Kontrolní zpráva pro 6. zasedání ZM dne 01.10.2014

Kontrolní zpráva pro  6. zasedání ZM dne 01.10.2014

Od 5. zasedání ZM 03.09.2014 se konala 2 jednání RM :

17. jednání RM 16.09.2014 usn.č.517 až 550 6 ukl. –5 spln. - 1 rozprac.

18. jednání RM 30.09.2014 usn.č.551 až ukl. – spln. - rozprac.

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 5.zasedání ZM 03.09.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 2 spl. – 4 rozprac.:

IV. u k l á d á

1. OSMI, aby zahrnul potřebné finanční prostředky na pořízení PD do návrhu rozpočtu na rok 2015.

Bude zařazeno do I.varianty návrhu rozpočtu na rok 2015.

2. RM zveřejnit záměr na pronájem pozemku obecního pozemku p.č. 283/4, k. ú. Litol, o výměře 1.392 m2.

Zveřejnila paní Javorčíková dne 22.9.2014, příjem nabídek do 7.10.2014.

3. OSMI, aby dopracoval Pravidla pro výkup a směnu pozemků v trase silničního obchvatu města ve smyslu diskuze ZM včetně toho, že bude zadáno zpracování vzorového znaleckého posudku (ocenění) pozemku ležícího v trase obchvatu.

Řeší tajemník a paní Javorčíková ve spolupráci s JUDr. Drábkem. V r. 2013 byl vyžádán z KÚ soupis pozemků v trase obchvatu, seznam zatím nebyl poskytnut. Pro základní představu o ceně pozemku lze využít posudek z března 2013 na pozemky, které město kupovalo od soukromé osoby, pozemky (orná půda) jsou na svahu pod Šibákem a určené pro stavbu obchvatu. Odhadní cena podle znalce činí 159 Kč/m2. Podle soupisu pozemků bude jasné, jaký druh pozemků v trase obchvatu převažuje a podle toho se určí vzorový posudek. Znalec doporučuje zpracovat posudek až v cenách roku 2015, protože dochází ke změně metodiky.

4. Starostovi města zaslat Středočeskému kraji písemnou žádost o obnovení spolupráce na výstavbě Domova pro seniory v Lysé nad Labem.

Písemná žádost odeslána v týdnu do 26.9.2014.

5. Starostovi města projednat se statutárním orgánem Státního statku Jeneč v likvidaci možnost koupě jejich pozemků v katastru města Lysá nad Labem včetně kupní ceny a dalších podmínek.

K datu 23.9.2014 se nepodařilo zjistit kontakt na příslušnou osobu, tj. správce konkurzní podstaty.

6. Starostovi města jednat o možnostech a podmínkách koupě pozemků p.č. 810/1, k. ú. Lysá n. L., o výměře 1505 m2 kategorie orná půda a p.č. 3485/4 o výměře 199 m2 kategorie ostatní plocha.

Podkladový materiál se připravuje pro jednání do RM 30.9.2014.

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 4 spl. – 2 rozprac.:

IV. u k l á d á

4. Starostovi města vyžádat si od společníků firmy Ekologická spalovna Lysá nad Labem předložení daňových přiznání, výkazu zisku a ztrát, rozvahy, případně zprávy auditora, za poslední tři roky a na příští jednání předložit návrh na další postup v této věci.

Dne 30.06.2014 proběhlo jednání pánů Sosny a Meduny u starosty, který je informoval o projednání jejich návrhu v ZM 25.06.2014. Slíbili dodat požadované podklady, ale do 23.09.2014 se tak nestalo.

5. b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SMI.

c) starostovi města projednat otázku budování obchvatu města a další silniční infrastruktury v rámci Mikroregionu Polabí s ostatními starosty měst a obcí,

Bude projednáno na valné hromadě Mikroregionu Polabí dne 2.10. 2014.

d) starostovi města oznámit Ministerstvu dopravy ČR záměr Mikroregionu Polabí usilovat o napojení na D11 včetně úsilí o získání dotací z Operačního programu doprava v letech 2014- 2020.

Následně po projednání na valné hromadě Mikroregionu Polabí.

e) tajemníkovi MěÚ sledovat proces projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 – 2020 a informovat o něm orgány města,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat tajemník.

Na 3.zasedání ZM 14.05.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 6 spl.

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 2 spl. – 3 rozprac.:

IV. u k l á d á

2. RM

a) prověřit aktuálnost koncepce péče o zeleň,

Řeší Ing. Kopecký a I.Koštířová (SMI) – úkol trvá. Koncepce péče o zeleň bude zpracována vlastními silami odborníků na úřadě během období vegetačního klidu v zimě 2014-2015.

b) prověřit nájemní smlouvy na zemědělské pozemky města se zaměřením na zjištění existence polních cest.

Rozpracováno - řeší paní Javorčíková.

3. Starostovi města podat písemnou žádost o převod pozemků MO ČR nacházejících se v katastru města na město Lysá nad Labem včetně žádosti o to, aby se MO ČR jako vlastník zemědělských pozemků přihlásilo k podpoře zahájení procesu pozemkových úprav v katastru města Lysá nad Labem.

