Kontrolní zpráva pro 5. zasedání ZM dne 03.09.2014

Kontrolní zpráva pro  5. zasedání ZM dne 03.09.2014

Od 4. zasedání ZM 25.06.2014 se konalo 5 jednání RM a pracovní schůzka ZM:

1. mimoř. RM 27.06.2014 usn.č. 394 0 ukl.

13. jednání RM 15.07.2014 usn.č.395 až 437 6 ukl. – spln. – rozprac.

prac. schůzka ZM 28.07.2014 nebylo přijato usnesení, řešena smlouva - obchvat

14. jednání RM 05.08.2014 usn.č.438 až 468 2 ukl. – 0 spln. - 2 rozprac.

15. jednání RM 19.08.2014 usn.č.469 až 496  6 ukl. –5 spln. - 1 rozprac.

16. jednání RM 02.09.2014 usn.č.497 až …. ukl. – spln. - rozprac.

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 3 spl. – 3 rozprac.:

IV. u k l á d á

1. Finančnímu odboru předložit na příští zasedání ZM analýzu účtů města s návrhem možných opatření směřujících ke snížení nákladů na provoz účtů, a s vyjádřením, které účty lze vést jako transparentní.

Projednáno v RM 15.07. 2014, usn. č. 429, v programu ZM 03.09.2014 – bod č. 19

2. Panu tajemníkovi připravit vnitřní směrnici upravující zveřejňování platných smluv, objednávek a faktur došlých i vystavených na webových stránkách města.

Projednáno v RM 19.08.2014, usn. č.488, v programu ZM 03.09.2014 – bod č. 21

3. Starostovi města prověřit možnost zveřejňování zápisů z jednání RM na webových stránkách města.

Projednáno v RM 19.08.2014, usn. č. 489, v programu ZM 03.09.2014 – bod č. 22

4. Starostovi města vyžádat si od společníků firmy Ekologická spalovna Lysá nad Labem předložení daňových přiznání, výkazu zisku a ztrát, rozvahy, případně zprávy auditora, za poslední tři roky a na příští jednání předložit návrh na další postup v této věci.

Dne 30.06.2014 proběhlo jednání pánů Sosny a Meduny u starosty, který je informoval o projednání jejich návrhu v ZM 25.06.2014. Slíbili dodat požadované podklady, ale do 20.08.2014 se tak nestalo.

5. a) RM vypracovat pravidla pro výkup a směny pozemků v trase silničního obchvatu města a předložit je zastupitelstvu ke schválení v září 2014,

Projednáno v RM 19.08.2014, usn. č. 487, v programu ZM 03.09.2014 – bod č. 16

b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SMI.

c) starostovi města projednat otázku budování obchvatu města a další silniční infrastruktury v rámci Mikroregionu Polabí s ostatními starosty měst a obcí,

Bude projednáno na valné hromadě Mikroregionu Polabí v září 2014.

d) starostovi města oznámit Ministerstvu dopravy ČR záměr Mikroregionu Polabí usilovat o napojení na D11 včetně úsilí o získání dotací z Operačního programu doprava v letech 2014- 2020.

Následně po projednání na valné hromadě Mikroregionu Polabí.

e) tajemníkovi MěÚ sledovat proces projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 – 2020 a informovat o něm orgány města,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat tajemník.

f) starostovi městy svolat pracovní schůzku ZM do 31.07.2014.

Pracovní schůzka ZM se konala dne 28.07.2014, výstupem je doplněná Smlouva o spolupráci mezi městem a Středočeským krajem, kterou ještě dopracovává pan JUDr. Drábek.

Doplněný návrh předá JUDr. Drábek starostovi v týdnu od 25.08.2014.

6. RM:

a) připravit ve spolupráci s Dopravním inspektorátem PČR Nymburk a s Městskou policií Lysá nad Labem projekt vodorovného dopravního značení v parkovací zóně v Lysé nad Labem,

b) seznámit s projektem veřejnost a realizovat jej v roce 2015.

Úkol rozpracován – řeší pí Vrbová. Dotázala se na DI Nbk, zda je projekt v podmínkách města realizovatelný, odpověď byla doručena 21.08.2014. Zprávu projedná RM 02.09.2014, na ZM 03.09.2014 bude podána ústní informace.

Na 3.zasedání ZM 14.05.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 5 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

3. RM prověřit možnost financování návrhů na zlepšení dopravní situace v návaznosti na zprávu „Bezpečně do školy v Lysé nad Labem“ pomocí grantů (např. AUTO ŠKODA).

Rozpracováno – paní místostarostka odeslala dopis na AUTO ŠKODA. Čeká se na vyjádření, do 20.08.2014 nedošla odpověď. Na základě zprávy v ZM byla objednána studie v ceně 50 tis. Kč. Bude hrazeno z rozpočtu města (odbor SMI).

