Kontrolní zpráva pro 4. zasedání ZM dne 25.06.2014

Kontrolní zpráva pro 4.
zasedání ZM dne 25.06.2014

Od 3. zasedání ZM 14.05.2014
se konala 3 jednání RM :

10. jednání RM 20.05.2014 usn.č.298 až 314 2 ukl. – 2 spln. – 0 rozprac.

11. jednání RM 06.05.2014 usn.č.315 až 354 5 ukl. – 2 spln. - 3 rozprac.

12. jednání RM
06.05.2014 usn.č.355 až
297 5 ukl. – 1 spln. - 4 rozprac.

Plnění usnesení zastupitelstva
města:

Na 3.zasedání ZM 14.05.2014 bylo uloženo 6 ukládacích
bodů – 3 spl. – 3 rozprac.:

IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi ihned po vyhotovení kontrolní zprávy o plnění
usnesení RM a ZM pro

zastupitelstvo města ji
zveřejňovat na webových stránkách města.

Informatici vytvořili přístup na stránkách
města, zveřejněny kontrolní zprávy od začátku roku 2014, průběžně se budou
zveřejňovat nově vzniklé zprávy.

2. RM, aby se zabývala řešením
nájemního vztahu s manželi Puľovými, jejich budoucím bydlením, včetně
splácení dluhu.

Projednáno v RM 17.06.2014, usn. č. 367.
Odbor ŠSVZaK ve spolupráci s Úřadem práce připraví informaci o
poskytovaných příspěvcích. Bude využito při posouzení žádosti Pulových o byt.

3. RM prověřit možnost
financování návrhů na zlepšení dopravní situace v návaznosti na zprávu
„Bezpečně do školy v Lysé nad Labem" pomocí grantů (např. AUTO ŠKODA).

Rozpracováno – paní místostarostka odeslala
dopis na AUTO ŠKODA. Čeká se na vyjádření.

4. Starostovi města, aby prověřil
u spol. ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, možnost doplnit do smluv o prodeji
pozemků pod trafostanicemi ustanovení o možnosti přednostního práva na zpětný
odkup pro Město Lysá n. L.

Rozpracováno – paní Javorčíková zapracovává
požadavek do uzavíraných smluv, ČEZ nerozporuje.

5. Panu tajemníkovi:

a)
zveřejnit na úřední desce města záměr na prodej pozemků města p. č. 2405, o
výměře 20 m2, p. č. 2384, o výměře 19 m2, p. č. 2388, o
výměře 19 m2, p. č. 1820, o výměře 18 m2, p. č. 1823, o
výměře 18 m2, p. č. 599, o výměře 22 m2, p. č. 1811/3, o
výměře 18 m2, a p. č. 1811/2, o výměře 12 m2, všechny
pozemky k. ú. Lysá n. L., zastavěných garážemi ve vlastnictví soukromých osob
s tím, že minimální požadovaná cenu bude činit 500,- Kč Kč/m2,

b)
zaslat dopis s nabídkou odprodeje všem majitelům garáží postavených na
těchto pozemcích města.

Rozpracováno – paní
Javorčíková postupně předkládá do RM žádosti o odprodej pozemků. Z celkem
8 pozemků byly 2 prodány do konce I. Q, 4 pozemky se řeší ve II. Q, o
zbývajících 2 se bude jednat ve II. pololetí 2014.

6. RM zpracovat do příštího
jednání ZM návrhy dalšího postupu ve věci výstavby obchvatu města Lysá nad
Labem dle materiálů předložených p. Mgr. Fajmonem a p. Ing. Gregorem.

Zařazeno
v programu ZM 25.06.2014 – bod č. 14.

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5 ukládacích
bodů – 0 spl. – 5 rozprac.:

IV. u k l á d á

1. RM aby ve spolupráci s OD
a DI zabezpečila křižovatku Jedličkovy ul. a ul. Na Mlíčníku tak, že zajistí
obnovení vodorovného dopravního značení a bude dál jednat se SÚS
o přípravě dlouhodobějšího řešení.

