Kontrolní zpráva pro 5. zasedání ZM dne 24.06.2015

Kontrolní zpráva pro  5. zasedání  ZM dne  24.06.2015

Od 4. zasedání ZM dne 13.05.2015  se konala 4 jednání RM :
10. jednání RM 19.05.2015 usn. č. 389 až 424 4 ukl. – 4 spln. - 0 rozprac.
2. mimořád. RM  21.05.2015 usn. č. 425 a 426 0 ukl.
11. jednání RM 02.06.2015 usn. č. 427 až 465 6 ukl. – 1 spln. - 5 rozprac.
12. jednání RM 16.06.2015 usn. č. 466 až 512 6 ukl. – 2 spln. –  4 rozprac.

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 4. zasedání ZM 13.05.2015 bylo uloženo 5 ukládacích  bodů –  1 spl.  –4 rozprac.:
VI.  u k l á d á
1.  a) tajemníkovi odpovědět autorovi petice „Dopravní řešení severní části ulice U Nové hospody“ ve smyslu diskuse a závěrů ze ZM dne 13.05.2015,
Tajemník odeslal dopis p. Kožuchovi dne 20.05.2015.
 b) RM zapracovat do rozpočtu roku 2016 položku na pořízení projektové dokumentace na vybudování komunikace U Nové hospody včetně parkoviště před budovou nádraží ČD Lysá nad Labem.
Rozpracováno – řeší odbor SMI.

2.  Starostovi města:
 a) jednat s hejtmanem Stč. kraje o závazku Středočeského kraje, že podá do IROP žádost o dotaci,
 b) projednat technické záležitosti smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů mezi Středočeským krajem a Městem Lysá nad Labem pro akci „II/272 Litol-Lysá nad Labem 2. stavba“ s vedoucím odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje.
Schůzka s p. hejtmanem proběhla dne 04.06.2015, členové ZM informováni mailem p. starosty. Vedoucí odboru SK Mgr. Kopřiva zatím nepotvrdil termín schůzky.

3.  RM zadat zpracování dokumentů, potřebných pro výstavbu silničního obchvatu města:
a) Průzkum intenzity dopravy na trase stávajícího severojižního průtahu městem, a to na křižovatce u kina, křižovatce pod nadjezdem na straně Penny Market a křižovatce u nového sídliště při výjezdu z města. Průzkum musí být uskutečněn v pracovní den a trvat nepřetržitě 24 hodin.
b) Hluková studie v trase stávajícího severojižního průtahu městem, a to na křižovatce u kina, na křižovatce pod nadjezdem u starého sídliště a na křižovatce u nového sídliště na výjezdu z města. Měření musí být uskutečněno v pracovní den a trvat nepřetržitě 24 hodin.
c) Měření emisí škodlivých látek pocházejících z dopravy na trase stávajícího severojižního průtahu městem, a to na křižovatce u kina, na křižovatce pod nadjezdem a na křižovatce u nového sídliště. Měření emisí musí být uskutečněno v pracovní den a trvat nepřetržitě 24 hodin.
d) Zpráva o technickém stavu silnice tvořící severojižní průtah městem. Tato zpráva by měla zhodnotit současný technický stav silnice II/272 v celém úseku v intravilánu města a soulad komunikace s normami ČSN.
 e) Zpráva o nehodovosti na stávající trase silnice II/272 uvnitř města.
Projednáno v RM 16.06.2015, usn. č. 471. Odbor dopravy zajišťuje části a, b, d, e. Odbor ŽP zajišťuje část c. U všech částí úkolu je termín 30.09.2015.

4.  RM zveřejnit seznam městských pozemků vhodných pro směnu za pozemky pod obchvatem města na úřední desce města a zaslat jej písemně všem majitelům pozemků v trase obchvatu s návrhem provedení směny.
Splněno, návrhy s nabídkou pozemků rozeslala paní Javorčíková, v některých případech je už zpětná odezva.