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 2 spl. – 3 rozprac.:

IV. u k l á d á

2. RM

a) prověřit aktuálnost koncepce péče o zeleň,

Řeší Ing. Kopecký a I.Koštířová (SMI) – úkol trvá. Koncepce péče o zeleň bude zpracována vlastními silami odborníků na úřadě během období vegetačního klidu v zimě 2014-2015.

b) prověřit nájemní smlouvy na zemědělské pozemky města se zaměřením na zjištění existence polních cest.

Rozpracováno - řeší paní Javorčíková.

3. Starostovi města podat písemnou žádost o převod pozemků MO ČR nacházejících se v katastru města na město Lysá nad Labem včetně žádosti o to, aby se MO ČR jako vlastník zemědělských pozemků přihlásilo k podpoře zahájení procesu pozemkových úprav v katastru města Lysá nad Labem.

Jednání o 2 pozemcích proběhlo v RM 07.06.2014 (pozemek mezi garážemi a regulační plynovou stanicí u Auto Tichý.) Byl zpracován odborný odhad ceny, projednáno v RM 15.07.2014. Na MO byl 17.07.2014 odeslán návrh na odprodej pozemku o výměře 201 m2 za 146 400,- Kč. Do 20.08.2014 bez odpovědi.

5. Starostovi města

a) zahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků,

b) informovat ZM do 31.08.2014 o výsledcích těchto jednání.

Rozpracováno – řeší p. starosta ve spolupráci se starostou Milovic p. Pilcem a Ing. Černým (MěÚ Milovice). Podle vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2014 finančními zdroji. Začala jednání o pronájmu, dne 13.08. v Milovicích předložila společnost RWE návrh nájemní smlouvy. Právní zástupce Čelákovic v ní shledal nedostatky, a proto byla smlouva vrácena k přepracování.

Na 1.zasedání ZM 19.02.2014 bylo uloženo 7 ukládacích bodů – 5 spl. – 2 rozprac.:

ZM …VI. u k l á d á

2. RM zahájit práce na zpracování projektové dokumentace na rozšíření kapacity pavilonu D ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L.

Řeší p. F. Blažek, úprava PD byla zadána Ing. arch. Kapičkovi s termínem do 4/2014. Dne 06.05.2014 proběhla kontrola objektu z hlediska požární bezpečnosti a na základě prohlídky byly stanoveny podmínky, jejichž splnění je nutné pro schválení ze strany hasičů. Pan Kapička v tomto duchu doplnil dokumentaci – 12.06.2014. Bylo předáno hasičům k opakovanému vyjádření, na tomto základě doplňuje Ing. arch. Kapička dokumentaci. Předpokládané dokončení v 9/2014.

4. RM předložit ZM definitivní znění dohody ve věci duplicitního vlastnictví pozemků mezi SDH Lysá n. L. a Městem Lysá n. L. ke schválení.

V květnu obdržel SDH Lysá nad Labem návrh geometrického plánu pro rozdělení pozemků, jak bylo oboustranně vzájemně dohodnuto a návrh směnné smlouvy. Připomínky hasičů byly slíbeny předat do 30.06.2014, byly doručeny až začátkem srpna. Návrhy se odchylují od dohody, k níž došlo během jednání. Proto se bude konat dne 25.08.2014 další kolo jednání u starosty.

Na 10.zasedání ZM 18.12.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 4 spl. – 1 rozprac.:

ZM…III. u k l á d á

3. Starostovi města požádat SPÚ o bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 3623/8 a p.č. 633/7, k. ú. Lysá n. L.

Úkol řeší paní Javorčíková. U obou uvedených pozemků v Čechově ulici bylo požádáno pracoviště Ml. Boleslav o převod. Podle vyjádření SPÚ musí město prokázat, že na pozemcích jsou (nebo budou) veřejně prospěšné stavby. Podklady zaslala během dubna 2014 paní Javorčíková na SPÚ a požádala o převod obou pozemků. K 20.8.2014 nebylo zasláno ze SPÚ konečné rozhodnutí.

Na 9.zasedání ZM 27.11.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.

Na 8.zasedání ZM 16.10.2013 bylo uloženo 7 ukládacích bodů – 7 spl. – 2 rozprac.:

Na 7.zasedání ZM 02.10.2013 nebyl uložen žádný ukládací bod – zasedání se týkalo ÚP.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 6 spl. – 3 rozprac.:

ZM …IV. u k l á d á

2. RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI: bylo vytyčeno ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo cenu 210 Kč/m2 ,tj. sedminásobek pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik právníků, od 6/2014 do 20.08.2014 s úřadem nekomunikoval.

4. RM smlouvu na poskytnutí dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ B. Hrozného č.p. 1318" bezprostředně po jejím doručení na MěÚ Lysá n. L. předložit členům ZM Lysá n. L.

