Kontrolní zpráva pro 3. zasedání ZM dne 14.05.2014

Kontrolní zpráva pro
3. zasedání ZM dne 14.05.2014

Od 2. zasedání ZM 09.04.2014
se konala 2 jednání RM :

8. jednání RM 22.04.2014 usn.č.223 až 264 7 ukl. –
6 spln. – 1 rozprac.

9. jednání RM 06.05.2014 usn.č.265 až 297 5 ukl. – 1 spln. - 4 rozprac.

Plnění usnesení zastupitelstva
města:

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5 ukládacích
bodů – 0 spl. – 5 rozprac.:

IV. u k l á d á

1. RM aby ve spolupráci s OD
a DI zabezpečila křižovatku Jedličkovy ul. a ul. Na Mlíčníku tak, že zajistí
obnovení vodorovného dopravního značení a bude dál jednat se SÚS
o přípravě dlouhodobějšího řešení.

Projednala paní Vrbová (SMI) se zástupcem
SÚS. Dopravnímu značení musí předcházet oprava povrchu křižovatky – přislíbeno
do poloviny června 2014. Pak se obnoví dopravní značení.

2. RM

a) prověřit aktuálnost
koncepce péče o zeleň,

Řeší Ing. Kopecký a I.Koštířová (SMI). Koncepce
péče o zeleň zpracoval pan Ing. Svoboda v letech 2001 – 2002 a
odpovídá tehdejším (malým) zkušenostem
čerstvého absolventa školy. Řešením je buď objednat novou koncepci zeleně od
externí firmy, anebo koncepci zpracovat vlastními silami odborníků na úřadě,
případně ve městě. V ZM 6/2014 bude podána informace.

b) prověřit nájemní smlouvy
na zemědělské pozemky města se zaměřením na zjištění existence polních cest.

Řeší paní Javorčíková.

3. Starostovi města podat
písemnou žádost o převod pozemků MO ČR nacházejících se v katastru města
na město Lysá nad Labem včetně žádosti o to, aby se MO ČR jako vlastník
zemědělských pozemků přihlásilo k podpoře zahájení procesu pozemkových
úprav v katastru města Lysá nad Labem.

Dopis odeslán dne 16.04.2014, ministerstvo
potvrdilo přijetí. Jde o 4 pozemky, první část byla projednávána v RM
06.05.2014.

4. a) RM zajistit doklady o vlastnictví
nemovitostí dle předloženého návrhu,

b) starostovi
města podat návrh na vklady vlastnického práva k nemovitostem dle předloženého
návrhu,

c) tajemníkovi města
zveřejnit na úřední desce města i na webových stránkách města výzvu ÚZSVM ČR
týkající se nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí v katastru
města Lysá nad Labem.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Výzva
ÚZSVM byla na úřední desce zveřejněna včetně příloh – č. pozemků – od 25.03. do
10.04.2014, v současné době je zveřejněna výzva s odkazem na stránky
ÚZSVM. Na stránkách města je zveřejněna výzva s odkazem na stránky ÚZSVM.

5. Starostovi města

a) zahájit společné jednání
se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o
prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze
společných finančních prostředků,

b) informovat ZM do
31.08.2014 o výsledcích těchto jednání.

Rozpracováno.

Na 1.zasedání ZM 19.02.2014 bylo uloženo 7 ukládacích
bodů – 2 spl. – 5
rozprac.:

ZM ...VI. u k l á d á

1. Starostovi města projednat
otázku zajištění školní docházky v rámci Mikroregionu Polabí.

Bude se projednávat na zítřejší valné hromadě
Mikroregionu Polabí – 15.05.2014. Číselné podklady zajišťovala skupina
meziobecní spolupráce.

2. RM zahájit práce na zpracování
projektové dokumentace na rozšíření kapacity pavilonu D ZŠ J. A. Komenského
Lysá n. L.

Řeší p. F. Blažek, úprava PD byla zadána Ing.
arch. Kapičkovi s termínem do 4/2014. Dne 06.05.2014 proběhla kontrola
objektu z hlediska požární bezpečnosti a na základě prohlídky byly stanoveny
podmínky, jejichž splnění je nutné pro schválení ze strany hasičů. Pan Kapička
v tomto duchu doplní dokumentaci.

4. RM předložit ZM definitivní
znění dohody ve věci duplicitního vlastnictví pozemků mezi SDH Lysá n. L. a
Městem Lysá n. L. ke schválení.

V březnu obdržel SDH Lysá nad Labem návrh
geometrického plánu pro rozdělení pozemků. Do 30. dubna SDH vydal stanovisko,
jaká varianta rozdělení pozemků je pro něj přijatelná. V současné době se
připravuje návrh směnné smlouvy. Pak bude smlouva předložena ke schválení
v ZM.

