Kontrolní zpráva pro 4. zasedání ZM dne 13.05.2015

Od 3. zasedání ZM dne 01.04.2015 se konala 3 jednání RM :
  • 7. jednání RM 07.04.2015 usn. č. 255 až 293 5 ukl. – 3 spln. - 2 rozprac.
  • 8. jednání RM 21.04.2015 usn. č. 294 až 336 6 ukl. – 1 spln. - 4 rozprac. – 1 trvalý
  • 9. jednání RM 05.05.2015 usn. č. 337 až 388 10 ukl. – 4 spln. – 4 rozprac. 
Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 3.zasedání ZM 01.04.2015 bylo uloženo 13 ukládacích bodů – 4 spl. – 7 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u k l á d á

1. Starostovi města projednat s kluby důchodců jejich další fungování a transformaci na spolky v souladu se současně platnou legislativou na příští zasedání ZM předložit návrh řešení.

Dne 04.05.2015 se konalo jednání p. starosty s Klubem důchodců, zápis bude předložen do RM 19.05.2015 a ZM 24.06.2015.

2. RM připravit návrh na rozpočítání finančních nákladů na provoz Domu s pečovatelskou službou hrazených z rozpočtu města Lysá n. L. do služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor.

V programu ZM 13.05.2015 – bod č. 15.

3. RM vyžádat si stanovisko vodohospodářského úřadu MěÚ Lysá n. L., včetně výsledku kontroly zemědělských podniků, která měla proběhnout v roce 2011, a zároveň požádat o provedení nové kontroly zemědělských podniků v územní působnosti ORP Lysá nad Labem.

Ing. Jelínek (OŽP) odeslal žádost na Ústřední kontrolní a zkužební ústav zemědělský dne 15.04.2015, čeká na odpověď.

4. RM, aby návrh smlouvy na prodej pozemků pod kolaudovanými objekty MS Development v areálu bývalé Fruty nechala upravit v souladu s aktuálně platnou legislativou tak, aby smlouva mohla být předložena ke schválení ZM, s tím, že do smlouvy budou zapracovány připomínky dle diskuse.

Rozpracováno, řeší odbor SMI.

5. Místostarostovi města:

a) jednat se spol. ČSAP, s. r. o., IČ: 46348638, o možnosti odkupu pozemku s parcelami st. p. 620, jehož součástí je stavba č. p. 494, a dále st. p. 29/2 a ostatní plochy p. p. č. 303/3, 303/4, jehož součástí je stavba garáže bez č. p., a p. p. č. 306, vše v k. ú. Lysá n. L.

b) zaslat dotaz Národnímu památkovému ústavu k možnosti využití areálu ČSAP, s. r. o., v Lysé nad Labem.
Jednal Ing. Eliška, podá informaci na ZM 13.05.2015, bude přítomen Ing.Koutek ČSAP.

Z NPÚ dorazila odpověď – vyjádření bude až ke zpracovanému návrhu.

6. RM zveřejnit záměr na prodej obchodního podílu Města Lysá nad Labem ve společnosti Ekologická spalovna, s. r. o., se sídlem Lysá nad Labem 2091, Lysá nad Labem, IČ 48953253, za minimální částku 1.000 Kč, s tím, že informace o záměru bude písemně zaslána ostatním společníkům.

Zveřejněno na úřední desce a stránkách města dne 03.04.2015, téhož dne obesláni společníci, poslali potvrzení o doručení. Do 05.05.2015 nedošla žádná nabídka.

V případě, že na zveřejněný záměr nebude nikdo reagovat do 30.06.2015, schvaluje ZM následující postup:
a) ZM s c h v a l u j e likvidaci společnosti Ekologická spalovna Lysá nad Labem, s. r. o., IČ: 48953253,
b) ZM s c h v a l u j e doplacení obchodního podílu uvedené společnosti do výše 100 % základního kapitálu, tj. doplacení částky 50.000 Kč,
c) ZM p o v ě ř u j e pana JUDr. Petra Drábka, právníka města, nar. 25.06.1951, ČAK 8097, se sídlem Podolecká 214, 294 71 Benátky nad Jizerou, k účasti na valné hromadě, která rozhodne o likvidaci společnosti,
d) ZM s o u h l a s í , aby likvidátorem společnosti byl pan Ing. Vladimír Kopecký, vedoucí odboru správy majetku a investic, nar. 15.04.1961, bytem Smetanova 1828, 289 22 Lysá nad Labem.

