Územní plán Lysá nad Labem

Územní plán je územně plánovací dokumentací, která stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury
load