Jednací řád

Jednací řád Zastupitelstva města Lysá nad Labem

§ 1
Úvodní ustanovení.

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem (dále jen zastupitelstvo) vydává dle § 96 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „ZO“), jednací řád (dále jen JŘ), který upravuje přípravu a průběh zasedání, schopnost usnášení se a veškeré náležitosti rozhodování zastupitelstva, způsob kontroly jeho usnesení a zabezpečení úkolů z usnesení vyplývajících.

§ 2
Příprava zasedání zastupitelstva města

l. Přípravu zasedání organizuje a řídí tajemník spolu s kanceláří městského úřadu především na základě programu schváleného radou města (dále jen „rada“).

2. Dle § 94 odst. 1 ZO mají právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva jeho členové, rada a ustavené výbory, zpravidla jejich předsedové.

3. Předkladatel (dle § 94 odst. 1 ZO), který chce, aby jeho návrh byl zařazen na navrhovaný program jednání zastupitelstva města, musí svůj návrh doručit kanceláři městského úřadu nejpozději 8 dnů před plánovaným termínem zasedání zastupitelstva. Návrh podaný zastupitelem zpracovává předkladatel a zasílá elektronicky prostřednictvím programu FormFlow kanceláři městského úřadu taktéž 8 dnů před plánovaným termínem zasedání. Návrh podaný zastupitelem musí být zařazen do návrhu programu jednání. O zařazení návrhů podaných po této lhůtě nebo až v průběhu zasedání na pořad jednání, a to písemných nebo ústních, rozhoduje zastupitelstvo (dle § 94 odst. 2 ZO).

4. Podklady a návrhy pro zasedání zastupitelstva obsahují vždy:

 •  název podkladu či návrhu,
 • návrh usnesení,
 • důvodovou zprávu,
 • další údaje důležité pro rozhodování zastupitelstva.

Důvodová zpráva nebo doplňující údaje obsahují zpravidla následující informace:

 • popis dosavadního stavu a jeho případných nedostatků,
 • odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický či jiný dopad,
 • s jakými orgány či subjekty byl návrh projednán, včetně jejich stanovisek.

5. Podklady pro zasedání zastupitelstva připravuje předkladatel, který také odpovídá za to, že jím předkládaný návrh není v rozporu s platnými právními předpisy a je v souladu se schváleným rozpočtem města, pokud ho nenavrhuje změnit.

6. Tajemník zodpovídá za rozeslání podkladů k návrhům, které byly zařazeny na navrhovaný program zasedání zastupitelstva vč. pozvánky, jednotlivým členům zastupitelstva elektronickou formou, a to uvolněním programu a materiálů prostřednictvím programu FormFlow nejpozději 6 dnů před termínem zasedání. Navržené podklady pro zasedání zastupitelstva, předané kanceláři městského úřadu ve lhůtě dle § 2 odst. 3, budou v plném rozsahu k nahlédnutí občanům města nejpozději 6 dnů před zasedáním, a to v úředních hodinách v kanceláři městského úřadu. Zveřejněny budou rovněž na internetových stránkách města nejpozději 2 dny před zasedáním.

7. Tajemník městského úřadu zodpovídá za to, že město informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání. Zajistí vyvěšení na úřední desce městského úřadu alespoň 7 dní před konáním zasedání.

§ 3
Svolávání zasedání

1. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce, vždy v územním obvodu města. Jeho zasedání svolává a řídí starosta. Zasedání se obvykle koná ve velké zasedací místnosti v budově staré radnice v Lysé nad Labem.

2. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva města nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena na podatelnu městského úřadu.

3. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva dle odst. 1 a 3 učiní tak místostarosta, případně jiný člen zastupitelstva.