7. RM zpracovat seznam pozemků ve vlastnictví města, včetně lesů, vhodných ke směně za pozemky jiných vlastníků, které budou potřebné k výstavbě silničního obchvatu. Seznam bude obsahovat parcelní číslo, katastrální území, výměru, kulturu, bonitu, zda je zatížen věcným břemenem, způsob využití dle platného územního plánu, zda jsou či nejsou pod závlahou, zda jsou pronajaté.

Termín: 13.05.2015

Řešil Mgr. Fajmon ve spolupráci s paní Javorčíkovou, vytipováno 60 pozemků, doporučeno ke směně 20 pozemků. Informace podá Mgr. Fajmon 13.05.2015.

8. a) starostovi města projednat se SPÚ ČR možnosti a podmínky získání pozemků p. č. 657/1, p. č. 654, p. č. 3553/1, p. č. 633/7 a p. č. 2425 do vlastnictví města Lysá nad Labem s tím, že pozemky pod stávajícími a plánovanými komunikacemi by mělo město získat bezplatně,
b) RM zvážit změnu územního plánu města tak, aby na pozemcích ČR byly umístěny veřejné stavby.

Rozpracováno, pan starosta požádal zástupce SPÚ o schůzku, čeká na potvrzení termínu.

9. Všem zastupitelům, aby v případě, že jim ZM uloží úkol, o jeho splnění vhodným způsobem informovali ostatní členy ZM.

Úkol trvalý.

10. Starostovi města vyvolat jednání k zajištění lékaře rychlé záchranné služby v Lysé n. L. a k jednání přizvat pí Fialovou z Krajského úřadu Středočeského kraje.

Pan Ing. Kváč nepředal starostovi žádné podklady. Pan starosta požádal paní Fialovou o schůzku v této věci, čeká na potvrzení termínu.

11. RM prověřit možnost co nejrychlejšího umístění kolostavů v okolí nádraží ČD v Lysé nad Labem.

Stojany na kola objednány, budou umístěny u vstupního objektu na lyské straně podchodu.

12. a) RM zadat vypracování projektu na městské parkoviště v Čapkově ulici na pozemcích č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L.,
b) RM zajistit provizorní úpravu pozemků č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., tak, aby zde mohla vzniknout parkovací plocha již v letošním roce,
Řeší paní Vrbová (SMI), zadala geodetické zaměření. Po dodání geometrického plánu začne jednání s ČD – pozemek je 60 m od osy koleje, ochranné pásmo dráhy.
c) stavebnímu úřadu prověřit, zda je parkoviště v areálu Výstaviště Lysá n. L. využíváno v souladu s kolaudačním rozhodnutím.

Po většinu roku ano, v době výstav Zemědělec a Kůň ne. V této době je zajištěno náhradní parkování na soukromém pozemku. Porušení kolaudačního rozhodnutí řešil SÚ pokutou.

13. RM aktualizovat Pravidla uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města a materiál předložit na příští zasedání ZM.
Projednáno v RM 05.05.2015, po diskusi si rada vyžádala doplnění. V zM bude předloženo 24.06.2015.

Na 2.zasedání ZM 18.02.2015 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 1 spl. – 5 rozprac.:

VII. u k l á d á

2. RM předložit komplexní návrh na vypořádání majetkových vztahů v lokalitě ul. Dolejší, Lysá n. L., Litol.
Řeší paní Javorčíková, zpráva projednána v RM 24.03.2015. Je zpracován geometrický plán, byl zveřejněn záměr na prodej části pozemku (do 12.05.2015), výsledek předložen do RM 19.05.2015 a ZM 24.06.2015.

3. RM připravit během roku 2015 návrh na úpravu lipové aleje v Pivovarské ulici, projednat ho s orgány státní správy a s veřejností a uskutečnit akci v nejbližším možném termínu.