5. RM pokračovat v jednání
s vedením České pošty o opatřeních, jak zlepšit služby ČP pro občany
města, o výsledku informovat ZM a občany města.

Termín:
do 30.06.2014

Úkol trvá – dne 05.05.2014 proběhlo jednání p. starosty
s vedením ČP – informace bude podána na červnovém ZM.

6. Starostovi města pozvat na příští
jednání ZM ředitele OŘ PČR Nymburk.

Ředitel P ČR Nymburk byl pozván – v dubnu
se omluvil, dostaví se 25.06.2014 v 17:30.

Na 10.zasedání ZM 18.12.2013 bylo uloženo 5 ukládacích
bodů – 3 spl. – 2
rozprac.:

ZM...III. u k l á d á

3.
Starostovi města požádat SPÚ o
bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 3623/8 a p.č. 633/7, k. ú. Lysá
n. L.

Úkol řeší paní Javorčíková. U obou uvedených pozemků v Čechově
ulici bylo požádáno pracoviště Ml. Boleslav o převod. Podle vyjádření SPÚ musí
město prokázat, že na pozemcích jsou (nebo budou) veřejně prospěšné stavby.
Podklady zaslala během dubna 2014 paní Javorčíková na SPÚ a požádala o převod
obou pozemků. Telefonicky bylo sděleno, že SPÚ předpokládá převod jen částí
pozemků. Čekáme na písemné vyjádření.

4. Starostovi města požádat ÚZSVM ČR o
bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 313, 1569, 2209, 221/15,
2630/8, 3628/73, 3628/7, 1431, k. ú. Lysá n. L., na město Lysá nad Labem.

Úkol řeší paní Javorčíková. Probíhá jednání o druzích
pozemků, u pozemků se vztahem k vodnímu toku bude převod na Povodí Labe.
Další pozemek byl historickým majetkem církve, jeden pozemek je uvnitř areálu
JUNÁKa a bude přednostně nabídnut této organizaci. Město má šanci získat pouze
1 pozemek – se studnou v Žižkově ulici. Tento stav trvá i v 5/2014.

Na 9.zasedání ZM 27.11.2013 bylo uloženo 5 ukládacích
bodů – 4 spl. – 1
rozprac.:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Ukládá starostovi města provést všechny úkony
související se zápisem nové obecní hranice.

K datu 18.12.2013 byl návrh podán na Kat. úřad
Nymburk, KÚ zpracovává vyjádření. V 5/2014 jsou řešeny lokality Řehačka,
Kozí chlup, Tři chalupy.

Na 8.zasedání ZM 16.10.2013 bylo uloženo 7 ukládacích
bodů – 5 spl. – 2
rozprac.:

ZM ...VII. u k l á d á

2. Starostovi
města požádat písemně Ministerstvo zemědělství ČR o bezúplatný převod pozemků
p.č. 612/31 o výměře 421 m2 a p.č. 3667/6 o výměře 665 m2,
které se nacházejí uvnitř sportovního areálu TK Slovan, na město Lysá nad
Labem.

Řeší paní Javorčíková. V lednu 2014 proběhlo u p.
starosty jednání se zástupcem TK Slovan p. Jirsou, Slovan potvrdil, že o
pozemek má zájem. V dubnu 2014 paní Javorčíková urgovala MZe, to se
telefonicky vyjádřilo, že o pozemky se musí hlásit přímo TK Slovan u
Pozemkového úřadu. Čekáme na písemné vyjádření.

4. Starostovi
města provést všechny úkony související se zápisem nové obecní hranice.

Po schválení výměny pozemků mezi Přerovem a Lysou.
K datu 18.12.2013 byl návrh podán na Kat.úřad Nymburk.

Na 7.zasedání ZM 02.10.2013 nebyl uložen žádný
ukládací bod – zasedání se týkalo
ÚP.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9 ukládacích
bodů – 6 spl. – 3
rozprac.:

ZM ...IV. u k l á d á

2. RM připravit návrh smlouvy o
zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava
Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI: bylo vytyčeno ochranné pásmo
o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání právníků obou stran o výši
úhrady věcného břemene. Dne 10.02.2014 proběhlo poslední jednání s p. Cicu
na odboru SMI, p. Cicu obdržel nabídku na odkoupení pozemku, město nabízí cenu
210 Kč/m2 ,tj. sedminásobek pořizovací ceny. Představy pana Cicu
jsou podstatně vyšší. Chce jednat dále o ceně, ale do konce dubna se mu
nepodařilo sehnat jiného právníka. Město mu potvrdilo, že platí nabízená cena
210 Kč/m2.

4. RM smlouvu na poskytnutí
dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ B. Hrozného č.p.
1318" bezprostředně po jejím doručení na MěÚ Lysá n. L. předložit členům
ZM Lysá n. L.