§ 4
Účast na zasedání zastupitelstva

l. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. Kromě členů zastupitelstva, členů výborů a komisí, vedoucích odborů městského úřadu a vedoucích organizací a zařízení řízených a spravovaných městem, mohou být k němu přizváni:

 • poslanci Parlamentu ČR a zastupitelé Středočeského kraje,
 • pracovníci krajského úřadu,
 • zástupci politických stran a společenských organizací ve městě,
 • případně dle potřeby i pracovníci úřadu a další odborníci.

2. Zasedání zastupitelstva zpravidla řídí starosta, místostarosta nebo jiný pověřený člen rady nebo člen zastupitelstva (dál jen „předsedající“).

3. Předsedající zahajuje jednání ve stanovenou hodinu. Nesejde-li se dostatečný počet členů zastupitelstva, tj. jejich nadpoloviční většina do 15 minut po době určené pro začátek zasedání, nebo klesne-li počet členů zastupitelstva v průběhu jednání pod nadpoloviční většinu, ukončí předsedající zasedání a starosta svolá náhradní zasedání do 15 dnů.

4. Po příchodu člena zastupitelstva na zasedání je jeho povinností provést svoji prezenci podpisem na prezenční listinu a vložením karty do hlasovacího zařízení. Při každém odchodu z místa zasedání zastupitelstva je jeho povinností kartu vyjmout, aby přehled o přítomných odpovídal skutečnému stavu. Čas pozdního příchodu a předčasného odchodu se zaznamenává do zápisu. Členové zastupitelstva jsou povinni se osobně zúčastnit každého zasedání, jinak jsou povinni se písemně omluvit starostovi s uvedením důvodu.


§ 5
Zahájení zasedání zastupitelstva

1. V zahajovací části zasedání předsedající vyzve členy zastupitelstva k přihlášení prostřednictvím hlasovacích zařízení a ověří počet přítomných členů zastupitelstva na základě počtu přihlášených v hlasovacích zařízeních. Po ověření dostatečného počtu přítomných členů zastupitelstva a oznámení doručených omluvenek navrhne předsedající zvolit návrhovou komisi a ověřovatele zápisu. Následně předsedající navrhne schválit program zasedání, přičemž kterýkoliv zastupitel může navrhnout úpravu programu zasedání, předřazení některých bodů zasedání na základě žádostí přítomných občanů nebo z vlastního podnětu. O změně programu, resp. změně pořadí projednávaných bodů dá předsedající hlasovat před schválením programu jako celku.

2. Předsedající konstatuje, zda zápis z předchozího jednání zastupitelstva byl ověřen, a v případě potřeby dá hlasovat o eventuálních námitkách člena zastupitelstva proti tomuto zápisu.

3. Podklady a návrhy zařazené na pořad jednání uvede stručným referátem předsedající, předkladatel nebo tajemník.

4. Pokud jsou k předkládané problematice předložena samostatná stanoviska, např. některého výboru, komise, příp. jiného orgánu, může předsedající udělit slovo předsedovi výboru, komise nebo jeho zástupci, příp. zástupci jiného orgánu.


§ 6
Rozprava

1. Projednávaný bod uvede předkladatel, jemuž udělí slovo předsedající. Předkladatel může při uvedení bodu programu předat slovo jinému členovi rady, členovi zastupitelstva, tajemníkovi, vedoucímu odboru nebo jiné přizvané osobě.

2. Do rozpravy k jednotlivým návrhům se členové zastupitelstva přihlašují stisknutím příslušného tlačítka na hlasovacím zařízení. Pořadí přihlášení do rozpravy se tvoří chronologicky. Pokud přihlášený do rozpravy není přítomen v jednací místnosti v okamžiku, kdy mu je uděleno slovo, ztrácí pořadí.

3. Považuje-li předsedající za vhodné nebo navrhne-li člen zastupitelstva během rozpravy, aby se k projednávané věci vyjádřila osoba uvedená v § 6 odst. 1, vyzve ji předsedající, aby k projednávané věci vystoupila a zaujala k ní stanovisko.

