Kontrolní zpráva pro 6. zasedání ZM dne 09.09.2015

Od 5. zasedání ZM dne 24.06.2015 se konala jednání RM :
13. jednání RM 30.06.2015 usn. č. 513 až 547 7 ukl. – 6 spln. - 1 rozprac.
3. mimořád. RM 13.07.2015 usn. č. 548 0 ukl.
14. jednání RM 21.07.2015 usn. č. 549 až 571 6 ukl. – 3 spln. - 3 rozprac.
4. mimořád. RM 28.07.2015 usn. č. 572 a 573 0 ukl.
15. jednání RM 18.08.2015 usn. č. 574 až 624 6 ukl. – 4 spln. – 2 rozprac.
16. jednání RM 01.09.2015 usn. č. 625 až 661 5 ukl. – 1spln. – 4 rozprac.

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 5. zasedání ZM 24.06.2015 byly uloženy 4 ukládací body – 2 spl. – 2 rozprac.:
IV. u k l á d á
1. a) tajemníkovi odpovědět autorovi petice „Ne betonovému sídlišti Vichrova, aneb lepší místo pro život!“ ve smyslu diskuse a závěrů ze ZM 24.06.2015 a k odpovědi připojit stanoviska jednotlivých odborů,
Dopis odeslán 07.07.2015.

b) RM předložit návrh dopravního řešení lokality U Nové hospody a plánovací smlouvu s PMS na jednání ZM v říjnu 2015,
Bude v programu ZM 21.10.2015.

2. a) tajemníkovi odpovědět autorovi petice „Bezodkladné řešení křižovatky u kina“ ve smyslu diskuse a závěrů ze ZM 24.06.2015,
Dopis odeslán 07.07.2015.

b) RM zaslat zastupitelstvu Středočeského kraje stanovisko Města Lysá nad Labem k petici Bezodkladné řešení křižovatky u kina,
Město potvrdilo záměr podílet se finančně na stavebních úpravách křižovatky. SÚS požádala o zpracování projektové dokumentace.

c) RM oslovit vlastníky pozemků pod komunikacemi na křižovatce u kina ve věci prodeje těchto pozemků.
Dopisy rozeslala paní Javorčíková, postupně se zpracovávají reakce vlastníků a případné prodeje pozemků potřebných pro obchvat.

3. RM a výborům ZM projednat demografickou studii a závěry z projednání předložit na ZM v prosinci 2015.
Bude v programu ZM 16.12.2015.

4. RM na ZM v září 2015 předložit návrh na úpravu rozpočtu v souvislosti s plánovaným výkupem pozemků v trase obchvatu.
Bude v programu ZM 09.09.2015.

Na 4. zasedání ZM 13.05.2015 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 2 spl. –3 rozprac.:

1. b) RM zapracovat do rozpočtu roku 2016 položku na pořízení projektové dokumentace na vybudování komunikace U Nové hospody včetně parkoviště před budovou nádraží ČD Lysá nad Labem.
Rozpracováno – řeší odbor SMI, bude zahrnuto do I. varianty rozpočtu v 10/2015.

2. Starostovi města:
a) jednat s hejtmanem Stč. kraje o závazku Středočeského kraje, že podá do IROP žádost o dotaci,
b) projednat technické záležitosti smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů mezi Středočeským krajem a Městem Lysá nad Labem pro akci „II/272 Litol-Lysá nad Labem 2. stavba“ s vedoucím odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje.
Schůzka s p. hejtmanem proběhla dne 04.06.2015, členové ZM informováni mailem p. starosty. Čeká se na potvrzení termínu schůzky pana starosty s vedoucím odboru dopravy KÚ Mgr. Kopřivou.