5.  RM vyhlásit výběrové řízení na právní služby ve věci prověření absolutní neplatnosti smlouvy uzavření mezi Městem Lysá nad Labem a MS Development a následně připomínek finančního výboru ke smlouvě.
RM 16.06.2015 projednala návrhy KV na 4 možné poskytovatele právních služeb, doplní pan starosta o další firmy a RM 30.06.2015 schválí podmínky výběrového řízení.

Na 3.zasedání ZM 01.04.2015 bylo uloženo 13  ukládacích  bodů –  7 spl.  – 5 rozprac.- 1 trvalý:
IV.  u k l á d á
1.  Starostovi města projednat s kluby důchodců jejich další fungování a transformaci na spolky v souladu se současně platnou legislativou na příští zasedání ZM předložit návrh řešení.
Splněno - dne 04.05.2015 se konalo jednání p. starosty s Klubem důchodců, členové ZM informováni mailem p. starosty.

3.  RM vyžádat si stanovisko vodohospodářského úřadu MěÚ Lysá n. L., včetně výsledku kontroly zemědělských podniků, která měla proběhnout v roce 2011, a zároveň požádat o provedení nové kontroly zemědělských podniků v územní působnosti ORP Lysá nad Labem.
Ing. Jelínek (OŽP) odeslal žádost na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský dne 15.04.2015, k 16.06.2015 úřad čeká  na odpověď.
4.  RM, aby návrh smlouvy na prodej pozemků pod kolaudovanými objekty MS Development v areálu bývalé Fruty nechala upravit v souladu s aktuálně platnou legislativou tak, aby smlouva mohla být předložena ke schválení ZM, s tím, že do smlouvy budou zapracovány připomínky dle diskuse.
Rozpracováno, řeší odbor SMI a JUDr. Drábek.

6.  RM zveřejnit záměr na prodej obchodního podílu Města Lysá nad Labem ve společnosti Ekologická spalovna, s. r. o., se sídlem Lysá nad Labem 2091, Lysá nad Labem, IČ 48953253, za minimální částku 1.000 Kč, s tím, že informace o záměru bude písemně zaslána ostatním společníkům.
Zveřejněno na úřední desce a stránkách města dne 03.04.2015, téhož dne obesláni společníci, poslali potvrzení o doručení. Do 16.06.2015 nedošla žádná nabídka.
 V případě, že na zveřejněný záměr nebude nikdo reagovat do 30.06.2015, schvaluje ZM likvidaci společnosti.

7.  RM zpracovat seznam pozemků ve vlastnictví města, včetně lesů, vhodných ke směně za pozemky jiných vlastníků, které budou potřebné k výstavbě silničního obchvatu. Seznam bude obsahovat parcelní číslo, katastrální území, výměru, kulturu, bonitu, zda je zatížen věcným břemenem, způsob využití dle platného územního plánu, zda jsou či nejsou pod závlahou, zda jsou pronajaté.
Termín: 13.05.2015
Splněno - řešil Mgr. Fajmon ve spolupráci s paní Javorčíkovou, vytipováno 60 pozemků, v 1. části z 13.05.2015 doporučeno ke směně 21 pozemků. 2. část informací Informace podá Mgr. Fajmon 24.06.2015 – návrh 23 pozemků.