Smlouva k 19.08.2014 zatím nebyla doručena. Byla vysoutěžena cena, dodavatelská firma zahájila stavbu. Poskytovatel dotace si vyžádal dokumentaci veřejné zakázky a v 8/2014 probíhá kontrola. Potom bude smlouva městu uvolněna. Jde o typovou smlouvu, kde se mění termíny, částky a názvy.

7. Panu starostovi zahájit jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P + R a zajištění provozu nádražní restaurace.

Na jaře 2014 proběhla 2 jednání p.starosty se členem představenstva ČD Ing.Otavou. Projekt parkoviště P+R je zahrnut v seznamu tzv. metropolitních projektů, čeká se na vyjádření ČD. Projekt parkovacího domu pro jízdní kola BIKE TOWER je reálný, úřad je v kontaktu s panem Bernartem, f. Systematica. Podle jeho vyjádření připravuje MMR dotační titul na leden 2015, dotace by pokryla 85% nákladů. O vývoji situace je průběžně informována RM.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4 ukládací body – 2 spl. – 1 rozprac. – 1 trvalý:

ZM …IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně.

Termín: úkol trvalý

3. a) tajemníkovi města dohledat doklady o trafostanicích města a zajištění zápisu vlastnického práva města k těmto objektům v katastru nemovitostí,

b) starostovi města zajistit po zápisu všech trafostanic jejich ocenění a zahájit jednání s firmou ČEZ Distribuce, a. s., o jejich úplatném převzetí,

c) RM uplatnit vůči firmě ČEZ Distribuce, a. s., nárok na nájem za trafostanice v majetku města zpětně 3 roky.

Řeší paní Javorčíková. Byly zkompletovány podklady pro 4 trafostanice, byly dořešeny 3 trafostanice, čeká se na zápis staveb do katastru. Trafostanice č. 4 v Sokolské ulici se bude řešit po uzavření duplicity mezi městem a hasiči.

Na 4.zasedání ZM 15.05.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 7 spl. – 1 rozprac. - 1 trvalý:

ZM …IV. u k l á d á

1. Odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých organizací k 31.12. daného roku.

Úkol trvalý.

4. Tajemníkovi, aby po schválení novely zákona o obcích předložil aktualizovanou zprávu o možnostech pořizování videozáznamu ze zasedání zastupitelstva města.

Úkol trvá – do doby schválení novely zákona o obcích.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.

IV. u k l á d á

7. RM:

c) vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.

Body a), b) byly splněny, odbor SMI připravuje řešení bodu c).

Plnění usnesení RM :

Kontrolní zpráva

13.jednání RM 15.07.2014 – usn.č. 395 až 437 43 bodů

. 6 ukládacích bodů – 5 splněno - 1 rozpracován .

Usnesení č. 396

Rada města II. u k l á d á

odboru SMI, aby zajistil písemný souhlas pí Šimonkové s parkováním vozidla u jejího domu a projednal, zda je žadatel ochoten na pozemku p.č. 3451/20, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., ulice Za Zámkem, položit zatravňovací dlaždice.

Termín: 05.08.2014

V programu RM 05.08.2014 – bod č. 10

Usnesení č. 397

Rada města III. u k l á d á

odboru SMI zaslat nabídku Ministerstvu obrany ČR s tím, že po jejím odsouhlasení bude odkup pozemku p.č. 2673/68, vým. 201 m2 za kupní cenu 146.400,- Kč předložen ZM ke schválení.

Nabídku odeslala pí Javorčíková dne 17.07.2014, k 20.08.2014 bez odpovědi.

Usnesení č. 398

Rada města II. u k l á d á

odboru SMI podle stávající PD (regulačního plánu Vysoká mez) vytipovat pozemky vhodné ke směně obecního pozemku p.č. 322/14, k.ú. Litol, ulice Dolejší.

Termín: 05.08.2014

V programu RM 05.08.2014 – bod č. 14

Usnesení č. 412

Rada města III. u k l á d á

odboru SMI připravit do RM návrh na úpravu rozpočtu v souvislosti s havarijním stavem podkladového betonu v chodbě pavilonu D - přízemí ZŠ Komenského.

Termín: 05.08.2014

Projednáno v RM 05.08.2014, řešil odbor SMI přesunem částky 356 tis. Kč z položky Zateplení ZŠ Litol.

Usnesení č. 419

Rada města II. u k l á d á

odboru ŠSVZaK předložit do příštího jednání rady města stanovisko sociální a zdravotní komise k možnosti mimořádného uzavření nájemní smlouvy s pí Kauckou dle čl. XII Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města (pronájem bytu 1 + 1, č. 13 v č.p. 47 Jedličkova ul., Lysá n.L.)