3. RM zadat zpracování dokumentů, potřebných pro výstavbu silničního obchvatu města:
a) Průzkum intenzity dopravy na trase stávajícího severojižního průtahu městem, a to na křižovatce u kina, křižovatce pod nadjezdem na straně Penny Market a křižovatce u nového sídliště při výjezdu z města. Průzkum musí být uskutečněn v pracovní den a trvat nepřetržitě 24 hodin.
b) Hluková studie v trase stávajícího severojižního průtahu městem, a to na křižovatce u kina, na křižovatce pod nadjezdem u starého sídliště a na křižovatce u nového sídliště na výjezdu z města. Měření musí být uskutečněno v pracovní den a trvat nepřetržitě 24 hodin.
c) Měření emisí škodlivých látek pocházejících z dopravy na trase stávajícího severojižního průtahu městem, a to na křižovatce u kina, na křižovatce pod nadjezdem a na křižovatce u nového sídliště. Měření emisí musí být uskutečněno v pracovní den a trvat nepřetržitě 24 hodin.
d) Zpráva o technickém stavu silnice tvořící severojižní průtah městem. Tato zpráva by měla zhodnotit současný technický stav silnice II/272 v celém úseku v intravilánu města a soulad komunikace s normami ČSN.
e) Zpráva o nehodovosti na stávající trase silnice II/272 uvnitř města.
Projednáno v RM 16.06.2015, usn. č. 471. Odbor dopravy zajišťuje části a, b, d, e. Odbor ŽP zajišťuje část c. U všech částí úkolu je termín 30.09.2015. Vlastní měření provede dodavatelsky vysoká škola ČVUT.

Na 3.zasedání ZM 01.04.2015 bylo uloženo 13 ukládacích bodů – 7 spl. – 5 rozprac.- 1 trvalý:
IV. u k l á d á

3. RM vyžádat si stanovisko vodohospodářského úřadu MěÚ Lysá n. L., včetně výsledku kontroly zemědělských podniků, která měla proběhnout v roce 2011, a zároveň požádat o provedení nové kontroly zemědělských podniků v územní působnosti ORP Lysá nad Labem.
Ing. Jelínek (OŽP) odeslal žádost na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský dne 15.04.2015, k 31.08.2015 úřad čeká na odpověď.

4. RM, aby návrh smlouvy na prodej pozemků pod kolaudovanými objekty MS Development v areálu bývalé Fruty nechala upravit v souladu s aktuálně platnou legislativou tak, aby smlouva mohla být předložena ke schválení ZM, s tím, že do smlouvy budou zapracovány připomínky dle diskuse.
Rozpracováno, řeší odbor SMI a JUDr. Drábek.

6. RM zveřejnit záměr na prodej obchodního podílu Města Lysá nad Labem ve společnosti Ekologická spalovna, s. r. o., se sídlem Lysá nad Labem 2091, Lysá nad Labem, IČ 48953253, za minimální částku 1.000 Kč, s tím, že informace o záměru bude písemně zaslána ostatním společníkům.
Zveřejněno na úřední desce a stránkách města dne 03.04.2015, téhož dne obesláni společníci, poslali potvrzení o doručení. Do 31.08.2015 nedošla žádná nabídka. JUDr. Drábek připravuje na září 2015 likvidaci společnosti u notářky JUDr. Vágnerové z Mladé Boleslavi. Společníci byli požádáni o návrhy termínů, aby se dostavili na jednání

8. a) starostovi města projednat se SPÚ ČR možnosti a podmínky získání pozemků p. č. 657/1, p. č. 654, p. č. 3553/1, p. č. 633/7 a p. č. 2425 do vlastnictví města Lysá nad Labem s tím, že pozemky pod stávajícími a plánovanými komunikacemi by mělo město získat bezplatně,
b) RM zvážit změnu územního plánu města tak, aby na pozemcích ČR byly umístěny veřejné stavby.
Rozpracováno, pan starosta požádal zástupce SPÚ o schůzku, k 31.08.2015 čeká na potvrzení termínu.