Jednání o 2 pozemcích proběhlo v RM 07.06.2014 (pozemek mezi garážemi a regulační plynovou stanicí u Auto Tichý.) Byl zpracován odborný odhad ceny, projednáno v RM 15.07.2014. Na MO byl 17.07.2014 odeslán návrh na odprodej pozemku o výměře 201 m2 za 146 400,- Kč. V srpnu si MO vyžádalo doplňující informace, které paní Javorčíková obratem poskytla. Do 23.09.2014 nebyl návrh z MO doručen.

5. Starostovi města

a) zahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků,

b) informovat ZM do 31.08.2014 o výsledcích těchto jednání.

Rozpracováno – řeší p. starosta ve spolupráci se starostou Milovic p. Pilcem a Ing. Černým (MěÚ Milovice). Podle vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2014 finančními zdroji. Začala jednání o pronájmu, dne 13.08. v Milovicích předložila společnost RWE návrh nájemní smlouvy. Právní zástupce Čelákovic v ní shledal nedostatky, a proto byla smlouva vrácena k přepracování. K 23.09.2014 tento stav trvá.

Na 1.zasedání ZM 19.02.2014 bylo uloženo 7 ukládacích bodů – 5 spl. – 2 rozprac.:

ZM …VI. u k l á d á

2. RM zahájit práce na zpracování projektové dokumentace na rozšíření kapacity pavilonu D ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L.

Řeší p. F. Blažek, úprava PD byla zadána Ing. arch. Kapičkovi s termínem do 4/2014. Dne 06.05.2014 proběhla kontrola objektu z hlediska požární bezpečnosti a na základě prohlídky byly stanoveny podmínky, jejichž splnění je nutné pro schválení ze strany hasičů. Pan Kapička v tomto duchu doplnil dokumentaci – 12.06.2014. Bylo předáno hasičům k opakovanému vyjádření, na tomto základě doplňuje Ing. arch. Kapička dokumentaci. Dokončení úpravy projektu je přislíbeno do konce  9/2014.

4. RM předložit ZM definitivní znění dohody ve věci duplicitního vlastnictví pozemků mezi SDH Lysá n. L. a Městem Lysá n. L. ke schválení.

V květnu obdržel SDH Lysá nad Labem návrh geometrického plánu pro rozdělení pozemků, jak bylo oboustranně vzájemně dohodnuto a návrh směnné smlouvy. Připomínky hasičů byly doručeny až začátkem srpna 2014. Návrh byl projednán v RM dne 16.9.2014, usn. č. 531, zařazeno v programu ZM 1.10.2014 – bod č.1.

Na 10.zasedání ZM 18.12.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 4 spl. – 1 rozprac.:

ZM…III. u k l á d á

3. Starostovi města požádat SPÚ o bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 3623/8 a p.č. 633/7, k. ú. Lysá n. L.

Úkol řeší paní Javorčíková. U obou uvedených pozemků v Čechově ulici bylo požádáno pracoviště Ml. Boleslav o převod. Podle vyjádření SPÚ musí město prokázat, že na pozemcích jsou (nebo budou) veřejně prospěšné stavby. Podklady zaslala během dubna 2014 paní Javorčíková na SPÚ a požádala o převod obou pozemků. K 23.9.2014 nebylo zasláno ze SPÚ konečné rozhodnutí.

Na 9.zasedání ZM 27.11.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.

Na 8.zasedání ZM 16.10.2013 bylo uloženo 7 ukládacích bodů – 7 spl. – 2 rozprac.:

Na 7.zasedání ZM 02.10.2013 nebyl uložen žádný ukládací bod – zasedání se týkalo ÚP.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 6 spl. – 3 rozprac.:

ZM …IV. u k l á d á

2. RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI: bylo vytyčeno ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo cenu 210 Kč/m2 ,tj. sedminásobek pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik právníků, od 6/2014 do 23.09.2014 s úřadem nekomunikoval, a to ani po opakované urgenci.

4. RM smlouvu na poskytnutí dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ B. Hrozného č.p. 1318" bezprostředně po jejím doručení na MěÚ Lysá n. L. předložit členům ZM Lysá n. L.

Smlouva k 19.08.2014 zatím nebyla doručena. Byla vysoutěžena cena, dodavatelská firma zahájila stavbu. Poskytovatel dotace – Státní fond životního prostředí - si vyžádal dokumentaci veřejné zakázky a od 8/2014 probíhá kontrola. Potom bude smlouva městu uvolněna. Jde o typovou smlouvu, kde se mění termíny, částky a názvy. Dne 11.9.2014 projektová manažerka urgovala dodání smlouvy. SFŽP sdělil, že k datu 11.9. ještě ani nezačal s kontrolou. Byla změněna směrnice a prodloužen termín pro předání veškeré dokumentace. Vlastní stavba byla v září 2014 dokončena.

7. Panu starostovi zahájit jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P + R a zajištění provozu nádražní restaurace.