4. Příspěvek v rozpravě může trvat nejvýše 4 minuty. Vznese-li diskutující adresný a přesně formulovaný dotaz k projednávanému bodu, po ukončení jeho diskusního příspěvku na něj předkladatel nebo jím určená osoba odpoví. Neumožňuje-li to povaha dotazu, odpoví předkladatel písemně nejpozději do 30 dnů.

5. Rozpravu je nutno vést věcně a slušně. Nikdo nesmí rušit předsedajícího ani jiného řečníka, kterému bylo uděleno slovo při jeho projevu. Nemluví-li však řečník k věci, může mu předsedající slovo odejmout a současně odpojit mikrofon, ze kterého řečník mluví. V případě, že člen zastupitelstva s odejmutím slova nesouhlasí, rozhodne o odejmutí slova zastupitelstvo hlasováním.

6. Požádá-li o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

7. Každý diskutující může vystoupit nejvýše dvakrát k témuž projednávanému bodu jednání (technické poznámky se nezapočítávají), nerozhodne-li zastupitelstvo hlasováním jinak. Mimo pořadí diskutujících může předsedající udělit slovo předkladateli materiálu, a to za účelem reakce na otázky a podněty vznesené v průběhu rozpravy. Předkladatel není v počtu vystoupení v rámci rozpravy při projednávání bodu omezen.

8. Člen zastupitelstva a tajemník úřadu se mohou přihlásit k technické poznámce, kterou se reaguje na průběh rozpravy nebo k odpovědi na ni. V tomto případě dostane slovo neprodleně, avšak bez přerušení toho, kdo právě diskutuje. Za technickou poznámku se považuje procedurální návrh týkající se způsobu projednávání některého bodu, včetně návrhu na ukončení rozpravy, upozornění na porušení jednacího řádu nebo právního předpisu nebo rychlé zpřesnění faktu nebo opravy výroku řečníka. Nelze v nich však uplatňovat věcná stanoviska k projednávané otázce. Technická poznámka nesmí překročit 1 minutu. Překročí-li řečník stanovenou dobu nebo není-li jeho vystoupení technickou poznámkou, odejme mu předsedající slovo. Rozhodnutí předsedajícího o odnětí slova pro překročení doby stanovené pro přednesení technické poznámky, popřípadě k odpovědi na ni nebo z důvodu, že vystoupení člena zastupitelstva není technickou poznámkou, je konečné.

9. Občan města a osoby uvedené v § 16 odst. 3 a § 17 ZO mají právo vyjádřit své stanovisko ke každému projednávanému bodu v rámci rozpravy za podmínky dodržení věcnosti
a přiměřenosti svého vystoupení. Doba a četnost diskusních vystoupení je upravena tak, že každému je umožněno mluvit v jedné věci maximálně 2x, bude-li to požadovat, a délka jednoho vystoupení v rozpravě nebo délka diskusního vystoupení, včetně diskusního vystoupení občanů, nesmí přesáhnout 2 minuty. Ruší-li někdo zasedání, může být předsedajícím vykázán ze zasedání.

10. Člen zastupitelstva může v rozpravě přednášet k projednávané věci pozměňovací návrhy. Předsedající může v případě pochybností požádat člena zastupitelstva, aby svůj návrh upřesnil.

11. Na návrh člena zastupitelstva může předsedající rozpravu k projednávanému návrhu ukončit. Musí však umožnit všem (včetně občanů města a osob uvedených v § 16 odst. 3 a § 17 ZO, kdo se do rozpravy přihlásili), promluvit před rozhodnutím o jejím ukončení. V případě, že některý člen zastupitelstva s ukončením rozpravy nesouhlasí, rozhodne o ukončení rozpravy zastupitelstvo hlasováním. Po ukončení rozpravy nelze předkládat další návrhy. Předkladatel je oprávněn stáhnout bod z programu jednání nejpozději před hlasováním o tomto bodu.