Projednala paní Vrbová (SMI) se zástupcem
SÚS. Dopravnímu značení musí předcházet oprava povrchu křižovatky – bylo
opraveno zástřikem nerovností do poloviny června 2014. V týdnu od
23.06.2014 se obnoví dopravní značení (
v případě příznivého počasí).

2. RM

a) prověřit aktuálnost
koncepce péče o zeleň,

Řeší Ing. Kopecký a I.Koštířová (SMI). Koncepce
péče o zeleň zpracoval pan Ing. Svoboda v letech 2001 – 2002 a
odpovídá tehdejším (malým) zkušenostem
čerstvého absolventa školy. Řešením je buď objednat novou koncepci zeleně od
externí firmy, anebo koncepci zpracovat vlastními silami odborníků na úřadě,
případně ve městě – úkol trvá.

b) prověřit nájemní smlouvy
na zemědělské pozemky města se zaměřením na zjištění existence polních cest.

Rozpracováno - řeší paní Javorčíková.

3. Starostovi města podat
písemnou žádost o převod pozemků MO ČR nacházejících se v katastru města
na město Lysá nad Labem včetně žádosti o to, aby se MO ČR jako vlastník
zemědělských pozemků přihlásilo k podpoře zahájení procesu pozemkových
úprav v katastru města Lysá nad Labem.

Dopis odeslán dne 16.04.2014, ministerstvo
potvrdilo přijetí. Jde o 4 pozemky, první část byla projednávána v RM
06.05.2014. Další jednání o 2 pozemcích bylo v RM 07.06.2014 (pozemek mezi
garážemi a regulační plynovou stanicí u Auto Tichý.) Je zpracován odborný odhad
ceny, bude se jednat s MO o ceně.

4. a) RM zajistit doklady o vlastnictví
nemovitostí dle předloženého návrhu,

b) starostovi
města podat návrh na vklady vlastnického práva k nemovitostem dle předloženého
návrhu,

c) tajemníkovi města
zveřejnit na úřední desce města i na webových stránkách města výzvu ÚZSVM ČR
týkající se nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí v katastru
města Lysá nad Labem.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Výzva
ÚZSVM byla na úřední desce zveřejněna včetně příloh – č. pozemků – od 25.03. do
10.04.2014, v současné době je zveřejněna výzva s odkazem na stránky
ÚZSVM. Na stránkách města je zveřejněna výzva s odkazem na stránky ÚZSVM.

5. Starostovi města

a) zahájit společné jednání
se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o
prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze
společných finančních prostředků,

b) informovat ZM do
31.08.2014 o výsledcích těchto jednání.

Rozpracováno – řeší p. starosta.

Na 1.zasedání ZM 19.02.2014 bylo uloženo 7 ukládacích
bodů – 3 spl. – 4
rozprac.:

ZM ...VI. u k l á d á

2. RM zahájit práce na zpracování
projektové dokumentace na rozšíření kapacity pavilonu D ZŠ J. A. Komenského
Lysá n. L.

Řeší p. F. Blažek, úprava PD byla zadána Ing.
arch. Kapičkovi s termínem do 4/2014. Dne 06.05.2014 proběhla kontrola
objektu z hlediska požární bezpečnosti a na základě prohlídky byly stanoveny
podmínky, jejichž splnění je nutné pro schválení ze strany hasičů. Pan Kapička
v tomto duchu doplnil dokumentaci – 12.06.2014. Bylo předáno hasičům
k opakovanému vyjádření.

4. RM předložit ZM definitivní
znění dohody ve věci duplicitního vlastnictví pozemků mezi SDH Lysá n. L. a
Městem Lysá n. L. ke schválení.

V květnu obdržel SDH Lysá nad Labem návrh
geometrického plánu pro rozdělení pozemků, jak bylo oboustranně vzájemně
dohodnuto a návrh směnné smlouvy. K 18.06.2014
se čeká na vyjádření hasičů a pak smlouva předložena ke schválení v ZM – předpoklad
v 9/2014.

5. RM pokračovat v jednání
s vedením České pošty o opatřeních, jak zlepšit služby ČP pro občany
města, o výsledku informovat ZM a občany města.

Termín:
do 30.06.2014

Úkol trvá – dne 05.05.2014 proběhlo jednání p. starosty
s vedením ČP – informace bude podána na červnovém ZM.