8.  a) starostovi města projednat se SPÚ ČR možnosti a podmínky získání pozemků p. č. 657/1, p. č. 654, p. č. 3553/1, p. č. 633/7 a p. č. 2425 do vlastnictví města Lysá nad Labem s tím, že pozemky pod stávajícími a plánovanými komunikacemi by mělo město získat bezplatně,
 b) RM zvážit změnu územního plánu města tak, aby na pozemcích ČR byly umístěny veřejné stavby.
Rozpracováno, pan starosta požádal zástupce SPÚ o schůzku, k 16.06.2015 čeká na potvrzení termínu.
9.  Všem zastupitelům, aby v případě, že jim ZM uloží úkol, o jeho splnění vhodným způsobem informovali ostatní členy ZM.
Úkol trvalý.
10.  Starostovi města vyvolat jednání k zajištění lékaře rychlé záchranné služby v Lysé n. L. a k jednání přizvat pí Fialovou z Krajského úřadu Středočeského kraje.
Splněno - schůzka s paní Fialovou proběhla dne 04.06.2015, členové ZM informováni mailem p. starosty.  
12.  a) RM zadat vypracování projektu na městské parkoviště v Čapkově ulici na pozemcích č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L.,
 b) RM zajistit provizorní úpravu pozemků č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., tak, aby zde mohla vzniknout parkovací plocha již v letošním roce,
Řeší paní Vrbová (SMI), zadala geodetické zaměření. K 16.06.2015 geodet p. Vaníček potvrdil, že úkol má rozpracovaný. Po dodání geometrického plánu začne jednání s ČD – pozemek je 60 m od osy koleje, ochranné pásmo dráhy.
 
13.  RM aktualizovat Pravidla uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města a materiál předložit na příští zasedání ZM.
Splněno, zařazeno do programu ZM  24.06.2015 – bod č. 16.


Na 2.zasedání ZM 18.02.2015 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů –  4 spl.  – 2 rozprac.:
VII.  u k l á d á
2.  RM předložit komplexní návrh na vypořádání majetkových vztahů v lokalitě ul. Dolejší, Lysá n. L., Litol.
Splněno, zařazeno v programu ZM 24.06.2015 – bod č. 6.

3.  RM připravit během roku 2015 návrh na úpravu lipové aleje v Pivovarské ulici, projednat ho s orgány státní správy a s veřejností a uskutečnit akci v nejbližším možném termínu.
Rozpracováno, řeší odbor SMI s odborem ŽP.

4.  Starostovi a místostarostovi města zahájit jednání se
- Státním pozemkovým úřadem ČR,
- Správou železniční a dopravní cesty, s. p.,
- Národním památkovým úřadem ČR,
- Povodím Labe, st. p.,
 o podmínkách převodu nebo pachtu jejich pozemků v trase budoucího obchvatu na město Lysá nad Labem, s tím, že zprávu o jednáních předloží na příštím jednání ZM.
Rozpracováno – řeší pan starosta a místostarosta, informace  ústně 24.06.2015.

5.  Výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města projednat pravidla pro výkup pozemků v trase obchvatu města Lysá nad Labem, s tím, že zprávu předloží na jednání ZM do 30.06.2015.
Splněno, zařazeno v programu  ZM 24.06.2015 – bod č. 19.

6.  RM předložit návrh nové OZV o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů do 30.06.2015.
Splněno, zařazeno v programu  ZM 24.06.2015 – bod č. 13 a 14.

Na 9.zasedání ZM 17.12.2014 byly uloženy 4 ukládací  body –  2 spl.  – 2 rozprac.:
III.  u k l á d á
1.  RM, aby se problematikou případné výstavby kulturního domu a ZUŠ zabývala a výsledky jednání sdělila na nejbližším jednání ZM v roce 2015.
Rozpracováno – řeší pan starosta, informace podá ústně 24.06.2015.

2.  RM
 a) zjistit všechny náležitosti, které jsou nutné pro založení a provoz domu dětí a mládeže jako příspěvkové organizace kraje či města a pro zápis takové organizace do školského registru,
 b) prověřit možnosti rekonstrukce domu č. p. 13 na náměstí B. Hrozného pro potřeby domu dětí a mládeže, popřípadě pro jiné účely, v souladu s podmínkami památkové ochrany a včetně odhadu finančních nákladů a možného financování,
 c) předložit zprávu k tomuto záměru s návrhem dalšího postupu na zasedání zastupitelstva v dubnu 2015.
Rozpracováno – řeší paní Dr. Bodnárová ve spolupráci s panem starostou. Dne 23.03.2015 proběhla schůzka s ředitelkou DDM Nymburk. Z hlediska památkové ochrany je využití domu č.p. 13 možné jak pro děti, tak pro seniory, případně v kombinaci. NPÚ požaduje studii využitelnosti objektu – zpracovává M. Šulcová, studie zadána veřejnou zakázkou.
 