9. Všem zastupitelům, aby v případě, že jim ZM uloží úkol, o jeho splnění vhodným způsobem informovali ostatní členy ZM.
Úkol trvalý.

12. a) RM zadat vypracování projektu na městské parkoviště v Čapkově ulici na pozemcích č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L.,
b) RM zajistit provizorní úpravu pozemků č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., tak, aby zde mohla vzniknout parkovací plocha již v letošním roce,
Řeší paní Vrbová (SMI), zadala geodetické zaměření. K 16.08.2015 geodet p. Vaníček dodal geometrický plán. Následně osloveny ČD – Telematica, aby dodali vytyčení sítí, protože pozemek je 60 m od osy koleje, v ochranném pásmu dráhy.

Na 2.zasedání ZM 18.02.2015 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 5 spl. – 1 rozprac.:
VII. u k l á d á

3. RM připravit během roku 2015 návrh na úpravu lipové aleje v Pivovarské ulici, projednat ho s orgány státní správy a s veřejností a uskutečnit akci v nejbližším možném termínu.
Rozpracováno, řeší odbor SMI s odborem ŽP. Na 23.09.2015 od 17 hodin svoláno veřejné projednání v městském kině.

Na 9.zasedání ZM 17.12.2014 byly uloženy 4 ukládací body – 2 spl. – 2 rozprac.:
III. u k l á d á
1. RM, aby se problematikou případné výstavby kulturního domu a ZUŠ zabývala a výsledky jednání sdělila na nejbližším jednání ZM v roce 2015.
Rozpracováno – řeší pan starosta.

2. RM
a) zjistit všechny náležitosti, které jsou nutné pro založení a provoz domu dětí a mládeže jako příspěvkové organizace kraje či města a pro zápis takové organizace do školského registru,
b) prověřit možnosti rekonstrukce domu č. p. 13 na náměstí B. Hrozného pro potřeby domu dětí a mládeže, popřípadě pro jiné účely, v souladu s podmínkami památkové ochrany a včetně odhadu finančních nákladů a možného financování,
c) předložit zprávu k tomuto záměru s návrhem dalšího postupu na zasedání zastupitelstva v dubnu 2015.
Rozpracováno – řeší paní Dr. Bodnárová ve spolupráci s panem starostou. Dne 23.03.2015 proběhla schůzka s ředitelkou DDM Nymburk. Z hlediska památkové ochrany je využití domu č.p. 13 možné jak pro děti, tak pro seniory, případně v kombinaci. NPÚ požaduje studii využitelnosti objektu – zpracovává M. Šulcová, studie zadána veřejnou zakázkou, stav trvá i k 31.08.2015. V 1. týdnu září proběhne jednání zpracovatele s panem místostarostou.

Na 8.zasedání ZM 03.12.2014 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 9 spl. – 1 rozprac.- 1 trvalý:
IV. u k l á d á
1. RM, aby zajistila přepracování projektu na vybudování kanalizace v městské části Dvorce a zabezpečila podání žádosti o dotaci na vybudování vodovodu a kanalizace v městské části Byšičky a kanalizace v městské části Dvorce.
Rozpracováno – řeší paní Vlastová. Dne 25.3.2015 byla zveřejněna zakázka na úpravu PD Kanalizace Dvorce. Veškerá vyjádření od občanů a sítí jsou hotová, bude se vydávat územní rozhodnutí. V Byšičkách se konalo veřejné projednání akce dne 22.04.2015.
Paní Vlastová obdržela 15.06.2015 geodetické zaměření, do 1 měsíce byla upravena PD. Probíhá jednání se správci sítí – do konce září by mělo být vydáno územní rozhodnutí.

9. Starostovi města průběžně informovat RM a ZM o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.
Úkol trvalý.

7.zasedání ZM 05.11.2014 – ustavující, nebylo přijato žádné ukládací usnesení.