12. Zastupitelé jsou oprávněni vyžádat si ústně nebo písemnou formou (e-mailem) k projednávané problematice nebo k jednotlivým otázkám, které jsou obsaženy v předkládaných materiálech nebo se vyskytnou během jednání, vyjádření starosty, místostarostů, radních, tajemníka a jakéhokoliv vedoucí odboru městského úřadu, příp. ředitele organizace zřízené městem. Tito musí vyhovět žádosti nejpozději do 30 dnů od jejího podání.

13. Zasedání zastupitelstva se uskuteční v maximální délce 6 hodin od zahájení. Pokud nebudou v té době projednány všechny schválené body programu, přeloží se jejich projednání na příští zasedání zastupitelstva, a to před nově navržené body. Zcela výjimečně, bude-li nutné projednat mimořádně důležité body programu, může zastupitelstvo hlasováním rozhodnout o prodloužení zasedání. Vždy musí být projednány body „Interpelace“ a „Diskuse k obecním záležitostem“.

§ 7
Příprava usnesení, jeho přijímání a hlasování zastupitelstva

l. K jednotlivým bodům programu zasedání zastupitelstva města předkládá návrhy usnesení předkladatel.

2. Usnesením zastupitelstva se mimo jiné ukládají úkoly radě, odborům městského úřadu, výborům nebo členům zastupitelstva. Proto musí být závěry, opatření a způsob kontroly plnění
v usnesení formulovány stručně, adresně a s termíny i odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Usnesení nemá obsahovat obecně formulované zásady nebo úkoly stanovené jinými dokumenty, např. platnými nařízeními, plánem a rozpočtem apod.

3. Konečný návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení, vychází ze zpráv, rozborů
a návrhů projednávaných na zasedání a ze závěrů rozpravy k danému bodu programu.

4. Po předložení návrhu usnesení vyzve předsedající členy zastupitelstva k podání připomínek
a případných pozměňovacích návrhů. Poté nechá o návrhu usnesení hlasovat. Hlasování probíhá stisknutím příslušného tlačítka (pro, proti, zdržel se) na hlasovacím zařízení po výzvě předsedajícího a zaznění zvukového signálu.

5. Pokud povaha usnesení nebo jiné skutečnosti vyžadují, aby zastupitelstvo hlasovalo
o jednotlivých bodech navrženého usnesení zvlášť, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

6. Byly-li navrženy připomínky nebo pozměňující návrhy usnesení, dá předsedající hlasovat nejprve o posledním pozměňujícím návrhu a poté o ostatních částech návrhu. Obdobným způsobem se postupuje i u návrhu, který byl předložen ve více variantách. Schválením pozměňujících návrhů nebo některé z variant, se ostatní návrhy považují za zamítnuté.

7. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Před přijetím usnesení bude přesné znění návrhu usnesení zobrazeno v písemné formě. Schválené usnesení je součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva. Usnesení se zveřejňuje na internetových stránkách města, za což odpovídá kancelář městského úřadu.

8. V případě nefunkčnosti hlasovacího zařízení hlasují členové zastupitelstva zvednutím ruky. Hlasování probíhá zvlášť pro variantu pro, proti a zdržel se. Počet hlasujících ověřuje tajemník.

§ 8
Zápis, usnesení a kontrola

1. Zápis zastupitelstva včetně usnesení se vyhotovuje písemně nejpozději do 10 dnů po zasedání. Zápis musí být podepsán starostou a dvěma ověřovateli. Bezprostředně poté se rozesílá všem členům zastupitelstva a tajemníkovi a zveřejňuje se na internetových stránkách města, za což odpovídá kancelář městského úřadu a odbor informačních technologií.

2. Rada provádí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva nejpozději na posledním zasedání rady před zasedáním zastupitelstva. Provedení souhrnné kontroly svých usnesení si může vyhradit zastupitelstvo a může případně stanovit termín kontroly přímo v usnesení.