Na 8.zasedání ZM 03.12.2014 bylo uloženo 11 ukládacích bodů –  9 spl.  – 1 rozprac.- 1 trvalý:
IV.  u k l á d á
1.  RM, aby zajistila přepracování projektu na vybudování kanalizace v městské části Dvorce a zabezpečila podání žádosti o dotaci na vybudování vodovodu a kanalizace v městské části Byšičky a kanalizace v městské části Dvorce.
Rozpracováno – řeší paní Vlastová. Dne 25.3.2015 byla zveřejněna zakázka na úpravu PD Kanalizace Dvorce. V Byšičkách se konalo veřejné projednání akce dne 22.04.2015.
 Paní Vlastová obdržela 15.06.2015 geodetické zaměření, do 1 měsíce by měla být hotová upravená PD.

5.  RM předložit návrh nového Jednacího řádu ZM Lysá n. L. do 30.06.2015.
Splněno, v programu ZM 24.06.2015 – bod č. 20.

9.  Starostovi města průběžně informovat RM a ZM o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.
Průběžnou informaci podal pan starosta na RM 10.02.2015, další na ZM 24.06.2015.
Úkol trvalý.

7.zasedání ZM 05.11.2014 – ustavující, nebylo přijato žádné ukládací usnesení.

Na 6.zasedání ZM 01.10.2014 byly uloženy 3 ukládací  body –  2 spl.  – 1 rozprac.:
III. u k l á d á
3.  Tajemníkovi města zajistit podklady a podat návrhy na zápis nemovitostí města do katastru nemovitostí dle předloženého návrhu.
Rozpracováno, postupně řeší paní Javorčíková.

Na 5.zasedání ZM 03.09.2014 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů –  5 spl.  – 1 rozprac.:
IV. u k l á d á
5.  Starostovi města projednat se statutárním orgánem Státního statku Jeneč v likvidaci možnost koupě jejich pozemků v katastru města Lysá nad Labem včetně kupní ceny a dalších podmínek.
K datu 21.11.2014 byly vyjasněny pozemky, na nichž neváznou žádná zástavní práva a lze je prodat městu. Jednání pokračuje, znalec zpracovává posudek. Stav trvá i ke dni 16.06.2015.

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů –  5 spl.  – 1 rozprac.:
IV. u k l á d á
5.  b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí,
Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SMI.
 e) tajemníkovi MěÚ sledovat proces projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 – 2020 a informovat o něm orgány města,
Úkol trvalý – zprávu bude předkládat tajemník.

Na 3.zasedání ZM 14.05.2014 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů –  6 spl. – 0 rozprac.

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5  ukládacích  bodů –  3 spl.  – 2 rozprac.:
IV. u k l á d á
2.  RM
 a) prověřit aktuálnost koncepce péče o zeleň,
Řeší Ing. Kopecký a I.Koštířová (SMI) – úkol trvá. Koncepce péče o zeleň bude zpracována vlastními silami odborníků na úřadě během období vegetačního klidu v zimě 2014-2015.
 K 16.06.2015 – do úkolu bude zapojena komise pro životní prostředí.

5.  Starostovi města
 a) zahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků,  
Rozpracováno – řeší p. Balík (SMI). Podle vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2014 finančními zdroji. RWE chce změnit nájemní smlouvu, bylo projednáno v RM 25.11.2014. Rada konstatovala, že návrh je pro město nevýhodný, proto znovu navrhla, že plynovod odprodá – viz RM 25.11.2014, usn. č. 642. Toto usnesení bylo firmě RWE odesláno, dne 15.06.2015 urgoval pan Balík telefonicky dodání odpovědi, což bylo přislíbeno.

