistit
dopracování studie opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově
náměstí a Náměstí B. Hrozného, kterou na objednávku Města Lysá nad Labem
zpracovala Stavební fakulta Českého vysokého učení technického, do fáze
projektu, a zajistit jeho projednání s dotčenými orgány v termínu do
30.06.2016;

Rozpracováno – řeší p. starosta.

c) zpracovat a
předložit Státnímu fondu dopravní infrastruktury žádost o příspěvek na
realizaci projektu v termínu do 31.12.2015;

Došlo pravděpodobně k chybě v termínu – žádost se bude podávat v průběhu roku 2016, přesný termín určí SFDI.

d) připravit
smlouvu o spolupráci se Středočeským krajem pro realizaci opatření ke zvýšení
bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného
v Lysé nad Labem, a to před vypsáním výběrového řízení na tuto akci,

e) zajistit u kvalifikovaného subjektu
cenovou kalkulaci investičních a provozních nákladů na případnou realizaci
světelné signalizace na křižovatce silnic II/272, II/331 a II/2725 na Husově
náměstí „u kina“ a předložit ji Zastupitelstvu města v termínu do 16.12.2015.

Rozpracováno – bude předloženo v ZM 16.12.2015.

Na 5. zasedání ZM 24.06.2015 byly uloženy 4 ukládací body – 3 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

3. RM a
výborům ZM projednat demografickou studii a závěry z projednání předložit
na ZM v prosinci 2015.

Bude v programu ZM 16.12.2015.

Na 4. zasedání ZM 13.05.2015 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 2 spl. –3 rozprac.:

1. b) RM zapracovat do rozpočtu roku 2016
položku na pořízení projektové dokumentace na vybudování komunikace U Nové
hospody včetně parkoviště před budovou nádraží ČD Lysá nad Labem.

Rozpracováno – řeší odbor SMI, bude zahrnuto do I.
varianty rozpočtu v 10/2015.

2. Starostovi města:

a) jednat s hejtmanem Stč. kraje o
závazku Středočeského kraje, že podá do IROP žádost o dotaci,

b) projednat technické záležitosti
smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů mezi Středočeským krajem a Městem
Lysá nad Labem pro akci „II/272 Litol-Lysá nad Labem 2. stavba“ s vedoucím
odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje.

Rozpracováno – společně s do úkolem ze ZM 09.09.2015.
Schůzka pana starosty s vedoucím
odboru dopravy KÚ Mgr. Kopřivou proběhla v 9/2015.

3. RM zadat
zpracování dokumentů, potřebných pro výstavbu silničního obchvatu města:

a) Průzkum
intenzity dopravy na trase stávajícího severojižního průtahu městem, a to na
křižovatce u kina, křižovatce pod nadjezdem na straně Penny Market a křižovatce
u nového sídliště při výjezdu z města. Průzkum musí být uskutečněn
v pracovní den a trvat nepřetržitě 24 hodin.

b) Hluková
studie v trase stávajícího severojižního průtahu městem, a to na
křižovatce u kina, na křižovatce pod nadjezdem u starého sídliště a na
křižovatce u nového sídliště na výjezdu z města. Měření musí být
uskutečněno v pracovní den a trvat nepřetržitě 24 hodin.

c) Měření
emisí škodlivých látek pocházejících z dopravy na trase stávajícího
severojižního průtahu městem, a to na křižovatce u kina, na křižovatce pod
nadjezdem a na křižovatce u nového sídliště. Měření emisí musí být uskutečněno
v pracovní den a trvat nepřetržitě 24 hodin.

d) Zpráva o
technickém stavu silnice tvořící severojižní průtah městem. Tato zpráva by měla
zhodnotit současný technický stav silnice II/272 v celém úseku
v intravilánu města a soulad komunikace s normami ČSN.

e) Zpráva o nehodovosti na stávající
trase silnice II/272 uvnitř města.