Smlouva k 02.04.2014 zatím nebyla
doručena. Připravuje se PD na výběr dodavatele – ten by měl být znám do 6/2014,
aby zateplení školy bylo provedeno od poloviny června do konce prázdnin. Po
vysoutěžení ceny a dodavatelské firmy bude smlouva městu doručena.

7. Panu starostovi zahájit
jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se
prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem
s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních
kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P +
R a zajištění provozu nádražní restaurace.

Proběhla 2 jednání p.starosty se členem
představenstva ČD Ing.Otavou, čeká se na vyjádření zástupců ČD. Možným řešením
je vybudování parkovacího domu pro jízdní kola BIKE TOWER. RM v lednu 2014
schválila 2 vytipovaná místa pro stavbu – na lyské a litolské straně.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4 ukládací
body – 2 spl. – 1 rozprac. – 1
trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi zajistit
aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č.
106/1999 Sb., po každé změně.

Termín: úkol
trvalý

3. a)
tajemníkovi města dohledat doklady o trafostanicích města a zajištění zápisu
vlastnického práva města k těmto objektům v katastru nemovitostí,

b) starostovi
města zajistit po zápisu všech trafostanic jejich ocenění a zahájit jednání
s firmou ČEZ Distribuce, a. s., o jejich úplatném převzetí,

c) RM uplatnit vůči firmě ČEZ
Distribuce, a. s., nárok na nájem za trafostanice v majetku města zpětně 3
roky.

Řeší
paní Javorčíková. Byly zkompletovány podklady pro 4 trafostanice:, 1) ve
Dvorcích, 2) v ulici V Polích, 3) v Brandlově ulici, 4) u Penny
(Plusu). Na základě zjištěných skutečností v případě 1) a 2) jsou budovy
vlastnictvím ČEZu a nechává si zapisovat stavby do katastru, následně budou
pozemky pod trafostanicemi prodány ČEZu Distribuce. U trafostanice č.3 je požádáno
o zápis ve prospěch města, trafostanice č. 4 se bude řešit po uzavření
duplicity mezi městem a hasiči.

Na 4.zasedání ZM 15.05.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů –
4 spl. – 1 rozprac.:

ZM ...IV. u k l á d á

4. RM:

a) zahájit do 31.12.2013 zápis městských
komunikací v lokalitě Nové sídliště do katastru nemovitostí,

b) provést kontrolu nájemních
smluv a věcných břemen na veřejná prostranství v této lokalitě a dát je do
souladu s nově zapsanými pozemky,

c) do konce roku 2013
prověřit vlastnictví pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví města,

d) vytvořit novou rozpočtovou
položku pro financování výše uvedených aktivit.

Rozpracováno,
řeší pí Javorčíková. V druhé polovině února 2014 geodet p. Vaníček zaměřil páteřní komunikaci a
zpracoval GP. Páteřní komunikace je zapsána do KN. V létě 2014 proběhnou
práce na komunikacích v Sídlišti (parkování Okružní, plocha před MŠ
Pampeliška), pak budou komunikace zaměřeny a podán návrh na zápis do KN.

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů –
7 spl. – 1 rozprac. - 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Odboru ŠSVZaK předkládat
v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků
příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých
organizací k 31.12. daného roku.

Úkol
trvalý.

4. Tajemníkovi, aby po schválení
novely zákona o obcích předložil aktualizovanou zprávu o možnostech pořizování
videozáznamu ze zasedání zastupitelstva města.

Úkol
trvá – do doby schválení novely zákona o obcích.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů –
8 spl. – 1 rozprac.

IV. u k l á d á

7. RM:

a) na příštím zasedání ZM předložit
existující návrhy na řešení okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé
nad Labem,

b) prověřit majetkové poměry
k pozemkům v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad
Labem, případně podniknout kroky vedoucí k vypořádání majetkoprávních
vztahů,

c) vypsat záměr na vyhledání investora
pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé
nad Labem.

Byly
zpracovány dva nové geometrické plány. Od 25.03 do 15.04. byl zveřejněn návrh
na směnu pozemků, pak je návrh předložen do ZM 14.05.2014 – bod č. 15.

Plnění usnesení RM :

Kontrolní zpráva

7.jednání RM
08.04.2014 – usn.č. 197 až 222 26 bodů

. 2 ukládací body
– 2 splněny – 0
rozpracovány .

Usnesení č. 220

Rada města
II. u k l á d á

dotčeným odborům , aby FV
doložily všechny požadované informace,

Termín: do příštího jednání FV

Splněno 09.04.2014 – podklady
pro úpravu rozpočtu.

Usnesení č. 222

Rada města II. u k l á d á

p. tajemníkovi předložit žádost Klubu PATRO na další výjimky na příští
jednání RM včetně

vyjádření MěP.

Termín: 22.04.2014

V programu
RM 22.04.2014 – bod č.40.