Na 6.zasedání ZM 01.10.2014 byly uloženy 3 ukládací body – 2 spl. – 1 rozprac.:
III. u k l á d á
3. Tajemníkovi města zajistit podklady a podat návrhy na zápis nemovitostí města do katastru nemovitostí dle předloženého návrhu.
Rozpracováno, postupně řeší paní Javorčíková.

Na 5.zasedání ZM 03.09.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 6spl. – 0 rozprac.:
IV. u k l á d á
5. Starostovi města projednat se statutárním orgánem Státního statku Jeneč v likvidaci možnost koupě jejich pozemků v katastru města Lysá nad Labem včetně kupní ceny a dalších podmínek.
K datu 21.11.2014 byly vyjasněny pozemky, na nichž neváznou žádná zástavní práva a lze je prodat městu. Návrh na výkup pozemků je v programu ZM 09.09.2015 – bod č. 13.

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 5 spl. – 1 rozprac.:
IV. u k l á d á
5. b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí,
Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SMI.

e) tajemníkovi MěÚ sledovat proces projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 – 2020 a informovat o něm orgány města,
Úkol trvalý – zprávu bude předkládat tajemník.

Na 3.zasedání ZM 14.05.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 6 spl. – 0 rozprac.

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 3 spl. – 2 rozprac.:
IV. u k l á d á
2. RM
a) prověřit aktuálnost koncepce péče o zeleň,
Řeší Ing. Kopecký a I.Koštířová (SMI) – úkol trvá. Koncepce péče o zeleň bude zpracována vlastními silami odborníků na úřadě během období vegetačního klidu v zimě 2014-2015.
K 16.06.2015 – do úkolu bude zapojena komise pro životní prostředí.

5. Starostovi města
a) zahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků,
Rozpracováno – řeší p. Balík (SMI). Podle vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2014 finančními zdroji. RWE chce změnit nájemní smlouvu, bylo projednáno v RM 25.11.2014. Rada konstatovala, že návrh je pro město nevýhodný, proto znovu navrhla, že plynovod odprodá – viz RM 25.11.2014, usn. č. 642. Toto usnesení bylo firmě RWE odesláno, dne 15.06.2015 urgoval pan Balík telefonicky dodání odpovědi, což bylo přislíbeno.

Na 1.zasedání ZM 19.02.2014 bylo uloženo 7 ukládacích bodů – 7 spl. – 2 rozprac.:

Na 10.zasedání ZM 18.12.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 4 spl. – 1 rozprac.:
ZM...III. u k l á d á

3. Starostovi města požádat SPÚ o bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 3623/8 a p.č. 633/7, k. ú. Lysá n. L.
Úkol řeší paní Javorčíková. U obou uvedených pozemků v Čechově ulici bylo požádáno pracoviště Ml. Boleslav o převod. Podle vyjádření SPÚ musí město prokázat, že na pozemcích jsou (nebo budou) veřejně prospěšné stavby. Podklady zaslala během dubna 2014 paní Javorčíková na SPÚ a požádala o převod obou pozemků. K 31.08.2015 nebylo zasláno ze SPÚ konečné rozhodnutí.

Na 9.zasedání ZM 27.11.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.

Na 8.zasedání ZM 16.10.2013 bylo uloženo 7 ukládacích bodů – 7 spl. – 0 rozprac.:

Na 7.zasedání ZM 02.10.2013 nebyl uložen žádný ukládací bod – zasedání se týkalo ÚP.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 6 spl. – 3 rozprac.:
ZM ...IV. u k l á d á
2. RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.
Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo cenu 210 Kč/m2 , tj. sedminásobek pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik právníků, od 6/2014 do února 2015 s úřadem nekomunikoval. V březnu 2015 podal pan Cicu žádost o odstranění černé stavby – kanalizace – na svém pozemku. Po celý duben probíhalo vyjasňování původu stavby – stavbu povolil ONV Nymburk v roce 1983. Dne 04.05.2015 proběhlo jednání na místě za účasti p. Blažka. Stavokomplet potvrdil, že na pozemku je pouze 1 kanalizační potrubí, které bylo vybudováno řádně, pouze se nedohledalo kolaudační rozhodnutí. Pokud pan Cicu nadále bude trvat na odstranění, bude se řešit soudně, případně vyvlastněním věcného břemene. Stav trvá i k 31.08.2015.