Odbor dopravy zajišťuje části a, b, d, e. Odbor ŽP
zajišťuje část c. U všech částí úkolu je termín 30.09.2015. Vlastní měření
provedla dodavatelsky vysoká škola ČVUT v uvedeném termínu, k datu
14.10.2015 probíhá matematické zpracování výsledků. Zpráva bude předložena
nejpozději 18.11.2015.

Na 3.zasedání ZM 01.04.2015 bylo uloženo 13 ukládacích bodů – 7 spl. – 5 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u k l á d á

3. RM vyžádat si stanovisko vodohospodářského
úřadu MěÚ Lysá n. L., včetně výsledku kontroly zemědělských podniků, která měla
proběhnout v roce 2011, a zároveň požádat o provedení nové kontroly
zemědělských podniků v územní působnosti ORP Lysá nad Labem.

Ing. Jelínek (OŽP) odeslal žádost na Ústřední kontrolní a
zkušební ústav zemědělský dne 15.04.2015, k 14.10.2015 úřad čeká na odpověď.

4. RM, aby návrh smlouvy na prodej pozemků pod
kolaudovanými objekty MS Development v areálu bývalé Fruty nechala upravit
v souladu s aktuálně platnou legislativou tak, aby smlouva mohla být
předložena ke schválení ZM, s tím, že do smlouvy budou zapracovány připomínky
dle diskuse.

Rozpracováno, řeší odbor SMI a JUDr. Drábek, smlouva bude
předložena po kolaudaci bytového domu začátkem 11/2015.

6. RM zveřejnit záměr na prodej obchodního
podílu Města Lysá nad Labem ve společnosti Ekologická spalovna, s. r. o., se
sídlem Lysá nad Labem 2091, Lysá nad Labem, IČ 48953253, za minimální částku
1.000 Kč, s tím, že informace o záměru bude písemně zaslána ostatním
společníkům.

Zveřejněno na úřední desce a stránkách města dne
03.04.2015, téhož dne obesláni společníci, poslali potvrzení o doručení. Do
31.09.2015 nedošla žádná nabídka. JUDr. Drábek svolal na 09.11.2015 likvidaci
společnosti u notářky JUDr. Vágnerové z Mladé Boleslavi. Společníci byli
pozváni na VH.

8. a) starostovi
města projednat se SPÚ ČR možnosti a podmínky získání pozemků p. č. 657/1, p. č. 654, p. č. 3553/1, p. č. 633/7
a p. č. 2425 do vlastnictví města Lysá nad Labem s tím, že pozemky pod
stávajícími a plánovanými komunikacemi by mělo město získat bezplatně,

b) RM
zvážit změnu územního plánu města tak, aby na pozemcích ČR byly umístěny
veřejné stavby.

Rozpracováno, pan starosta požádal
zástupce SPÚ o schůzku, k 14.10.2015 čeká na potvrzení termínu.

9. Všem
zastupitelům, aby v případě, že jim ZM uloží úkol, o jeho splnění vhodným
způsobem informovali ostatní členy ZM.

Úkol trvalý.

12. a) RM zadat vypracování projektu na městské
parkoviště v Čapkově ulici na pozemcích č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá
n. L.,

b) RM zajistit provizorní úpravu pozemků
č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., tak, aby zde mohla vzniknout parkovací
plocha již v letošním roce,

Řeší paní Vrbová (SMI), zadala geodetické zaměření. K 16.08.2015
geodet p. Vaníček dodal geometrický plán. Následně osloveny ČD – Telematica,
aby dodali vytyčení sítí, protože pozemek je 60 m od osy koleje, v ochranném
pásmu dráhy. Dne 13.10.2015 proběhlo na MěÚ jednání se zástupci ČD o rozšíření
kolejiště – bude se řešit ve vzájemné návaznosti s parkovištěm.

Na 2.zasedání ZM 18.02.2015 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 6 spl. – 0 rozprac.

Na 9.zasedání ZM 17.12.2014 byly uloženy 4 ukládací body – 2 spl. – 2 rozprac.:

III. u k l á d á

1. RM, aby se problematikou případné výstavby
kulturního domu a ZUŠ zabývala a výsledky jednání sdělila na nejbližším jednání
ZM v roce 2015.