6. Starostovi města pozvat na příští
jednání ZM ředitele OŘ PČR Nymburk.

Ředitel P ČR Nymburk byl pozván – v dubnu
se omluvil, dostaví se 25.06.2014 v 17:30.

Na 10.zasedání ZM 18.12.2013 bylo uloženo 5 ukládacích
bodů – 4 spl. – 1
rozprac.:

ZM...III. u k l á d á

3.
Starostovi města požádat SPÚ o
bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 3623/8 a p.č. 633/7, k. ú. Lysá
n. L.

Úkol řeší paní Javorčíková. U obou uvedených pozemků v Čechově
ulici bylo požádáno pracoviště Ml. Boleslav o převod. Podle vyjádření SPÚ musí
město prokázat, že na pozemcích jsou (nebo budou) veřejně prospěšné stavby.
Podklady zaslala během dubna 2014 paní Javorčíková na SPÚ a požádala o převod
obou pozemků. Písemně bylo sděleno, že SPÚ předpokládá převod jen částí pozemků.

Na 9.zasedání ZM 27.11.2013 bylo uloženo 5 ukládacích
bodů – 5 spl. – 0
rozprac.

Na 8.zasedání ZM 16.10.2013 bylo uloženo 7 ukládacích

bodů – 6 spl. – 1
rozprac.:

ZM ...VII. u k l á d á

2. Starostovi
města požádat písemně Ministerstvo zemědělství ČR o bezúplatný převod pozemků
p.č. 612/31 o výměře 421 m2 a p.č. 3667/6 o výměře 665 m2,
které se nacházejí uvnitř sportovního areálu TK Slovan, na město Lysá nad
Labem.

Řeší paní Javorčíková. V lednu 2014 proběhlo u p.
starosty jednání se zástupcem TK Slovan p. Jirsou, Slovan potvrdil, že o
pozemek má zájem. V dubnu 2014 paní Javorčíková urgovala MZe, to
potvrdilo, že o pozemek se musí hlásit přímo TK Slovan u Pozemkového úřadu.
Informace je v programu ZM – bod č. 20.

Na 7.zasedání ZM 02.10.2013 nebyl uložen žádný
ukládací bod – zasedání se týkalo
ÚP.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9 ukládacích
bodů – 6 spl. – 3
rozprac.:

ZM ...IV. u k l á d á

2. RM připravit návrh smlouvy o
zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava
Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI: bylo vytyčeno ochranné pásmo
o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání právníků obou stran o výši
úhrady věcného břemene. Dne 10.02.2014 proběhlo poslední jednání s p. Cicu
na odboru SMI, p. Cicu obdržel nabídku na odkoupení pozemku, město nabízí cenu
210 Kč/m2 ,tj. sedminásobek pořizovací ceny. Představy pana Cicu
jsou podstatně vyšší. Chce jednat dále o ceně, ale do konce dubna se mu
nepodařilo sehnat jiného právníka. Město mu potvrdilo, že platí nabízená cena
210 Kč/m2. Stav trvá i v 6/2014.

4. RM smlouvu na poskytnutí
dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ B. Hrozného č.p.
1318" bezprostředně po jejím doručení na MěÚ Lysá n. L. předložit členům
ZM Lysá n. L.

Smlouva k 02.04.2014 zatím nebyla
doručena. Připravuje se vyhodnocení veřejné zakázky na výběr dodavatele,
v RM 17.06.2014 byla jmenována komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek. Dodavatel by měl být znám do konce 6/2014, aby zateplení školy bylo
provedeno do konce prázdnin. Po vysoutěžení ceny a dodavatelské firmy bude
smlouva městu doručena.

7. Panu starostovi zahájit
jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se
prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem
s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních
kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P +
R a zajištění provozu nádražní restaurace.

Proběhla 2 jednání p.starosty se členem
představenstva ČD Ing.Otavou, čeká se na vyjádření zástupců ČD. Možným řešením
je vybudování parkovacího domu pro jízdní kola BIKE TOWER. RM v lednu 2014
schválila 2 vytipovaná místa pro stavbu – na lyské a litolské straně.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4 ukládací
body – 2 spl. – 1 rozprac. – 1
trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi zajistit
aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č.
106/1999 Sb., po každé změně.