Rozpracováno, řeší odbor SMI s odborem ŽP.

4. Starostovi a místostarostovi města zahájit jednání se
- Státním pozemkovým úřadem ČR,
- Správou železniční a dopravní cesty, s. p.,
- Národním památkovým úřadem ČR,
- Povodím Labe, st. p.,
o podmínkách převodu nebo pachtu jejich pozemků v trase budoucího obchvatu na město Lysá nad Labem, s tím, že zprávu o jednáních předloží na příštím jednání ZM.

Rozpracováno – řeší pan starosta a místostarosta, informace ústně 13.05.2015.

5. Výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města projednat pravidla pro výkup pozemků v trase obchvatu města Lysá nad Labem, s tím, že zprávu předloží na jednání ZM do 30.06.2015.

Rozpracováno, řeší výbor pro dostavbu obchvatu – bude v ZM 24.06.2015.

6. RM předložit návrh nové OZV o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů do 30.06.2015.

Rozpracováno, řeší tajemník – bude v ZM 24.06.2015.

Na 9.zasedání ZM 17.12.2014 byly uloženy 4 ukládací body – 2 spl. – 2 rozprac.:

III. u k l á d á

1. RM, aby se problematikou případné výstavby kulturního domu a ZUŠ zabývala a výsledky jednání sdělila na nejbližším jednání ZM v roce 2015.

Rozpracováno – řeší pan starosta, informace podá ústně 13.05.2015.

2. RM
a) zjistit všechny náležitosti, které jsou nutné pro založení a provoz domu dětí a mládeže jako příspěvkové organizace kraje či města a pro zápis takové organizace do školského registru,
b) prověřit možnosti rekonstrukce domu č. p. 13 na náměstí B. Hrozného pro potřeby domu dětí a mládeže, popřípadě pro jiné účely, v souladu s podmínkami památkové ochrany a včetně odhadu finančních nákladů a možného financování,
c) předložit zprávu k tomuto záměru s návrhem dalšího postupu na zasedání zastupitelstva v dubnu 2015.

Rozpracováno – řeší paní Dr. Bodnárová ve spolupráci s panem starostou. Dne 23.03.2015 proběhla schůzka s ředitelkou DDM Nymburk. Z hlediska památkové ochrany je využití domu č.p. 13 možné jak pro děti, tak pro seniory, případně v kombinaci. NPÚ požaduje studii využitelnosti objektu – zpracovává M.Šulcová.

Na 8.zasedání ZM 03.12.2014 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 6 spl. – 5 rozprac.:

IV. u k l á d á

1. RM, aby zajistila přepracování projektu na vybudování kanalizace v městské části Dvorce a zabezpečila podání žádosti o dotaci na vybudování vodovodu a kanalizace v městské části Byšičky a kanalizace v městské části Dvorce.

Rozpracováno – řeší paní Vlastová. Dne 25.3.2015 byla zveřejněna zakázka na úpravu PD Kanalizace Dvorce. V Byšičkách se konalo veřejné projednání akce dne 22.04.2015.

5. RM předložit návrh nového Jednacího řádu ZM Lysá n. L. do 30.06.2015.

Rozpracováno – připomínky shromažďuje paní Šťastná.

6. RM zajistit potřebné podklady pro rozhodnutí ve věci zakoupení řezeb (soch) od p. Bernarda Knápka.

V programu ZM 13.05.2015

9. Starostovi města průběžně informovat RM a ZM o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.

Průběžnou informaci podal pan starosta na RM 10.02.2015.

10. Místostarostovi města
b) zahájit s majitelem jednání o výkupu nebo směně části pozemku p. č. 23/7, k. ú. Lysá n. L., nacházející se v Lysé nad Labem v ulici Za Zámkem, za účelem dokončení zpevněné komunikace.

Rozpracováno, řeší Ing. Eliška.

Na 7.zasedání ZM 05.11.2014 – ustavující, nebylo přijato žádné ukládací usnesení.