Rozpracováno – řeší pan starosta.

2. RM

a) zjistit
všechny náležitosti, které jsou nutné pro založení a provoz domu dětí a mládeže
jako příspěvkové organizace kraje či města a pro zápis takové organizace do
školského registru,

b)
prověřit možnosti rekonstrukce domu č. p. 13 na náměstí B. Hrozného pro potřeby
domu dětí a mládeže, popřípadě pro jiné účely, v souladu s podmínkami
památkové ochrany a včetně odhadu finančních nákladů a možného financování,

c)
předložit zprávu k tomuto záměru s návrhem dalšího postupu na
zasedání zastupitelstva v dubnu 2015.

Rozpracováno – řeší paní
Dr. Bodnárová ve spolupráci s panem starostou. Dne 23.03.2015 proběhla
schůzka s ředitelkou DDM Nymburk. Z hlediska památkové ochrany je
využití domu č.p. 13 možné jak pro děti, tak pro seniory, případně
v kombinaci. NPÚ požaduje studii využitelnosti objektu – studie zadána
veřejnou zakázkou. Studie využitelnosti byla předána v 9/2015, k datu
14.10.2015 probíhá její posouzení v komisích a výborech. Souhrnná zpráva
bude podána v ZM 18.11.2015.

Na 8.zasedání ZM 03.12.2014 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 9 spl. – 1 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u
k l á d á

1. RM, aby zajistila přepracování projektu na
vybudování kanalizace v městské části Dvorce a zabezpečila podání žádosti
o dotaci na vybudování vodovodu a kanalizace v městské části Byšičky a
kanalizace v městské části Dvorce.

Rozpracováno – řeší paní Vlastová. Dne 25.3.2015 byla
zveřejněna zakázka na úpravu PD Kanalizace Dvorce. Veškerá vyjádření od občanů
a sítí jsou hotová, bude se vydávat územní rozhodnutí. V Byšičkách se
konalo veřejné projednání akce dne 22.04.2015.

Paní Vlastová
obdržela 15.06.2015 geodetické zaměření, do 1 měsíce byla upravena PD. V 8-9/2015
proběhlo jednání se správci sítí. K datu 14.10.2015 bylo vydáno územní
rozhodnutí na akci Byšičky, bude se žádat o SP. K akci Dvorce bylo ke dni
14.10.2015 přerušeno řízení, stavební úřad požádal o doplnění dokumentace.

9. Starostovi města průběžně informovat RM a ZM
o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve
věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.

Úkol trvalý.

7.zasedání ZM 05.11.2014 – ustavující, nebylo přijato žádné
ukládací usnesení.

Na 6.zasedání ZM 01.10.2014 byly uloženy 3 ukládací body – 2 spl. – 1 rozprac.:

III. u k l á d á

3. Tajemníkovi města zajistit
podklady a podat návrhy na zápis nemovitostí města do katastru nemovitostí dle
předloženého návrhu.

Rozpracováno, postupně řeší paní Javorčíková.

Na 5.zasedání ZM 03.09.2014 bylo uloženo 6 ukládacích
bodů – 6spl. –

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 5 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

5. b) RM
zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM
zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční
infrastruktury v Mikroregionu Polabí,

Úkol trvalý – zprávu bude
předkládat odbor SMI.

e) tajemníkovi MěÚ sledovat proces
projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 – 2020 a informovat
o něm orgány města,

Úkol trvalý – zprávu bude
předkládat tajemník.

Na 3.zasedání ZM 14.05.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 6 spl. – 0 rozprac.

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 3 spl. – 2 rozprac.:

IV. u k l á d á

2. RM

a) prověřit aktuálnost
koncepce péče o zeleň,

Řeší Ing. Kopecký a I.Koštířová (SMI) – úkol
trvá. Koncepce péče o zeleň bude zpracována vlastními silami odborníků na
úřadě. K 14.10.2015 – do úkolu bude
zapojena komise pro životní prostředí.