Na 1.zasedání ZM 19.02.2014 bylo uloženo  7 ukládacích  bodů –  7 spl.  –  2 rozprac.:

Na 10.zasedání ZM 18.12.2013 bylo uloženo 5  ukládacích  bodů –  4 spl.  –  1 rozprac.:
ZM…III. u k l á d á

3.  Starostovi města požádat SPÚ o bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 3623/8 a p.č. 633/7, k. ú. Lysá n. L.
Úkol řeší paní Javorčíková. U obou uvedených pozemků v Čechově ulici bylo požádáno pracoviště Ml. Boleslav o převod. Podle vyjádření SPÚ musí město prokázat, že na pozemcích jsou (nebo budou) veřejně prospěšné stavby. Podklady zaslala během dubna 2014 paní Javorčíková na SPÚ a požádala o převod obou pozemků. K 16.06.2015 nebylo zasláno ze SPÚ konečné rozhodnutí.

Na 9.zasedání ZM 27.11.2013 bylo uloženo 5  ukládacích  bodů –  5 spl.  –  0 rozprac.

Na 8.zasedání ZM 16.10.2013 bylo uloženo 7  ukládacích  bodů –  7 spl.  –  0 rozprac.:

Na 7.zasedání ZM 02.10.2013 nebyl  uložen žádný  ukládací  bod – zasedání se týkalo ÚP.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9  ukládacích  bodů –  6 spl.  –  3 rozprac.:
ZM …IV. u k l á d á
2.  RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.
Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo cenu 210 Kč/m2 , tj. sedminásobek  pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik právníků, od 6/2014 do února 2015 s úřadem nekomunikoval. V březnu 2015 podal pan Cicu žádost o odstranění černé stavby – kanalizace – na svém pozemku. Po celý duben probíhalo vyjasňování původu stavby – stavbu povolil ONV Nymburk v roce 1983. Dne 04.05.2015 proběhlo jednání na místě za účasti p. Blažka. Stavokomplet potvrdil, že na pozemku je pouze 1 kanalizační potrubí, které bylo vybudováno  řádně, pouze se nedohledalo kolaudační rozhodnutí. Pokud pan Cicu nadále bude trvat na odstranění, bude se řešit soudně, případně vyvlastněním věcného břemene.

4.  RM smlouvu na poskytnutí dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ B. Hrozného č.p. 1318  bezprostředně po jejím doručení na MěÚ Lysá n. L. předložit členům ZM Lysá n. L.
Smlouva k 11.02.2015 nebyla doručena. Dodavatelská firma dokončila stavbu v září 2014. Poskytovatel dotace – Státní fond životního prostředí - si vyžádal dokumentaci veřejné zakázky a od 8/2014 probíhá kontrola. Potom bude smlouva městu uvolněna. Jde o typovou smlouvu, kde se mění termíny, částky a názvy. Dne 14.11.2014 projektová manažerka urgovala dodání smlouvy. SFŽP sdělil, že kontrola stále není ukončena, obdobných projektů mají více. Byla změněna směrnice a prodloužen termín pro předání veškeré dokumentace. Dne 09.02.2015 předalo město na vyžádání SFŽP duplikáty některých již předaných dokumentů. Do 16.06.2015 není ze SFŽP žádný výstup, tj. ani dotace. Byla proto podána žádost o dotaci z jiného dotačního titulu (ve spolupráci s firmou Enargy Benefit), dotace přiznána, vyřizují se podklady.