Na 6.zasedání ZM 01.10.2014 byly uloženy 3 ukládací body – 2 spl. – 1 rozprac.:

III. u k l á d á

3. Tajemníkovi města zajistit podklady a podat návrhy na zápis nemovitostí města do katastru nemovitostí dle předloženého návrhu.

Rozpracováno, postupně řeší paní Javorčíková.

Na 5.zasedání ZM 03.09.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 5 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

5. Starostovi města projednat se statutárním orgánem Státního statku Jeneč v likvidaci možnost koupě jejich pozemků v katastru města Lysá nad Labem včetně kupní ceny a dalších podmínek.

K datu 21.11.2014 byly vyjasněny pozemky, na nichž neváznou žádná zástavní práva a lze je prodat městu. Jednání pokračuje, znalec zpracovává posudek. Stav trvá i ke dni 05.05.2015.

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 5 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

5. b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SMI.

e) tajemníkovi MěÚ sledovat proces projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 – 2020 a informovat o něm orgány města,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat tajemník.

Na 3.zasedání ZM 14.05.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 6 spl. – 0 rozprac.

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 3 spl. – 2 rozprac.:

IV. u k l á d á

2. RM
a) prověřit aktuálnost koncepce péče o zeleň,
Řeší Ing. Kopecký a I.Koštířová (SMI) – úkol trvá. Koncepce péče o zeleň bude zpracována vlastními silami odborníků na úřadě během období vegetačního klidu v zimě 2014-2015.
b) prověřit nájemní smlouvy na zemědělské pozemky města se zaměřením na zjištění existence polních cest.

Rozpracováno - řeší paní Javorčíková.

5. Starostovi města
a) zahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků,

Rozpracováno – řeší p. starosta. Podle vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2014 finančními zdroji. RWE chce změnit nájemní smlouvu, bylo projednáno
v RM 25.11.2014. Rada konstatovala, že návrh je pro město nevýhodný, proto znovu navrhla, že plynovod odprodá – viz RM 25.11.2014, usn. č. 642. Toto usnesení bylo firmě RWE odesláno, do 05.05.2015 bez odpovědi.

Na 1.zasedání ZM 19.02.2014 bylo uloženo 7 ukládacích bodů – 7 spl. – 2 rozprac.:

Na 10.zasedání ZM 18.12.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 4 spl. – 1 rozprac.:

ZM…III. u k l á d á

3. Starostovi města požádat SPÚ o bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 3623/8 a p.č. 633/7, k. ú. Lysá n. L.

Úkol řeší paní Javorčíková. U obou uvedených pozemků v Čechově ulici bylo požádáno pracoviště Ml. Boleslav o převod. Podle vyjádření SPÚ musí město prokázat, že na pozemcích jsou (nebo budou) veřejně prospěšné stavby. Podklady zaslala během dubna 2014 paní Javorčíková na SPÚ a požádala o převod obou pozemků. K 05.05.2015 nebylo zasláno ze SPÚ konečné rozhodnutí.

Na 9.zasedání ZM 27.11.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.

Na 8.zasedání ZM 16.10.2013 bylo uloženo 7 ukládacích bodů – 7 spl. – 0 rozprac.:

Na 7.zasedání ZM 02.10.2013 nebyl uložen žádný ukládací bod – zasedání se týkalo ÚP.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 6 spl. – 3 rozprac.:

ZM …IV. u k l á d á

2. RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo cenu 210 Kč/m2 ,tj. sedminásobek pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik právníků, od 6/2014 do února 2015 s úřadem nekomunikoval. V březnu 2015 podal pan Cicu žádost o odstranění černé stavby – kanalizace – na svém pozemku. Po celý duben probíhalo vyjasňování původu stavby – stavbu povolil ONV Nymburk v roce 1983. Dne 04.05.2015 proběhlo jednání na místě za účasti p. Blažka. Skutečný stav potvrdí Stavokomplet a bude se řešit soudně.

4. RM smlouvu na poskytnutí dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ B. Hrozného č.p. 1318 bezprostředně po jejím doručení na MěÚ Lysá n. L. předložit členům ZM Lysá n. L.