4. RM smlouvu na poskytnutí dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ B. Hrozného č.p. 1318 bezprostředně po jejím doručení na MěÚ Lysá n. L. předložit členům ZM Lysá n. L.
Smlouva k 11.02.2015 nebyla doručena. Dodavatelská firma dokončila stavbu v září 2014. Poskytovatel dotace – Státní fond životního prostředí - si vyžádal dokumentaci veřejné zakázky a od 8/2014 probíhá kontrola. Potom bude smlouva městu uvolněna. Jde o typovou smlouvu, kde se mění termíny, částky a názvy. Dne 14.11.2014 projektová manažerka urgovala dodání smlouvy. SFŽP sdělil, že kontrola stále není ukončena, obdobných projektů mají více. Byla změněna směrnice a prodloužen termín pro předání veškeré dokumentace. Dne 09.02.2015 předalo město na vyžádání SFŽP duplikáty některých již předaných dokumentů. Do 16.06.2015 nebyl ze SFŽP žádný výstup, tj. ani dotace. Byla proto podána žádost o dotaci z jiného dotačního titulu (ve spolupráci s firmou Enargy Benefit), dotace přiznána, vyřizují se podklady. K 31.08.2015 potvrdil SFŽP, že má od města všechny podklady a že by měla být dotace vyplacena.

7. Panu starostovi zahájit jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P + R a zajištění provozu nádražní restaurace.
Projekt parkoviště P+R je zahrnut v seznamu tzv. metropolitních projektů, čeká se na vyjádření ČD. Projekt parkovacího domu pro jízdní kola BIKE TOWER je reálný, úřad je v kontaktu s panem Bernartem, firma Systematica. V nové radě města převzal úkol pan Ing. Petr Eliška. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravuje vypsání dotačního titulu na jaro 2015, dotace by pokryla 85% nákladů. MMR obdržel z Lysé seznam 3 vytipovaných pozemků, kde by stavba mohla stát. Všechny jsou v majetku ČD, resp. SŽDC. MMR intervenuje, aby byly pozemky pro stavbu poskytnuty bezplatně, příp. za symbolickou cenu. O vývoji situace je průběžně informována RM.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4 ukládací body – 3 spl. – 1 trvalý:
ZM ...IV. u k l á d á
1. Panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně.
Termín: úkol trvalý

Na 4.zasedání ZM 15.05.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 7 spl. – 1 rozprac. - 1 trvalý:
ZM ...IV. u k l á d á
1. Odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých organizací k 31.12. daného roku.
Úkol trvalý.

4. Tajemníkovi, aby po schválení novely zákona o obcích předložil aktualizovanou zprávu o možnostech pořizování videozáznamu ze zasedání zastupitelstva města.
Úkol trvá – do doby schválení novely zákona o obcích.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.
IV. u k l á d á
7. RM:
c) vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.
Body a), b) byly splněny, odbor SMI připravuje řešení bodu c).

Plnění usnesení RM :

13.jednání RM 30.06.2015 – usn.č. 513 až 547, 35 bodů
. 7 ukládacích bodů – 6 splněno - 1 rozpracován .
Usnesení č. 513
Rada města II. u k l á d á
odboru dopravy prověřit na krajských komunikacích, zda dopravní značky jsou nainstalovány v souladu s právními předpisy a příslušnou normou. Termín:
Splněno, řešila Ing. Novotná. Zpráva v ZM 09.09.2015 – bod č. 32.