3. Za vyhotovení usnesení a zápisu ze zasedání zastupitelstva odpovídá kancelář městského úřadu, která též vede evidenci usnesení.


§ 9
Interpelace (dotazy) členů zastupitelstva města

l. Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy ve smyslu § 82 ZO.

2. Tazatel má právo vznášet dotazy na radu, její jednotlivé členy, na předsedy výborů zastupitelstva a předsedy komisí rady z řad členů zastupitelstva. Člen zastupitelstva má také právo požadovat informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce od pracovníků úřadu.

3. Při projednávání interpelací dá předsedající slovo členovi zastupitelstva, jehož interpelace byla podána jako první v pořadí k ústnímu položení jeho dotazu.  Člen zastupitelstva položí dotaz, který může stručně zdůvodnit či rozvést. Přednesení interpelace člena Zastupitelstva je omezeno na 3 minuty, odpověď na 5 minut, doplňující otázka na 2 minuty, stejně tak odpověď na ni. Stejně se postupuje u dalších interpelací. Umožňuje-li to povaha dotazu, zodpoví tázaný ihned. V ostatních případech je povinností dotaz zodpovědět písemně, nejpozději do 30 dnů.

4. Návrh písemného vyřízení dotazu (interpelace) nebo připomínky, vyplývající z diskusního vystoupení, předloží dotázaný před odesláním odpovědi (stanoviska) dotazujícímu, starostovi nebo jeho zástupci.

5. Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů, které nebyly zodpovězeny přímo na zasedání, předkládá tajemník zastupitelstvu města ve své zprávě o činnosti na následujícím zasedání. Pokud tazatel vysloví v této souvislosti nespokojenost s vyřízením dotazu, zaujímá k tomuto konečné stanovisko zastupitelstvo.

6. Dotazy přednesené na zasedání zastupitelstva se zaznamenávají v zápise.


§ 10
Interpelace (dotazy) občanů města

1. Občan (§ 16 a § 17 ZO) má právo vznášet návrhy, připomínky a podněty (dále jen „interpelace občana“) na zastupitelstvo a jeho členy, radu, její jednotlivé členy, na předsedy výborů zastupitelstva a předsedy komisí rady z řad členů zastupitelstva.

2. Interpelace jsou zařazeny jako pevný bod programu. Při projednávání interpelací dá předsedající slovo občanovi. Občan položí dotaz, který může stručně zdůvodnit či rozvést. Přednesení interpelace je omezeno na 3 minuty, odpověď na 5 minut, doplňující otázka na 2 minuty, stejně tak odpověď na ni. Stejně se postupuje u dalších interpelací. Umožňuje-li to povaha dotazu, zodpoví tázaný ihned. V ostatních případech je povinností dotaz zodpovědět písemně, nejpozději do 30 dnů.

§ 11
Organizačně technické zabezpečení zasedání zastupitelstva.

l. Přípravu, organizační a technické zabezpečení zasedání zastupitelstva zajišťuje kancelář městského úřadu a odbor informačních technologií městského úřadu. Kancelář městského úřadu koordinuje také příslušné úkoly, které plní ostatní odbory městského úřadu.

2. Zasedání zastupitelstva je přenášeno pomocí online videopřenosu.

3. Zápisy ze zasedání zastupitelstva, jako i všechny související písemné materiály, archivuje kancelář městského úřadu v souladu se skartačním řádem. Členové zastupitelstva a občané města mohou do těchto zápisů a materiálů kdykoliv nahlédnout.


§ 12
Závěrečné ustanovení.

1. Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu schvaluje zastupitelstvo.

2. Tento jednací řád Zastupitelstva města v Lysé nad Labem byl schválen ZM dne 15.09.2021 usnesením č. 92.

Tímto se ruší jednací řád schválený dne 20. 06. 2018.

Vytvořeno 17.5.2017 | přečteno 249x | ernest
load