Smlouva k 11.02.2015 nebyla doručena. Dodavatelská firma dokončila stavbu v září 2014. Poskytovatel dotace – Státní fond životního prostředí - si vyžádal dokumentaci veřejné zakázky a od 8/2014 probíhá kontrola. Potom bude smlouva městu uvolněna. Jde o typovou smlouvu, kde se mění termíny, částky a názvy. Dne 14.11.2014 projektová manažerka urgovala dodání smlouvy. SFŽP sdělil, že kontrola stále není ukončena, obdobných projektů mají více. Byla změněna směrnice a prodloužen termín pro předání veškeré dokumentace. Dne 09.02.2015 předalo město na vyžádání SFŽP duplikáty některých již předaných dokumentů. Do 05.05.2015 není ze SFŽP žádný výstup, tj. ani dotace.

7. Panu starostovi zahájit jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P + R a zajištění provozu nádražní restaurace.

Projekt parkoviště P+R je zahrnut v seznamu tzv. metropolitních projektů, čeká se na vyjádření ČD. Projekt parkovacího domu pro jízdní kola BIKE TOWER je reálný, úřad je v kontaktu s panem Bernartem, firma Systematica. V nové radě města převzal úkol pan Ing. Petr Eliška. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravuje vypsání dotačního titulu na jaro 2015, dotace by pokryla 85% nákladů. MMR obdržel z Lysé seznam 3 vytipovaných pozemků, kde by stavba mohla stát. Všechny jsou v majetku ČD, resp. SŽDC. MMR intervenuje, aby byly pozemky pro stavbu poskytnuty bezplatně, příp. za symbolickou cenu. O vývoji situace je průběžně informována RM.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4 ukládací body – 3 spl. – 1 trvalý:

ZM …IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně.

Termín: úkol trvalý

Na 4.zasedání ZM 15.05.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 7 spl. – 1 rozprac. - 1 trvalý:

ZM …IV. u k l á d á

1. Odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých organizací k 31.12. daného roku.

Úkol trvalý.

4. Tajemníkovi, aby po schválení novely zákona o obcích předložil aktualizovanou zprávu o možnostech pořizování videozáznamu ze zasedání zastupitelstva města.

Úkol trvá – do doby schválení novely zákona o obcích.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.

IV. u k l á d á

7. RM:
c) vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.
Body a), b) byly splněny, odbor SMI připravuje řešení bodu c).

Plnění usnesení RM :

Kontrolní zpráva 7.jednání RM 07.04.2015 – usn.č. 255 až 293 , 39 bodů
. 5 ukládacích bodů – 3 splněny - 2 rozpracovány .

Usnesení č. 259
Rada města II. u k l á d á
odboru SMI zveřejnit na úřední desce záměr na uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám na pronájem zemědělské půdy z důvodu navýšení ceny pronájmu od 01.01.2016, a to u smlouvy pořadové č. 34 uzavřené s p. Františkem Procházkou, č. 63 uzavřené s p. Pavlem Pokorným, Bramko, č. 89 s p. Miroslavem Pýchou, č. 108 se společností Brazel, s. r. o., Lysá n. L., č. 146 se společností Zahradnictví Litol, č. 194 s p. Davidem Herdicsem, č. 217 s p. Ing. Antonínem Točínem, č. 239 s p. Liborem Hejňákem, č. 247 s p. Petrem Rubešem, č. 251 s akciovou společností Pěstitel Stratov, č. 278 s p. Janem Palyzou, Závodiště, s tím, že konečný návrh jednotlivých dodatků bude předložen radě města k odsouhlasení.
Splněno – zveřejnila paní Javorčíková od 13.04.2015 do 28.04.2015.

Usnesení č. 261
Rada města II. ž á d á
odbor SMI o předložení „Plánu“ upraveného dle schváleného rozpočtu města na rok 2015 – VHČ, kde na opravu a údržbu bytového fondu Lysá n. L. bylo vyčleněno 2.593 tis. Kč a na opravu a údržbu bytového fondu Milovice 1.915 tis. Kč.
Termín: 21.04.2015
Splněno – v RM 21.04.2015, bod č. 4.