7.  Panu starostovi zahájit jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P + R a zajištění provozu nádražní restaurace.
Projekt parkoviště P+R je zahrnut v seznamu tzv. metropolitních projektů, čeká se na vyjádření ČD. Projekt parkovacího domu pro jízdní kola BIKE TOWER je reálný, úřad je v kontaktu s panem Bernartem, firma Systematica. V nové radě města převzal úkol pan Ing. Petr Eliška. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravuje vypsání dotačního titulu na jaro 2015, dotace by pokryla 85% nákladů. MMR obdržel z Lysé seznam 3 vytipovaných pozemků, kde by stavba mohla stát. Všechny jsou v majetku ČD, resp. SŽDC. MMR intervenuje, aby byly pozemky pro stavbu poskytnuty bezplatně, příp. za symbolickou cenu. O vývoji situace je průběžně informována RM.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4  ukládací  body – 3 spl.  – 1 trvalý:
ZM …IV. u k l á d á
1.  Panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně.
Termín: úkol trvalý

Na 4.zasedání ZM 15.05.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl.  – 0 rozprac.

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 7 spl.  – 1 rozprac. - 1 trvalý:
ZM …IV. u k l á d á
1.  Odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých organizací k 31.12. daného roku.
Úkol trvalý.

4.  Tajemníkovi, aby po schválení novely zákona o obcích předložil aktualizovanou zprávu o možnostech pořizování videozáznamu ze zasedání zastupitelstva města.
Úkol trvá – do doby schválení novely zákona o obcích.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.
IV. u k l á d á
7.  RM:
 c) vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.
 Body a), b) byly splněny, odbor SMI připravuje řešení bodu c).

Plnění usnesení RM :
10.jednání RM 19.05.2015 –  usn.č. 389 až  424, 36 bodů
. 4  ukládací  body  – 4 splněny - 0 rozpracován .  
Usnesení č. 389
Rada města II. u k l á d á
p. starostovi předložit návrh úpravy rozpočtu na příští jednání rady města.
T: 02.06.2015
Splněno v RM 16.06.2015, v programu ZM 24.06.2015 – bod č. 8.
Usnesení č. 404
Rada města II. u k l á d á
p. místostarostovi předložit upravená „Pravidla uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města“ a „Aukční řád“ na příští jednání RM.
Termín: 02.06.2015
V programu RM 02.06.2015 -  bod č. 9, v ZM 24.06.2015 – bod č. 16.

Usnesení č. 418
Rada města II. u k l á d á
odboru IT ihned zveřejnit kompetenci odborů na webových stránkách města.
Splněno k 01.06.2015 – zajistil p. Vírava.

Usnesení č. 422
Rada města II. u k l á d á
právníkovi města, JUDr. Drábkovi, odpovědět advokátní kanceláři v tom smyslu, že rada města bude postupovat podle navržené varianty č. III, tzn. nevracet 600 000 Kč, urychlit práci na projektu a postavit komunikaci co nejrychleji.
Termín: do 29.05.2015
Dopis odeslal JUDr. Drábek dne 27.05.2015.11.jednání RM 02.06.2015 –  usn.č. 427 až  465, 39 bodů
. 6  ukládacích  bodů  – 2 splněny - 4 rozpracovány .  
Usnesení č. 432
Rada města III. u k l á d á
komisi pro podnikání navrhnout úpravy ceníku pronajímaných obecních pozemků.
Termín: ……….
Usnesení č. 450
Rada města

u k l á d á
1) panu starostovi projednat s hejtmanem Středočeského kraje požadavek petičního výboru na bezodkladné řešení křižovatky u kina v rámci již svolaného jednání dne 04.06.2015,
2) panu tajemníkovi předložit informaci o petici ZM dne 24.06.2015 k projednání.

Splněno, schůzka proběhla 4.6.2015, petice v ZM 24.06.2015 – bod č. 1.

Usnesení č. 455
Rada města II. u k l á d á
projektovému manažerovi připravit zadávací řízení na zpracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce místní komunikace K Borku, Lysá nad Labem – Litol ve variantě parkovací pás – parkovací záliv.
Termín: 30.06.2015
Rozpracováno, řeší paní Vlastová, do RM 30.06.2015.

Usnesení č. 456
Rada města II. u k l á d á
projektovému manažerovi připravit zadávací řízení na zpracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce místní komunikace Sídliště (podél domů č. p. 1427 – 1433, 1439 – 1448), ve variantě obytná zóna s chodníkem a bez chodníku.  Termín: 30.06.2015
Rozpracováno, řeší paní Vlastová, do RM 30.06.2015.