Usnesení č. 519
Rada města II. u k l á d á
odboru SMI ihned vyzvat p. Josefa Brynycha k uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. ŽP/607/8/2001/Šm, ze dne 03.10.2001, s tím, že pokud p. Brynych nebude souhlasit s uzavřením dodatku, odbor nájemní smlouvu vypoví dle podmínek v uzavřené nájemní smlouvě (tj. šestiměsíční výpovědní lhůta).
Výzvu odeslala J. Javorčíková 02.07.2015, čeká se na odpověď. Termín: ihned

Usnesení č. 527
Rada města III. u k l á d á
odboru SMI prověřit možnost výběru dodavatele výše uvedených energií prostřednictvím soutěže na marži. Termín: ihned
Rozpracováno, řeší Ing. Kopecký. Informace podána na RM 01.09.2015. Město využije obou způsobů, s vítězem bude uzavřena smlouva na roky 2016 – 2017.

Usnesení č. 528
Rada města II. u k l á d á
p. místostarostovi ihned učinit další nutné kroky k tomu, aby vrt v areálu Kovony, a. s., zůstal zachován do doby, než bude definitivně rozhodnuto o dalším vodním zdroji pro Lysou n. L.
Termín: ihned
Řeší Ing. Eliška, jednal s p. K. Špitálníkem st. Vrt zůstane zatím v provozu až do doby rozhodnutí města, jak se bude řešit zásobování vodou.

Usnesení č. 541
Rada města III. u k l á d á
projektovému manažerovi vyhlásit výběrové řízení na akci „Vestavba učeben do suterénu pavilonu „D“ ZŠ Komenského Lysá nad Labem znovu s opraveným rozpočtem.
Termín: ihned
Akce probíhá, dodavatel je firma Rybář stavební. Těžké bourací práce proběhly o prázdninách, stavební činnost probíhá za výuky ve škole.

Usnesení č. 546
Rada města II. u k l á d á
odboru SMI podle platných předpisů administrativně zajistit uzavírku místní komunikace Masarykova v úseku od ulice Sokolské po křižovatku Husovo náměstí a místní komunikace při jižní straně Husova náměstí dne 13.09.2015 od 08 do 20 hodin, včetně rozmístění dopravních značek Zákaz zastavení a Zákaz vjezdu s parametry uvedenými v důvodové zprávě, a zajistit zapůjčení a rozmístění dopravního značení na konání akce.
Termín: srpen 2015
Řešila paní Vrbová, projekt uzavírek byl schválen DI Nbk. Dopravní značení zajišťuje firma SEDOZ.

Usnesení č. 547
Rada města ž á d á
komisi pro dopravu, bezpečnost v dopravě o zpracování návrhu dopravního řešení lokality U Nové hospody, o jeho projednání v komisi stavební a životního prostředí a předložení radě města.
Termín: 20.09.2015
Rozpracováno, řeší komise stavební a životního prostředí.

14.jednání RM 21.07.2015 – usn.č. 549 až 571, 23 bodů
. 6 ukládacích bodů – 5 splněno - 1 rozpracován .

Usnesení č. 553
Rada města III. u k l á d á
odboru SMI prověřit, zda p. Miloš Procházka vlastní pozemky, se kterými by se mohl zapojit do pozemkových úprav. Termín: 18.08.2015
Řešila paní Javorčíková, projednáno v RM 18.08.2015 – bod č. 8.

Usnesení č. 558
Rada města II. u k l á d á
odboru SMI ihned zveřejnit záměr na přepis nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání za účelem provozování pizzerie Bacio v č.p. 550 z p. Ondřeje Líbala na p. Štěpána Rinkeho.
Termín: .................
Mgr. Lang. zveřejnil od 23.7. do 07.08.2015, smlouva převedena na p. Rinkeho.