Usnesení č. 265
Rada města II. u k l á d á
p. starostovi zapracovat poskytnutou dotaci z OPŽP na zateplení kina do návrhu na úpravu rozpočtu města na rok 2015 v příjmové i výdajové části.
Termín: 24.06.2015
Rozpracováno, v RM 05.05.2015, připravuje paní Ing. Polenová do ZM.

Usnesení č. 282
Rada města II. ž á d á
komisi sociální a zdravotní, aby navrhla, jak poskytování příspěvku na provoz Protialkoholní záchytné stanice Kolín zapracovat do existujícího fondu Města Lysá n. L.
Termín: 30.06.2015
Rozpracováno, řeší A. Uhlířová ve spolupráci s komisí.

Usnesení č. 291
Rada města II. u k l á d á
tajemníkovi
a) začít neprodleně s realizací Směrnice č. 4/2015, tj. vyhlášením výběrových řízení na nově vzniklá pracovní místa a na vedoucího odboru, Termín: ihned
Splněno – příjem přihlášek ukončen 20.04.2015 v 11:00 hodin.
b) předložit radě města kompetence všech odborů a popisy práce nově vzniklých pracovních míst. Termín: 30.04.2015
Popisy práce v RM 21.04.2015, kompetence odborů v RM 05.05.2015.

Kontrolní zpráva 8.jednání RM 21.04.2015 – usn.č. 294 až 336, 43 bodů
. 6 ukládacích bodů – 1 splněn - 4 rozpracovány – 1 trvalý .

Usnesení č. 309
Rada města II. u k l á d á
odboru SMI předloženou Analýzu nákladů DPS přepracovat dle skutečných nákladů r. 2014.
V RM 05.05.2015 – bod č. 26.

Usnesení č. 318
Rada města II. u k l á d á
odboru SMI jednat s vlastníky napojovaných nemovitosti o uzavření smlouvy o spolupráci při výstavbě vodovodního řadu v lokalitě u Borku. Termín: ihned
Rozpracováno - PD zpracovala paní Knapová, čeká se na dodání PD, pak bude svolána schůzka.

Usnesení č. 323
Rada města II. u k l á d á
odboru SMI vypovědět nájemní smlouvu s pojišťovnou na nebytový prostor v DPS.
Termín: ihned
Smlouva bude ukončena, jakmile pojišťovna uhradí dlužné nájemné – mělo by být do 31.05.2015.

Usnesení č. 325
Rada města II. u k l á d á
starostovi města vypsat studii na vyřešení bezpečné dopravy pro chodce a cyklisty na komunikaci v úseku mostu přes Labe, Termín: ihned
Rozpracováno, řeší Mgr. Havelka. Čeká na doplňující informace od komise a v týdnu od 11.05. má naplánovánu schůzku se zástupcem SÚS o možnostech řešení.
III. ž á d á
komisi pro cestovní ruch a sport o předložení návrhů a podkladů pro zadání studie dětského hřiště v zámeckém parku a pro vybudování volnočasové zóny v Litoli u Labe.
Termín: 31.05.2015
Čeká se na dodání podkladů od komise.

Usnesení č. 326
Rada města III. u k l á d á
radě města postupovat při účtování o směně pozemků v souladu s Českým účetním standardem č. 709, při prodeji v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., § 33, ocenit bezúplatně předaný majetek v ceně navazující na výši ocenění v účetnictví předávající účetní jednotky a postupovat v souladu s § 147 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - zveřejňovat v 15 denní lhůtě na profilu veřejného zadavatele smlouvy na zakázky malého rozsahu, jejich částka přesáhne 500.000 Kč bez DPH. Termín: úkol trvalý

Usnesení č. 333
Rada města II. u k l á d á
p. starostovi na příští jednání předložit kompletní zadávací dokumentaci pro výběr odborného konzultanta pro zakázku na snížení provozních (energetických) nákladů investicemi do modernizace majetku ve vlastnictví města.
Termín: 05.05.2015
Rozpracováno, řeší Mgr. Havelka, bude předloženo RM 19.05.2015.