5. Starostovi města

a) zahájit společné jednání
se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o
prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze
společných finančních prostředků,

Rozpracováno – řeší p. Balík (SMI). Podle
vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2014 finančními
zdroji. RWE chce změnit nájemní smlouvu, bylo projednáno v RM 25.11.2014.
Rada konstatovala, že návrh je pro město nevýhodný, proto znovu navrhla, že
plynovod odprodá – viz RM 25.11.2014, usn. č. 642. Toto usnesení bylo firmě RWE
odesláno, dne 15.06.2015 urgoval pan Balík telefonicky dodání odpovědi, což
bylo přislíbeno. Tento stav trvá i k datu 14.10.2015.

Na 1.zasedání ZM 19.02.2014 bylo uloženo 7 ukládacích
bodů – 7 spl. – 0
rozprac.

Na 10.zasedání ZM 18.12.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 4 spl. – 1 rozprac.:

ZM...III. u k l á d á

3.
Starostovi města požádat SPÚ o
bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 3623/8 a p.č. 633/7, k. ú. Lysá
n. L.

Úkol řeší paní Javorčíková. U obou uvedených pozemků v Čechově
ulici bylo požádáno pracoviště Ml. Boleslav o převod. Podle vyjádření SPÚ musí
město prokázat, že na pozemcích jsou (nebo budou) veřejně prospěšné stavby.
Podklady zaslala během dubna 2014 paní Javorčíková na SPÚ a požádala o převod
obou pozemků. K 14.10.2015 nebylo zasláno ze SPÚ konečné rozhodnutí.

Na 9.zasedání ZM 27.11.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.

Na 8.zasedání ZM 16.10.2013 bylo uloženo 7 ukládacích bodů – 7 spl. – 0 rozprac.:

Na 7.zasedání ZM 02.10.2013 nebyl uložen žádný
ukládací bod – zasedání se týkalo ÚP.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 6 spl. – 3 rozprac.:

ZM ...IV. u k l á d á

2. RM připravit návrh smlouvy o
zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava
Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno
ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o
výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo
cenu 210 Kč/m2 , tj. sedminásobek pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik
právníků, od 6/2014 do února 2015 s úřadem nekomunikoval. V březnu
2015 podal pan Cicu žádost o odstranění černé stavby – kanalizace – na svém
pozemku. Po celý duben probíhalo vyjasňování původu stavby – stavbu povolil ONV
Nymburk v roce 1983. Dne 04.05.2015 proběhlo jednání na místě za účasti p.
Blažka. Stavokomplet potvrdil, že na pozemku je pouze 1 kanalizační potrubí,
které bylo vybudováno řádně, pouze se
nedohledalo kolaudační rozhodnutí. Pokud pan Cicu nadále bude trvat na
odstranění, bude se řešit soudně, případně vyvlastněním věcného břemene. Stav
trvá i k 14.10.2015.

4. RM smlouvu na poskytnutí
dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ B. Hrozného č.p. 1318 bezprostředně po jejím doručení na MěÚ Lysá n.
L. předložit členům ZM Lysá n. L.

Smlouva k 11.02.2015 nebyla doručena. Dodavatelská
firma dokončila stavbu v září 2014. Poskytovatel dotace – Státní fond
životního prostředí - si vyžádal dokumentaci veřejné zakázky a od 8/2014 probíhá
kontrola. Potom bude smlouva městu uvolněna. Jde o typovou smlouvu, kde se mění
termíny, částky a názvy. Dne 14.11.2014 projektová manažerka urgovala dodání
smlouvy. SFŽP sdělil, že kontrola stále není ukončena, obdobných projektů mají
více. Byla změněna směrnice a prodloužen termín pro předání veškeré dokumentace.
Dne 09.02.2015 předalo město na vyžádání SFŽP duplikáty některých již předaných
dokumentů. Do 16.06.2015 nebyl ze SFŽP žádný výstup, tj. ani dotace. Byla proto
podána žádost o dotaci z jiného dotačního titulu (ve spolupráci
s firmou Energy Benefit), dotace přiznána. K 31.08.2015 potvrdil
SFŽP, že má od města všechny podklady a že by měla být dotace vyplacena.
K datu 14.10.2015 projektová manažerka kompletuje žádost o platbu.