Usnesení č. 562
Rada města II. u k l á d á
1) komisi pro rodinu, školství a kulturu, aby na svém příštím zasedání schválila a následně předložila RM hodnotící kritéria pro zadání výběrového řízení na provozovatele městských kin + návrh složení hodnotící komise,
2) odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury předložit RM do konce září 2015
a) podklady pro vypsání výše uvedeného výběrového řízení se zapracovanými požadavky komise pro rodinu, školství a kulturu,
b) vyúčtování provozovatele kina za rok 2014.
Termín: do 30.09.2015
Odbor ŠSVZaK odeslal členům komise podklady, schůze komise bude 10.9.2015.
Podklady k vyúčtování za rok 2014 jsou k dispozici.

Usnesení č. 566
Rada města II. u k l á d á
1) p. tajemníkovi předložit dopis pí M. Herclíkové a p. Ing. J. Rampy ZM dne 09.09.2015 k projednání,
2) starostovi města ve spolupráci s ředitelem MěP předložit na příští RM možnost zefektivnění a rozšíření městského kamerového systému vč. předpokládaných nákladů.
Termín: 18.08.2015
Dopis zařazen v programu ZM 09.09.2015 – bod č. 2, návrh na zefektivnění provozu kamerového systému je zpracován a bude předložen do RM 15.09.2015.

Usnesení č. 569
Rada města II. u k l á d á
starostovi města předložit do příští rady města, tj. 11.08.2015, návrh smlouvy ( mezi Městem Lysá nad Labem a Polabským Muzeem Poděbrady o spolupráci k umístění expozice v prostorách nově zrekonstruovaného Muzea B. Hrozného) ke schválení.
Termín: 18.08.2015
Projednáno v RM 01.09.2015, bude doplněno a předloženo znovu v RM 15.09.2015.

Usnesení č. 570
Rada města u k l á d á starostovi města
1) do RM dne 01.09.2015 předložit metodický návod na zadávání veřejných zakázek na profil zadavatele,
2) do 01.09.2015 zajistit u všech zakázek zveřejněných v současné době na profilu zadavatele soulad se zákonem o veřejných zakázkách.
Projednáno v RM 01.09.2015, návrh textu připravuje p. Ing. Bárta, specialista na veřejné zakázky..

15.jednání RM 18.08.2015 – usn.č. 574 až 624, 51 bodů
. 6 ukládacích bodů – 4 splněny - 2 rozpracovány .

Usnesení č. 587
Rada města III. ž á d á
předsedu výboru pro dostavbu obchvatu, aby zajistil stanovisko členů výboru k předloženým smlouvám.
Termín: 09.09.2015
Řeší Mgr. Fajmon – zařazeno v ZM 09.09.2015 – bod č. 35.

Usnesení č. 589
Rada města u k l á d á
odboru SMI sdělit žadatelkám o výměnu oken, že v letošním roce byly finanční prostředky určené v rozpočtu města pro rok 2015 na výměnu oken vyčerpané a že jejich žádosti, za předpokladu, že v rozpočtu města pro rok 2016 budou na výměnu oken vyhrazeny finanční prostředky, budou opětovně projednány v roce 2016.
Termín: ihned
Řeší Mgr. Lang – průběžně rozesílá písemné informace, jedná s žadateli.

Usnesení č. 590
Rada města II. u k l á d á
panu starostovi informovat Město Milovice o došlé stížnosti a vyzvat ho, aby provedlo opatření, které by počet přemnožených holubů snížilo.
Termín: 01.09.2015
Jednání s Ing. Pourem, starostou Milovic, proběhlo 01.09.2015.

Usnesení č. 616
Rada města II. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce ulice K Bažantnici v Lysé nad Labem“ s firmou STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, za cenu 4.812.515 Kč včetně DPH.
Termín: .........................
Smlouva předložena dodavateli stavby dne 26.08.2015 k podpisu, následně podepíše pan starosta.