Kontrolní zpráva9.jednání RM 21.04.2015 – usn.č. 337 až 388, 52 bodů
. 10 ukládacích bodů – 4 splněny - 6 rozpracováno .

Usnesení č. 338
Rada města II. u k l á d á
finančnímu odboru ihned zpracovat úpravu rozpočtu v souvislosti s prodejem bytu č. p. 1517 na Sídlišti
V programu ZM 13.05.2015 – bod č. 20.

Usnesení č. 355
Rada města II. u k l á d á
odboru SMI do příští RM doplnit zprávu o informaci, proč si pan Fečo žádá o druhý městský byt a jak naloží s městským bytem, který má již pronajatý. Termín: 19.05.2015
Rozpracováno, řeší Mgr. Lang.

Usnesení č. 356
Rada města II. u k l á d á
odboru SMI zjistit bližší údaje o žadateli, p. Milanu Horvátovi. Termín: 19.05.2015
Rozpracováno, řeší Mgr. Lang.

Usnesení č. 358
Rada města II. u k l á d á
odboru SMI do příští RM doplnit zprávu o informaci, proč si pan Šidelka žádá o druhý městský byt a jak naloží s městským bytem, který má již jeho rodina pronajatý.
Termín: 19.05.2015
Rozpracováno, řeší Mgr. Lang.

Usnesení č. 360
Rada města II. u k l á d á
p. starostovi vzorovou nájemní smlouvu upravit ve smyslu diskuze a předložit na příští jednání RM. Termín: 19.05.2015
Rozpracováno, řeší Mgr. Havelka.

Usnesení č. 363
Rada města II. u k l á d á
odboru SMI ve spolupráci se Správou budov předložit ZM návrh na rozpočítání nákladů za úklid v DPS, které hradí město, do služeb spojených s užívání bytů a nebytových prostor (viz usn. ZM, ze dne 01.04.2015, bod č. IV/2).
Termín: 06.05.2015
V programu ZM 13.05.2015 – bod č. 15.

Usnesení č. 364
Rada města II. u k l á d á
p. místostarostovi do příštího jednání RM výše uvedená pravidla a aukční řád přepracovat ve smyslu diskuze. Termín: 19.05.2015
Rozpracováno, řeší Ing. Eliška.

Usnesení č. 367
Rada města II. u k l á d á
finančnímu odboru předložit návrh úpravy rozpočtu (Standardizace SPO) ZM dne 13.05.2015 ke schválení.
V programu ZM 13.05.2015 – bod č. 20.

Usnesení č. 371
Rada města II. u k l á d á
odboru ŠSVZaK
1) připravit aktualizaci článku III. Smlouvy o poskytování sociálních a zdravotních služeb dle skutečně poskytovaných služeb,
Termín: 02.06.2015
2) předložit návrh úpravy statutu CHF tak, aby příspěvky mohly být poskytovány i organizacím a spolkům, které sociální a zdravotní služby našim občanům poskytují.
Termín: 02.06.2015
Rozpracováno, řeší A. Uhlířová.

Usnesení č. 385
Rada města II. u k l á d á
odboru vnitřních věcí předložit termíny jednání zastupitelům města na vědomí.
Termín: 13.05.2015
V programu ZM 13.05.2015 – bod č. 29.
Do ostatních informací:
1) Dne 05.05.2015 proběhla výběrová řízení na nově vytvořená místa, ve výběrových komisích zasedali i členové rady města. Celkem bylo do 20.04.2015 podáno 81 přihlášek, v prvním kole byli uchazeči vybíráni podle zaslaných podkladů. Do druhého kola postoupilo v průměru pět uchazečů. Na místo vedoucího odboru IT dorazily 2 přihlášky. Výsledky ústně na ZM.
2) V dubnu pokračovaly problémy s obsazováním míst v projektu Veřejně prospěšné práce 2015. V polovině dubna bylo obsazeno všech 9 pracovních míst, ale k 17.04. ukončila pracovní poměr jedna osoba.

06.05.2015 M. Dvořák
Vytvořeno 4.10.2022 10:51:02 | přečteno 38x | jiri.virava
load