Termín: úkol trvalý

3. a)
tajemníkovi města dohledat doklady o trafostanicích města a zajištění zápisu
vlastnického práva města k těmto objektům v katastru nemovitostí,

b) starostovi
města zajistit po zápisu všech trafostanic jejich ocenění a zahájit jednání
s firmou ČEZ Distribuce, a. s., o jejich úplatném převzetí,

c) RM uplatnit vůči firmě ČEZ
Distribuce, a. s., nárok na nájem za trafostanice v majetku města zpětně 3
roky.

Řeší
paní Javorčíková. Byly zkompletovány podklady pro 4 trafostanice, byly dořešeny
3 trafostanice. Trafostanice č. 4 se bude řešit po uzavření duplicity mezi
městem a hasiči.

Na 4.zasedání ZM 15.05.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů –
4 spl. – 1 rozprac.:

ZM ...IV. u k l á d á

4. RM:

a) zahájit do 31.12.2013 zápis městských
komunikací v lokalitě Nové sídliště do katastru nemovitostí,

b) provést kontrolu nájemních
smluv a věcných břemen na veřejná prostranství v této lokalitě a dát je do
souladu s nově zapsanými pozemky,

c) do konce roku 2013
prověřit vlastnictví pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví města,

d) vytvořit novou rozpočtovou
položku pro financování výše uvedených aktivit.

Rozpracováno,
řeší pí Javorčíková. V druhé polovině února 2014 geodet p. Vaníček zaměřil páteřní komunikaci a
zpracoval GP. Páteřní komunikace je zapsána do KN. V létě 2014 proběhnou
práce na komunikacích v Sídlišti (parkování Okružní, plocha před MŠ
Pampeliška), pak budou komunikace zaměřeny a podán návrh na zápis do KN. Stav
trvá i v 6/2014.

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů –
7 spl. – 1 rozprac. - 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Odboru ŠSVZaK předkládat
v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků
příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých
organizací k 31.12. daného roku.

Úkol
trvalý.

4. Tajemníkovi, aby po schválení
novely zákona o obcích předložil aktualizovanou zprávu o možnostech pořizování
videozáznamu ze zasedání zastupitelstva města.

Úkol
trvá – do doby schválení novely zákona o obcích.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů –
8 spl. – 1 rozprac.

IV. u k l á d á

7. RM:

c) vypsat záměr na vyhledání investora
pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé
nad Labem.

Body a), b)
byly splněny, připravuje se řešení bodu c).

Plnění usnesení RM :

Kontrolní zpráva

10.jednání RM
20.05.2014 – usn.č. 298 až 314 17 bodů

. 2 ukládací
body –
2 splněny - 0 rozpracováno
.

Usnesení č. 298

Rada města II. u k l á d á

finančnímu odboru změnit
ve Vedlejší hospodářské
činnosti položku výmalba domu č.p.

550, 551, 620 v Milovicích – Mladé (450 tis. Kč) na položku výměna
oken (450 tis. Kč).

Termín: ihned

Zajistila Ing. Polenová obratem.

Usnesení č. 299

Rada města II. u
k l á d á

odboru SMI přizvat žadatele pana J. Voříška (o odkoupení obecního
pozemku v ul. Stržiště, p.č. 3696 o výměře
90 m2)na jednání
ZM dne 25.06.2014.

Pana
Voříška obeslala J. Javorčíková písemně, doručenku převzal.

Kontrolní zpráva

11.jednání RM
03.06.2014 – usn.č. 315 až 354 40 bodů

. 5 ukládacích bodů
– 2 splněny - 3 rozpracovány .

Usnesení č. 321

Rada města u k l á d á

odboru SMI v souvislosti
s žádostí vlastníků nemovitosti č.p. 44, ul. Dolejší, Lysá n.L., Litol, o
koupi části obec. pozemku p.č. 322/14, k.ú. Litol, prověřit možnost směny obec.
pozemku za pozemky v lokalitě Vysoká mez ve vlastnictví žadatelů.