Usnesení č. 461
Rada města II. u k l á d á
komisi pro podporu podnikání a zaměstnanost nadefinovat pravidla pro konkrétní využití prostoru – průmyslové zóny (typy podnikatelské činnosti, jak limitovat dopravní zátěž, limity pro exhalace, výšku budov, ...)
Termín: 30.09.2015
Rozpracováno, řeší komise pro podnikání a zaměstnanost.

Usnesení č. 464
Rada města III. ž á d á  
kontrolní výbor, aby do 15.06.2015 doporučil tři právní společnosti, které budou v rámci výše uvedených usnesení osloveny pro provedení uvedených služeb.
Splněno, návrhy projednala RM 16.06.2015.

12.jednání RM 16.06.2015 –  usn.č. 466 až  512, 47 bodů
. 6  ukládacích  bodů  – 2 splněny -  4  rozpracovány .  
Usnesení č. 470
Rada města II. u k l á d á
p. starostovi prostřednictvím Městské policie Lysá n. L. zajistit zvýšený dohled a postihování vozidel parkujících na chodnících města. Termín: ihned
Řeší MěP.
 
Usnesení č. 471
Rada města u k l á d á
1) odboru dopravy:
a) Zajistit průzkum intenzity dopravy na trase stávajícího severojižního průtahu městem, a to na křižovatce u kina, křižovatce pod nadjezdem na straně Penny Market a křižovatce u nového sídliště při výjezdu z města. Průzkum musí být uskutečněn v pracovní den a trvat nepřetržitě 24 hodin.
b) Zajistit hlukovou studii v trase stávajícího severojižního průtahu městem, a to na křižovatce u kina, na křižovatce pod nadjezdem u starého sídliště a na křižovatce u nového sídliště na výjezdu z města. Měření musí být uskutečněno v pracovní den a trvat nepřetržitě 24 hodin.
c) Předložit zprávu o technickém stavu silnice tvořící severojižní průtah městem. Tato zpráva by měla zhodnotit současný technický stav silnice II/272 v celém úseku v intravilánu města a soulad komunikace s normami ČSN.
d) Předložit zprávu o nehodovosti na stávající trase silnice II/272 uvnitř města.
Termín: 30.09.2015
2) odboru životního prostředí zajistit měření emisí škodlivých látek pocházejících z dopravy na trase stávajícího severojižního průtahu městem, a to na křižovatce u kina, na křižovatce pod nadjezdem a na křižovatce u nového sídliště. Měření emisí musí být uskutečněno v pracovní den a trvat nepřetržitě 24 hodin.
Termín: 30.09.2015
Rozpracováno, řeší odbory dopravy a ŽP.

Usnesení č. 488
Rada města II. u k l á d á
p. místostarostovi předložit RM návrh na zřízení stravovací komise. Termín: 30.09.2015
Rozpracováno, řeší Ing. Eliška.

Usnesení č. 493
Rada města II. u k l á d á
tajemníkovi předložit OZV č. 5/2015 ZM, o místních poplatcích dne 24.06.2015 ke schválení.
Termín: 24.06.2015
Splněno, v programu ZM 24.06.2015 – bod č. 14.

Usnesení č. 494
Rada města II. u k l á d á
tajemníkovi předložit informaci o petici „Ne betonovému sídlišti Vichrova“ ZM dne 24.06.2015 k projednání. Termín: 24.06.2015
Splněno, v programu ZM 24.06.2015 – bod č. 2.


Usnesení č. 500
Rada města III. u k l á d á
oboru ŽP prověřit možnost rekonstrukce stávající komunikace Za Labem na komunikaci s asfaltovým povrchem.
Termín: ihned

Rozpracováno, řeší odbor ŽP.