Na jaře 2014 proběhla 2 jednání p.starosty se členem představenstva ČD Ing.Otavou. Projekt parkoviště P+R je zahrnut v seznamu tzv. metropolitních projektů, čeká se na vyjádření ČD. Projekt parkovacího domu pro jízdní kola BIKE TOWER je reálný, úřad je v kontaktu s panem Bernartem, f. Systematica. Podle jeho vyjádření připravuje MMR dotační titul na leden 2015, dotace by pokryla 85% nákladů. O vývoji situace je průběžně informována RM.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4 ukládací body – 2 spl. – 1 rozprac. – 1 trvalý:

ZM …IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně.

Termín: úkol trvalý

3. a) tajemníkovi města dohledat doklady o trafostanicích města a zajištění zápisu vlastnického práva města k těmto objektům v katastru nemovitostí,

b) starostovi města zajistit po zápisu všech trafostanic jejich ocenění a zahájit jednání s firmou ČEZ Distribuce, a. s., o jejich úplatném převzetí,

c) RM uplatnit vůči firmě ČEZ Distribuce, a. s., nárok na nájem za trafostanice v majetku města zpětně 3 roky.

Řeší paní Javorčíková. Byly zkompletovány podklady pro 4 trafostanice, byly dořešeny 3 trafostanice, čeká se na zápis staveb do katastru. Trafostanice č. 4 v Sokolské ulici se bude řešit po uzavření duplicity mezi městem a hasiči.

Na 4.zasedání ZM 15.05.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 7 spl. – 1 rozprac. - 1 trvalý:

ZM …IV. u k l á d á

1. Odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých organizací k 31.12. daného roku.

Úkol trvalý.

4. Tajemníkovi, aby po schválení novely zákona o obcích předložil aktualizovanou zprávu o možnostech pořizování videozáznamu ze zasedání zastupitelstva města.

Úkol trvá – do doby schválení novely zákona o obcích.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.

IV. u k l á d á

7. RM:

c) vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.

Body a), b) byly splněny, odbor SMI připravuje řešení bodu c).

Plnění usnesení RM :

Kontrolní zpráva

17.jednání RM 16.09.2014 – usn.č. 517 až 550 34 bodů

. 6 ukládacích bodů – 5 splněno - 1 rozpracován .

Usnesení č. 520

Rada města II. u k l á d á

pí Crhové (správa budov) před vlastní realizací seznámit nájemníky s možností pořídit si na vlastní náklady od dodavatelské firmy žaluzie a sítě do oken („Výměna oken budovy č.p. 176, Husovo nám., Lysá n.L.“).

Přenos informace zajistil p. Blažek – paní Crhová bude nájemníky informovat.

Usnesení č. 530

Rada města u k l á d á

p. starostovi jednat se společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s., o rozšíření provozní doby v lékárně s odvoláním na čl. III odst. a).

Řeší p. starosta – dohaduje se termín vyhovující oběma stranám, předpoklad- začátek října.

Usnesení č. 533

Rada města II. u k l á d á

odboru SMI přizvat zástupce Dopravního sdružení svazku obcí Nymburska na ZM dne 01.10.2014 s tím, aby s sebou měl přehled spojů, které se z našeho příspěvku financují a přehled o jejich rentabilnosti.

Termín: 01.10.2014

Pozvání zajistila paní Vrbová, na ZM přijedou p. starosta z Městce Králové (předseda sdružení) a Ing. Koutek, ČSAP.

Usnesení č. 538 , Usnesení č. 544

Rada města II. u k l á d á

finančnímu odboru zapracovat výše uvedené změny do úpravy rozpočtu města pro rok 2014 a předložit úpravu rozpočtu ZM dne 01.10.2014 ke schválení (v návaznosti na výkup pozemku p.č. 826/2 o výměře 1.132 m2, druh pozemku orná půda, k.ú. Lysá n.L., za cenu 400,- Kč/m2),

Kanalizace Byšičky a Dvorce, Komunikace Dobrovského sady, Snížení energetické náročnosti ZŠ Hrozného č.p. 1318)

Termín: 01.10.2014

Zařazeno v programu ZM 01.10.2014 – bod č. 7.

Usnesení č. 545

Rada města II. u k l á d á

projektové manažerce vyhlásit další kolo výběrového řízení na nákup automobilu pro Sbor dobrovolných hasičů v Lysé nad Labem, kde jediným hodnotícím kritériem bude cena.

Termín:

Veřejná zakázka zveřejněna od 23.9.2014 na 10 dnů, nabídky budou hodnoceny na jednání RM 14.10.2014.

Do ostatních informací:

Městský úřad se připravuje na zajištění komunálních voleb ve dnech 10.-11.10.2014. Největší podíl tradičně nese odbor vnitřních věcí, který je registračním orgánem pro město i správní obvod.

V Lysé nad Labem je vytvořeno 9 volebních obvodů, které budou vybaveny výpočetní technikou. Jeden z informatiků bude mít pohotovost pro odstraňování případných poruch.

Zapisovatelky okrskových volebních komisí jsou zaměstnanci města a týden před volbami absolvují školení v Nymburce.

23.09.2014 M. Dvořák

Vytvořeno 4.10.2022 10:58:58 | přečteno 42x | jiri.virava
load