Termín: 30.06.2014

Rozpracováno
- řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 329

Rada města II. u k l á d á

odboru SMI zveřejnit ihned nový
záměr na pronájem bytu 1 + 1, č. 12
v č.p. 176, Masarykova ul., Lysá n.L.,s tím, že záměr bude obsahovat
i povinnost úhrady předplaceného nájemného.

Bylo
zveřejněno dne 05.06.2014, termín podávání žádostí byl stanoven do 31.07.2014.
Bude zveřejněno v Listech 7-8/2014.

Usnesení č.
345

Rada města II. u k l á d á

tajemníkovi předložit OZV č.
3/2014, o
určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů, pro provozování
koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního
herního systému na území města Lysá nad Labem, ZM dne 25.06.2014 ke
schválení.

V programu
ZM 25.06.2014 – bod č. 11.

Usnesení č. 347

Rada města II. u
k l á d á

tajemníkovi MěÚ předložit návrh OZV č. 4/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a
včetně nakládání se stavebním odpadem na území města Lysá nad Labem, ZM dne 25.06.2014 ke schválení.

V programu
ZM 25.06.2014 – bod č. 12.

Usnesení č.
351

Rada města III. u k l á d á

1) p. tajemníkovi ihned seznámit
klub PATRO s došlou stížností a upozornit je na to, že v případě
opakování stížnosti již žádná výjimka nebude udělena, a pí stěžovatelce
v tomto smyslu odpovědět,

2) p. starostovi, aby ihned
prostřednictvím MěP zajistil zvýšený dohled nad výše uvedenou provozovnou.

Odpověď
paní stěžovatelce odeslána dne 11.06.2014, stížnost a návrh řešení projednány
na RM 17.06.2014.

Kontrolní zpráva

12.jednání RM 17.06.2014
– usn.č. 355 až 391 37 bodů

. 5 ukládacích bodů
– 1 splněn - 4 rozpracovány .

Usnesení č. 358

Rada města II. u k l á d á

odboru SMI odpovědět žadatelce ve
smyslu diskuse (nebylo schváleno zveřejnění pronájmu části obecního pozemku
p.č. 3584/6 o výměře 4 m2, Masarykova ul.).

Termín: ihned

Dopis odeslala paní Javorčíková
dne 19.06.2014.

Usnesení č. 360

Rada města II. u k l á d á

odboru SMI prověřit vedení sítí v
pozemcích p.č. 2673/68 a 2673/70, k.ú. Lysá n.L., jako nepotřebného majetku od
Ministerstva obrany ČR.

Termín: 15.07.2014

Rozpracováno
– řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 362

Rada města II. u k l
á d á

odboru SMI předložit RM vyjádření
městského právníka, jak nejlépe smluvně ošetřit souhlas vlastníků nemovitostí ( Vít Procházka, RNDr.
Pavla Procházková, Michal Vrňák, Veronika Hallmanová) s případnou výstavbou
domova seniorů.

Termín:
15.07.2014

Rozpracováno
– řeší JUDr. Drábek.

Usnesení č. 367

Rada města

II. u k l á d á

odboru ŠSVZaK předložit RM informaci, na jaké příspěvky rodina Pulových, bytem Za Zámkem 381, Lysá
n.L., dosáhne při uzavření řádné nájemní smlouvy k bytu.

Termín:
15.07.2014

Rozpracováno – řeší paní Kuchařová,
dne 18.06. požádala ÚP o podklady.

Usnesení č. 377

Rada města II. u k l á d
á

odboru ŠSVZaK předložit výstavbu dětského hřiště v Jedličkově
ulici mezi obytnými domy č.p. 1399, 1400 a č.p. 1401, 1402, Lysá n.L., do
návrhu rozpočtu na rok 2015.

Termín:
4.Q r. 2014

Bude
zařazeno do I. varianty rozpočtu v říjnu 2014.

Do ostatních informací:

Průběžně probíhá doplňování stránek města a odstraňování
chyb, správcem stránek jsou naši vlastní informatici. Během června by se měly stránky
na základě připomínek a návrhů odladit.

18.06.2014 M. Dvořák
Vytvořeno 4.10.2022 10:57:26 | přečteno 45x | jiri.virava
load