Do ostatních informací:
1) Výsledky výběrových řízení:
referent odboru dopravy – Hana Hřebíčková (v současné době referent podatelny)
referent finančního odboru – Martina  Tržická (nástup po výpovědní době od 01.08.2015)
referent odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury – Aneta Dušková (nástup po
uvolnění z MěÚ Nymburk)
referent odboru správy majetku a investic – 1. kolo zrušeno, přihlášky do 2. kola do
26.06.2015
vedoucí odboru informačních technologií – Petra Loudová, změna od 01.06.2015.
V současné době vyhlášena nová výběrová řízení:
tiskový mluvčí – přihlášky do 26.06.2015
referent odboru ŽP - přihlášky do 26.06.2015 (náhrada za Ing. L. Jelínka).

2) Vyjádření k návrhu, aby byli určitým způsobem potrestáni „viníci“ toho, že přezkoumání hospodaření města za rok 2014 bylo zakončeno výrokem s výhradou.
V první řadě jsem zkoumal, jaké jsou následky uvedeného výroku pro město. Zjištěné chyby a nedostatky však nemají závažnost dle §10 odst.3 c, a nemají dopad na rozpočet města.  Výrok „s výhradou“ nemá žádný vliv na čerpání RUD, na čerpání dotací, na bonitu města jako klienta finančních ústavů při čerpání případných úvěrů. Městu tedy nevznikla žádná škoda.
Za druhé jsem zkoumal, jaké jsou příčiny zmíněného výroku,  čím to bylo způsobeno. Jedním z důvodů je činnost finančního odboru – způsob účtování. Ve třech případech se jedná o chybné zaúčtování spojené s převodem majetku, které vzniklo především složitostí smluvních vztahů. V posledním případě šlo o nezveřejnění zakázky na centrálním  portálu veřejné správy, ale v tomto bodu došlo již před vydáním zprávy auditora k nápravným opatřením.

Nápravná opatření byla projednána s vedoucími odborů – finančního a správy majetku a investic. Z účetního hlediska budou v případě pochybností o správném zaúčtování využívány konzultace s auditorskou firmou, která má s městem smluvní vztah o přezkoumání hospodaření na období 3 let, aby se věci řešily ještě před uzavřením hospodaření v běžném roce.
Dalším krokem je zpřístupnění portálu veřejné zprávy všem úředníkům, kteří zadávají veřejné zakázky, aby odpovědnost za zveřejnění nenesl projektový manažer, ale každý zadavatel zakázky. Navazujícím – a zatím nerealizovaným krokem – je novelizace směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR). Platná směrnice z března 2015 nastavuje limity takto:
 
Druh VZMR  Limity pro dodávky a služby  Limity pro stavební práce  
I. s nepatrnou hodnotou  do 30 000 Kč  do 50 000 Kč  
II. se střední hodnotou  do 500 000 Kč  do 500 000 Kč  
III. s významnou hodnotou  do 2 000 000 Kč  do 6 000 000 Kč  

Takto nízké limity nejsou u žádného městského úřadu v ČR a svým způsobem vyjadřují nedůvěru k úředníkům. V praxi to znamená, že úředníci administrují velké množství malých zakázek, jejichž zpracování zabere stejné množství času jako administrace těch velkých zakázek a z důvodů časové tísně se mohou dopustit chyby.

Závěr: Už samotný výrok „s výhradou“ je pro nás úředníky velkým trestem sám o sobě, protože signalizuje, že jsme někde něco udělali špatně. Ze školení „měkkých dovedností“ jsem si odnesl poznatek, že hledání viníka je vždy kontraproduktivní, mnohem cennější je umět si říci: stala se chyba, co uděláme, aby se neopakovala.
Vzhledem k tomu, že chyby nalezené auditorem nebyly způsobeny lajdáckostí nebo úmyslně, chyby nevedly k žádným negativním následkům, nenavrhuji žádné osobní postihy.

17.06.2015 M. Dvořák
Vytvořeno 4.10.2022 10:51:43 | přečteno 19x | jiri.virava
load