V programu RM 05.08.2014 – bod č. 29

Usnesení č. 421

Rada města II. u k l á d á

odboru ŠSVZaK předložit do příštího jednání rady města stanovisko sociální a zdravotní komise k možnosti mimořádného uzavření nájemní smlouvy s pí Pulovou dle čl. XII Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města.

V programu RM 05.08.2014 – bod č. 26

Kontrolní zpráva

14.jednání RM 05.08.2014 – usn.č. 438 až 468 31 bodů

. 2 ukládací body – 0 splněno - 2 rozpracovány .

Usnesení č. 451

Rada města II. u k l á d á

odboru SMI na příští jednání RM předložit orientační mapu s vytyčením inž. sítí na pozemcích p.č. 612/1 a 3667/3 cca o výměře 42 m2 v k. ú. Lysá n.L., ul. U Stadionu.

Termín: 19.08.2014

Řeší pí Javorčíková, vytyčení sítí bude předloženo v RM 02.09.2014.

Usnesení č. 456

Rada města III. u k l á dá

jednotlivým odborům předložit RM úsporu el. energie za rok 2013 oproti roku 2012 vyjádřenou v Kč.

Termín: 16.09.2014

Kontrolní zpráva

15.jednání RM 19.08.2014 – usn.č. 469 až 496 28 bodů

. 6 ukládacích bodů – 5 splněno - 1 rozpracován .

Usnesení č. 478

Rada města II. u k l á d á

odboru SMI, aby provedl prohlídku stavu lodžie pí Mejzrové v bytě č. 13 v č.p. 1729, Masarykova ul., Lysá nad Labem. , získal od ní vizualizaci, jak bude zasklení lodžie vypadat s tím, že návrh by měl posoudit projektant.

Termín: 16.09.2014

Usnesení č. 485

Rada města II. u k l á d á

p. tajemníkovi předložit OZV č. 5/2014, o vedení technické mapy města, ZM dne 03.09.2014 ke schválení. Termín: 03.09.2014

V programu ZM 03.09.2014 – bod č.15

Usnesení č. 486

Rada města u k l á d á

odboru SMI předložit RM informaci, kdo užívá popelnice umístěné na chodníku z boku domu č.p. 19, Nám. B. Hrozného, zda by tyto popelnice mohly být vyměněny za jeden velkoobjemový kontejner, kde jsou (v tomto dvoře) umístěny další nádoby na odpad a čí, navrhnout jiné umístění popelnic příp. velkoobjemového kontejneru.

Termín: 02.09.2014

V programu RM 02.09.2014 – bod č.

Usnesení č. 487

Rada města II. u k l á d á

p. tajemníkovi předložit Pravidla pro výkup a směnu pozemků v trase silničního obchvatu města ZM dne 03.09.2014 k projednání s tím, že RM doporučuje stanovit pevnou cenu za výkup 1 m2 pozemku.

Termín: 03.09.2014

V programu ZM 03.09.2014 – bod č. 16

Usnesení č. 488

Rada města II. u k l á d á

tajemníkovi

1) upravit Směrnici č. 9/2014 Evidence a zveřejňování smluv a přehledu faktur ve smyslu diskuse v RM 19.08.2014,

2) předložit Směrnici č. 9/2014 Evidence a zveřejňování smluv a přehledu faktur dne 03.09.2014 ZM na vědomí.

Termín: 03.09.2014

V programu ZM 03.09.2014 – bod č. 21

Usnesení č. 489

Rada města II. u k l á d á

p. tajemníkovi předložit informativní právu o zveřejňování zápisů z jednání RM zastupitelstvu města dne 03.09.2014 na vědomí.

Termín: 03.09.2014

V programu ZM 03.09.2014 – bod č. 22

Do ostatních informací:

Informace o prezentaci software firmy NEWTON Technologies a.s., na přepis mluveného slova do psané podoby (reakce na požadavek rozšíření zápisu ze ZM – návrat k podrobnému zaznamenání diskusí k jednotlivým bodům): prezentace se uskutečnila dne 14.08.2014. Paní Mgr. Schmidtová představila programové vybavení, které převádí zvukový záznam do psaného. V nabídce jsou různé slovníky podle oborů, protože každý obor používá trochu jiné výrazové prostředky. Záznamy, které máme k dispozici v současné době, nelze použít. Pro nasazení tohoto software je potřeba splnit základní podmínky:

- každý mluvčí musí mluvit samostatně do mikrofonu,

- zřetelná výslovnost v určitém tempu,

- odpovídající akustika místnosti, případně úpravy místnosti.

Záznam se však musí stejně upravit, aby byl ke čtení, tzn. že to stejně zabere zapisovatelce určité množství času. Nelze tedy jednoduše říci, že se koupí program a problém zápisů ze ZM je vyřešen.

21.08.2014 M. Dvořák

Vytvořeno 4.10.2022 10:58:10 | přečteno 35x | jiri.virava
load