7. Panu starostovi zahájit
jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se
prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem
s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních
kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P +
R a zajištění provozu nádražní restaurace.

Projekt parkoviště P+R je zahrnut
v seznamu tzv. metropolitních projektů, čeká se na vyjádření ČD. Projekt parkovacího
domu pro jízdní kola BIKE TOWER je reálný, úřad je v kontaktu s panem
Bernartem, firma Systematica. V nové radě města převzal úkol pan Ing. Petr
Eliška. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravuje vypsání dotačního titulu
na jaro 2015, dotace by pokryla 85% nákladů. MMR obdržel z Lysé seznam 3
vytipovaných pozemků, kde by stavba mohla stát. Všechny jsou v majetku ČD,
resp. SŽDC. MMR intervenuje, aby byly pozemky pro stavbu poskytnuty bezplatně,
příp. za symbolickou cenu. O vývoji situace je průběžně informována RM.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4 ukládací body – 3 spl. – 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi zajistit
aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č.
106/1999 Sb., po každé změně.

Termín: úkol trvalý

Na 4.zasedání ZM 15.05.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 7 spl. – 1 rozprac. - 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Odboru ŠSVZaK předkládat
v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků
příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých
organizací k 31.12. daného roku.

Úkol
trvalý.

4. Tajemníkovi, aby po schválení
novely zákona o obcích předložil aktualizovanou zprávu o možnostech pořizování
videozáznamu ze zasedání zastupitelstva města.

Úkol
trvá – do doby schválení novely zákona o obcích.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.

IV. u k l á d á

7. RM:

c) vypsat záměr na vyhledání investora
pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé
nad Labem.

Body a), b)
byly splněny, odbor SMI připravuje řešení bodu c).

Plnění usnesení RM :

17.jednání RM
15.09.2015 – usn.č. 662 až 711,  50 bodů
6 ukládacích bodů – 2 splněny - 4 rozpracovány .

Usnesení č. 673

Rada města II. u k l á d á

místostarostovi města vstoupit
v jednání s Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou
v Praze, za jakých podmínek je možné získat jejich souhlas
s výstavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa na jejich pozemku p.
č. PK 2532, k. ú. Lysá n. L.

Termín: do 31.10.2015

Splněno, jednání proběhlo. Pro
rok 2015 nebude v této věci NPÚ nic řešit, dohodnutý termín dalšího
jednání na 2/2016.

Usnesení č. 675

Rada města II. u k l á d á

místostarostovi města vstoupit
v jednání s Ing. Jaroslavou Vráblíkovou, CSc., ve smyslu diskuze RM
(pozemek p. č. PK 3275, výměra 1.134 m2 a p. č. PK 2831, výměra 615
m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II.
etapa).

Termín: do 31.10.2015

RM potvrdila paní Vráblíkové, že trvá na původně
stanovené výkupní ceně.

Usnesení č. 692

Rada města u k l á d á

p. starostovi vyžádat si od MPSV vyjádření
k zajištění finančních prostředků na výkon agendy sociálně – právní ochrany dětí
v roce 2016.

Termín: ihned

MPSV potvrdilo telefonicky, že
financování na rok 2016 je zajištěno. Informaci si potvrdil tajemník na krajské
poradě tajemníků SK v Kutné Hoře 22.9.2015.

Usnesení č. 704

Rada města II. u k l á d á

1) p. tajemníkovi prověřit možnost převedení agendy ochrany
před povodněmi a možnost zajistit činnosti krizového řízení externě.

Termín: 31.10.2015

2) p. Blechovi kontaktovat školy
a zjistit, zda by neměli zájem o přednášku na téma krizový pracovník.

Termín: 31.10.2015

Rozpracováno, řeší tajemník a p.
Blecha, zpráva bude podána v RM 27.10.2015.

Usnesení č. 705

Rada města II. u k l á d á

odboru SMI ve spolupráci se
Správou budov připravit plán oprav bytového fondu v Lysé nad Labem a
Milovicích na roky 2016 – 2020 s přihlédnutím k finančním prostředkům
ve smyslu schválených Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve
vlastnictví města.