Usnesení č. 618
Rada města u k l á d á
KMÚ projednat dle bodu 3. Pokynu k zajištění investičních akcí ideový záměr výstavby městské sportovní haly podle předloženého materiálu, tzn. dle Studie proveditelnosti.
Termín: .........................
Záměr rozeslala paní M. Šulcová do komisí k projednání.

Usnesení č. 622
Rada města II. u k l á d á
p. starostovi na příštím jednání rady města informovat o zajištění funkčnosti stávajícího systému MKDS (městského kamerového systému).
Termín: 01.09.2015
Do 31.08.2015 se firmě nepodařilo zprovoznit kamerový systém. Do RM 15.09.2015 bude předložen návrh na ukončení spolupráce a výběr nové firmy pro zajištění servisu.

16.jednání RM 01.09.2015 – usn.č. 625 až 661, 37 bodů
. 5 ukládacích bodů – 1 splněn - 4 rozpracovány .
Usnesení č. 631
Rada města II. u k l á d á
p. místostarostovi odpovědět nájemníkům bytového domu č. p. 602, Sportovní ul., Milovice – Mladá, (chování nájemníků, technický stav domu),ve smyslu diskuze.
Termín: ihned
Řeší Ing. Eliška.

Usnesení č. 652
Rada města III. u k l á d á
p. starostovi přizvat p. Ing. arch. Kapičku na jednání ZM dne 09.09.2015 k vysvětlení chybného výměru střešní krytiny ZŠ Hrozného v PD.
Termín: 09.09.2015
Zařazeno v programu ZM 09.09.2015 – bod č. 15.

Usnesení č. 656
Rada města II. u k l á d á
všem komisím, aby se vyjádřily k předloženému návrhu na využití objektů č. p. 28 - 29, 5, 253, 268, 13, 1745, 1722 a konírny se zahradou na pozemku p. č. 314 ve vlastnictví města.
Termín: do 30.09.2015
Podklady připravují komise města do 30.09.2015, do ZM 21.10.2015.

Usnesení č. 657
Rada města II. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na projekt „Zateplení kina“ se Státním fondem životního prostředí ČR zastoupeným ředitelem, Ing. Petrem Valdmanem, která byla zástupcem fondu podepsána dne 12.08.2015.
Termín: ..................
Odpovídá p. starosta.

Usnesení č. 660
Rada města III. u k l á d á
komisi pro cestovní ruch, pro podporu podnikání a zaměstnanost, pro dopravu, pro životní prostředí a stavební, aby se vyjádřila k předloženému záměru na propojení cyklostezky mezi městy Nymburk, Lysá n. L. a Čelákovice,
Termín: do 30.09.2015
Podklady připravují komise města do 30.09.2015, do ZM 21.10.2015.

Do ostatních informací:
1) Výsledky výběrových řízení:
referent odboru dopravy – Hana Hřebíčková (v současné době referent podatelny, přejde na odbor dopravy po návratu paní Jany Fialové z rodičovské dovolené, od 14.09.2015 )
referent finančního odboru – Martina Tržická (nastoupila od 01.08.2015)
referent odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury – Aneta Dušková (nastoupila
od 01.08.2015)
referent odboru správy majetku a investic – Jiří Procházka (nastoupil od 01.07.2015)
referent odboru ŽP – Jan Chobotský (nastoupil od 01.08.2015)
referent vztahů s veřejností -tiskový mluvčí – Jana Svobodová (nastoupila od 01.09.2015)

2) Od pondělí 07.09.2015 jsou vybrané přechody v Lysé nad Labem pod dohledem osob, které byly získány z registru ÚP a jsou placené rovněž ÚP. Mají poloviční pracovní úvazek a tyto 4 hodiny denně jsou rozděleny do dvou částí: od 7 do 8:30 a od 11:30 do 14:00 hodin.
Dohled na přechodech by měl být do 30.06.2015.

02.09.2015 M. Dvořák
Vytvořeno 4.10.2022 10:52:32 | přečteno 26x | jiri.virava
load