Kontrolní zpráva

8.jednání RM
22.04.2014 – usn.č. 223 až 264 42 bodů

. 7 ukládacích
bodů –
6 splněno – 1 rozpracován .

Usnesení č. 243

Rada města ukládá

odboru SMI zajistit geodetické zaměření pozemku p.č. 2653/2, k. ú. Lysá
n.L.

Termín:

Bylo v programu RM 06.05.2014 – bod č. 9.

Usnesení č. 248

Rada města III. u
k l á d á

odboru SMI předložit na příští jednání rady
města zpracovanou PD na revitalizaci Jedličko-

va sídliště, jejíž
součástí bylo i vybudování dětského hřiště.

Termín: 06.05.2014

V programu RM 06.05.2014 –
bod č. 5.

Usnesení č. 249

Rada města II. u
k l á d á

projektové manažerce uzavřít se žadatelem p. MUDr. I. Berkou plánovací
smlouvu na vybudování kanalizačního řadu
v ulici Hrabanov.

Termín:

Paní
Vlastová MSc. odeslala návrh smlouvy panu MUDr. Berkovi, čeká se na jeho
vyjádření.

Usnesení č. 251

Rada města III. u k l á d á

odboru SMI k ostatním lokalitám přizvat
p. Nedomu (LysaFree)na příští jednání rady města.

Termín:
06.05.2014

V programu RM 06.05.2014 – bod č. 1. P. Nedoma se
omluvil, ale věc osobně projednal s p. starostou dne 30.04.2014.

Usnesení č.
254

Rada města II. u k l á d á

odboru ŠSVZaK zaslat
informativní zprávu p. Ing. Gregorovi P. a p. Ing. Firmanovi M. na

vědomí s žádostí o jejich doporučení.

Termín: ihned

Splněno – tématika známky s výročím B. Hrozného.

Usnesení č.
258

Rada města III. u k l á d á

p. Blechovi na příští jednání RM podat
bližší informace o Asociaci malých debrujárů.

Termín: 06.05.2014

V programu
RM 06.05.2014 – bod č. 29.

Usnesení č.
261

Rada města III. u k l á d á

p. tajemníkovi předložit
OZV č. 2/2014, o místních poplatcích,
ZM dne 14.05.2014
ke

schválení.

Termín:
14.05.2014

V programu ZM
014.05.2014 – bod č.17.

Kontrolní zpráva

9.jednání RM
06.05.2014 – usn.č. 265 až 297 33 bodů

. 5 ukládacích
bodů –
1 splněn - 4 rozpracovány .

Usnesení č. 269

Rada města

I. u k l á d á

odboru ŠSVZaK zpracovat
návrh na vybudování nového dětského hřiště mezi obytnými

domy č.p. 1399,1400 a č.p.
1401,1402, Jedličkova, Lysá n.L., a předložit ho na jednání RM,

Termín:
31.07.2014

II. u k l á d á

odboru SMI zjistit orientační
cenu rekonstrukce chodníků podél obytných domů na starém

sídlišti a předložit informaci
do RM.

Termín:
30.06.2014

Usnesení č. 278

Rada města IV. u
k l á d á

odboru SMI předložit plán oprav bytového
fondu ve smyslu usnesení RM č. 189/2014

na příští jednání RM. Termín:
20.05.2014

Usnesení č.
287

Rada města

u k l á d á

odboru ŠSVZaK projednat realizaci
předložených návrhů projektu „Grafika do veřejného prostoru" se školou Střední
škola oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem a výsledný návrh
předložit na příští jednání RM.

Termín:
20.05.2014

Usnesení č. 296

Rada města II. u
k l á d á

stavebnímu úřadu
předložit návrh na vydání
územního plánu Lysá
nad Labem ZM dne

14.05.2014 k projednání. Termín:
14.05.2014

V programu ZM 14.05.2014
– bod č. 19.

Do ostatních informací:

1) V rámci projektu „Podpora standardizace orgánu
sociálně-právní ochrany (OSPO) Lysá nad Labem" se dohodlo vedení měst Lysá nad
Labem a Milovice, že od května 2014 budou referenti OSPO působit
v kanceláři MěÚ Milovice. Kancelář bude užívána ke schůzkám
s klienty, kteří bydlí v Milovicích. Kancelář bude poskytnuta
bezplatně.

2) Nové stránky města byly zpřístupněny pro veřejnost,
správcem stránek jsou naši vlastní informatici. Během dvou měsíců by se měly na
základě připomínek a návrhů odladit.

3) Od 28.04.2014 začala pracovat v sekretariátu
starosty nová sekretářka sl. Kateřina Jungrová. Pracovní smlouva je uzavřena na
dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou paní Černé.

07.05.2014 M. Dvořák
Vytvořeno 4.10.2022 10:56:03 | přečteno 48x | jiri.virava
load