Termín: do 31.10.2015

Rozpracováno, řeší Správa budov a p. Ing. Kopecký.

Usnesení č. 706

Rada města II. u k l á d á

1) p. tajemníkovi a pí Šulcové M.
dopracovat metodický návod postupu ve smyslu diskuze v návaznosti na nový
ekonomický a účetní systém, upravit podpisové vzory a předložit nové
typové smlouvy.

Termín: 29.09.2015

2) pí Magdě Šulcové projednat
zapracování připomínek do metodického návodu s panem Ing. Josefem Bártou a
následně upravený metodický návod znovu předložit k projednání RM.

Termín: 29.09.2015

S ohledem na rozsah
materiálu (cca 170 stran) byl požádán p. Ing. Bárta o konzultaci – jednání se
koná 14.10.2015. Metodický návod bude předložen RM 27.10.2015.

18.jednání RM 29.09.2015 – usn.č. 712 až 741,30 bodů
6 ukládacích bodů – 5 splněno -  1 rozpracován.

Usnesení č. 719

Rada města II. u k l á d á

odboru SMI zadat zpracování
projektové dokumentace na vodovod v ul. Za Pávem a ve slepé ul. Čs. armády
podél č. p. 579 a 1091,

Termín: ihned

Zadáno 9.10.2015 paní Neumannové, projektantce. Řeší p. Blažek.

Usnesení č. 725

Rada města II. u k l á d á

odboru SMI, aby
zprávu doplnil o informaci, zda pí Nepustilová, bytem Sportovní 601, Milovice –
Mladá, vyrovnala všechny závazky vůči městu.

Termín:
13.10.2015

Projednáno v RM 13.10.2015,
bod č. 18, závazky vyrovnány.

Usnesení č. 729

Rada města III. u k l á d á

odboru ŠSVZaK, aby ve spolupráci s komisí pro rodinu,
školství a kulturu a ostatními kulturními subjekty vytvořil a předložil
koncepci kultury ve městě.

Termín: do 30.06.2016

Rozpracováno, řeší A. Dušková ve spolupráci s komisí.

Usnesení č. 730

Rada města II. u k l á d á

panu starostovi předložit na
příští jednání RM návrh financování příspěvku TJ Litol ve výši 46.000 Kč na
pronájem hřišť v Lysé nad Labem a Bříství z důvodu rekonstrukce
hřiště.

Termín: 13.10.2015

Projednáno v RM 13.10.2015, bod č. 39, bude v ZM 21.10.2015 v 6. rozpočtovém opatření.

Usnesení č. 734

Rada města II. u k l á d á

tajemníkovi upravit Organizační
řád MěÚ Lysá nad Labem a vypsat výběrové řízení na obsazení dvou pozic na
odboru ŠSVZaK.

Projednáno v RM 13.10.2015, bod č. 43.

Usnesení č. 735

Rada města II. u k l á d á

panu starostovi přizvat zástupce spol. T-SOFT (návrh cvičení
BLACKOUT) do příští rady města.

Termín: 13.10.2015

Projednáno v RM 13.10.2015,
bod č. 1, cvičení nebylo schváleno.

19.jednání RM 13.10.2015 – usn. č. 742 až 797, 56 bodů
10 ukládacích bodů – 1 splněn - 9 rozpracováno .

Usnesení č. 746

Rada města II. u k l á d á

1) KMÚ zadat zpracování PD
rekonstrukce komunikace, vodovodního a kanalizačního řadu v ul. U Nové
hospody vč. křižovatky Na Zemské stezce a parkoviště u podchodu na litolské
straně,

Termín: ihned

Rozpracováno, řeší M. Šulcová.

2) p. místostarostovi projednat se
společností PMS, zda by byli ochotni místo opravy komunikace Na Zemské stezce
přispět městu na celkovou rekonstrukci této komunikace od křižovatky s ul.
U Nové hospody k ul. Švermova,

Termín: 15.11.2015

Rozpracováno, řeší Ing. Eliška.

Usnesení č. 748

Rada města II. u k l á d á

místostarostovi města vstoupit
v jednání s Ing. Jiřím Fišerem ve smyslu diskuze RM ve věci prodeje
částí pozemků 2867/2 a 1409 pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

Termín: do 30.11.2015

Rozpracováno, řeší Ing. Eliška.

Usnesení č. 749

Rada města II. u k l á d á

místostarostovi města vstoupit
v jednání s panem Josefem Loučem ve smyslu diskuze RM ve věci prodeje
části pozemků p. č. PK 549/1 pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

Termín: do 30.11.2015

Rozpracováno, řeší Ing. Eliška.

Usnesení č. 756

Rada města II. u k l á d á

odboru ŽP učinit všechna nápravná
opatření, aby došlo k nápravě stavu při nakládání se stavebním materiálem.

Termín: ihned

Rozpracováno, řeší M. Pilařová.

Usnesení č. 758

Rada města II. u k l á d á

p. místostarostovi jednat
s p. J. Horou, Aš, o ceně nabízených pozemků p. č. PK 855, p. č. 854, 855,
k. ú. Lysá n. L., p. č. 332/47, 336/10 a 283/10, k. ú. Litol.

Termín: do 30.11.2015

Rozpracováno, řeší Ing. Eliška.

Usnesení č. 761

Rada města II. u k l á d á

Správě budov, pí Crhové, zajistit
nápravu stavu po zřízení přípojky plynu a následné vybudování centrálního
plynového vytápění v prostorách lékárny v Masarykově ul., č. p. 176,
Lysá nad Labem, na náklady Města Lysá n. L. do výše max. 20 tis. Kč.

Termín: ihned

Rozpracováno, řeší paní Crhová, Správa budov.

Usnesení č.
785

Rada města II. u k l á d á

tajemníkovi po schválení rozpočtového opatření v ZM dne 21.10.2015

1) zajistit odborný odhad zůstatkové ceny 2
vozů Škoda Fabia Classic 1,2 HTP a realizovat
odprodej vozidel obálkovou metodou,

2) připravit porovnání operativního leasingu a pořízení za hotové.

Termín: ihned po ZM

Rozpracováno, řeší tajemník.

Usnesení č. 789

Rada města II. u k l á d á

SÚ předložit návrh na změnu č. 1 územního plánu Lysá nad Labem ZM
21.10.2015 k projednání.

Splněno, zařazeno v programu ZM 21.10.2015.

Usnesení č. 795

Rada města II. u k l á d á

odboru SMI připojit
zápis z komise pro podporu podnikání a zaměstnanosti ke zpracovávané zprávě o využití objektů
města.

Termín: do 30.11.2015

Rozpracováno, řeší odbor SMI.

Usnesení č. 797

Rada města II. u k l á d á

odboru SMI připojit
zápis z jednání KV ke zpracovávané zprávě o využití objektů města.

Termín: do 30.11.2015

Rozpracováno, řeší odbor SMI.

Do ostatních informací:

1) Ke dni 31.10.2015 končí projekt MPSV na podporu
sociálně-právní ochrany, v jehož rámci nastoupily 2 referentky na dobu
určitou do uvedeného data. Ministerstvo potvrdilo, že financování bude
pokračovat i v roce 2016, a proto se budou konat výběrová řízení na tato
místa, která budou na dobu neurčitou. Termín pro podání přihlášek končí
30.10.2015.

2) Pokračuje dozor u vybraných přechodů v Lysé nad
Labem. Přechody jsou pod dohledem osob, které byly získány z registru ÚP a
jsou placené rovněž ÚP. Mají poloviční pracovní úvazek a tyto 4 hodiny denně
jsou rozděleny do dvou částí: od 7 do 8:30 a od 11:30 do 14:00 hodin. Dohled na
přechodech by měl být do 30.06.2015.

14.10.2015 M. Dvořák
Vytvořeno 4.10.2022 10:53:15 | přečteno 58x | jiri.virava
load